Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Refakcija akcize

Refakcija akcize

IZMENA ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I OSTVARIVANJE REFAKCIJE PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE ZA PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE


Zakonom o alcizama (član 39a) ustanovljeno je pravo krajnjim korisnicima derivata nafte (pravnim licima i preduzetnicima) koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7)  tog zakona, biogoriva i biotečnosti koristi za transportne svrhe za prevoz lica i stvari.

Način i postupak ostvarivanje ove refakcije bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje (u daljem tekstu: Pravilnik o refakciji).

 

Jedan od uslova, između ostalih, koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, jeste da krajnji korisnik obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, odnosno u skladu sa Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju  (u daljem tekstu: Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju).

Reč je o novom zakonu koji je na drugačiji način uredio uslove za obavljanje prevoza tereta u drumsakom saobraćaju, u odnosu na ranije važeći zakon, koji se primenjivao u vreme donošenja Zakona o akcizama kojim je ustanovljeno pravo na ovu refakciju. Novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju primenjuje se od 13.2.2017. godine, a pravna lica i preduzetnici koja se bave prevozom tereta u drumskom saobraćaju bili su dužni da najkasnije do 12.2. 2018. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog novog zakona.

Budući da je novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju propisao nove, drugačije uslove koje pravna lica i preduzetnici moraju ispuniti da bi obavljali delatnost prevoza stvari u drumskom saoraćaju, što je i i uslov za ostvarivanje refakcije akcize, u tekstu koji sledi izložićemo uslove koje treba ispuniti za obavljanje delatnosti prevoza stvari u drumskom saobraćaju kao i uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize po tom osnovu. Pri tome, akcenat ćemo stavljati na ostvarivanje refakcije akcize za prevoz stvari za sopstvene potrebe, s obzirom da je kod ovog vida prevoza bilo dosta izmena, kao i zbog velikog broja lica koja vrše ovu vrstu prevoza stvari (tereta) što ih svrstava u potencijalne korisnike refakcije plaćene akcize.

Napominjemo da je Ministar finansija doneo izmenu i dopunu Pravilnika o refakciji, koji bliže uređuje ostvarivanje refakcije akcize, koji se primenjuje od 3.11.2018. godine, a kojim je uskladio odredbe tog pravilnika sa izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

 

Prema članu 2. stav 2. tačka 1) Pravilnika o refakciji, refakcija plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste. Refakciju akcize za gasna ulja, tečni naftni gas i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Prema članu 5. Pravilnika o refakciji propisano je, između ostalog, da lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe ako obavlja delatnosti javnog prevoza lica i stvari, kao i prevoz za sopstvene potrebe u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i ako poseduje licencu za prevoz izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ukoliko je za obavljanje prevoza zakonom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju i prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisana obaveza posedovanja licence ili odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika.

Šta se smatra prevozom za sopstvene potrebe

Prema članu 5. stav 4. Pravilnika o refakciji, pod prevozom za sopstvene potrebe, u smislu stava 1. i 3. ovog člana, podrazumeva se prevoz proizvoda, odnosno robe od proizvodnog pogona (proizvodnog objekta), odnosno carinskog prelaza do skladišta, kao i prevoz od skladišta do prodajnih objekata, odnosno krajnjih kupaca, koji se obavlja bez naknade, i to u skladu sa propisom kojim se uređuje drumski prevoz stvari.

Članom 2. stav 1. tačka 6) Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju propisano je da je prevoz tereta za sopstvene potrebe prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti.

Pri tome, članom 3. stav 3. tač. 1), 2) i 6) Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, propisano je da pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe neophodno je da:

 1. prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja,

 2. se prevoz tereta obavlja bez naknade,

 3. teretno vozilo ili skup vozila mora biti registrovano u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima,

 4. da je u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Teretno vozilo kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju, osim teretnog vozila, kojim se  pretežno obavlja javni prevoz tereta i za obuku vozača, mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, poslovno ime i natpis "Prevoz za sopstvene potrebe", ispisano slovima visine najmanje tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Ako pravno lice ili preduzetnik ispunjavaju navedene uslove dužni su da podnesu zahtev za upis u evidenciju koju vodi organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda. Zahtev sadrži izjavu o registarskim oznakama teretnih vozila kojima će obavljati prevoz za sopstvene potrebe.

Organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda odlučuje o zahtevu, donosi rešenje, vrši upis u evidenciju i izdaje odgovarajuću potvrdu za svako prijavljeno teretno vozilo kome se dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju.

Budući da shodno članu 6. stav 5. tačka 1) Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju za oobavljanje prevoza za sopstvene potrebe nije potrebna licenca za prevoz, pravna lica i preduzetnici koji vrše prevoz za sopstvene potrebe, uz zahtev za refakciju plaćene akcize podnose, pored ostalih dokaza i overenu izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika da obavlja prevoz za sopstvene potrebe i fotokopiju potvrde koju izdaje organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada prilikom upisa u evidenciju prevoznika za sopstvene potrebe.

Upisom u u evidenciju i dobijanjem potvrde o tom upisu, ispunjen je prethodni uslov, koji zajedno sa ostalim propisanim uslovima iz Pravilnika o refakciji, obezbeđuje pravo na ostvarivanje refakcije akcize za derivate nafte i biogoriva koji se koriste za prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Refakcija plaćene akcize za derivate nafte i bio goriva koji se koriste za prevoz tereta za sopstvene potrebe ostvaruje se podnošenjum zahteva na obrascu REF –T na način i po postupku i podu uslovima propisanim u Pravilniku refakciji.  
REFAKCIJE – POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE  NA POJEDINE DERIVATE NAFTE  U ZAVISNOSITI OD NAMENE KORIŠĆENJA ISTIH

 

Od 1 januara 2016. godine pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte može da ostvari kupac krajnji korisnik koji derivate nafte koristi za:

 • transportne svrhe za prevoz lica i stvari; 

 • grejanje poslovnog i stambenog prostora;

 • industrijske svrhe;

 • kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije.
Od 1. januara 2016. godine ukida se pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se kaoriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobračaju. 


Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje:

 

Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari (pravno lice i preduzetnik), u međunarodnom, međugradskom, gradskom i prigradskom javnom transportu, i to: 

 • domaći autoprevoznik koji obavlja prevoz lica i stvari

 • domaći autoprevoznik koji obavlja prevoz lica i stvari u međunarodnom saobraćaju

 • auto taksi prevoznik putnika;
Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i bio goriva, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje i proizvođač, odnosno uvoznik i ovlašćeni distributer kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Prevoz za sopstvene potrebe podrazumeva prevoz proizvoda, odnosno robe od proizvodnog pogona (proizvodnog objekta), odnosno carinskog prelaza do skladišta, kao i prevoz od skladišta do prodajnih objekata, odnosno krajnjih kupaca, koji se obavlja bez naknade, i to u skladu sa propisom kojim se uređuje drumski prevoz stvari

 

Za sopstvene potrebe, lica mogu koristititi motorna vozila (osim putničkih motornih vozila) koja moraju biti vidno označena na bočnim stranama vozila ili u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla natpisom «Prevoz za sopstvene potrebe», ako poseduju odgovarajući dokument (rešenje) nadležnog organa (ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja) da dostavna vozila koristi u transportne svrhe i za koja obveznik ispunjava uslove u pogledu opremljenosti, u skladu sa propisom koji uređuje drumski prevoz. 

 

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte ima i proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte za sopstveni transport tih derivata nafte.

 

Zahtev za refakciju podnosi se nadležoj poreskoj upravi, a refakcija se vrši kvartalno.

 

Lica koja mogu ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (lgasno ulje, TNG i biotečnosti) koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora su:

 • privredni subjekt (pravno lice, preduzetnik, direktini i indirektni korisnik budžetskih sredstava, ustanove i dr.), vlasnik prostora, korisnik poslovnog prostora, odnosno zakupac;

 • fizičko lice - vlasnik stana, odnosno fizičko lice zakupac stana.

Količina energenata za poslovni prostor nije ograničena, dok fizička lica imaju pravo najviše do 1.500 Lt lož ulja, odnosno 1.500 Kg TNG za jednu grejnu sezona (za stan od 100 m2.)

 

Zahtev za refakciju podnosi se nadležoj poreskoj upravi, a refakcija se vrši mesečno. 

 

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama (gasna ulja, kerozin, TNG i ostale derivate nafte koji imaju raspon destilacije do 380oC ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi kao energetska goriva ili kao reprodukcioni materijal za industrijske svrhe. 

 

Izmenama pravilnika o refakciji akcize uređeni su uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize u industrijske svrhe i utvrđena je Lista gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe za koje se može ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize. 

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama iz decembra 2015. godine, precizirano je da kada se radi o ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste u industrijske svrhe, refakcija plaćene akcize može da se ostvari ukoliko se isto koristi kao energetsko gorivo. Napominjemo da je ovim izmenama izvršeno samo preciziranje navedene odredbe, u smislu da se refakcija plaćene akcize na gasna ulja ne može ostvariti kada se ista koriste kao pogonsko gorivo, već samo kao energetsko gorivo u industrijeske svrhe, što je i do sada bio slučaj.

 

IZNOSI DO KOJIH SE MOŽE OSTVARITI REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE OD 1. JANUARA 2020 GODINE 

 

Vrsta derivata nafte i namena korišćnja istih Propisani iznos akcize Iznos do koga se vrši umanjenje plaćene akcize Iznos za refakciju 
GASNA ULjA koja se koriste:      
kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari  59,48 RSD/Lt  50,12 RSD/Lt  9.36 RSD/Lt
za grejanje 59,48 RSD/Lt  7,71 RSD/Lt  51.77 RSD/Lt
kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije  59,48 RSD/Lt  0,00 RSD/Lt  59.48 RSD/Lt
u industrijske svrhe  59,48 RSD/Lt  0,00 RSD/Lt  59.48 RSD/Lt
KEROZIN koji se koristi u industrijske svrhe  69,34 RSD/Kg  0,00 RSD/Kg  69.34RSd/Kg
TEČNI NAFTNI GAS koji se koristi:       
kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari  45,17 RSD/Kg  25,34 RSD/Kg  19.83 RSD/Kg
za grejanje  45,17 RSD/Kg  6,60 RSD/Kg  38,57 RSD/Kg
u industrijske svrhe  45,17 RSD/Kg  0,00 RSD/Kg  45.17 RSD/Kg
OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°C koji se koriste u industrijske svrhe   69,34 RSD/Kg  0,00 RSD/Kg  69.34 RSD/Kg
BIOGORIVA koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari  58,12 RSD/Lt  45,92 RSD/Lt  12,2 RSD/Lt
BIOTEČNOSTI koje se koriste:       
za grejanje  58,12 RSD/Lt  2,90 RSD/Lt  55.22 RSD/Lt
kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije  58,12 RSD/Lt  0,00 RSD/Lt  58.12 RSD/Lt


Prema Zakonu o akcizama kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana,kojim se u smislu ovog zakona smatra pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte,biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona, u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste. 


Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcizeu iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.


Izmenjenim i dopunjenim odredbama člana 9. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 103/15), propisani su novi iznosi akciza koji se mogu povratiti na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti u zavisnosti od namene za koju se ti proizvodi koriste. 


Od 1. januara 2016. godine ukida se pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju. 

 

IZMENE KOD OSTVARIVANJA REFAKCIJE PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE I GREJANJE

 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3),5) i 7) Zakona o akcizama, koja se koriste u za transportne svrhe i za grejanje


Izmenom pravilnika vrše se izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3),5) i 7) Zakona o akcizama, koja se koriste u za transportne svrhe i za grejanje ( u daljem tekstu: Pravilnik o refakciji plaćene akcize), koje se odnose na:

 1. opšte uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje;

 2. uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe;

 3. uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za grejanje.

Izmene i dopune koje se odnose na opšte uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje


Izmenom pravilnika izvršene su izmene i dopune koje odnose na:
 1. lica koja mogu ostvariti refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za transportne svrhe;

 2. lica od kojih se može nabavljati derivati nafte, biogoriva i biotečnosti da bi se ostvarila refakcija plaćene akcize.

 3. ispravku greške u članu 2. stav 2. tačka 4) Pravilnika o refakciji plaćene akcize
Izmene i dopune koje se odnose na lica koja mogu ostvariti refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za transportne svrhe

Prema do sada važećem članu 2. stav 2. тačka 1) Pravilnik o refakciji plaćene akcize, pravo na refkciju plaćene akcize na derivte nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe imali su:
 1. kupac – krajnji korisnik navedenih derivta nafte i biogoriva koji obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kada te derivate nafte i bio goriva koristi za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, uključujući i prevoz za sopstvene potrebe;

 2. proizvođač odnosno uvoznik derivata nafte i biogoriva kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe. 
Sada se izmenom Pravilnika propisuje da refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji koriste za transportne svrhe, pored navedenih lica, može ostvariti i ovašćeni distributer kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

U skladu sa članom 3. Pravilnik o refakciji plaćene akcize, ovlašćeni distributer u smislu ovog pravilnika jeste lice koje poseduje licencu izdatu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u sklau sa propisima kojima se uređuju promet derivata nafte.

Izmene i dopune koje se odnose na lica od kojih se može nabavljati derivati nafte, biogoriva I biotečnosti da bi se ostvarila refakcija plaćene akcize

Članom 2. stav 3. Pravilnik o refakciji plaćene akcize propisno je da refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se korste za transportne svrhe i za grejanje mogu da ostvare kupci - krajni korisnici ako derivati nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od: 
 1. uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte, biogoriva, i biotečnosti platio propisani iznos akcize, a pod uslovom da poseduje račun sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je platio taj račun;

 2. ovlašćenjeg distributera koji se bavi prodajom na veliko ili prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i i biotečnosti, a pod uslovom da poseduje račun o nabavci tih proizvoda i dokaz da je platio taj račun, odnosno i fiskalni isečak ako te proizvode nabavlja od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo;
Izmenom pravilnika se sada propisuje da kupci - krajni korisnici mogu da nabavljaju derivate nafte, biogoriva i biotečnosti i od uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti platio propisani iznos akcize, a koji na osnovu ugovora izdaje kupcu – krajnjem korisniku korporativne neplatne kartice (izdavalac kartice) na osnovu kojih kupac – krajnji korisnik nabavlja derivate nafte, biogoriva i biotečnosti od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti sa kojim izdavalac kartice ima zaključen ugovor o franšizingu, a pod uslovom da poseduje račun izdavaoca kartice sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je platio taj račun, kao i fiskalni isečak izdat od strane ovlašećnog distributera koji se bavi prodajom na malo. 

Kraće rečeno, kupci - krajni korisnici mogu da nabavljaju derivate nafte, biogoriva i biotečnosti i od od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti koji ima zaključen ugovor o franšizi sa propizvođačem odnosno uvoznikom derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, stim što se nabavka vrši putem korporativne neplatne  kartice koju je kupcu  - krajnem korisniku, na osnovu ugovora, izdao propizvođač odnosno uvoznikom derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Nabavku derivate nafte, biogoriva i biotečnosti od ovlašćenog distrubutera koji vrši prodaju proizvoda na malo putem korporativne neplatne kartice, kupac - krajni korisnik može vršiti pod uslovom:
 1. da je proizvođa, odnosno uvoznik platio propisani iznos akcize;

 2. daje proizvođa, odnosno uvoznik izdao račun koji pored podataka iz člana 2. stava 4. Pravilnik o refakciji plaćene akcize sadrži i podatke o ovlašćenom distributeru koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti sa kojim izdavalac kartice ima zaključen ugovor o franšizingu i broj i datum tog ugovora, kao i podatak o rednom broju fiskalnog isečka ovlašećnog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti sa kojim izdavalac kartice ima zaključen ugovor o franšizingu. 

Ispravka greške u članu 2. stav 2. tačka 4)  Pravilnika o refakciji plaćene akcize


Izmenom pravilnika ispravljena je greška u članu 2. stav 2. tačka 4) Pravilnika o refakciji plaćene akcize koja se odnosi na ostvarivanje refakcije akcize za potrebe grejanja. Greškom je u toj tački navedeno da se biogoriva, a ne biotečnosti  koriste za potrebe grijanje. Sada se ta greška ispravlja.  Za potrebe grejanja mogu se koristiti gasna ulja, tečni naftni gas i  biotečnosti.

 

Izmene i dopune koje se odnose na uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe 

Izmenom pravilnika izvršene su izmene i dopune koje odnose na:

 1. uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe,

 2. postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe.

Izmene i dopune koje se odnose na uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte I biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe 

 

Izmenom pravilnika izvršene su izmene uslova čijim ispunjenjem lice može ostvariti refakciju plaćene akcize na derivate nafte i bio goriva koje koristi za transportne svrhe.

Novi uslovi propisani su u novom, izmenjenom članu 5. Pravilnika o refakciji plaćene akcizeovde 


U odnosu na ranije propisane uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize, novina je:

 1. što se sada traži posedovanje  licence za prevoz izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ukoliko je za obavljanje prevoza zakonom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju i prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisana obaveza posedovanja licence. Ranije se tražilo posedovanje rešenje o ospunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica odnosno stvari u drumskog saobraćaju izdato ministarstva nadeležnog za poslove saobraćaja;

 2. što se sada ne traži posedovanje registracije i overe reda vožnje koje su izdate od ministarstva nadeležnog za poslove saobraćaja.

 3. što se sada ne traži za lica koja obavljaju međunarodni javni saobraćaj uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza.Taj dokaz se sada obezbeđuje se posedovanjem licence;

 4. što se traži posedovanje korporativne neplatne kartice na osnovu koje kupac – krajnji korisnik nabavlja derivate nafte i biogoriva od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte i biogoriva sa kojim uvoznik, odnosno proizvođač (izdavalac kartice) ima zaključen ugovor o franšizingu. Ovim se vrši usklađivanje sa izmenom koja se odnosi na lica od kojih se može nabavljati derivati nafte, biogoriva i biotečnosti da bi se ostvarila refakcija plaćene akcize.                                     

Kada je reč o ostvarivanju refakcije plaćene akcize za derivate nafte i biogoriva koji se koriste za sopstvene potrebe prevoza  stvari, novi uslovi za ostvarivanje refakcije propisani su člana 5. stav 3. Pravilnika o refakciji plaćene akcizeovde


U odnosu na ranije propisane uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize, nema novina, izvršeno je samo preciziranje šta se smatra prevozom za sopstvene potrebe.

Novim članom 5. stav 4. Pravilnika o refakciji plaćene akcizeovde propisuje se da se pod prevozom za sopstvene potrebe pored ostalog i prevoz od skladišta do prodajnih objekata, odnosno krajnjih kupaca, koji se obavlja bez naknade, i to u skladu sa propisom kojim se uređuje drumski prevoz stvari.

 

Izmene i dopune koje se odnose na postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe

 

Izmenom pravilnika izvršene su izmene kod postupka uslova čijim ispunjenjem lice može ostvariti refakciju plaćene akcize na derivate nafte i bio goriva koje koristi za transportne svrhe. Novi postupak za ostvarivanje refakcije plaćene akcize propisan je novim članom 8.  Pravilnika o refakciji plaćene akcize
 

Prema novom, izmenjenom članu 8. Pravilnika o refakciji plaćene akcize, refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, vrši se na osnovu pismenog zahteva koji lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika podnosi u dva primerka Poreskoj upravi, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte, odnosno biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe.

Zahtev se podnosi se na novom Obrascu REF-T koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Novim članom 8.stav 2. Pravilnika o refakciji plaćene akcize taksativno su nabrojani odgovarajući dokazi koje pravno lice, odnosno preduzetnik, u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, podnosi  uz zahtev za refakciju plaćene akcize.

Izmene i dopune koje se odnose na uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje

Izmenom pravilnika izvršene su izmene i dopune koje odnose na:    
 1. postupak za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje;

 2. obrazac zahteva za refakciju REF-G.
Izmene i dopune koje se odnose na postupak za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje

Članom 6. izmene Pravilnika izvršene su izmene člana 27. stav 3. Pravilnika o refakciji plaćene akcizeovde, koji se odnosi na dokaze koje se podnose uz zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje, i to:
 • u tački 3). koja uređuje dokaze o vlasništvu, odnosno zakupu stambenih ili poslovnih prostorija, dodaje se kada je reč o stmbenom ili poslovnom prostoru, koji je u javnoj svojini, kao dokaz o posedovanju stambenog ili poslovnog prostora prilaže se odgovarajući akt nadležnog organa kada je poslovni, odnosno stambeni prostor u javnoj svojini;

 • u tački 4), koja uređuje podnošenje dokaza o vrsti uređaja za grejanje i vrsti goriva koje se koristi za grejanje, dodaje se da, u slučaju kada kod korisnika – pravnog lica i preduzetnika uređaj za grejanje nije evidentiran kao osnovno sredstvo, kao dokaz o vrsti uređaja za grejanje i vrsti goriva koji se koristi za grejanje, podnosi se izjava odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika o vrsti uređaja za grejanje kao i vrsti goriva koje se koristi za grejanje kada uređaj za grejanje nije evidentiran kao osnovno sredstvo.

 • u tački 6), koja uređuje dokaz u utvrđivanju poreza na imovinu za stambeni, odnosno poslovni proctor, dodaje se da, u slučaju kada je stambeni,odnosno poslovni proctor oslobođen od plaćanju poreza na imovimu, prilaže se umesto rešenja o utvrđemom porezu na imovinu, potvrda jedinice lokalne samouprave o oslobođenju od plaćanja poreza na imovinu;
Izmene i dopune koje se odnose na obrazac zahteva za refakciju REF-G

 

Članom 8. izmene Pravilnika izvršene su izmene kod Obrasca REF – G, i to:

 • U zaglavlju obrasca brišu se reči “Ekspozitura”, tako da se zahtev za refakciju plaćene akcize, odnosno Obrazac REF-G podnosi Poreskoj upravi filijali gde se korisnik vodi kao poreski obveznik i u CVPO, ako se tamo vodi kao poreski obveznik.

 • U delu „Napomena:” u stavu 2. tačka 3) dodaju se da se kao dokaz o vlasništvo, odnosno zakupu podnosi i odgovarajući akt nadležnog organa kada je poslovni, odnosno stambeni prostor u javnoj svojini.

 • u tački 4) Napomene, koja se odnosi na dokaz o vrsti uređaja za grejanje i vrste goriva, dodaje se da se kao dokaz o vrsti uređaja za grejanje i vrsti goriva prilaže i izjava odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika o vrsti uređaja za grejanje kao i vrsti goriva koje se koristi za grejanje kada uređaj za grejanje nije evidentiran kao osnovno sredstvo.
 • u tački 5) Napomene, koja se odnosi na dokaz o utvrđivanju poreza na imovinu dodaje da se prilaže i potvrda jedinice lokalne samouprave o oslobođenju od plaćanja poreza na imovinu.

 • U stavu 4. tačka 1) Napomene koja uređuje podatke koje fiskalni isečak mora da sadrži, briše se obaveza da fiskalni isečak sadrži I otisak pečata.

Napominjemo da je prelaznom odredbom člana 9. Izmene pravilnika uređeno:

 1. pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji su nabavljeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, tj. do 3.11.2018. godine ostvarivaće se prema odredbama Pravilnika o refakciji plaćene akcize;

 2. pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji su nabavljeni od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, tj. od 3.11.2018. godine vrši će se u skladu sa izmenom Pravilnika.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft