Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Privremeni uvoz ambalaze

Privremeni uvoz ambalaze
Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom je postupak:
 • carinskog skladištenja;
 • aktivnog oplemenjivanja;
 • prerade pod carinskom kontrolom;
 • privremenog uvoza;
 • pasivnog oplemenjivanja.
Članom 111. Carinskog zakona propisano je da je za primenu carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom, u koje spada i postupak privremenog uvoza, potrebno odobrenje carinskog organa. Pri tome, ovo odobrenje se izdaje samo:
 1. licima koja pruže sve potrebne garancije da će pravilno sprovoditi postupak;
 2. ako carinski organ ima mogućnost nadzora i kontrole nad odobrenim postupkom.
Zahtev za izdavanje odobrenja za sprovođenje carinskog postupka podnosi se u pisanoj formi i u skladu sa propisanim obrascem. Carinski organ može da dozvoli da se zahtev za produženje ili izmenu odobrenja podnese u obliku uobičajenog pisanog zahteva (a ne na propisanom obrascu). Takođe, moguće je da carinski organ dozvoli da se odobrenje zahteva podnošenjem deklaracije, u pisanoj formi ili korišćenjem sistema elektronske razmene podataka.

U zavisnosti od načina na koji je podnet zahtev za izdavanje odobrenja, to će se razlikovati i način na koji će carinski organ izdati odobrenje. Naime, ukoliko je zahtev podnet na propisanom obrascu, to će i odobrenje biti izdato na propisanom obrascu. Ukoliko je, pak, zahtev podnet u vidu deklaracije, to će se prihvatanje deklaracije smatrati odobrenjem za zahtevani postupak. Dok, kod zahteva za produženje ili izmenu odobrenja, odobrenje se daje beleškom na zahtevu.

Odobrenje ili obrazložena odluka o odbijanju zahteva za izdavanje odobrenja dostavlja se podnosiocu zahteva u roku od 30 dana, odnosno 60 dana u slučaju carinskog skladišta, računajući od dana kada je zahtev bio podnet ili od dana kada je carinski organ utvrdio da su mu dostavljeni zahtevani dodatni podaci ili podaci koji su nedostajali.

U odobrenju za carinski postupak sa ekonomskim dejstvom moraju biti navedeni uslovi pod kojima se sprovodi taj postupak. Pri tome, nosilac odobrenja mora da obavesti carinski organ o svim činjenicama koje nastanu posle izdavanja odobrenja i utiču na njegovu dalju primenu ili sadržinu.

Što se, konkretno, tiče privremenog uvoza, članom 164. Carinskog zakona propisano je da u postupku privremenog uvoza carinski organ odobrava upotrebu u carinskom području Republike Srbije strane robe namenjene ponovnom izvozu u neizmenjenom stanju, osim uobičajenog smanjenja vrednosti zbog upotrebe, uz potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i bez primene mera trgovinske politike. Članom 165. istog zakona predviđeno je da carinski organ, na pismeni zahtev lica koje upotrebljava robu ili lica koje organizuje njenu upotrebu, daje odobrenje za privremeni uvoz.

U vezi sa podnošenjem zahteva za odobrenje privremenog uvoza, treba napomenuti da se zahtev za odobrenje može podneti i usmenom deklaracijom za privremeni uvoz u slučajevima u kojima je dozvoljeno usmeno deklarisanje robe za privremeni uvoz. Koji su to slučajevi? Saglasno članu 182. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, pri postupku privremenog uvoza usmeno se može deklarisati sledeća roba:
 1. stoka za nomadsko seljenje ili ispašu ili za vršenje rada ili prevoza, kao i druga roba koja zadovoljava uslove propisane članom 334. stav 3. tačka 1) ove uredbe,
 2. ambalaža, ako je uvezena puna, a namenjena je ponovnom izvozu prazna ili puna, a koja je označena trajnim i neizbrisivim oznakama lica sa sedištem van carinskog područja,
 3. oprema za radio i televizijsku produkciju i emitovanje, kao i vozila posebno opremljena za radio i televizijsko emitovanje, uključujući i njihovu opremu, koju uvoze javne ili privatne organizacije sa sedištem van carinskog područja i odobrene od strane carinskih organa koji izdaju odobrenje za postupak uvoza takve opreme i vozila,
 4. instrumenti i aparati, potrebni lekarima za pružanje pomoći obolelim, koji čekaju na presađivanje organa, u skladu sa članom 336. ove uredbe,
 5. roba iz člana 185. ove uredbe,
 6. druga roba, ako carinski organ to odobri.
Prema tome, u ovim slučajevima dozvoljeno je da se zahtev za odobrenje podnese i usmenom deklaracijom za privremeni uvoz, s tim što je u ovim slučajevima potrebno podneti i ispravu, i to u dva primerka, koje overava carinski organ i jedan overeni primerak vraća podnosiocu, a koja sadrži sledeće podatke:
 1. naziv/ime i adresa podnosioca zahteva, deklaranta i drugih učesnika postupka,
 2. vrsta proizvodnih radnji ili upotrebe robe,
 3. tehnički opis robe, oplemenjenih ili prerađenih proizvoda i metode za utvrđivanje njihove istovetnosti,
 4. propisanu šifru ekonomskih uslova,
 5. predviđeni normativi ili metode za njihovo određivanje,
 6. predviđeni rok za završetak postupka,
 7. predložen carinski organ završetka postupka,
 8. mesto sprovođenja proizvodnih radnji, prerade ili upotrebe,
 9. predložene formalnosti za premeštaj robe i
 10. kod usmenih deklaracija, vrednost i količina robe.
Dalje, u vezi sa postupkom privremenog uvoza, članom 168. Carinskog zakona dato je ovlašćenje Vladi Republike Srbije da propiše slučajeve i posebne uslove i rokove za primenu postupka privremenog uvoza sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina. U vezi sa ovim je odredba člana 338. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, kojom je propisano da carinski organ odobrava privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za ambalažu:
 1. ako je uvezena puna, a namenjena je ponovnom izvozu prazna ili puna, i
 2. ako je uvezena prazna, a namenjena je ponovnom izvozu puna.
Kada je u pitanju privremeni uvoz ambalaže, trebalo bi imati u vidu i Konvenciju o privremenom uvozu („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10). Prema ovoj Konvenciji, svaka strana ugovornica se obavezala da, u skladu sa odredbama ove konvencije, odobri privremeni uvoz robe (uključujući i prevozna sredstva) navedene u prilozima uz ovu konvenciju. Pri čemu, saglasno Konvenciji, privremeni uvoz je carinski postupak na osnovu kog se određena roba (uključujući i prevozna sredstva) može uneti u carinsko područje, uz uslovno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza i bez uvoznih zabrana ili ograničenja ekonomskog karaktera; takva roba (uključujući i prevozna sredstva) mora biti uvezena za određenu svrhu i namenjena za ponovni izvoz u određenom roku, nepromenjena, osim uobičajenog umanjenja vrednosti nastalog njenom upotrebom. Konvencija o privremenom uvozu sastoji se od opštih odredbi i priloga, a svaki prilog ove konvencije, u načelu, sastoji se od definicija glavnih carinskih pojmova upotrebljenih u prilogu i posebnih odredaba koje se primenjuju na robu koja je predmet priloga.

Kada je u pitanju privremeni uvoz ambalaže, onda treba imati u vidu Prilog B.3. ove konvencije, u kom je ambalaža definisana kao svi artikli i materijali koju su upotrebljeni ili bi trebalo da se upotrebe, u stanju u kojem su uvezeni, za pakovanje, zaštitu, smeštaj ili razdvajanje robe, izuzimajući materijale za ambalažu kad se uvoze u rasutom stanju kao što su slama, papir, staklena vuna, iverica itd. Iz ovog pojma izuzeti su, takođe, kontejneri i palete.

Dalje, prema članu 2. ovog priloga, a u vezi sa članom 2. Konvencije, privremeni uvoz ambalaže uvezene u vezi sa nekom komercijalnom operacijom odobrava se uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Posebno treba imati u vidu da se odredbe Priloga B.3. ove konvencije primenjuju na privremeni uvoz ambalaže koja se uvozi u vezi sa nekom komercijanom operacijom, ali čiji uvoz nije sam po sebi komercijalna operacija (čl. 1, 2. i 4. priloga). 

Takođe, gore pomenutom Konvencijom izričito je propisano da se ambalaža uvezena po osnovu Konvencije ne sme, čak ni povremeno, koristiti u unutrašnjem saobraćaju. Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom ova odredba je preuzeta i precizirana, tako da u članu 338. stav. 2. uredbe stoji da se ambalaža ne sme upotrebljavati u unutrašnjem prometu, osim za predviđen ponovni izvoz robe, a ako je privremeno uvezena puna, to ograničenje važi od trenutka kada se isprazni.

Prema tome, primera radi, ukoliko se privremeno uvoze boce napunjene gasom, a gas je predmet prodaje, onda je u pitanju privremeni uvoz ambalaže u vezi sa komercijalnom operacijom i, imajući u vidu gore citirane odredbe propisa, to je moguće odobriti privremeni uvoz ambalaže, ukoliko je, saglasno članu 112. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona, carinskom organu omogućeno da vrši kontrolu nad odobrenim postupkom, a carinski organ može, radi olakšanja kontrole nad postupkom, da zahteva vođenje evidencije (348. stav 2. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom). Pri tome, imajući u vidu specifičnost predmetne robe, smatraće se da je ovaj uslov ispunjen ukoliko nosilac odobrenja za postupak privremenog uvoza, kroz svoje poslovne knjige vodi takvu evidenciju o ambalaži koja se privremeno uvozi i dalje distribuira, a koja omogućava carinskom organu da vrši nadzor nad odobrenim postupkom i da, u svakom trenutku, zna gde se privremeno uvezena ambalaža nalazi. Ovo tim pre ako se zna da je članom 15. Konvencije o privremenom uvozu predviđena obaveza svake strane ugovornice da u najvećoj mogućoj meri pojednostavi carinske formalnosti u vezi sa korišćenjem olakšica propisanih ovom konvencijom.

Takođe, u vezi sa ovom tematikom, treba imati u vidu i član 5. Priloga B.3. Konvencije o privremenom uvozu, gde stoji da umesto carinskog dokumenta i obezbeđenja za palete i ambalažu, od lica kome su odobrene povlastice privremenog uvoza može se zahtevati da carinskim organima podnese pismenu izjavu o obavezi njihovog ponovnog izvoza.

Što se tiče roka za završetak postupka privremenog uvoza, članom 167. Carinskog zakona propisano je da roba može ostati u postupku privremenog uvoza najduže 24 meseca. Pri tome, Uprava carina je dužna da osigura da ukupan period u kome se roba nalazi u postupku privremenog uvoza i kod istog korisnika postupka, ne bude duži od 24 meseca i u slučaju kada je postupak privremenog uvoza završen stavljanjem te robe u drugi carinski postupak s odlaganjem, pa je ponovo stavljena u postupak privremenog uvoza. Izuzetno, na zahtev korisnika postupka, može se odobriti produženje roka za ponovni izvoz robe, isključivo za period u kome roba nije bila korišćena u skladu s utvrđenim uslovima.

Kada je u pitanju propisani rok od 24 meseca, te poštovanje istog, a ambalaža se kontinuirano privremeno uvozi, to je onda moguće postupak privremenog uvoza razdužiti ne nužno sa bocama koje su uvezene po osnovu određene deklaracije za privremeni uvoz, već bilo kojim bocama koje su uvezene po nekim drugim deklaracijama, a koje su prve ispražnjene (ukoliko se, naravno, radi o tipskim bocama), ali, ovo, naravno, i pod uslovom da se u deklaraciju za privremeni uvoz unose podaci samo o količini boca koje se uvoze, a ne i o serijskim brojevima tih boca.

Izuzetno, moguće je i produženja roka za postupak privremenog uvoza. Naime, Carinskim zakonom izričito je propisano da, u izuzetnim slučajevima, carinski organ može, radi postizanja svrhe privremenog uvoza nosiocu odobrenja da produži ovaj rok. Koji su to izuzetni slučajevi koji opravdavaju produženje roka, ceniće carinski organ u svakom konkretnom slučaju, rukovodeći se načelnom odredbom iz člana 320. stav 4. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, prema kojoj se pod izuzetnim okolnostima smatraju svi događaji, zbog kojih je robu potrebno upotrebljavati u produženom periodu kako bi se ispunila svrha prvobitno odobrenog privremenog uvoza.

Na kraju kratak osvrt na samu prirodu postupka privremenog uvoza. Naime, svrha privremenog uvoza jeste, kao i što sam naziv kaže, da se određena roba privremeno upotrebljava u carinskom području Republike Srbije i da se, nakon toga, izveze. Priliko podnošenja zahteva za postupak privremenog uvoza, te odobravanja istog, uvek treba imati u vidu zakonski rok za okončanje postupka od 24 meseca, kao pravilo. Produženje ovog roka, trebalo bi da bude samo u izuzetnim okolnostima, te ovu zakonsku odredbu, kao i svaki izuzetak, treba usko tumačiti. U suprotnom, dovodi se u pitanje svrsishodnost odobrenog postupka privremenog uvoza, ako roba ostane u ovom postupku duži vremenski period, znatno duže od propisanog zakonskog roka.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft