Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Transport

Transport
Određivanje mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine
(Objašnjenje Ministarstva finansija, br. 011-00-225/2017-04 od 24.3.2017. god.)

Uvod

Od 1. aprila 2017. godine primenjuju se nova pravila za određivanje mesta prometa usluga, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost. U skladu sa navedenim pravilima, mesto prometa usluga prevoza dobara određuje se u zavisnosti od toga da li se usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik.

NAPOMENA: Licem koje vrši usluge prevoza dobara smatra se lice koje faktički vrši prevoz dobara, kao i svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti prevoz dobara. 

Određivanje poreskog obveznika

Za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga, odredbom člana 12. stav 1. Zakona propisano je da se ovim članom određuje poreski obveznik isključivo za svrhu primene tih pravila.

Odredbama člana 12. stav 2. Zakona propisano je da kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se: 
 1. svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;

 2. pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici;

 3. strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište.
Saglasno odredbama člana 12. stav 3. Zakona, kada uslugu pruža strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra ss:
 1. svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;

 2. pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.
Mesto prometa usluga prevoza dobara

Mesto prometa velikog broja usluga određuje se u skladu sa opštim pravilima propisanim odredbama člana 12. st. 4. i 5. Zakona, dok su za određivanje mesta prometa određenih usluga (navedenih u Zakonu) propisani izuzeci od primene opštih pravila. S obzirom na to da za promet usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku nije propisan izuzetak od primene opšteg pravila iz člana 12. stav 4. Zakona, mestom prometa predmetnih usluga, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona, smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište.

Usluge prevoza dobara koje nisu predmet oporezivanja PDV

Ako primalac usluga prevoza dobara ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu kojoj se vrši promet usluga (a koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište), prebivalište ili boravište u inostranstvu, odnosno van Republike Srbije, mesto prometa usluga je u inostranstvu, odnosno van Republike Srbije, što znači da te usluge nisu predmet oporezivanja PDV.

Kada predmetne usluge vrši obveznik PDV, pružalac usluga - obveznik PDV dužan je izda račun u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (u daljem tekstu: Pravilnik o računima). Naime, u računu za usluge prevoza dobara za koje se smatra da su izvršene u inostranstvu, obveznik PDV izdaje račun u kojem navodi naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa, mesto i datum izdavanja i redni broj računa, naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa (pri čemu podatak o PIB-u stranog lica nije obavezan, ali se preporučuje), vrstu i obim usluga, datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja, ukupan iznos naknade za izvršeni promet usluga i napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona“.

Podatak o naknadi za promet usluga prevoza dobara za koje se smatra da su izvršene u inostranstvu ne iskazuje se u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV), ali je obveznik PDV - pružalac usluga dužan da u svojoj evidenciji obezbedi podatke o tom prometu u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV .

NAPOMENA: Za neobračunavanje PDV po osnovu pružanja usluga prevoza dobara koje nisu predmet oporezivanja PDV, nije potrebno ispuniti uslove koji su propisani za ostvarivanje poreskog oslobođenja za usluge prevoza dobara koje su predmet oporezivanja PDV.

Usluge prevoza dobara koje su predmet oporezivanja PDV i poreski tretman tih usluga

Ako primalac usluga prevoza dobara ima sedište, stalnu poslovnu jedinicu kojoj se vrši promet usluga, prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, mesto prometa usluga je u Republici Srbiji, što znači da je reč o uslugama koje su predmet oporezivanja PDV, za koji se određuje poreski tretman.

Na naknadu, bez PDV, za promet navedenih usluga prevoza dobara, PDV se obračunava po poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom, osim u slučaju kada je reč o uslugama prevoza dobara za koje je Zakonom propisano poresko oslobođenje (npr. usluge prevoza u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara).

Naime, odredbama člana 24. stav 1. tač. 1) i 8) Zakona propisano je, između ostalog, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na prevozne usluge koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog zakona (osnovica za uvoz dobara), kao i na prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara. Poresko oslobođenje za promet predmetnih usluga može se ostvariti ako su ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (u daljem tekstu: Pravilnik o poreskim oslobođenjima).

Prema odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka Zakona za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara, a koje se smatraju sporednim troškovima iz člana 19. stav tačka 2) Zakona, obveznik može da ostvari uz posedovanje dokaza da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara.

Saglasno stavu 2. istog člana Pravilnika o poreskim oslobođenjima, dokazima iz stava 1. ovog člana za prevozne usluge koje su povezane sa uvozom dobara smatraju se:
 1. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

 2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.
Uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona, koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona, pri čemu se u računu za predmetnu uslugu iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade za tu uslugu (član 2. stav 4. tačka 1) i stav 5. Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih usluga koje su povezane sa uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 2. stav 7. Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Odredbom člana 14. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:
 1. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

 2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, a u skladu sa stavom 3. istog člana Pravilnika o poreskim oslobođenjima, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, od mesta utovara do mesta pretovara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, obveznik može da ostvari ako poseduje:
 1. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;

 2. carinsku deklaraciju za postupak tranzita.
Uslugom prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara u Republici Srbiji do odredišta van Republike Srbije, pri čemu se u računu koji se izdaje za predmetnu uslugu iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade zatu uslugu (član 14. stav 4. tačka 1) i stav 5) Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih usluga koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 14. stav 6. Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Odredbom člana 15. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:
 1. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

 2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.
Saglasno stavu 3. istog člana Pravilnika o poreskim oslobođenjima, izuzetno, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:
 1. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;

 2. potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara
Uslugom prevoza koja je u vezi sa tranzitom dobara iz člana 24. stav 1, tačka 8) Zakona, a koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara preko teritorije Republike Srbije, od mesta utovara do mesta istovara koja se nalaze van Republike Srbije, pri čemu se u računu koji se izdaje za predmetnu uslugu iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade za tu uslugu (član 15. stav 4. tačka 1) i stav 5. Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih usluga koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 15. stav b. Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Odredbom člana 16. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:
 1. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (SMK, S1M, manifest i dr.);

 2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.
Saglasno stavu 3. istog člana Pravilnika o poreskim oslobođenjima, uslugom prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona, pričemu se u računu koji se izdaje za predmetnu uslugu iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknadezatu uslugu (član 16. stav 3. tačka 1) i stav 4) Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih usluga koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 16. stav 5. Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

Primeri za određivanje mesta prometa usluge prevoza dobara koji vrši obveznik PDV
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara od Beograda do Kraljeva poreskom obvezniku koji ima sedište u Novom Sadu.
Mesto prometa usluge je Novi Sad. Promet usluge oporezuje se PDV po poreskoj stopi od 20%.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara od Beograda do Kraljeva poreskom obvezniku koji ima sedište u Parizu.
Mesto prometa usluge je Pariz. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara od Pariza do Beograda poreskom obvezniku koji ima sedište u Novom Sadu.
Mesto prometa usluge je Novi Sad. Promet usluge oslobođen je PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ako je vrednost te usluge sadržana u osnovici za obračunavanje PDV za uvoz dobara i uz posedovanje dokaza propisanih Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara od Pariza do Beograda poreskom obvezniku koji ima sedište u Rimu.
Mesto prometa usluge je Rim. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza u vezi sa izvozom dobara od Beograda do Pariza poreskom obvezniku koji ima sedište u Novom Sadu.
Mesto prometauslugeje Novi Sad. Prometusluge oslobođen je PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ako obveznik PDV poseduje dokaze propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza u vezi sa izvozom dobara od Beograda do Pariza poreskom obvezniku koji ima sedište u Parizu.
Mesto prometa usluge je Pariz. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara od Pariza do Barselone poreskom obvezniku koji ima sedište u Beogradu.
Mesto prometa usluge je Beograd. Promet usluge oporezuje se PDV po poreskoj stopi od 20%.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara od Pariza do Barselone poreskom obvezniku koji ima sedište u Rimu.
Mesto prometa usluge je Rim. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa tranzitom poreskom obvezniku koji ima sedište u Beogradu, od Ljubljane do Atine, preko teritorije Republike Srbije.
Mesto prometa usluge je Beograd. Promet usluge oslobođen je PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ako obveznik PDV poseduje dokaze propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.
 • Obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa tranzitom poreskom obvezniku koji ima sedište u Atini, a koji je istovremeno obveznik PDV u Republici Srbiji, od Ljubljane do Atine, preko teritorije Republike Srbije.
Mesto prometa usluge je Atina. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.

Primeri za određivanje mesta prometa usluge prevoza dobara koji vrši strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom
 • Strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: strano lice) pruža uslugu prevoza dobara od Beograda do Kraljeva poreskom obvezniku koji ima sedište u Novom Sadu.
Mesto prometa usluge je Novi Sad. Promet usluge oporezuje se PDV po poreskoj stopi od 20%. Poreski dužnik za predmetni promet je poreski obveznik - primalac usluge.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza dobara od Beograda do Kraljeva poreskom obvezniku koji ima sedište u Parizu.
Mesto prometa usluge je Pariz. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara od Pariza do Beograda poreskom obvezniku koji ima sedište u Novom Sadu.
Mesto prometa usluge je Novi Sad. Promet usluge oslobođen je PDV, ako je vrednost te usluge sadržana u osnovici za obračunavanje PDV za uvoz dobara i ako primalac usluge poseduje dokaze propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara od Pariza do Beograda poreskom obvezniku koji ima sedište u Rimu.
Mesto prometa usluge je Rim. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza u vezi sa izvozom dobara od Beograda do Pariza poreskom obvezniku koji ima sedište u Novom Sadu.
Mesto prometa usluge je Novi Sad. Promet usluge oslobođen je PDV, ako primalac usluge poseduje dokaze propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza u vezi sa izvozom dobara od Beograda do Pariza poreskom obvezniku koji ima sedište u Parizu.
Mesto prometa usluge je Pariz. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza dobara od Pariza do Barselone poreskom obvezniku koji ima sedište u Beogradu.
Mesto prometa usluge je Beograd. Promet usluge oporezuje se PDV po poreskoj stopi od 20%. Poreski dužnik za predmetni promet je poreski obveznik - primalac usluge.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza dobara od Pariza do Barselone poreskom obvezniku koji ima sedište u Rimu.
Mesto prometa usluge je Rim. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza koja je povezana sa tranzitom dobara od Minhena do Istanbula, preko teritorije Republike Srbije, poreskom obvezniku koji im asedište u Čačku.
Mesto prometa usluge je Čačak. Promet usluge oslobođen je PDV, ako primalac usluge poseduje dokaze propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.
 • Strano lice pruža uslugu prevoza koja je povezana sa tranzitom dobara od Minhena do Istanbula, preko teritorije Republike Srbije, poreskom obvezniku koji ima sedište u Minhenu.
Mesto prometa usluge je Minhen. Promet usluge nije predmet oporezivanja PDV.

NAPOMENA: U slučaju kada uslugu prevoza dobara pruža nerezidentno pravno lice (strano lice ili obveznik PDV u Republici Srbiji) pravnom licu, odnosno preduzetniku iz Republike Srbije, isplatilac prihoda dužan je da po osnovu pružanja usluge prevoza dobara, u delu koji je faktički izvršen na teritoriji Republike Srbije, obračuna, obustavi i plati porez po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, odnosno zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. 
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft