Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Strano lice promet dobara

Strano lice promet dobara
Prema  odredbi člana 8. stav 1. Zakona o PDV, poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) je lice, uključujući i lice koje u Republici nema sedište, odnosno prbivalište (u daljem tekstu: strano lice), koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

U skladu sa citiranom odredbom  Zakona o PDV, strano lice koje obavlja oporezivi promet dobara i usluga na teritoriji Republike obveznik je PDV z taj promet.  Strano lice koje obavlja oporezivi promet dobara i usluga na teritoriji Republike u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV, poreski dužnik je za taj promet dobara i usluga. Izvršavanje obaveza po tom osnovu ( obračunavanje i plaćanje PDV, podnošenje evidencione i poreske prijave, izdavanje računa i dr.) strano lice vrši preko poreskog punomoćnika za PDV kojeg je dužno da odredi.

Obaveza određivanja poreskog punomoćnika propisana je članom 10.a Zakona o PDV, a način i postupak tog određivanja bliže je uređen Pravilnikom o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost – u daljem tekstu Pravilnik o poreskom punomoćstvu, koji je doneo Ministar finansija na osnovu ovlašćenja iz člana 10a stav 13. Zakona o PDV.
Napominjemo da određivanje poreskog punomoćnika za porez na dodatu vrednost mora odobriti poreski organ. Poreski punomoćnik kojeg je odredilo strano lice, a koje nije potvrđeno od strane nadležnog poreskog organa, nema svojstvo poreskog punomoćnika za PDV u smislu Zakona o PDV, i u tom slučaju smatra se da strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika.

U skladu sa članom 3. Pravilnika o poreskom punomoćstvu, lice  koje je od strane stranog lica određeno za poreskog punomoćnika podnosi zahtev za odobrenje poreskog punomoćstva za PDV, Poreskoj upravi –Centrali, u Beogradu, ul Save Maškovića broj 2. Zahtev se podnosi na  Obrascu ZPPPDV - Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 

Na osnovu podnetog zahteva, Poreska uprava – Centrala  rešenjem odobrava poresko punomoćtsvo, u roku od 15. dana od dana podnošenja zahteva.

Poreska uprava – Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet stranici objavljuje podatke o poreskim punomoćmicima.

Izuzetno, u skladu sa članom 10a stav 2. Zakona o PDV strano lice nije dužno da odredi poreskog punomoćnika ako isključivo vrši promet dobara i usluga obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. Stav 1. Zakona o PDV (državni organi) i ako vrši promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se, u skladu sa članom 18. stav 4. Zakona o PDV, kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz.

Isto tako,  strano lice nije dužno da odredi poreskog punomoćnika ni u slučaju ako promet dobara i usluga u Republici vrši isključivo preko stalne poslovne jedinice, jer za taj promet obveznik je stalna poslovna jedinica stranog lica.

Ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika obavezu plaćanja dužno je da izvršava primalac dobara i usluga stranog licaa u svojstvu poreskog dužnika iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV.

a) Obaveze koje je dužan da izvršava poreski punomoćnik stranog lica.

Ako je strano lice  odredilo poreskog punomoćnika, poreski punomoćnik dužan je da  od dana kada je doneto rešenje o punomoćstvu, u ime i za račun stranog lica obavlja poslove u vezi sa  ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa Zakonom o PDV ima kao obveznik PDV, i to: 
 1. da podnese evidencionu prijavu;
 2. obračunava PDV podnosi poreske prijave i plaća PDV;
 3. izdaje račune o izvršenom prometu,
 4. vodi poreske evidencije, i dr:
Kada je reč o obavezi izdavanja računa, poreski punomoćnik dužan je da izda račun za određeni promet dobara i usluga i u slučaju kada za taj promet račun izda i strano lice.  U skladu sa članom 42. Zakona o PDV i člana 24a Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod koji se mogu izostaviti pojedini podaci - u daljem tekstu Pravilnik o računima), račun koji punomoćnik izdaje u ime i za račun stranog lica mora da sadrži sledeće podatke:
 1. naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa 
 2. naziv, odnosno ime i prezime punomoćnika;
 3. adresa sedišta, odnosno prebivališta punomćnika;
 4. PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika;
 5. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 6. naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 7. vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 8. datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 9. iznos osnovice;
 10. poresku stopu koja se primenjuje;
 11. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu.
Kao naziv i adresa izdavaoca računa upisuje se naziv, adresa stranog, lica, a kao PIB izdavaoca računa, saglasno članu 24a Pravilnika o računima upisuje se PIB, odnosno EBS koji je stranom licu dodeljen u Republici Srbiji.

b) Obaveze koje je dužan da izvršava primalac dobar i usluga kada strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika 

Ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika, odnosno ako nije dužno da odredi poreskog punomoćnik, domaće lice – primaoc dobara i usluga kao poreski dužnik u smislu člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV, dužno je da umesto stranog lica obračuna PDV i da obračunati PDV unese u poresku prijavu i plati ga u propisanom roku.

Obračun PDV, saglasno  članu 24b Pravilnka o računima vrši se tako što se sačinjava interni račun na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona o PDV. Nastanak poreske obaveze utvrđuje se u skladu sa članom 14. Zakona o PDV, najčešće je to dan kada otpočelo slanje ili prevoz dobara, koji se najčešće poklapa sa datum računa stranog lica. Ako je dan prometa nastao u jednom poreskom periodu a račun stranog lica primljen u drugom periodu, obaveza obračunavanja PDV po internom računu nastaje u poreskom periodu kada je otpočelo slanje odnosno prevoz dobara.

Interni račun mora sadržavati sledeće podatke:
 1. naziv, adresu i PIB obveznika PDV primaoca dobara i usluga;
 2. broj i datum internog računa;
 3. broj i datum računa stranog lica za koji se vrši obračun PDV;
 4. datum prometa dobara, odnosno usluga stranog lica;
 5. iznos naknade iz računa stranog lica izražen u valuti stranog lica;
 6. srednji kurs Narodne banke Srbije na dan prometa dobara, odnosno usluga;
 7. iznos naknade stranog lica izražen u dinarima- poreska osnovica;
 8. stopa PDV;
 9. iznos PDV na poresku osnovicu;
 10. ime i potpis lica koje je sastavilo interni račun.
Obračunati PDV dobara i usluga stranog lica obveznik PDV iskazuje u poreskoj prijavi zajedno sa obračunatim PDV na ostali promet dobara i usluga koji vrši u svojstvu obveznika PDV.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft