Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Režimi izvoza i uvoza

Režimi izvoza i uvoza
Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju je propisano da je spoljnotrgovinski promet robom slobodan i da može da se ograničiti samo u skladu sa odredbama ovog zakona. Mere i bliže uslove za primenu mera propisuje Vlada, na predlog ministarstva ili drugog nadležnog organa, a kada se merom propisuje pribavljanje isprave koja je uslov za uvoz, izvoz ili tranzit robe, spisak takve robe se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" – Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno transit propisano pribavljanje određenih isprava.

Odlukom je propisan spisak roba za koju je prilikom uvoza i/ili izvoza neophodno pribaviti i carinskom organu priložiti ispravu koju izdaje ministarstvo, telo imenovano od strane određenog ministarstva ili neki drugi državni organ. Sastoji se od sedam priloga, u kojima su izlistane tarifne oznake u koje se svrstava roba za koju postoji obaveza pribavljanja isprave, koju određeno telo izdaje na osnovu određenih propisa. Pored priloga postoji i tekstualni deo, i to je za one propise kojima je takođe regulisano da prilikom uvoza i/ili izvoza postoji obaveza pribavljanja isprava, ali robe za koje ta obaveza postoji nisu svrstane u skladu sa nomenklaturom carinske tarife (iz većeg broja razloga kao npr otpad, jer je za svaku kategoriju otpada neophodno znati tačan hemijski sastav, roba dvostruke namene isto i dr.).

Dozvole za barut; štapin; pirotehnički proizvodi; plemeniti metali i otpaci, ostaci od istih; alati za izradu municije; sportsko i lovačko oružje
 
Tačkom 3 Odluke pobrojana je regulativa kojom je propisano pribavljanje isprave, neophodne prilikom uvoza i izvoza robe, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove trgovine

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja isprave u skladu sa Zakonom o spoljnotrgiovinskom poslovanju je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane u Prilogu 1), i to su: barut; štapin; pirotehnički proizvodi; plemeniti metali i otpaci, ostaci od istih; alati za izradu municije; sportsko i lovačko oružje, delovi i pribor; i drugi. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI)  uz šifru U31 i izgled dozvole nije propisan. Dozvolu izdaje komisija, dok za tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i za dobijanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne nadležna je Grupa za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite, Sektora za spoljnotrgovinsku politiku, multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, ministarstvo nadležno za poslove trgovine

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja isprave u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, nije svrstana u skladu sa nomenklaturom carinske tarife. Robe su preciznije definisane Odlukom. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru P07 (kod izvoza), odnosno uz šifru P08 (kod uvoza), a izgled i sadržina dozvole je propisana podzakonskim propisom. S obzirom da je napred pomenutim zakonom propisana i obaveza da se transport NVO kopnenim i vodenim putem vrši na osnovu odobrenja ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, odnosno vazdušnim putem na osnovu odobrenja Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, pored dozvola ministarstva nadleznog za poslove trgovine u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) neophodno je broj odobrenja upisati uz šifru P09 (odobrenje MUP-a), odnosno uz šifru P10 (odobrenje Direktorata). Kako se često u tarifne oznake Carinske tarife svrstava grupa srodnih roba, a ne samo jedna roba, može da se desi situacija da se roba - naoružanje svrstava u istu tarifnu oznaku u koju se svrstava npr. lovačko oružje i da je ta tarifna oznaka već navedena u Prilogu 1) Odluke. Samo u takvim situacijama u rubrici 44 JCI  će se broj dozvole upisati i uz šifru U31 i uz šifru P07/P08 (u zavisnosti da li je u pitanju uvoz ili izvoz). Dozvolu izdaje komisija, dok za tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i za dobijanja stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne nadležno je ministarstvo nadležno za poslove trgovine. 

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja isprave u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene, nije svrstana u skladu sa nomenklaturom carinske tarife. Robe su preciznije definisane Odlukom. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom izvoza, dok od najnovijih izmena zakona samo je određena kategorija robe na režimu dozvola za uvoz, i to su hemikalije u listama 1, 2 i 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju. Broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru P05 (kod izvoza), odnosno uz šifru P06 (kod uvoza), a izgled i sadržina dozvole je propisana podzakonskim propisom. Dozvolu izdaje komisija, dok za tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i za dobijanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne nadležno je ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Roba, koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uvozi se, odnosno izvozi u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Uredbom o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, nije svrstana u skladu sa nomenklaturom carinske tarife. Robe su preciznije definisane Odlukom. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U31, a izgled i sadržina dozvole je propisana podzakonskim propisom. Dozvolu izdaje komisija, dok za tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i za dobijanja stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne nadležno je ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Dozvole za droge i psihotropne supstance
 
Tačkom 4 Odluke pobrojana je regulativa kojom je propisano pribavljanje isprave, neophodne prilikom uvoza i izvoza robe, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane u Prilogu 2A) (droge) i 2B) (psihotropne supstance). Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U30 i izgled dozvole je propisan podzakonskim propisom. Ovde je potrebno naglasiti da se svakim danom, na tržištu, pronalaze nove psihoaktivne kontrolisane supstance koje nisu još povezane sa tarifnim oznakama carinske tarife, te su ove psihoaktivne kontrolisane supstance samo pobrojane na kraju Priloga 2A), odnosno 2B), uz navođenje pripadajućih CAS brojeva (postoje psihoaktivne kontrolisane supstance za koje još nije utvrđen ni CAS broj. Inače, CAS broj je jedinstveni međunarodni identifikacioni registarski broj neke hemijske supstance - Chemical Abstrac Service). Nevezano od toga što iste nisu povezane sa tarifnim oznakama Carinske tarife i za ove psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i za sve estre, etre, izomere i soli svih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je propisana obaveza pribavljanja dozvola kod uvoza i izvoza (posebno je priliko uvoza, odnosno izvoza neophodno obratitit pažnju i utvrditi da li je supstanca u stvari estar, etar ili isomer ili so neke psihoaktivne kontrolisane supstance). Takođe, treba naglasiti i, da bez obzira što u Prilogu 2A), odnosno 2B) nisu navedene tarifne oznake tarifnih brojeva 3002 i 3003, za sve lekove koji sadrže kao aktivnu supstancu neku od psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je propisana obaveza pribavljanja dozvola kod uvoza i izvoza, kao i obaveza popunjavanje rubrike 44 JCI tako što se broj te dozvole upisuje uz šifru U30. Inače, u samom naslovu ova dva priloga, kao i u napred pomenutom zakonu je navedeno da postoji dozvola i za tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno da je kod tranzita neophodno pribaviti dozvolu. Ministarstvo nadlezno za poslove zdravlja ne izdaje dozvolu za tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nego se tranzit obavlja uz izvoznu dozvolu zemlje otpeme i uvoznu dozvolu zemlje uvoza (obe se prilažu carinskom organu na graničnom prelazu, na uvid).  

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci i Pravilnikom o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane u Prilogu 2V) Odluke. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U30 i izgled dozvole je propisan podzakonskim propisom. Takođe i u ovom prilogu su na kraju pobrojane supstance (sa pripadajućim CAS brojevima), koje su obuhvaćene ovim zakonom, ali koje još nisu povezane sa tarifnim oznakama Carinske tarife. 

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima i drugim propisima iz nadležnosti ministarstvo nadleznog za poslove zdravlja, je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane u Prilogu 2G), Prilogu 2D) i Prilogu ) Odluke. Dozvola, odnosno saglasnost je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom uvoza, za određene robe i prilikom izvoza, a broj dozvole, odnosno saglasnosti se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U37. Izgled dozvole, odnosno saglasnosti nije propisan (u vidu je rešenja). Kako se pojedine robe (npr jodidi, rezorcin, insulin, lidokain, paracetamol, uzorci ćelija i sl.), čije su tarifne oznake navedene u ovim prilozima, mogu koristiti i u proizvodnji/prometu lekova i medicinskih sredstava na veliko, ili u postupku kliničkog ispitivanja lekova/medicinskih sredstava, napred navedena obaveza pribavljanja dozvole, odnosno saglasnosti se odnosi samo ukoliko se te robe uvoze/izvoze za druge svrhe.

Ukoliko se te robe (jodidi….) uvoze/izvoze u svrhe proizvodnje/promete lekova i medicinskih sredstava na veliko, ili u postupku kliničkog ispitivanja lekova/medicinskih sredstava onda je neophodno pribaviti i priložiti carinskom organu na uvid prilikom uvoza/izvoza jednu od sledećih isprava propisanih Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ili Zakonom o medicinskim sredstvima, i to su: ili Dozvolu za lek, ili Odobrenje za uvoz neregistrovanog leka, ili Odobrenje za uvoz leka/medicinskog sredstva za potrebe kliničkog ispitivanja, ili Odobrenje tipa CPP tip B, ili Rešenje o upisu u registar medicinskog sredstva, ili Odobrenje za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva. U tim situacijama se delovodni broj jedne od napred pobrojanih isprava upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U42.

Za izdavanje dozvole, odnosno saglasnosti, kao i tumačenje propisa na osnovu kojeg se iste izdaju, kao i za dobijanja stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola/saglasnost ili nije, nadležan je ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Dozvole za supstance koje oštećuju ozonski omotač i CITES
 
Tačkom 5 Odluke pobrojana je regulativa kojom je propisano pribavljanje isprave, neophodne prilikom uvoza i izvoza robe, koju izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduhaUredbom o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane Prilogu 3A) (supstance koje oštećuju ozonski omotač ili izazivaju efekat staklene bašte) i Prilogu 3V) Odluke (oprema/proizvodi napunjena tim kontrolisanim supstancama), dok robe čiji je uvoz i izvoz zabranjen na osnovu napred pomenutih propisa su takođe svrstane i iste su navedene u Prilogu 3B) Odluke (supstance koje oštećuju ozonski omotač). Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza te robe, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U70 i izgled dozvole nije propisan, već je dat u obliku rešenja. Dozvolu, tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne nadležno je ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredineZakonom o zaštiti prirodeKonvencijom o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i floreUredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faunePravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife, ali su samo određene grupe tih tarifnih oznaka pobrojane u Prilogu 3G) Odluke. Naime, u ovom prilogu su pobrojane samo tarifne oznake u koje se svrstavaju zaštićene divlje vrste biljaka i životinja, njihovi delovi, derivati i proizvodi čiji je spoljnotrgovinski promet najveći (najfrekfentniji). Međutim, dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom uvoza i izvoza sve robe obuhvaćene gore pomenutim propisima (iz tog razloga je i propisana i tačka 13 Odluke, kako bi ste isto apostrofiralo), broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U46 i izgled dozvole je propisan podzakonskim propisom.

(Kako bi učesnicima u spoljnotrgovinskom prometu bio omogućen brži i efikasniji promet ovih roba, automatska kontrola priloženih isprava, a kako nisu sve robe mogle biti obuhvaćene ovim prilogom zbog obimnosti materijala, sačinjen je Radni spisak svih biljnih i životinjskih vrsta, njihovih delova, derivate i proizvoda, za koje u skladu sa gore pobrojanim propisima postoji obaveza pribavljanja dozvole prilikom uvoza i izvoza i isti je dostupan na sajtovima ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i Uprave carina).

Dozvolu, tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne nadležno je ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.

Dozvole za izvore jonizujućeg zračenja
 
Tačkom 6 Odluke je propisano da roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, su izvori zračenja i isti su svrstani u tarifne oznake Carinske tarife koje su pobrojane u Prilogu 4) Odluke. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza izvora zračenja, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U44 i izgled dozvole je propisan podzakonskim propisom. Za izdavanje dozvole, tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne, nadležan je Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Isprave o usaglašenosti za opremu pod pritiskom
 
Tačkom 7 Odluke pobrojana je regulativa kojom je propisano pribavljanje isprave o usaglašenosti ili akt nadležnog tela o priznavanju važenja inostrane isprave (ili znaka usaglašenosti), neophodne prilikom uvoza robe, koju izdaju određeni državni organi i tela imenovana od strane tih državnih organa.

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima (Pravilnik o kvalitetu cementaNaredba o obaveznom atestiranju vijaka, navrtki i podloška za noseće čelične kontrukcije i Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona), je svrstana u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane u Prilogu 5A)  Odluke. Isprava je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom uvoza, broj isprave se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U78 i izgled isprave je propisan. Izdavanje akta kojim se priznaje važenje inostrane isprave o usaglašenosti ili znaka o usaglašenosti, tumačenje propisa na osnovu kojeg je propisano pribavljanje isprave, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna isprava ili ne nadležan je Odsek za arhitektonsku politiku i građevinske proizvode, Sektora za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku sfikasnost, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ispravu o usaglašenosti izdaju tela imenovana od strane ministrastva nadležna za poslove građevinarstva. 

Isprava o homologacijia 

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja isprave o homologaciji u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, su motorna vozila, svrstana su u tarifne oznake Carinske tarife i iste su pobrojane Prilogu 5B) Odluke. Isprava je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom uvoza motornih vozila, broj isprave se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U62 i izgled isprave je propisan. Za izdavanje isprave, tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna isprava ili ne nadležna je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Isprava o usaglašenosti za kontejneri za komprimovane ili tečne gasove

Roba, za koju postoji obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti (Potvrde o kontrolisanju) u skladu sa Zakonom o transport opasne robe i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, je oprema pod pritiskom, ista je svrstana u tarifne oznake tarifnog broja 73.11 Carinske tarife i iste su pobrojane u Prilogu 5V) Odluke. Isprava je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom uvoza, broj isprave se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U78 i izgled isprave je propisan. Međutim, od obaveze pribavljanja isprave (i prilaganja iste carinskom organu) je oslobođena ona oprema pod pritiskom koja je označena oznakom o usaglašenosti EU - "CE" oznakom. U takvim situacijama deklarant je u obavezi da u rubriku 44 JCI, upiše šifru U78 i u zagradi uz istu upiše reči “ZNAK USAGLAŠENOSTI CE”. Na ovaj je način deklarant pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću stao iza svoje tvrdnje da je oprema pod pritiskom označena “CE” oznakom o usaglašenosti i snosiće odgovarajuće konsekvence ukoliko inspekcija nadležnog ministarstva utvrdi suprotno. Izdavanje akta kojim se priznaje važenje inostrane isprave o usaglašenosti ili znaka o usaglašenosti, tumačenje propisa na osnovu kojeg je propisano pribavljanje isprave, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna isprava ili ne nadležno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dok izdavanje same isprave – Potvrde o kontrolisanju vrše tela imenovana od strane ministarstva.
 
Isptrava o usaglašenosti za radio i telekomunikacionu opremu
 
Tačkom 8 Odluke je propisano da roba, za koju postoji obaveza pribavljanja dozvole u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi, su dronovi i isti su svrstani u tarifne oznake Carinske tarife koje su pobrojane u Prilogu 6Odluke. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom uvoza drona, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U43 i izgled dozvole je propisan podzakonskim propisom. Akt kojim se priznaje važenje inostrane isprave o usaglašenosti, tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna dozvola ili ne, nadležno je ministarstvo nadležno za poslove trgovine.


Prilogu 7 Odluke, koji se sastoji od dve tabele, pobrojane su tarifne oznake u koje se svrstavaju supstance čiji je uvoz i/ili izvoz zabranjen, u skladu sa Zakonom o hemikalijamaPravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija. Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine je nadležno za tumačenje gore pomenutih propisa, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je za određenu supstancu propisana zabrana uvoza i/ili izvoza, ili nije.
Napomena: U svim prilozima Odluke su navedene ili desetocifrene tarifne oznake ili su iz tarifnih oznaka izvučene samo robe za koje postoji obaveza pribavljanja određene dozvole/saglasnosti/isprava, te su navedene ex pozicije tarifnih oznaka (ispred 10-cifrene oznake se nalazi oznaka ex).


Pored priloga Odluke, koje se sastoje od tarifnih oznaka u koje se svrstava roba za koju postoji obaveza pribavljanja određene isprave, postoji i deo Odluke bez priloga sa tarifnim oznakama, u kojoj je “samo” pobrojana regulative kojom je propisana obaveza pribavljanja isprave prilikom uvoza i/ili izvoza. U ovom delu Odluke nisu navedene tarifne oznake:
 
Tačkom 9 Odluke je navedeno da je za uvoz i tranzit robe – živih životinja, proizvoda životinjskog porekla, kao i hrane životinjskog porekla, propisana isprava u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, (Zakonom o bezbednosti hrane) i podzakonskim propisima. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid na samom graničnom prelazu, kao i prilikom uvoza u mestu carinjenja, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U64 (ili uz šifru I64 u slučajevima kada se u tarifnu oznaku svrstava i roba koja nije obuhvaćena navedenim propisima) i izgled dozvole je propisan podzakonskim propisima (ZVUD - Zajednički Veterinarski Ulazni Dokument). Za izdavanje isprave, tumačenje propisa na osnovu kojeg se ista izdaje, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je određena roba obuhvaćena navedenom regulativom, ili nije, nadležna je Uprava za veterinu. 
NAPOMENA: Za robu - proizvode ribarstva, tačkom 10 Odluke je navedeno da se uvoze, izvoze, odnosno reeksportuju na osnovu isprave propisane u skladu sa Zakonom o stočarstvu i Pravilnikom o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu. Isprava, koja je propisana je ili Sertifikat o ulovu (međunarodni), ili Sertifikat o reeksportu, ili Potvrda da su proizvodi ribarstva u skladu sa međunarodnom potvrdom o ulovu, unosiće se u rubriku 44 uz šifru U86 i ovaj propis će se primenjivati od 01.januara 2021 godine, bez obzira što su veće navedene u Odluci. 


Tačkom 12 Odluke je navedeno da je za uvoz i izvoz robe - otpada, propisana dozvola u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredineZakonom o upravljanju otpadom, Bazelskom konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju, Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom i uvoza i izvoza opasnog otpada, kao i uvoza i izvoza svih vrsta neopasnog otpada izuzev otpadaka aluminijuma (otpad B1 - 5), broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U59 i izgled dozvole nije propisan, nego je u vidu rešenja. Pored dozvole prilaže se i Dokument o prekograničnom kretanju otpada (čiji je izgled standardizovan), čija je jedna rubrika popunjena od strane carinskog organa na graničnom prelazu. Prilikom uvoza i izvoza otpadaka aluminijuma (neopasan otpad B1 - 5) neophodno je pribaviti i carinskom organu priložiti Potvrdu prijave za uvoz, odnosno izvoz, a broj ove Potvrde se takođe upisuje u rubriku 44 JCI uz istu šifru U59.  Za izdavanje dozvole, odnosno potvrde prijave, tumačenje propisa na osnovu kojeg se iste izdaju, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je određena roba otpad u skladu sa navedenom regulativom, ili nije, nadležno je Odeljenje za upravljanje otpadom, Sektora za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.


Tačkom 15 Odluke je navedeno da je za izvoz robe – kulturnih dobara propisana dozvole u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima. Dozvola je neophodna da se pribavi i priloži carinskom organu na uvid prilikom izvoza, broj dozvole se upisuje u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U36 i izgled dozvole nije propisan, nego je u vidu rešenja. Tumačenje propisa na osnovu kojeg se dozvole izdaju, kao i izdavanje stručnog mišljenja da li je određena roba kulturno dobro skladu sa navedenom regulativom, ili nije, nadležno je Ministarstvo kulture. Dozvolu izdaje ili Ministarstvo kulture, ili Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, ili Narodna bibljoteka Srbije, ili Pokrajinski sekretarijat za kulturu.


Tačkom 16 Odluke je navedeno da je za uvoz i izvoz robe – lekova i medicinskih sredstava propisana isprava u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Zakona o medicinskim sredstvima. U slučaju da je predmet uvoza/izvoza registrovani lek/medicinsko sredstvo isprava koja se pribavlja i prilaže na uvid carinskom organu je Dozvola za lek/Rešenje o registraciji medicinskog sredstva, dok ukoliko se uvoze/izvoze neregistrovani lekovi/medicinska sredstva isprava je ili Odobrenje za uvoz neregistrovanog leka/medicinskog sredstva, ili Odobrenje za uvoz leka/medicinskog sredstva za kliničko ispitivanje, ili CPP tip B za lekove. Broj isprave je neophodan da se upiše u rubriku 44 carinske deklaracije (JCI) uz šifru U42. Za tumačenje propisa na osnovu kojeg se isprave izdaju i dobijanja stručnog mišljenja da li je za određenu robu potrebna isprava ili nije, nadležan je Sektora za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, Ministarstva zdravlja, dok samu ispravu izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft