Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Akcizne markice

Akcizne markice
U skladu sa članom 18. stav 1. Zakona o akcizama, obveznik akcize dužan je da pre uvoza, odnosno pre stavljanja  alkoholnih pića, osim piva i niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola, svaki od tih proizvoda posebno, obeleži kontrolnom akciznom markicom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.

Ministarstvo finansija odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana uređeno je Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrste podataka na markicama i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenje evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe.

Prema članu 3, stav 1. tačka 1) podtaćka (2) ove Uredbe, markica za obeležavanje alkoholnih pića iz člana 12. Zakona iz uvoza sadrži sledeće:
 • slovnu oznaku:

  • УР - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda,

  • УП - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,

  • УЖ - za ostala jaka alkoholna pića,

  •  УН - za niskoalkoholna pića,

  • EA - za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

 • reči: "Republika Srbija - Ministarstvo finansija";

 • oznaku serije i serijski broj markice.
Markica za obeležavanje alkoholnih pića je pravougaonog oblika, veličine 84 mm x 19 mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:
 1. u sivoj - za alkoholna pića proizvedena u zemlji (oznake Р, П, Ж i Н);

 2. u narandžastoj - za alkoholna pića iz uvoza (oznake УР, УП, УЖ i УН);

 3. u ljubičastoj - za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EA).
Markicom za obeležavanje alkoholnih pića iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) ovog člana obeležavaju se i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

U skladu sa članom 5. stav 1. Uredbe, obeležavanje akciznih proizvoda iz člana 1. ove uredbe vrši se lepljenjem markice na kutiji (paklici), flaši ili drugoj ambalaži u koju se pakuju proizvodi odnosno na pojedinačnom ili rinfuznom pakovanju kafe, na način koji obezbeđuje vidljivost podataka iz člana 2. stav 1člana 3. stav 1. i člana 3a ove uredbe. Ukoliko originalno pakovanje alkoholnih pića (grupno pakovanje) sadrži više pojedinačnih alkoholnih pića, markica se može lepiti preko tog originalnog pakovanja, s tim da se samo takvo originalno pakovanje (grupno pakovanje) može stavljati u promet, a ne i pojedinačno po komadu alkoholnog pića.

Prema članu 5. stav 3. Uredbe, markica za obeležavanje alkoholnih pića lepi se preko zatvarača flaše ili druge ambalaže, odnosno originalnog pakovanja (grupnog pakovanja), odnosno preko drugog mesta predviđenog za otvaranje ambalaže, tako da se flaša ili druga ambalaža, odnosno originalno pakovanje (grupno pakovanje) ne može otvoriti a da se markica ne iscepa:

Prema članu 5. stav 5. Uredbe,  obeležavanje akciznih proizvoda iz člana 1. ove uredbe vrši se kod domaćeg proizvođača, inostranog proizvođača ili drugog lica uključujući i ovlašćenog distributera inostranog proizvođača pre uvoza, odnosno u carinskom skladištu pod carinskim nadzorom u skladu sa carinskim propisima.

Prema članu 7. stav 1. Uredbe, izdavanje markica vrši Zavod po prethodnom odobrenju ministarstva

Prema članu 7. st. 2 i 3. Uredbe, zahtev za izdavanje markica podnosi se Ministarstvu finansija na Obrascu ZAM/CA - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića, (sastoje se od četiri samokopirajuća primerka), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva popunjava podatke u Obrascu ZAM/CA označene pod "I - Podaci o podnosiocu zahteva", "II - Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođača" i "III - Podaci o traženim akciznim markicama" .

Prema članu 8. stav 4. Uredbe, uvoznik  alkoholnih pića podnosi zahtev za izdavanje markica ako je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju.

Prema članu 8. stav 7. Uredbe, uvoznik alkoholnih pića uz svaki zahtev za izdavanje markica podnosi, za svaku markicu prema vrsti alkoholnog pića iz člana 3. stav 1. ove uredbe, i planiranu specifikaciju o količini markica po zapremini tog alkoholnog pića za koji podnosi zahtev.

Prema članu 9. Uredbe, podatke o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođača uvoznik, alkoholnih pića, upisuje u Obrazac ZAM/CA, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje markica, ukoliko Zavod markice dostavlja poštom na adresu inostranog proizvođača, odnosno distributera inostranog proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića.

Prema članu 10. Uredbe, zahtev za izdavanje markica neposredno podnosi lice koje je ovlastio uvoznik.

Ovlašćenje, fotokopija lične karte, odnosno putne isprave i fotografija u boji ovlašćenog lica predaje se ministarstvu, u dva primerka.

Ovlašćenje, za pravno lice potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, a za preduzetnika vlasnik samostalne radnje i isto mora biti overeno.

Ministarstvo finansija dostavlja Zavodu jedan primerak ovlašćenja, sa fotokopijom lične karte , odnosno putne isprave i fotografijom u boji lica koje je ovlašćeno za podizanje markica.

Prema članu 11. st. 1. i 2. Uredbe, po prijemu zahteva, ministarstvo utvrđuje da li je podnosilac zahteva podneo propisanu dokumentaciju, određuje evidencioni broj, broj i datum zahteva i odobrava izdavanje markica, stavljanjem otiska pečata na sva četiri primerka Obrasca ZAM/CA.

Prema članu 12. Uredbe, izdavanje markica Zavod vrši preko ovlašćenog lica iz člana 10. stav 1. ove uredbe.

Pre izdavanja markica, uvoznik podnosi ministarstvu dokaz o uplati cene štampanja i dostavljanja markica.

Zavod po izdavanju odštampanih markica popunjava u Obrascu ZAM/CA, podatke označene pod "IV - Podaci o izdatim akciznim markicama", pri čemu prvi primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva, drugi dostavlja ministarstvu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Prema članu 13. Uredbe, uvoznik, pri carinjenju alkoholnih pića podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU  - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe (sastoji se od dva samokopirajuća primerka), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz Obrazac PU uvoznik podnosi i fotokopiju zahteva za izdavanje markica za alkoholna pića  i original tog zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ.

Prvi primerak popunjenog Obrasca PU nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja ministarstvu, kao dokaz o izvršenom uvozu alkoholnih pića.

Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu

 

Obveznici akcize – proizvođači i uvoznici cigarta, alkoholnih pića i kafe da su dužni da Ministarstvu finansija dostave izveštaj o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama.
 • Proizvođači i uvoznici cigarta izveštaj o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama dostavljaju na Obrascu  AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim  akciznim markicama.

 • Proizvođači i uvoznici alkoholnih pića izveštaj o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama dostavljaju na Obrascu  AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića.

 • Proizvođači i uvoznici kafe izveštaj o  preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama dostavljaju na Obrascu AM-K – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu.

Obrasci AM-CAM-A i AM-K propisani su Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanju cigareta i alkoholnih pića – u daljem tekstu: Uredba o markicama,  i čine njen sastavni deo.

 

Obrasci se mogu dostaviti Ministarstvu finansija i elektronskim putem.

Obaveza dostavljanja kvartalnog izveštaja propisana je odredbom člana 16. Uredba o markicama, prema kojoj su proizvođači, odnosno uvoznici cigareta, alkoholnog pića i kafe dužni  da vode evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića i kafe po svakom Obrascu ZAM i da te podatke kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija.

Za nedostavljanje izveštaja zaprećena je novčana kazna za prekršaj, i to za

 • pravno lice od 100.000 do 2.000.000 dinara;

 • odgovorno lice u pravnom licu od 5.000 do 50.000 dinara.

Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina
 • Ako je kvartalnim izveštajem iz Obrasca AM-C, AM-A i AM –K za period od 1.1. do 31.3. 2019. godine,  konstatovane markice koje su  oštećene, ali sa vidljivom oznakom serije i serijskog broja (kolona 8 Obrasca AM-C,  AM-A i AM-K), proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnih pića, saglasno članu 14. stav 2. Uredbe o markicama, dužan je da te oštećene akcizne markice vrati Ministarstvu finansija u roku od 15. dana po isteku kvartala. 
Vraćanje oštećenih akciznih markica vrši se tako što se oštećene akcizne markice lepe na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijskog broja markice. 

U skladu sa članom 14. stav 3. Uredbe o markicama,  broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM/CA ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića,  Broj (količina) oštećenih markica kod kojih je vidljiva oznaka serije i serijskog broja nije ograničena.

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM/CA broj (količina) markica veći od 0,3% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,3%, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica veći od 0,3%.
 • Ako je kvartalnim izveštajem iz Obrasca AM-K za period od 1.1. do 31.3.2019. godine, konstatovane markice koje su  oštećene, sa vidljivom oznakom serije i serijskog broja (kolona 8. Obrasca AM-K), proizvođač, odnosno uvoznik kafe, saglasno članu 14a. stav 2. Uredbe o markicama, dužan je da te oštećene akcizne markice vrati Ministarstvu finansija u roku od 15. dana po isteku kvartala. 
Vraćanje oštećenih akciznih markica vrši se tako što se oštećene akcizne markice lepe na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijskog broja markice.

U skladu sa članom 14a. stav 3. Uredbe o markicama, broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM/K ne može biti veći od 0,8% od izdatog broja markica za kafu u pojedinačnom pakovanju, odnosno 0,1% za kafu u rinfuznom pakovanju (u rasutom stanju). Broj (količina) oštećenih markica kod kojih je vidljiva oznaka serije I serijskog broja nije ograničena.

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM/K broj (količina) markica, veći od 0,8%, odnosno 0,1% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dostavlja uz Obrazac AM-K - Kvartalni izveštaj o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznih markica i specifikaciju oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po svakom Obrascu ZAM/K.
 
Specifikacija se dostavlja po vrsti markice i zapremini pakovanja kafe, odnosno kilogramu neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu, prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona.  

U skladu sa članom 14a stav 5. Uredbe o markicama, obveznik akcize, dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koja prelazi 0,8% na osnovicu koju čini 20% akcize na prženu kafu, odnosno kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu, prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona.

Za količinu markica (za kafu u rifunznom stanju) koja prelazi 0,1% obveznik dužan je da obračuna i plati akcizu na količinu kafe, shodno pakovanju, prema specifikaciji iz člana 8. stav 8. Uredbe o markicama, na osnovicu koju čini akciza na neprženu kafu, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica veći od 0,1%.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft