Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Minimalne akcize

Minimalne akcize
Novi iznosi  prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
                                 
Vlada Republike Srbije donela je Odluku o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine (u daljem tekstu Odluka o minimalnoj akcizi). Odluka o minimalnoj akcizi objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 12 /2019, a stupilа је na snagu  23. februara 2019. godine.

Prema tački 2. nove Odluke  o minimalnoj akcizi, iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan i duvan za lulu i duvan za žvakanje) od 23. februara 2019. godine su:

Vrsta duvanskih prerađevina  Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene Iznos minimalne akcize 
Cigarete  256,16 din/pak. 156,75 din/pak 
Duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine:     
  • rezani duvan
10.623,58/din/kg 5.486,25 din/kg
  • duvan za lulu 
13.545,51din/kg 5.824,57 din/kg
  • duvan za žvakanje 
51.649,17din/kg 22.209,14 din/kg

Prema tački 3. nove Odluke o minimalnoj akcizi, minimalna akciza za  burmut iznosi 5.800,00 din/kg.

Iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan i duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) primenjuju se od 23. februara 2019. godine, sve dok Vlada ne objavi nove prosečne ponderisane mloprodajne cene i iznose minimalnih akciza tih duvanskih prerađevina (do 15. jula a 2019 godine).

Danom početka primene ove odluke prestaju da važe Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena  i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 52/18, u delu koji se odnosi na iznose prosečne ponderisane maloprodajne cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu) i Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 84/18).

Saglasno članu 10. stav 4. Zakona o akcizama, koncept minimalne akcize podrazumeva  da  ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d Zakona o akcizama, manja od minimalne akcize utvrđene ovom Odlukom, plaća se minimalna akciza.

Pokazaćemo to na primeru cigareta:
 
Primer:

Ukupna akciza na  cigarete čija je maloprodajna cena od 200  dinara, koja se dobija primenom iznosa i stope akcize iz ~l. 40a i 40b Zakona o akcizama iznosi:
  • akciza u procentu  200 din x33% = 66,00 din;
  • iznos akcize u apsolutnom iznosu 70,70 din;
  • ukupna akciza 136,70 din.
Pošto je novi iznos minimalne akcize za cigarete koji iznosi  155,23 dinara, veći i od ukupne akcize propisana zakonom (136,70 dinara), primenjuje se minimalna akciza , a ne ukupna akciza koja se dobija primenom propisanih stopa i iznosa akcize iz zakona. Primenom novih iznosa minimalne akcize, u našem primeru,  obveznik je dužan da obračuna uplati akcizu u iznosu od 155,23 din/pak, a ne 136,70 din/pak, ili više za 18,53 din po paklici.
 
Tačnije sve marke cigareta čija je maloprodajna cena ispod 256,16 din. po paklici dolaziće pod udar koncepta minimalne akcize.
 
Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene iznosa minimalne akcize

U skladu sa članom 31a Zakona o akcizama proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da na dan  23. februara 2019. godine izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 101/05,90/07, 95,36/11, 93/12, 108/13 i 95/18 ) obavezu popisa zaliha na dan 23. februara. 2019. godine  ima i trgovac na veliko duvanskim proizvodima. Popis zatečenih zaliha trgovac na veliko vrši  u svim skadištima.

Trgovac na veliko sastavlja popisnu listu o zatečenim zalihama cigareta za svakog proizvođača, odnosno uvoznika cigareta posebno. Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, količini i maloprodajnoj ceni cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da Izveštaj zajedno sa popisnom listom dostavi Upravi za duvan najkasnije do 11. marta 2019. godine.

Uprava za duvan, saglasno članu 44a Zakona o duvanu, dužna je da, nakon obrade podataka, popisnu listu i Izveštaja dostavi svakom proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta i to najkasnije u roku od deste dana od dana prijema popisne liste.

U skladu sa članom 31a stav 3. Zakona o akcizama, obveznik akcize – proizvođač cigareta, odnosno uvoznik, nakon dobijanja obaveštenja od Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovaca na veliko, dužan je da obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima, i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90.

U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Službenom glasniku Republike Srbije” do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize – proizvođač cigareta plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u na napred izneti način, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obračunata razlika akcize uplaćuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji  u ovom slučaju najkasnje do  9. aprila 2019. godine.

U skladu sa članom31a stav 7. Zakona o akizama,u slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona,  što je sada slučaj, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu na način siz člana 31a stav 3. Zakona , odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 23. februara 2019. godine

U skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o akcizama, na duvanske prerađevine koje se pri upotrebe greju ali ne sagorevaju (u daljem tekstu : nesagorevajući duvan) akciza se plaća u skladu sa stavom 11. ovog člana, tj. po kilogramu duvanske mase, a u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.

Saglasno članu 6. Zakona o akcizama  obveznik akcize je proizvođač nesagorevajućeg duvana, odnosno uvoznik  duvana.

Kako je Vlada Republike Srbije objavila novu je Odluku o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 12/19), koja je stupila na snagu 23. februara 2019. godine (vidi tačku1 ovog teksta), to znači da novi iznos minimalne akcize utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta od 155,23 din/pak utiče i na iznos akcize na nesagorevajući duvan.

Od 2. februara 2019. godine iznos akcize na nesagorevajući duvan je 3.104,60 din/kg, izračunat na sledeći način:

                        ( 153,23 din/pak : 20 kom.) x 1.000 kom. = 7.761,50
                        7.761,50 x 40% = 3.104,60 din/kg.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft