Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Tranzit

Tranzit
Formalnosti u otpremnoj carinarnici - otpremna carinarnica prihvata i evidentira deklaraciju za postupak tranzita. Roba u postupku tranzita prevozi se do odredišne carinarnice ekonomski opravdanim putnim pravcem (itinerer).  Otpremna carinarnica može odrediti poseban putni pravac, koji se izuzetno na zahtev glavnog obveznika može promeniti. Ova carinarnica upisuje odgovarajuću oznaku u deklaraciju za postupak tranzita i o tome bez odlaganja obaveštava odredišnu carinarnicu. U slučaju više sile, prevoznik može promeniti putni pravac i tada se deklaracija za postupak tranzita i roba prijavljuju najbližoj carinarnici, koja će obavestiti otpremnu carinarnicu o promeni i upisati odgovarajuću oznaku u deklaraciju za postupak tranzitna. Treba spomenuti, da otpremna carinarnica određuje rok u kome se roba mora predati odredišnoj carinarnici, vodeći računa o putnom pravcu, važećim saobraćajnim ili drugim propisima i o pojedinostima koje je dostavio glavni obveznik. Rok za dopremanje robe odredišnoj carinarnici, koji odredi otpremna carinarnica, obavezuje druge carinarnice i one ga ne mogu menjati a roba koja se prevozi u postupku tranzita ne može se pustiti dok nije osigurana  njena istovetnost.

Istovetnost robe, se po pravilu, osigurava stavljanjem carinskih obeležja.

Carinsko obeležje su carinska plomba, otisci carinskog žiga ili carinskog pečata i nalepnica. Kao carinska obeležje smatra se i opis robe, overen od carinskog organa, koji se upotrebljava ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obeležja.

Kada se deklaracija za tranzitni postupak podnosi u otpremnoj carinarnici  sistemom elektronske obrade podataka, primerci 4 i 5 deklaracije za postupak tranzita zamenjuju se propisanom ispravom koja prati tranzit. Tada otpremna carinarnica zadržava deklaraciju i odobrava puštanje robe tako da glavnom obvezniku izdaje ispravu koja prati tranzit

Prema potrebi, isprava koja prati tranzit dopunjuje se propisanim dodatnim obrascem i napomenama ili spiskom pošiljaka. Obrazac, napomene i spisak pošiljki čine sastavni deo isprave koja prati tranzit. Uz odobrenje nadležnog carinskog organa, isprava koja prati tranzit može se štampati direktno iz sistema elektronske obrade podataka glavnih obveznika.

Kada je osetljivu roba u pitanju u deklaraciju za postupak tranzita navodi se tarifna oznaka. Zatim, na svim primercima deklaracije za postupak tranzita popreko se crvenom bojom u veličini najmanje 100 x 10 mm unosi napomena „OSETLjIVA ROBA”. Primerci deklaracije za postupak tranzita, koji sadrže navedenu napomenu moraju biti vraćeni otpremnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada su pošiljka i deklaracija za postupak tranzita podnete odredišnoj carinarnici. Po dopremanju, odredišna carinarnica na propisani način obaveštava otpremnu carinarnicu o primljenoj pošiljci.

Formalnosti u toku puta – prevoz robe moraju pratiti primerci 4 i 5 deklaracije koje otpremna carinarnica predaje glavnom obvezniku ili njegovom zastupniku. 

Napominjemo, da se roba navedena u deklaraciji za postupak tranzita može pretovariti na drugo prevozno sredstvo ali pod nadzorom carinskog organa. Carinarnica u tom slučaju unosi u deklaraciju za postupak tranzita odgovarajuće izmene.

Može se desiti da carinarnica može odobriti pretovar robe bez neposrednog carinskog nadzora ali prema uslovima koje sama odredi. Pri takvom pretovaru prevoznik  je dužan da u deklaraciji za postupak tranzita navede odgovarajuće podatke i obavesti carinarnicu da pretovar službeno potvrdi.

Ako se u toku prevoza nenamerno oštete carinska obeležja, prevoznik mora o tome da obavesti carinarnicu, koja o tome sastavlja zapisnik. Tada će nadležna carinarnica staviti nova carinska obeležja.

U slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potrebno odmah istovariti celokupni teret ili jedan njegov deo, prevoznik može preduzeti radnje na sopstvenu  odgovornost. Preduzete radnje upisuju se u deklaraciju za postupak tranzita. Ako prevoznik ne može ispuniti rok koji je određen za predaju robe odredišnoj carinarnici, zbog nesreće ili drugog događaja u prevozu, dužan je da obavesti nadležnu carinarnicu koja upisuje odgovarajuću napomenu u deklaraciju za postupak tranzita.

Formalnosti  u odredišnoj carinarnici -  ako otpremna carinarnica ne primi dokaz o završetku postupka tranzita u roku od osam dana od dana prihvatanja tranzitne deklaracije, obavestiće glavnog obveznika i zatražiti od njega da u određenom roku podnese dokaz da je postupak završen.

Ako otpremna carinarnica ne dobije poruku „Obaveštenje o dolasku” u roku u kojem roba mora biti predata odredišnoj carinarnici, nadležna otpremna carinarnica o tome obaveštava glavnog obveznika i traži od njega da podnese dokaz o završetku postupka. U slučaju da otpremna carinarnica nije dobila dokaz o završetku postupka tranzita u određenom roku od glavnog obveznika, pokrenuće postupak s namerom prikupljanja podataka potrebnih za okončanje postupka tranzita ili s namerom utvrđivanja da li je nastao carinski dug i određivanja dužnika. Nadležna carinarnica pokreće postupak prikupljanja podataka ako ne primi poruku „Obaveštenje o dolasku”, u roku određenom za dopremanje robe odredišnoj carinarnici, ili poruku o „Rezultati kontrole” u roku od šest dana nakon prijema  poruke „Obaveštenje o dolasku”. Carinarnica će postupak prikupljanja podataka započeti i u slučaju, ako se naknadno pokaže da je dokaz o završetku tranzitnog postupka  falsifikovan. 

Radi gore navednog postupka otpremna carinarnica će poslati zahtev, zajedno sa svim potrebnim podacima, odredišnoj carinarnici, a odredišna carinarnica treba da postupa po zahtevu o prikupljanju podataka, bez odlaganja.

Kada se ustanovi da je postupak tranzita pravilno završen, otpremna carinarnica o istom odmah obaveštava glavnog obveznika.

Postupak dokazivanja da se postupak tranzita okončao u roku propisanom u deklaraciji sprovodi se podnošenjem nadležnom carinskom organu dokumenta u formi potvrđenoj od strane odredišne carinarnice, koji sadrži podatke neophodne za identifikaciju robe i iz kojih je vidljivo da je roba bila dopremljena odredišnoj carinarnici

Postupak tranzita se, takođe, smatra okončanim podnošenjem jedne od sledećih isprava: carinske isprave, izdate u drugoj državi, u kojoj je roba stavljena u carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu; kao i isprave, izdate u drugoj državi, potvrđene od strane carinskih organa te države na osnovu koje se smatra da je ta roba stavljena u slobodan promet u toj državi.
 
INFORMACIJA O TRANZITU KROZ SRBIJU

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAKovde

 

Republika Srbija je tranzitna zemlja, jer kroz nju prolaze Panevropski drumski tranzitni koridori (VII, X, XI), pa će u početku biti reči o tranzitu u drumskom saobraćaju.

Radno vreme graničnih prelaza

Drumski granični prelazi u Republici Srbiji rade 24 časa sedam dana u nedelji.

Vrste kontrola na graničnim prelazima

Na ovim prelazima je organizovana policijska i carinska kontrola, a na pojedinim većim, kontrola ispravnosti namirnica biljnog i namirnica životinjskog porekla (fitosanitarna i veterinarska kontrola).

Granični prelazi su otvoreni za mrđunarodni saobraćaj, dok je mali broj otvoren za saobraćaj između dve država (Đala i Bajmok – prema Mađarskoj).

Najveći granični prelazi

Najveći granični prelazi na koridoru 10, glavnom koridoru između severa i juga i zapada i istoka evropskog kontinenta su Batrovci i Šid, prema Republici Hrvatskoj, Horgoš prema Mađarskoj, Gradina prema Republici Bugarskoj i Preševo prema Republici Makedoniji - vidi mapu

Carinski tranzit

Tranzit bilo koje vrste sprovodi se na osnovu TIR karneta ili na osnovu obrasca Jedinstvena carinska isprava (JCI).

Ako se tranzit sprovodi na osnovu TIR karneta, sve radnje obavljaju carinski organi bez naplate dažbina, a ako se tranzit sprovodi na osnovu nacionalnog dokumenta potrebno je da obrazac popuni špediter koji radi na graničnom prelazu uz prilaganje fakture i tovarnog lista, izradu nacionalnog tranzitnog dokumenta špediteri naplažuju od 10-50 eura u zavisnosti od broja naimenovanja ili vrednosti robe.

Ako se tranzit sprovodi na osnovu nacionalnog tranzitnog dokumenta, mora se podneti garancija poslovne banke koju obično obezbeđuje špediter i za to naplaćuje naknadu. Garancija može biti pojedinačna, samo za jednu tranzitnu operaciju ili sveobuhvatna, za više tranzitnih operacija.

Ako se radi o unutrašnjem tranzitu (od graničnog prelaza do odredišne ispostave u unutrašnjosti carinskog područja), ako roba podleže fitosanitarnoj ili veterinarskoj kontroli, prvo se mora sprovesti utvrđivanje ispravnosti robe na osnovu posebnog pismenog zahteva, i po dobijanju uverenja, sprovodi se postupak kod carinskih organa.

Radna vremena inspekcijskih organa na glavnim graničnim prelazima

Granični prelaz Horgoš :
  • Veterinarska inspekcija radi 24h sedam dana u nedelji
  • Fitosanitarna inspekcija – ponedeljak-petak od 7:00-19 časova, odnosno zimi od 7:00-17-00 časova, a subotom i nedeljom ne rade.
Granični prelaz Gradina :
  • Veterinarska inspekcija i fitosanitarna inspekcija u letnjem periodu rade od 7:00-19:00 časova, a u zimskom periodu od 7:00-17:00 časova.
Granični prelaz Batrovci:
  • Veterinarska inspekcija – u letnjem periodu od 7:00-19:00 časova, a zimi od 7:00-17:00 časova, a subotom i nedeljom ne rade
  • Fitosanitarna inspekcija radi 24h sedam dana u nedelji, s tim što se u periodu od 19:00 -7:00 časova naplaćuje dupla tarifa.
Granični prelaz Preševo :
  • Veterinarska inspekcija radi 24h
  • Fito-sanitarna inspekcija – ponedeljak-petak 24 časa, dok subotom i nedeljom ne rade. U toku noćnog rada, od 19:00 – 7:00 časova i u toku praznika naplaćuju duplu tarifu. 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft