Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Slobodne zone

Slobodne zone
U skladu sa odredbom člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon), na promet dobara u slobodnoj zoni koji se vrši obvezniku PDV - korisniku slobodne zone koji bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, PDV se ne obračunava i ne plaća ako su ispunjeni uslovi propisani odredbama člana 8. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (u daljem tekstu: Pravilnik), pri čemu na poreski tretman predmetnog prometa nema uticaj činjenica što je reč o robi (dobrima) koja se dok je u slobodnoj zoni stavlja u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Prema članu 26. tačka 1) Zakona, PDV se, između ostalog, ne plaća na uvoz dobara čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 5) Zakona  oslobođen PDV. S tim u vezi, kada se dobra iz inostranstva uvoze u slobodnu zonu, uz primenu postupka stavljanja u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, pri čemu je vlasnik dobara koja se uvoze obveznik PDV - korisnik slobodne zone koji bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi predmetna dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, PDV se ne obračunava i ne plaća. U cilju ostvarivanja navedenog poreskog oslobođenja potrebno je nadležnom carinskom organu dostaviti sledeću dokumentaciju: dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i obveznika PDV - korisnika slobodne zone koji nabavlja dobra postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone, račun lica koje isporučuje dobra obvezniku PDV - korisniku slobodne zone i izjavu obveznika PDV - korisnika slobodne zone da se radi o dobrima za koja bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da se PDV ne plaća na unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Saglasno odredbama člana 8. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari ako poseduje:
  1. dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone - primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
  2. račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone - primaocu dobara, odnosno usluga;
  3. izjavu korisnika zone da se radi o dobrima i uslugama za koje bi obveznik - primalac dobara, odnosno usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, a u skladu sa stavom 2. člana 8. Pravilnika, ako je za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana korisnik slobodne zone - primalac dobara, odnosno usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje:
  1. dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone - primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
  2. račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone - primaocu dobara, odnosno usluga.
Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. ovog člana (član 8. stav 3. Pravilnika).

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, korisnik slobodne zone - primalac dobara i usluga koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana (član 8. stav 4. Pravilnika).
 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-48/2020-04 od 30.01.2020. god. )

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft