Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Alkoholna pića

Alkoholna pića
Alkoholna pića na koja se plaća akciza su:  
  • rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda
  • rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih  sirovina
  • ostala jaka alkoholna pića
  • niskoalkoholna pića
  • pivo
Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Alkoholnim pićima smatraju se sva jaka alkoholna pića, koja su uređena propisima kojima se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

Alkoholnim pićima smatraju se i niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše 15% vol alkohola, koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili biljnih ekstrakata ili alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabuke - cider, vina od kruške - perry i dr.), a kvalitet voćnih sokova, osvežavajućih bezalkoholnih pića, rafinisanog etil alkohola, alkoholnih pića, vina i alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije mora da bude u skladu sa propisima kojima se reguliše njihov kvalitet.

Alkoholnim pićima smatraju se i sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, bez obzira na način pakovanja.

Osnovicu za obračun akcize na alkoholna pića čini jedinica mere - litar. Ovakav način oporezivanja akcizom alkoholnih pića (prema vrsti i  jedinici mere) nije usaglašen sa standardima EU. Neusaglašenost se odnosi na:
  • predmet oporezivanja akcizom;
  • način obračunavanja akcize.
Planira se da u narednom periodu Zakon o akcizama bude predmet usaglašavanja sa standarima EU, u smislu oporezivanja akcizom alkoholnih pića prema procentu alkohola u gotovom proizvodu.

Proizvođač alkoholnog pića ima obavezu upisa u Registar proizvođača kod Poreske uprave. Dužan je da prijavi mesto i adresu pogona i sličnog prostora u kome će se obavljati proizvodnja i podatak o raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića;

Proizvođač alkoholnog pića ima obavezu da dostavi overenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno preduzetnika - proizvođača alkoholnog pića, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, o raspoloživim proizvodnim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića.  

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft