Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Poreska oslobođenja

Poreska oslobođenja

PORESKA OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

 

Pravni osnov 

 • član 24. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Usluge povezane sa uvozom dobara

 • ako je vrednost usluga sadržana u osnovici za obračun PDV kod uvoza dobara;
 • prvo odredište u Republici (mesto naznačeno u otpremnici ili mesto prvog pretovara); 
 • prevozne i ostale usluge (špediterske usluge, skladištenje, utovar, pretovar...); 
 • mesto prometa usluga prevoza – gde se prvoz odvija (predmet oporezivanja samo promet na teritoriji Republike Srbije); 
 • Dokazi koje obveznik treba da poseduje: dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (račun ili drugi dokument koji služi kao račun) i prevozni dokument za usluge prevoza;
 • kod avansa – račun o avansnom plaćanju. 

Izvoz dobara

 • ko može da ostvari pravo na poresko oslobođenje – lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slično pravo raspolaganja robom;
 • zajednički izvoz; 
 • dokaz – JCI za izvoz (ili fotokopija) sa potvrdom da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije; 
 • periodično deklarisanje dobara – dokaz do izdavanja JCI računi ili otpremnice overene od strane nadležnog organa; 
 • kada se izvoz vrši bez podnošenja izvozne JCI - dokazi su odobrenje nadležnog carinskog organa i potvrda nadležnog  carinskog organa o izvršenog izvozu dobara (na obrscu P II koji overava nadležni carinski organ);
 • avans – dokazi ugovor kojim je predviđeno avansno plaćanje i avansni račun; 
 • otpremanje dobara poštom – JCI ili odgovarajući dokument overen od strane nadležnog carinskog organa; 

Promet dobara koji je izvršen stranom državljaninu

 

Dobra koja inostrani primalac otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu ako:

 • se dobra otpremaju pre isteka tri meseca po isporuci dobara;
 • je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 evra, uključujući PDV; 
 • poresko oslobođenje se ostvaruje u poreskom periodu u kojem je obveznik PDV izvršio refakciju PDV stranom državljaninu.

Unos dobara u slobodnu zonu

 

Poresko oslobođenje za unos dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone - primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
 2. račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu;
 3. izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik - sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;
 4. overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.
 • Za avans – dokazi 1)-3) 
 • Primalac dobara kao poreski dužnik – dokazi 1)-3) a za avans 1);
 • Za promet električne energije, prirodnog gasa, mazuta i uglja – dokazi 1)-3); 

PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PREVOZNE I OSTALE USLUGE POVEZANE SA UVOZOM, IZVOZOM DOBARA, TRANZITOM I PRIVEMENIM UVOZOM DOBARA

Odredbom člana 24. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, i to za:

 1. prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. Zakona  (član 24. stav 1. tačka 1);
 2. prevozne i ostale usluge, koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski oditak u skladu sazakonom (član 24. stav 1. tačka 8). 

Reč je o poreskim oslobođenjima po osnovu kojih obveznik PDV može ostvariti odbitak PDV koji su mu prethodni učesnici u prometi obračunali na dobra i usluge za potrebe vršenja prevoznih i drugih usluga.


Napominjemo da je izmenom i dopunom Zakona o porezu na dodatu vrednost, koja je stupila na snagu 15. oktobra 2015. godine, izvršena izmena i dopuna ovih odredaba, kojom je preciziran način ostvarivanja ovih poreskih oslobođenja, a kod prevoznih i drugih usluga povezanih sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara proširen je i obuhvat tog poreskog oslobođenja.

 

Način i postupak ostvarivanja ovih poreskih oslobođenja bliže je uređen Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza(u daljem tekstu Pravilnik o poreskim oslobođenjima).  


Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i druge usluge povezane sa uvozom dobara


Članom 24. stav 1. tačka 1) 

Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da se PDV ne plaća na prevozne i druge  usluge koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog zakona. Iz citirane odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost, proizilazi da je za ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja potrebno ispuniti dva uslova:
 1. da su prevozne i druge usluge povezane sa  uvozom dobara;
 2. da je naknada za prevoz i druge usluge ukuljučena u osnovicu za obračun PDV pri uvozu dobara.

Prvi uslov za priznavanje prava na poresko oslobođenje je jasan i jednostavan: predmet oslobođenja su usluge prevoza i druge usluge ( najčešće su to usluge vezane za sam prevoz: utovar, pretovar, istovar, pakovanje, skladištenje i druge manipulacije) pri uvozu dobara.


Drugi uslov je najvažniji, a  koji  podrazumeva da vrednost prevoznih i drugih usluga mora da bude ukuljučena u osnovicu za obračun PDV pri uvozu dobara. Poresko oslobođenje po ovom osnovu  uvedeno je zbog toga da ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja prevoznih i drugih usluga pri uvozu dobara – jednom preko uključivanja vrednosti prevoznih i drugih usluga u poresku osnovicu za obračun PDV pri uvozu dobara, i drugi put na samu naknadu za izvršene prevozne i druge usluge kao oporezivog prometa u smuslu člana 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost.


Naime,  člamom 19. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da osnovicu kod uvoza dobara čini vrednost uvezenog dobra utvrđena prema carinskim propisima, u koju se uračunavaju akciza, carina i druge uvozne dažbine, ostali javni prihodi, osim PDV kao i svi sporedni troškovi  koji su nastali do prvog odredišta u Republici, pri čemu se prvim odredištem smatra mesto koje je naznačeno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznačeno, prvim odredištem se smatra mesto prvog pretovoara dobara u Republici. Činjenica da na temelju člana 19. stav 2. Zakona prevozni i drugi troškovi ulaze u poresku osnovicu za obračun PDV pri uvozu dobara, nesumnjivo bi orezivanje prevozne i druge usluge  kao pojedinačne usluge u smislu člana 5. Zakona, značilo dostruko oporezivanje tih usluga, pa je stoga, članom 24. stav 1. tačka 1) Zakona propisano poresko oslobođenje za te usluge uz ispunjenja uslova da su sadržane u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara.

 

Prema noveliranom članu 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima, koja se primenjuje od 15. oktobra 2015. godine, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara (u daljem tekstu: sporedni troškovi), obveznik može da ostvari ako poseduje dokaze da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara.

 

Novina u odnosu na dosadašnju odredbu Pravilnika je što se sada precizira:

 1. šta se smatra pod uslugama prevoza koje su povezane sa uvozom dobara:
 2. šta se smatra obveznikom koji vrši prevoz dobara;
 3. način iskazivanja podataka u računu o izvršenom prevozu dobara. 

Uslugama prevoza koje su povezane sa uvozom dobara smatra se  usluga prevoza dobara od državne granice do mesta koje je naznačeno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznačeno, mesto prvog pretovara dobara u Republici.

 

Obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obveznik koji faktički vrši prevoz dobara, kao i svaki drugi obveznik koji se obavezao da će izvršiti prevoz dobara. Dakle, poresko oslobođenje po osnovu usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara odnosi se,  kako na usluge lica koja faktički vrše prevoz tako i na usluge  lica koja su posrednici u obavljanju prevoza, bitno je da je reč o prevozu koji je  povezan sa uvozom dobara.

 

Šta se smatra dokazom da su prevozni drugi troškovi sadržani u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara 


U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima dokazima da su prevozni drugi troškovi sadržani u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara smatraju se:

 1. dokument o vrsti sporednog troška i iznosu naknade za taj trošak (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);
 2. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).
Račun o prevoznim i drugim troškovima kao dokaz za priznavanje poreskog oslobođenja za prevozne i druge troškove povezane sa uvozom dobara

Račun o izvršenim uslugama prevoza i drugih usluga mora se izdati u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, tj. on mora sadržavati sve propisane podatke: 
 1. naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa; 
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa; 
 3. naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa; 
 4. vrstu  i obim usluge; 
 5. datum prometa; 
 6. vrednost izvršenih usluga,
 7. napomena o poreskom oslobođenju.
Kad je reč o računu koji se izdaje za prevozne usluge podatak o vrsti i obimu i vrednosti izvršenih usluga, iskazuje se tako što se , posebno  iskazuje naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije, a posebno naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije. Ovo stoga što se ostvarivanje poreskog oslobođenje odnosi samo na deo prevoznih usluga  koji su nastali u zemlji, dok prevozni koji su  izvršeni u inostranstvu, saglasno članu 12. stav 3. tačka 2), nije predmet oporezivanja sa PDV, odnosno nije predmet poreskog oslobođenja.
 
Napomena o poreskom oslobođenju može se iskazati kao: "PDV nije obračunat u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde".   

Prevozni dokument za ostvarivanje poreskog oslobođenja
 
Kad je reč o prevoznom dokumentu kao dokazu za ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja on se prilaže samo kod prevoznih usluga i on se izdaje u skladu sa propisima koji regulišu tranasport robe. Najčešće je reč o međunarodnom tovarnom listu CMR koji se izdaje u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR Konvencija), čiji je potpisnik i Republika Srbija.
 
U skladu sa članom 4, Konvencije CMR, međunarodni tovarni list  prestavlja ugovor o prevozu. U skladu sa tačkom 1 člana 4. konvencije, a ispostavlja se  u tri originalna primerka, koje potpisuje pošiljalac i prevoznik, a ovi potpisi mogu biti štampani ili zamenjeni pošiljaočevim ili prevoznikovim pečatom ako zakonodavstvo zemlje gde se tovarni list ispostavlja to dopušta. Prvi primerak se daje pošiljaocu, drugi prati robu, a treći zadržava prevoznik.
 
Na osnovu ovog dokumenta utvrđuje se ugovoreni paritet prevoza iz Konvencije međunarodne trgovinske komore (ICC), na osnovu kojeg se sa sigurnošću može utvrditi da li su prevozni troškovi sadržan i ceni proizvoda ili se moraju dodati u poresku osnovicu za obračun PDV

Ako obveznik PDV – izvršilac usluga prevoza  ne raspolaže sa računom ili drugim dokumentom izdatim u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost sa podacima o iznosu troškova prevoza povezanih sa uvozom dobara i prevozni dokument CMR, odnosno ako izvršilac drugih usluga povezanih sa uvozom dobara (utovar, istovar, pretovar)  nema račun ili drugi dokument izdat u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost sa podacima o iznosu drugih troškova povezanih sa uvozom dobara ,dužan je da obračuna PDV po stopi od 20%, i to:
 • na iznos troškova prevoza od ulaska u carinsko područje Republike do mesta odredišta ili prvom mesta pretovara u Republici Srbiji;
 • na iznos drugih troškova (istovara, pretovara) u Republici Srbiji.
Troškovi prevoza u inostranstvu – do ulaska u carinsko područje Srbije i troškovi utovara ili pretovara u inostranstvu nisu premet oporezivanja shodno članu 12. stav 3. tačka 2), odnosno članu 12. stav 3. tačka 3) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde.
                   
Oslobođenje po ovom osnovu može se i ostvariti i za naknadu, odnosno deo naknade koja je naplaćena pre izvršenog prometaovih  usluga, pod uslovom da poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom. 
 
Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom  dobara 

Članom 24. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde propisano je da se PDV ne plaća na prevozne i druge  usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje au oslobođene od PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Kada je reč o ovom  poreskom oslobođenju pomenutom  izmenom Zakona o porezu na dodatu vrednost, koja se primenjuje od 15. oktobra 2015. Godine, znatno je  proširen je obuhvat poreskog oslobođenja.

Naime, tom izmenom poresko oslobođenje prošireno je na  sve prevozne i druge usluga koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom. Dakle, ne samo na prevozne i druge usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, kako je bilo do ove izmene zakona, već na sve usluge koje su povezane sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara. Tako se sada PDV ne plaća na usluge prevoza od mesta utovora do mesta pretovara, na posredničke usluge u kod prevoza dobara, usluge utovara pretovara, uključujući i posredničke usluge, špediterske usluge, usluge dezinfekcije prevounih sredstava, usluge fizičko-tehničke zaštite i sve druge usluge koje su u  vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara.

Prema noveliranom čl.14, 15 i 16. Pravilnika o poreskim oslobođenjima, koja se primenjuje od 15. oktobra 2015. godine, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde  za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara , obveznik može da ostvari ako poseduje:
 1. dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);
 2. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.)
Izuzetno,  ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje: 
 1. dokument na osnovu kojeg se vrši tranzit dobara (ugovor, račun i dr.);
 2. potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara
Novina u odnosu na dosadašnju odredbu Pravilnika je što se sada precizira:
 1. šta se smatra pod uslugama prevoza koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara;
 2. se smatra obveznikom koji vrši prevoz dobara;
 3. način iskazivanja podataka u računu o izvršenom prevozu dobara. 
Kod izvoza dobara uslugom prevoza smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara do državne granice. Naglasili smo da je izmenom zakona poresko oslobođenje po osnovu prevoza dobara prošireno i na usluge prevoza od mesta utovara do mesta pretovara. Da bi se ostvarilo ovo poresko oslobođenje obveznik mora da poseduje:
 1. dokument na osnovu kojeg se vrši usluga (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);
 2. carinsku deklaraciju za postupak tranzita.
Kod tranzita dobara uslugom prevoza smatra se prevoz dobara  od mesta ulaska do mesta izlaska na državnoj granici.

Kod privremenog uvoza dobara uslugom prevoza smatra se prevoz dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji u smislu člana 19. stav 3. Zakona.

Obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obveznik koji faktički vrši prevoz dobara, kao i svaki drugi obveznik koji se obavezao da će izvršiti prevoz dobara. Dakle, poresko oslobođenje po osnovu usluga prevoza koje su povezane sa izvozo,tranzitom ili privremenim uvozom dobara odnosi se,  kako na usluge lica koja faktički vrše prevoz tako i na usluge lica koja su posrednici u obavljanju prevoza, bitno je da je reč o prevozu koji je povezan sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara.

Račun o prevoznim i drugim troškovima kao dokaz za priznavanje poreskog oslobođenja koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara
 
Račun o izvršenim uslugama prevoza i drugih usluga mora se izdati u skladu sa članom 42. Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, tj. on mora sadržavati sve propisane podatke:  
 1. naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa; 
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa; 
 3. naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa; 
 4. vrstu  i obim usluge; 
 5. datum prometa; 
 6. vrednost izvršenih usluga,
 7. napomena o poreskom oslobođenju.
Kad je reč o računu koji se izdaje za prevozne usluge podatak o vrsti i obimu i vrednosti izvršenih usluga, iskazuje se tako što se , posebno  iskazuje naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije, a posebno naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije. Ovo stoga što se ostvarivanje poreskog oslobođenje odnosi samo na deo prevoznih usluga  koji su nastali u zemlji, dok prevozni koji su  izvršeni u inostranstvu, saglasno članu 12. stav 3. tačka 2), nije predmet oporezivanja sa PDV, odnosno nije predmet poreskog oslobođenja.

Napomena o poreskom oslobođenju može se iskazati kao : "PDV nije obračunat u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dodatu vrednost"

Prevozni dokument za ostvarivanje poreskog oslobođenja

Kad je reč o prevoznom dokumentu kao dokazu za ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja on se prilaže samo kod prevoznih usluga i on se izdaje u skladu sa propisima koji regulišu tranasport robe. Najčešće je reč o međunarodnom tovarnom listu CMR koji se izdaje u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR Konvencija), čiji je potpisnik i Republika Srbija. Detaljnije o ovom dokumentu vidi prethodnu tačku ovog napisa.

Ako obveznik PDV – izvršilac usluga prevoza ne raspolaže sa računom ili drugim dokumentom izdatim u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost sa podacima o iznosu troškova prevoza povezanih sa izvozom,tranzitom ili privremenim uvozom dobara i prevozni dokument CMR, odnosno ako izvršilac drugih usluga povezanih sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara (utovar, istovar, pretovar) nema račun ili drugi dokument izdat u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost sa podacima o iznosu drugih troškova povezanih sa uvozom dobara, dužan je da obračuna PDV po stopi od 20%, i to:
 • na iznos troškova prevoza od ulaska u carinsko područje Republike do mesta odredišta ili prvom mesta pretovara u Republici Srbiji;
 • na iznos drugih troškova (istovara, pretovara) u Republici Srbiji.
Troškovi prevoza u inostranstvu – do ulaska u carinsko područje Srbije i troškovi utovara ili pretovara u inostranstvu nisu premet oporezivanja shodno članu 12. stav 3. tačka 2), odnosno članu 12. stav 3. tačka 3) podtačka (2) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde.
 
Oslobođenje po ovom osnovu može se i ostvariti  za naknadu, odnosno deo naknade koja je naplaćena pre izvršenog prometaovih  usluga, pod uslovom da poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom. 

Promet dobara u slobodnoj zoni

 

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone - primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
 2. račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone - primaocu dobara, odnosno usluga;
 3. izjavu korisnika zone da se radi o dobrima i uslugama za koje bi obveznik - primalac dobara, odnosno usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.
 • Za avans isti dokazi; 
 • Primalac dobara kao poreski dužnik – dokazi 1) i 2); 
 • Za avans – dokaz 1); 

Otpremanje dobara u slobodne carinske prodavnice

 

Poresko oslobođenje za dobra koja se neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice, obveznik može da ostvari ako poseduje račun koji sadrži napomenu da se dobra neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice, overen od strane nadležnog carinskog organa.

 

Ako se dobra pre otpremanja u slobodne carinske prodavnice smeštaju u carinsko skladište, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. račun izdat držaocu carinskog skladišta, a koji sadrži napomenu da se dobra smeštaju u carinsko skladište, overen od strane nadležnog carinskog organa;
 2. dokument kojim se potvrđuje da su dobra iz carinskog skladišta otpremljena u slobodnu carinsku prodavnicu (interna otpremnica), overen od strane nadležnog carinskog organa.

Za avans u oba slučaja – dokaz račun o avansnom plaćanju. 

 

Isporuka dobara iz slobodnih carinskih prodavnica

 

Poresko oslobođenje za isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. mesečni izveštaj o prodatim dobrima, overen od strane nadležnog carinskog organa;
 2. jedinstvenu carinsku ispravu izdatu u skladu sa carinskim propisima. 

Usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluga u Republici

 

Poresko oslobođenje za usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici Srbiji radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokaz da je inostrani primalac nabavio dobra u Republici Srbiji (ugovor ili račun);
 2. dokaz o izvršenoj usluzi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje (ugovor ili račun);
 3. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije ili drugi dokaz, u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo.
 • Za avans – dokaz 1) i račun o avansnom plaćanju. 

Usluge radova na pokretnim dobrima koja su uvezena radi oplemenjivanja opravke ili ugradnje

 

Pravo na poresko oslobođenje imaju:

 1. obveznik na kojeg glasi JCI za privremeni uvoz;
 2. svi obveznici koji su zaključili ugovor sa stranim licem, a koji su navedeni kao učesnici u izvoznom poslu (u rubrici B – detalji obračuna JCI za izvoz);
 3. Obveznici koji su, kao učesnici u izvoznom poslu, navedeni u ugovoru (i u rubrici B – detalji obračuna JCI za izvoz);

Uslov da se dobra posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje šalju ili otpremaju u inostranstvo. 

 

Poresko oslobođenje za usluge radova na pokretnim dobrima koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;
 2. ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova;
 3. dokaz o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova u skladu sa normativom, koji utvrđuje nadležni carinski organ, za dobra dobijena iz određene količine uvezenih dobara;
 4. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije, u skladu sa carinskim propisima, za dobra koja se posle izvršene usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje prevoze ili otpremaju u inostranstvo.

Za avans – dokazi 1) i 2).

 

Prevozne u ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara

 

Poresko oslobođenje za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor,račun i dr.);
 2. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).
Za avans – račun o avansnom plaćanju.
Npr. usluge pakovanja, utovara, pretovara, izvoznog carinjenja, organizacije izvoznog posla, fitosanitarna kontrola robe namenjene izvoz (kada je to uslov za i izvoz te robe) i sl.

Prevozne u ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa tranzitom dobara

 

Poresko oslobođenje za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun i dr.);
 2. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);)
 3. original ili overenu kopiju TIR karneta ili ATA karneta, kojima se dokazuje da su dobra u postupku tranzita prevoznim sredstvima.

Izuzetno, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument na osnovu kojeg se vrši tranzit dobara (ugovor, račun i dr.);
 2. potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara. 
Za avans – račun o avansnom plaćanju; 

Prevozne u ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa privremenim uvozom dobara

 

Prema članu 16. Pravilnika o poreskim oslobođenjima, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dodatu vrednost  za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);
 2. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.)

Kod privremenog uvoza dobara uslugom prevoza smatra se prevoz dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji u smislu člana 19. stav 3. Zakona.

 

Račun o izvršenim uslugama prevoza i drugih usluga mora se izdati u skladu sa članom 42. Zakona o PDV, tj. on mora sadržavati sve propisane podatke: 

 1. naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa; 
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa; 
 3. naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa; 
 4. vrstu  i obim usluge; 
 5. datum prometa; 
 6. vrednost izvršenih usluga,
 7. napomena o poreskom oslobođenju.

U računu koji se izdaje za prevozne usluge podatak o vrsti i obimu i vrednosti izvršenih usluga, iskazuje se tako što se, posebno  iskazuje naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije, a posebno naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije. Ovo stoga što se ostvarivanje poreskog oslobođenje odnosi samo na deo prevoznih usluga  koji su nastali u zemlji, dok prevozni koji su  izvršeni u inostranstvu, saglasno članu 12. stav 3. tačka 2), nije predmet oporezivanja sa PDV, odnosno nije predmet poreskog oslobođenja.  

 

Napomena o poreskom oslobođenju može se iskazati kao : "PDV nije obračunat u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV”.

 

Kad je reč o prevoznom dokumentu kao dokazu za ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja on se prilaže samo kod prevoznih usluga i on se izdaje u skladu sa propisima koji regulišu tranasport robe. Najčešće je reč o međunarodnom tovarnom listu CMR koji se izdaje u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR Konvencija), čiji je potpisnik i Republika Srbija.

 

Ako obveznik PDV – izvršilac usluga prevoza  ne raspolaže sa računom ili drugim dokumentom izdatim u skladu sa Zakonom o PDV sa podacima o iznosu troškova prevoza povezanih sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara i prevozni dokument CMR, odnosno ako izvršilac drugih usluga povezanih sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara (utovar, istovar, pretovar) nema račun ili drugi dokument izdat u skladu sa Zakonom o PDV sa podacima o iznosu drugih troškova povezanih sa uvozom dobara ,dužan je da obračuna PDV po stopi od 20%, i to:

 • na iznos troškova prevoza od ulaska u carinsko područje Republike do mesta odredišta ili prvom mesta pretovara u Republici Srbiji;
 • na iznos drugih troškova (istovara, pretovara) u Republici Srbiji.

Troškovi prevoza u inostranstvu – do ulaska u carinsko područje Srbije i troškovi utovara ili pretovara u inostranstvu nisu premet oporezivanja shodno članu 12. stav 3. tačka 2), odnosno članu 12. stav 3. tačka 3) podtačka (2) Zakona o PDVovde


Međunarodni prevoz lica u vazdušnom saobraćaju, isporuke letilica i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica

 

Poresko oslobođenje za usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, i to:

 1. od inostranog aerodroma do aerodroma u Republici Srbiji;
 2. od aerodroma u Republici Srbiji do inostranog aerodroma;
 3. od inostranog aerodroma do inostranog aerodroma preko teritorije Republike Srbije. 
Za nerezidentno preduzeće – uslov uzajamnosti.

Međunarodni prevoz lica u vazdušnom saobraćaju, isporuke letilica i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica

 

Za isporuke letilica i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih letilica koje se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.);
 2. izjavu vlasnika domaće letilice da se ta letilica koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca letilice da će se ta letilica, uz naknadu, pretežno koristiti u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Domaća letilica se koristi pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja letova u tom periodu ostvari ili će ostvariti više od 80% letova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. 

 

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr, a za promet ovih dobara, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

 1. carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i zaključene obračunske listove prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima - za strana dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;
 2. izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu obračunskih listova prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima - za domaća dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;
 3. carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice - za prodato strano gorivo i mazivo;
 4. dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima - za prodato domaće gorivo i mazivo;
 5. liste snabdevanja letilica na međunarodnim linijama, odnosno mesečni izveštaj o utrošenim dobrima overen od strane nadležnog carinskog organa, u skladu sa carinskim propisima - za domaća dobra (hrana, piće i dr.) koja se služe putnicima u letilicama na međunarodnim linijama.
Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica smatraju se usluge sletanja, poletanja, prihvata i otpreme letilica, prtljaga i robe, usluge parkinga letilica, odleđivanja i zaštite od zaleđivanja, hlađenja, grejanja, čišćenja i dr. 

 

Međunarodni prevoz lica u brodovima u rečnom saobraćaju, isporuke brodova i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova

 

Poresko oslobođenje za usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, i to:

 1. od inostranog pristaništa do pristaništa u Republici Srbiji;
 2. od pristaništa u Republici Srbiji do inostranog pristaništa;
 3. od inostranog pristaništa do inostranog pristaništa preko teritorije Republike Srbije.

Za nerezidentno preduzeće - uslov uzajamnosti.

 

Za isporuke brodova i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih brodova koji se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje:

 1. dokument o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.);
 2. izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Domaći brodovi se koriste pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju. 

 

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića i dr, a za promet ovih dobara, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

 1. carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa - za strana dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;
 2. izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa u pristaništu, odnosno luci - za domaća dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;
 3. carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice - za prodato strano gorivo i mazivo;
 4. dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima - za prodato domaće gorivo i mazivo;
 5. izvoznu deklaraciju i račune, odnosno dostavnice - za snabdevanje namirnicama i drugim dobrima namenjenim neposrednim potrebama brodova.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova smatraju tegljenja i vezivanja brodova, usluge istovara, utovara, pretovara i dr. 

 

Promet dobara i usluga za službene potrebe diplomatsko - konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija

 

Poresko oslobođenje obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji vrši za službene potrebe:

 1. diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,
 2. međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom; 

ako poseduje:

 1. fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je poresko oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatim od strane ministarstva nadležnog za inostrane poslove (osnovna potvrda);
 2. original službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava na obrascu SNPDV.

Promet dobara i usluga za lične potrebe osoblja diplomatsko - konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica

 

Poresko oslobođenje obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji vrši za lične potrebe:

 1. diplomatskih agenata i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,
 2. konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica,
 3. članova administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom članova osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,
 4. konzularnih službenika, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom konzularnih službenika u konzulatima kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,
 5. članova osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom,
 6. članova administrativnog i tehničkog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom.

ako poseduje:

 1. fotokopiju osnovne potvrde;
 2. original naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava čiji je potpis deponovan kod Centrale (Obrazac LNPDV). 

Ugovori o donaciji

 

Ugovor o donaciji - ugovor zaključen sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom;

 • uslov da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza;
 • oslobođenje se ostvaruje samo za promet koji se finanira sredstvima donacije dobijene po ugovoru;
 • potvrda o poreskom oslobođenju;
 • potvrdu o poreskom oslobođenju izdaje lice kojem se vrši promet i koje ima pravo nabavke dobara i usluga (ili uvoza dobara) uz poresko oslobođenje – zavisi od konkretnog projekta (implementarni partner, podimplementarni partner, korisnik, strano lice ili krajnji korisnik);
 • potvrdu overava Poreska uprava – Centrala;
 • obveznik ima pravo na poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16) ako poseduje primerak potvrde o poreskom oslobođenju overen od strane Poreske uprave – Centrale. 

Ugovori o kreditu odnosno zajmu

 

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između:

 1. državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne finansijske organizacije;
 2. državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države;
 3. treće strane i međunarodne finansijske organizacije, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant;
 4. treće strane i druge države, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant.

Uslov - da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza

 • potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam ;
 • potvrdu popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Poreske uprave - Centrale na zahtev korisnika sredstava, odnosno stranog lica;

Ako se preko stalne poslovne jedinice stranog lica vrši realizacija projekata finansiranih iz sredstava kredita, odnosno zajma, poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji vrši stalna poslovna jedinica, a za koji korisniku sredstava račun izdaje lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, može da ostvari i obveznik PDV - stalna poslovna jedinica tog osnivača, odnosno korisnik sredstava koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdate korisniku sredstava.

 • stalna poslovna jedinica sačinjava obračun prometa dobara i usluga koji dostavlja nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu PDV. 

Ostali međunarodni ugovori

 

Međunarodni ugovori zaključeni između:

 1. državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne organizacije;
 2. državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države;
 • uslov – da je ugovorom predviđeno poresko oslobođenje;
 • oslobođenje se ostvaruje za promet dobara i usluga koji neposredno vrši licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;
 • potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor;
 • potvrdu popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Poreske uprave – Centrale, na zahtev lica koje ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje.

Usluge posredovanja kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 

Usluga posredovanja kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, takođe je oslobođena PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24. stav 1. tačka 17) Zakona o PDV)ovde;

NPR:

 • posredovanje kod izvoza dobara,
 • posredovanje kod usluga povezanih sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom,
 • prodaja avio karata (za strano preduzeće – uslov uzajamnost),

Iskazivanje u poreskoj prijavi PDV

 

Naknada se iskazuje u polju 001 Obrasca PPPDV;

 

U poreskom periodu u kojem su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja;

 

Podatak o prometu dobara koja se izvoze iskazuje se u poreskoj prijavi PDV koja se podnosi za poreski period u kojem su dobra istupila sa teritorije Republike (datum overe potvrde o istupu);

 

Avans se ne iskazuje u poreskoj prijavi PDV;

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft