Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Tranzit

Tranzit

PORESKI TRETMAN ROBE U CARINSKOM POSTUPKU TRANZITA ROBE

 

U skladu sa Carinskim zakonomovde postupak tranzita može biti spoljni tranzit i unutrašnji tranzit.

 

U skladu sa članom 118. stav 1. Carinskog zakonaovde, postupak spoljnog tranzita je kretanje robe pod carinskim nadzorom između dva mesta unutar carinskog područja, i to:

 1. strane robe, bez naplate uvoznih i drugih dažbina i primene mera trgovinske politike;
 2. domaće i strane robe , kada je to neophodno radi pravlne primene odredaba koje se odnose na povraćaj, odnosno otpust carinskog duga.

Kretanje robe iz stava 1. tog člana može biti:

 1. u okviru postupka tranzita u skladu sa odredbama Carinskog zakona i propisa donetih na osnovu tog zakona;
 2. na osnovu TIR karneta, ( u skladu sa TIR Konvencijom)pod uslovom
 • da to kretanje počinje ili se završava van carinskog područja Republike Srbije;
 • da se to kretanje odnosi se na isporuku robe koja mora biti istovarena u carinskom području Republike Srbije, a koja se transportuje sa robom koju treba istovariti u drugoj državi;
 • da se to kretanje obavlja između dva meesta u carinskom području Republike Srbije preko teritorije treće države;
3. na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;
4. na osnovu dokumenta propisanog  međunarodnim sporazumima prihvaćenim od strane Republike Srbije;
5. u okviru poštanskog saobraćaja, u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza kada robu prenosi imalac prava i obaveza prema tim aktima ili je za njega prenosi neko drugo lice.

 

Prema članu 125. stav 1. Carinskog zakonaovde postupak unutrašnjeg tranzita je "kretanje domaće robe od jednog do drugog mesta unutar carinskog područja Republike Srbije bez promene njenog carinskog statusa pri prolazu kroz teritoriju treće države. Ova odredba ne utiče na primenu člana 118. stav 1. tačka 2) ovog zakona".

 

Kretanje robe iz stava 1. ovog člana može biti:

 1. u okviru postupka tranzita, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom;
 2. na osnovu TIR karneta (u skladu sa TIR Konvencijom); 
 3. na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;
 4. na osnovu dokumenta propisanog međunarodnim sporazumima prihvaćenim o dstrane Republike Srbije;
 5. u okviru poštanskog saobraćaja.

U slučaju iz stava 2. tačke 1) ovog člana, na odgovarajući način primenjuju se odredbe čl. 119, 121, 122, 123. i 124. Carinskog zakonaovde.

 

U slučajevima iz tač. 2) do 5) ovog člana, roba zadržava svoj carinski status samo ako je taj status ustanovljen pod uslovima i na način koje propisuje Vlada"

 

Postupak tranzita vrši se podnošenjem JCI za transit robe otpremnoj carinarnici i prihvatanjem deklaracije za postupak tranzita od strane otpremne carinarnice. U skladu sa Prilogom 5 Pravilnika o deklaraciji, u JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56. U Rubrika 1 (Deklaracija), koja se sastoji se od tri podele, prva i druga podela se ne popunjavaju, a u treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara, zavosnosti od vrste tranzitnog postupka :

 1. NT – za nacionalni tranztni postupak;
 2. NTTIR – šifra se koristi kada se Kornet TIR koristi kao tranzitna deklaracija;
 3. NTCIM – šifra se koristi kada se CIM tovarni list koristi kao tranzitna deklaracija;
 4. NTATA – šifra se koristi kada se ATA kornet koristi kao tranzitna deklaracija.                    
Postupak tranzita završava se predajom robe i odgovarajućih tranzitnih dokumenata odredišnoj carinarnici u skladu sa odredbama Carinskog zakona. Odredišnoj carinarnici podnosi se roba i primerci 4 i 5. Deklaracije o tranzitu.

Odredišna carinarnica evidentira primerke 4 i 5. Deklaracije o tranzitu, na njima ispisuje datum.

U skladu sa članom 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, na robu u postupku tranzita ne plaća se PDV. Poresko oslobođenje po ovom osnovu ostvaruje se podnošenjem JCI popunjene na način propisanim za postupak tranzita uz direktnu primenu odredbe člana 26. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, uslov je da je postupak tranzita započet, sproveden i završen u skladu sa propisanim procedurama za transit robe.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft