Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Identifikacija RDN i NVO

Identifikacija RDN i NVO
PREPOZNAVANJE I IDENTIFIKACIJA ROBE

Poznavanje robe odnosno režima izvoza i uvoza određene robe, pre svega, zbog njenih karakteristika i namene, je jedan od osnovnih preduslova za uspešno obavlјanje spolјnotrgovinskog posla, u skladu sa propisima.

Da bi privredno društvo i preduzetnik odnosno pravno ili fizičko lice poslovalo u skladu sa propisima iz ove oblasti, ono mora razumeti da li je i u kojim okolnostima roba, usluga, tehnologija i softver predmet izvozne odnosno uvozne kontrole. Režim kontrole, između ostalog, podrazumeva dobijanje dozvole/odobrenja/rešenja od strane nadležnog organa državne uprave, za konkretnu robu.
Tri provere

Spoljnotrgovinski posao određene robe može biti valjano obavljen, samo ako je u skladu sa zakonskim propisima.
 
Pre nego se započne spoljnotrgovinski posao, neophodno je da privredno društvo i preduzetnik obavi tri provere u vezi sa režimom robe odnosno utvrdi koji je robni režim na snazi, po zakonima i podzakonskim aktima, koji pokrivaju oblast spoljne trgovine u Republici Srbiji i to:
 1. koji je robni režim konkretne robe utvrđen preko Carinske tarife – odrediti u koju oznaku carinske tarife je svrstana konkretna roba

 2. da li se konkretna roba nalazi na nekoj od listi, tzv. roba sa liste - NKL RDN ili NKL NVO ili liste roba po Prilogu 1 i 2 Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

 3. roba koja nije na listi - da li je od strane nadležnog ministarstva za spojnu trgovinu ili nekog drugog nadležnog organa državne uprave privredno društvo i preduzetnik obavešten i/ili ima saznanje da je za izvoz, uvoz odnosno spoljnotrgovinski posao u pitanju, te robe neophodna dozvola, iako se ne nalazi pod režimom dozvole po prethodno navedenim osnovama (tzv. “sveobuhvatna kontrola” – „catcll all clause“) po Zakonu o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.
Prva provera je najlakši način utvrđivanja režima robe, jer se vezuje za spisak roba iz Carinske tarife. Na osnovu Zakona o spolјnotrgovinskom poslovanju donosi se Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava koja sadrži spiskove roba, sa brojevima /oznakama iz Carinske tarife, za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit je obavezno pribavlјanje propisanih akata državnih organa (dozvola, odobrenje, isprava, saglasnost, potvrda, sertifikat i sl.). U toj odluci su navedeni organi nadležni za izdavanje pomenutih akata, jer to nije samo ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine. Ovo ministarstvo donosi akt u kome su, na jednom mestu sabrani spiskovi roba iz Carinske tarife, koji podležu administriranju.
 
Ukoliko se roba, svrstana u određeni tarifni broj, nalazi na nekom od spiskova pomenute odluke, prilikom carinjenja te robe je neophodno priložiti ispravu/akt nadležnog organa, na koji upućuje ova odluka.
 
Ukoliko se utvrdi da konkretna roba ne podleže režimu dozvole po pomenutoj odluci, niti drugih ograničenja po osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (kao što su kvote, antidampiške i zaštitene mere i sl.) i dalje se mora vršiti provera.

Druga provera se odnosi na proveru režima robe, po osnovu njenih karakteristika i namene. U pitanju je roba koja se kontroliše zbog ispunjavanja određenih tehničkih parametara i osobina, kao i namene robe. Za ovu kontrolu ima više pravnih osnova:
Zabranjen je izvoz i uvoz robe (i tehničke pomoći u vezi s tom robom) koja se može upotrebiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje i ostalo okrutno, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uključujući i neupotrebljivu robu, navedene u Prilogu 1 pomenute uredbe, nezavisno od njenog porekla. Izuzetno se može odobriti spoljnotrgovinski posao u vezi sa ovom robom - samo ako se dokaže da će se ta roba koristiti isključivo radi javne izložbe u muzeju.

Kada se pažlјivo pogledaju NKL RDN ili NKL NVO, kao i Prilog 1 i 2 gore pomenute uredbe, može se videti da one ne sadrže tarifne oznake, u skladu sa Carinskom tarifom, na koje se uglavnom oslanjaju učesnici u spoljnotrgovinskom poslu prilikom identifikacije robe. Svaka lista sadrži kontrolni broj i tehničke opise proizvoda i njihovih delova, pribora, alata, materijala i dr. To znači da se među robama koje su svrstane u jednu tarifnu oznaku Carinske tarife, nalaze robe koje ne podležu ni jednoj izvoznoj odnosno uvoznoj kontroli, ali i robe koje, prema pomenutim lex specialis zakonima, podležu kontroli spolјne trgovine.
 
Ukoliko se konkretna roba nalazi na nekoj od pomenutih listi, tzv. roba sa liste, prilikom carinjenja te robe je neophodno priložiti dozvolu (za spoljnotrgovinski posao u pitanju), koju je izdalo ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine.
 
Ukoliko se utvrdi da konkretna roba ne podleže kontrolnom režimu, po prethodno navedenim osnovama, mora se izvršiti provera krajnje namene, krajnjeg korisnika, osoba, države pod embargom ili međunarodnim sankcijama i sl. Što znači da je potrebno napraviti i treću vrstu provere.
 
Treća provera se, dakle, odnosi na robu, usluge, tehnologiju i sofvter, koji mogu biti predmet kontrole i pribavlјanja dozvole, iako nisu na pomenutim listama, a u zavisnosti od krajnje upotrebe i krajnjeg korisnika po kriterijumima sveobuhvatne klauzule („catch-all clause“), u smislu Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.
 
To dalje znači da je potrebna dozvola i za izvoz robe koja nije navedena u NKL RDN ili NKL NVO ili označena kao roba sa liste, ako je privredno društvo ili preduzetnik obavešten i/ili ima saznanje o tome da bi roba koju namerava da izveze mogla biti namenjena proizvodnji i širenju OMU. Takođe, dozvola je potrebna i u slučaju da je roba namenjena zabranjenom krajnjem korisniku (ako se krajnji korisnik - pravno i/ili fizičko lice nalazi na nekoj tzv. "crnoj listi"), odnosno ako je država krajnjeg korisnika, država prema kojoj se sprovodi embargo na uvoz oružja i/ili međunarodne restriktivne mere. Dalјe, ako izvoznik zna da je roba koju namerava izvoziti, a koja se ne nalazi među robama koje podležu kontroli spolјne trgovine, namenjena za zabranjenu upotrebu ili zabranjenog korisnika, mora o tome obavestiti nadležno ministarstvo, koje će odlučiti o tome da li je za taj izvoz potrebna izvozna dozvola.
 
U svim navedenim slučajevima roba koja je identifikovana kao NVO i/ili RDN, kao i roba koja na bilo koji način može poslužiti za proizvodnju OMU ili za izvršenje smrtne kazne, mučenje i ostalo okrutno, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, može se izvoziti/uvoziti samo na osnovu dozvole, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine.

Identifikacija i klasifikacija NVO

Identifikaciju konvencionalnog oružja uglavnom nije teško izvršiti – svo oružje se nalazi na režimu dozvole po Carinskoj tarifi  - u Glavi 93. Nesumnjivo je da je takva roba na režimu dozvole, ali je pitanje po kom zakonskom osnovu će se zatražiti dozvola:
 1. Ako se oružje može klasifikovati kao NVO sa NKL NVO, onda se pribavlja dozvola po Zakonu o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme
 2. Ako se to oružje ne nalazi na NKL NVO, dozvola se pribavlja na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju Odluci o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
Lako se prepoznaje i klasifikuje tenk ili top. Ali kada se radi o sportskom i lovačkom oružju, njihovim komponentama i priboru, zahteva se tehničko poznavanje vrste oružja i njihovih karakteristika. Kada je u pitanju vojna oprema bitan je npr. nivo zaštite kod zaštitne opreme, standard po kojoj je rađena i sl. Kod vojnog HBN oružja, njihovih komponenti i delova, navedenih u NKL NVO, tačno su navedene njihove karakteristike. Glavna karakteristika ove robe je da je ona konstruisana po vojnim standardima i tu onda nema izuzeća. Da bi se izvršila tačna klasifikacija i identifikacija konkretne robe, obratite se stručnom licu proizvođača ili podnesite zahtev za identifikaciju robe nadležnom ministarstvu za spoljnu trgovinu.
 
U pojedinim slučajevima postoji tanka linija razdvajanja u klasifikaciji robe po NKL NVO i NKL RDN - proizvod se može naći na obe liste (pa i na tzv. trećoj listi – gore pomenuta odluka). Od presudnog značaja za klasifikaciju, u tom slučaju, je tehnička specifikacija odnosno standard, po kome je ona izrađena, uzimajući u obzir krajnju namenu i ko je krajnji korisnik. Kod eksploziva, primera radi, moguće je naći privredne eksplozive i na NKL NVO i na NKL RDN, ali i one koji su na režimu dozvole po gore pomenutoj odluci.

Identifikacija i klasifikacija RDN - Struktura liste RDN

Proizvodi dvostruke namene često nisu prepoznatlјivi kao kontrolisana roba u spolјnoj trgovini (pojedine mašine za oblikovanje, neke vrste lasera, kompjutera, mašinskih alata, trafoa, optičkih kablova, pojedine alatne mašine, letelice i njihovi delovi i komponente, zaštitna oprema, tehnički planovi za određenu opremu ili instrumente, crteži, tehnička uputstva za proizvodnju, modifikaciju, testiranje, doradu, popravku i  sl.).
 
S obzirom da postoji veza između RDN i OMU, vrlo je važno naglasiti i skrenuti pažnju proizvođačima, izvoznicima i uvoznicima, kao i krajnjim korisnicima robe iz uvoza da dobro prouče robu kojom trguju. RDN obuhvata širok dijapazon materijala, opreme i tehnologija i kao takva vrlo se teško prepoznaje, za razliku od NVO. Međutim, mali procenat robe koja se nalazi u spolјnoj trgovini je na režimu dozvole. Dozvola se zahteva na bazi tehničkih karakteristika i ukupnih svojstava proizvoda, destinacije, krajnjeg korisnika i krajnje upotrebe. Izvoznik odnosno uvoznik, u skladu sa zakonskim propisima, mora odrediti da li spolјnotrgovinski posao u pitanju zahteva dozvolu. Kod ovoga, neophodno je odgovoriti na sledeća pitanja.
 1. Šta izvozite odnosno uvozite?

 2. Gde izvozite odnosno odakle uvozite?

 3. Ko će primiti predmetni  proizvod?

 4. Za šta će se upotrebiti predmetni proizvod?
Odgovorom na prvo i drugo pitanje dolazi se do kontrolnog broja i destinacije izvoza odnosno uvoza. U odgovoru na treće i četvrto pitanje  saznaje se krajnji korisnik i krajnja upotreba.
 
Ko može bolјe poznavati karakeristike robe od njenog proizvođača? Pretpostavlјa se da neko ko najbolјe poznaje proizvod i njegove delove može odrediti kontrolni broj i mogućnosti za dalјi razvoj i eventualnu upotrebu u nedopuštene, terorističke svrhe. Možda je potrebno samo skrenuti pažnju na tu činjenicu, pa će biti dovolјno da se shvati i ona druga strana, odnosno gde će proizvod završiti i kako se može upotrebiti! Ukoliko i dalјe postoji dilema da li se proizvod nalazi na kontrolnim listama i da li je potrebna dozvola, može se uputiti zvaničan zahtev za mišlјenje nadležnom ministarstvu,  koje će odlučiti da li isti podleže kontroli. Stručnu pomoć i smernice možete pribaviti i kod nas.
 
Izuzetno je delikatna i kontrola transfera tehnologije vezana za RDN. “Opiplјiva” i “neopiplјiva - tzv. nevidljiva” tehnologija može da se odnosi na istraživanja, proizvodnju i korišćenje RDN. U prvom slučaju reč je o raznim šemama, uputstvima za izradu, tehnološkim postupcima, crtežima, planovima i sl., a u drugom o usmenom izlaganju, telefonskom razgovoru, e-mail-u i dr.
 
To su robe koje jesu ili bi mogle biti, u celosti ili u delovima, upotreblјene za razvoj, proizvodnju, rukovanje, delovanje, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje HBN oružja i aparata koji se zasnivaju na reakcijama fisije, odnosno za razvoj, proizvodnju, održavanje i skladištenje raketa koje su sposobne da nose to oružje. To su i robe koje jesu ili bi mogle biti, u celosti ili u delovima, upotreblјene za konvencionalnu vojnu upotrebu i/ili vojnog krajnjeg korisnika i namenjene su (zemlјa kupca ili zemlјa krajnjeg korisnika) državi prema kojoj se sprovodi vojni embargo, uveden rezolucijom  UN,  zajedničkom odlukom EU ili OEBS-a. Ukoliko se dođe u posed informacije ili postoji ubeđenje i svesnost o tome da će roba biti upotreblјena u pomenute svrhe, potrebno je da se lice obrati nadležnom ministarstvu sa zahtevom za izdavanje dozvole ili davanje mišlјenja. U tom slučaju će to ministarstvo odlučiti da li je potrebna dozvola ili ne.
 
Mora se napomenuti da NKL RDN upućuje na pojedinačne delove, materijal odnosno proizvode, opisujući njene osobine, tehničke, mehaničke i dr. karakteristike, hemijski sastav i sl., a ne na njihovu upotrebu ili svrhu razvoja i proizvodnje, odnosno trgovine. Kontrolni brojevi sadrže tehničke opise proizvoda i njihovih delova i materijala, pa je neophodno da se detalјno pročitaju sve napomene koje se odnose na konkretnu robu (videti opšte napomene, opštu tehnološku napomenu, napomenu o nuklearnoj tehnologiji i/ili opštu napomenu za softver u zavisnosti od vrste robe). Takođe je korisno poznavati strukturu liste robe dvostruke namene i kako je ona nastala, da bi se dobro interpretirao tehnički opis i upoznao razlog kontrole.
 
Kontrola RDN se primenjuje i pri izvozu i uvozu robe koja ne podleže kontroli (uklјučujući postrojenja), kada sadrži jednu ili više komponenti koje podležu kontroli i predstavlјaju suštinski element te robe i moguće ih je izdvojiti i upotrebiti u druge svrhe.
 
Određivanje broja iz NKL RDN je složen posao i zahteva dobro poznavanje njenog sadržaja (Kategorije 0 – 9), kao i karakteristika i osobina konkretne robe u spoljnotrgovinskom poslu.
 
Radi lakšeg snalaženja i tumačenja liste potrebno je reći nešto više o strukturi NKL RDN..

Prvi deo NKL RDN sadrži:
 • opšte napomene;
 • opštu tehnološku napomenu;
 • napomenu o nuklearnoj tehnologiji;
 • opštu napomenu za softver. 
Ove napomene upućuju na to da se kontrola prenosa tehnologija i softvera ne odnosi na informacije i softver koji je „u javnom vlasništvu“ ili se vrše „osnovna naučna istraživanja“, odnosno softver koji je dostupan javnosti.
 
Drugi deo NKL RDN sadrži definicije izraza, kao i akronime i skraćenice korišćene u listi. 

Treći deo NKL RDN sastoji se od deset kategorija podelјenih na područja namene robe:

Kategorija 0 - Nuklearni materijali, proizvodni kapaciteti i oprema
Kategorija 1 - Materijali, hemikalije, “mikro-organizmi” i “toksini”
Kategorija 2 - Obrada materijala
Kategorija 3 - Elektronika
Kategorija 4 - Kompjuteri
Kategorija 5 – Telekomunikacije i „zaštita informacija“ 
1. deo – Telekomunikacije
2. deo – Zaštita informacija
Kategorija 6 - Senzori i laseri
Kategorija 7 - Navigacija i vazduhoplovna elektronika
Kategorija 8 - Pomorstvo
Kategorija 9 - Pogonski sistemi, svemirske letelice i odgovarajuća oprema

Svaka od navedenih kategorija je podelјena na pet grupa koje određuju vrstu robe vezano za njenu namenu i to:
grupa A – oprema, sklopovi i komponente;
grupa B – oprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju;
grupa C – materijali;
grupa D – softver i
grupa E – tehnologija.

Poslednja tri broja označavaju poreklo kontrole vezano za međunarodne režime i to:
000-099 - Vasenarski sporazum;
100-199 - Režim kontrole raketne tehnologije;
200-299 - Grupa nuklearnih snabdevača;
300-399 - Australijska grupa; 
400-499 - Konvencija o zabrani hemijskog oružja;
500-899 – rezervisani brojevi i
900-999 – unilateralne kontrole.

Rezervisani brojevi se odnose na mogućnost uvođenja i drugih, međunarodno dogovorenih kontrola. Unilateralna kontrola omogućava uvođenje dodatnih stavki i kontrolu robe vezanu za nacionalnu bezbednost zemlјe, koja te stavke uvodi na listu. U tom smislu, Republika Srbija nije uvela dodatne stavke na NKL RDN. 
Oblast primene

U cilјu lakše identifikacije robe treba imati u vidu i oblast poslovanja privrednog društva odnosno preduzetnika. Dakle, ukoliko lice posluje u jednom od sledećih područja, mora biti svesno mogućnosti upotrebe robe, rizika i opasnosti od (ne)svesnog učešća u širenju OMU, pa je potrebno obavezno proveriti da li delatnost tog lica pripada jednoj od sledećih oblasti:
 • Biologija, uklјučujući tehnologiju i medicinu;
 • Hemija, biohemija;
 • Fizika;
 • Nuklearna tehnologija;
 • Energetika i tehnologija zaštite okoline;
 • Tehnologija za informacije i komunikacije;
 • Elektronika;
 • Aeronautika, transportni inženjering;
 • Mehanički inženjering;
 • Tehnologija materijala;
 • Procesni inženjering.
Ove oblasti (i povezani know-how) spadaju u najvažnija područja, gde određene države nastoje dobiti znanje, dozvolјavajući ili omogućavajući izradu OMU i korišćenje u terorističke svrhe. 
  
Određivanje kontrolnog broja iz NKL RDN

Polazeći od napred navedenog, kontrolni broj se može odrediti kao što sledi:
 • odrediti da li je predmetni proizvod RDN - na osnovu tehničkih performansi proizvoda i specifikacije sa opisom i crtežom odnosno hemijskim i dr. sastavom;
 • ako je predmetni proizvod RDN, slediti logiku razvrstavanja i identifikovati tačnu tehničku kategoriju i tačnu grupu;
 • proceniti sve trocifrene oznake koji spadaju u tu kategoriju i tu grupu, kako bi se odredila samo jedna, najpreciznija oznaka za taj proizvod;
 • oznaka je određena isklјučivo tehničkom specifikacijom proizvoda.
Važno je napomenuti i sledeće:
 • kada na NKL RDN identifikujemo robu koja tu nedvosmisleno spada bez obaveze ispunjavanja određenih parametara, reč je o apsolutnoj kontroli te stavke;

 • proizvod može biti kontrolisan samo po osnovu jednog parametra;

 • ako proizvod ispunjava samo jedan, među više parametara, reč je o još nižem stepenu kontrole i 

 • kada se moraju ispuniti svi pobrojani parametri, navedeni u kontrolnom broju,  u pitanju je najniži stepen kontrole.
Roba koja je navedena u NKL RDN obuhvata i novu i polovnu robu i označena je posebnom petocifrenom šifrom (npr. 6A007). Struktura šifre određuje namenu upotrebe robe i njenu vrstu, kao i poreklo vezano za međunarodne kontrolne režime. U petocifrenoj šifri robe pojedinačne oznake određuju sledeće:
 • Prva oznaka – brojčana oznaka označava kategoriju robe u listi (0-9)

 • Druga oznaka – grupa proizvoda (A-E)

 • Treća oznaka – brojčana oznaka označava poreklo kontrole vezano za međunarodne kontrolne režime 

 • Četvrta i peta oznaka – brojčane oznake označavaju raspored robe u kategoriji i grupi.
NKL RDN, u pojedinim grupama se ne nalazi uvek celokupna roba, koja se po određenoj vrsti prirode koristi ili je za nju namenjena. Tako je velika većina pogonskih materijala i hemikalija u Kategoriji 9 ali je deo takođe i u Kategoriji 1. U pojedinim kategorijama se nalazi roba, koja potiče iz na prvi pogled nepovezanih međunarodnih režima. Uputstva u NKL RDN ukazuju i na druge tačke liste pa je potrebno pregledati listu u celosti, a ne delimično kako bi se ispravno odredila šifra robe. 

Primer oznake RDN iz NKL RDN za merače gravitacije: 
6A007

Prva oznaka: 6 – označava da roba spada u kategoriju 6 – senzori i laseri

Druga oznaka: A – označava da roba spada u grupu proizvoda A – oprema, sklopovi i komponente

Treća, četvrta i peta oznaka: 007 – označava da je roba kontrolisana po Vasenarskom sporazumu.

Posebnu pažnju treba obratiti na kompjutersku opremu i tehnologiju koju je nemoguće materijalizovati, jer se većinom prenosi putem elektronskih medija. Takođe, teško je odrediti namenu kompjuterskih programa i tehnologija. Stoga je potrebno podsetiti na obavezu izvoznika, odnosno proizvođača iz Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene da obaveste nadležno ministarstvo o mogućoj nameni i korišćenju proizvoda koji nije na listi, a može biti upotreblјen u nedopuštene svrhe.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft