Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Kazne u fiksnom iznosu

Kazne u fiksnom iznosu

Carinski prekršaji za koje su propisane kazne u fiksnom iznosu


Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je stupio na snagu 20.12.2022. godine, izvršene su izmene vezane za prekršaje za koje je su propisane kazne u fiksnom iznosu tako što su u najvećem delu propisani novi prekršaji.

Članom 267. Carinsko zakona propisane su fiksne kazne za pravno lice u iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno u iznosu od 100.000,00 dinara za preduzetnika i 30.000,00 dinara, što znači da će se prema članu 274. Carinskog zakona za ove prekršaje izdavati prekršajni nalog, kada carinski radnik u obavljanju posla utvrdi postojanje nekog od prekršaja propisanih u ovom članu.

Naime članom 267 stav 1. tačka 1. Carinskog zakona, propisana je sankcija za lice koje bez odlaganja ne obavesti carinski organ o nepredviđenoj okolnosti ili višoj sili zbog kojih razloga nije u mogućnosti da ispuni obavezu iz člana 119 stav 1. Carinskog zakona ili ne obavesti carinski organ o mestu gde se roba nalazi ako nepredviđena okolnostili visa sila zbog koje se ne mogu ispuniti obaveze iz člana 119 stav 1, u slučaju da nije prouzrokovan potpuni gubitak robe. Navedenom odredbom sankcioniše se ponašanje suprotno članu 121. stav 1. Carinskog zakona.

Tačka 2. je novi prekršaj i istim je propisana sankcija za lice koje bez odlaganja ne obavesti carinski organ o situaciji u kojoj je  zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile vazduhoplov odnosno brod iz člana 119. stav 6. Carinskog zakona, prinuđen da se privremeno prizemlji, odnosno uplovi na carinsko područje Republike Srbije.

Ovim prekršajem sankcionisano je ponašanje suprotno propisano članom 121. stav 2.  Carinskog zakona.

Tačkom 3. propisano je kažnjavanje u slučaju neobaveštavanja carinskog organa da je nužno bez odlaganja izvršiti hitan istovar robe ili dela robe zbog neposredne opasnosti.

Navedenim članom sankcionisano je ponašanje suprotno propisanom u članu 124 stav 2. Carinskog zakona.

Tačkom 4. propisano je sankcionisanje lica koje na zahtev carinskog organa ne istovari ili ne raspakuje robu radi njenog pregleda, uzimanja uzoraka ili pregleda prevoznih sredstava kojima se prevozi (ćlan 124. stav 3. Carinsko zakona)

Tačkom 5. propisano je sankconisanje lica koje na zahtev carinskog organa ne prisustvuje pregledu robe, uzimanju uzoraka ili pregleda prevoznih sredstava kojima se roba prevozi.(član 163 stav 2. Carinskog zakona)

Tačkom 6. propisano je kažnjavanje lica koje ne okonča poseban postupak u određenom roku (član 187. Carinskog zakona)

Tačkom 7. propisano je kažnjavanje lica zbog prekoračenja roka dopreme robe u postupku tranzita (član 199. Carinskog zakona)

Tačkom 8. propisana je sankcija za lice koje robu stavljenu u postupak skladištenja privremeno iznese iz tog skladišta bez odobrenja carinskog organa (član 205.  stav 3. Carinskog zakona)

Tačkom 9. propisana je kazna za lice koje ne obezbedi uslove da se u postupku carinskog skladištenjaista ne izuzima ispod carinskog nadzora ili ne ispunjava obaveze koje prizilaze iz smeštaja robe obuhvaćene postupkom skladištenja ili ne ispunjava obaveze koje prizilaze iz stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja (član 207. Carinskog zakona)

Izmenjenim članom 268. Carinskog zakona propisan je novi prekršaj sa fiksnom kaznom od 100.000,00 dinara za pravno lice, odnosno 50.000,00 dinara za preduzetnika te 20.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu odnosno fizičko lice, koje izvrši prekršaj iz člana 266.stav 1. tačka 2),4),11) i 13) do 16) i člana 267. pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekraja  ne prelazi iznos od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Nadalje, posebna novina je sadržana u izmenjenom članu 269. Carinskog zakona koim je propisana novčana kazna u visini od 30.000,00 dinara za fizičko lice koje učini prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15. Crinskog zakona ako ne podnese carinsku deklaraciju za robu nekomercijalne prirode pod uslovom da carinska vrednost koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1.000,00 evra. a ne prelazi iznos od 3.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa članom 39. Carinskog zakona.

Za razliku od ove odredbe članom 265. stav 1. tačka 8. propisana je kazna između ostalog i za fizičko lice koje ne podnese deklaraciju za robu ili deo robe, a radi se o robi komercijalne prirode ili o robi za koju su propisana zabrana ili ograničenja pri uvozu odnosno izvozu robe, pri čemu je kazna propisana u zavisnosti od vrednosti robe od jednostrukog do petostrukog iznosa kao i zaštitna mera oduzimanja robe iz člana 271. Carinskog zakona.

Izmenjenim članom 266. stav 1. tačka 15. Carinskog zakona propisana je novčana kazna u rasponu za fizičko lice od 15.000,00 do 150.000,00 dinara ukoliko ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode ili deklaraciju za privremeni smeštaj ili deklaraciju za ponovni izvoz, ukoliko vrednost ove robe prelazi vrednost od 1000,00 evra.

Iz izloženog prizilazi da se činjenje carinskog prekršaja sa robom komercijalne prirode strože kažnjava te da je za vođenje prekršajnog postupka nadležan mesno nadležan prekršajni sud.

Za napred navedene prekršaje za koje je propisana kazna u fiksnom iznosu izdaje se prekršajni nalog saglasno članu 274. Carinskog zakona na način propisan Zakonom o prekršajima.

Članom 48. Zakona o carinskoj službi za izdavanje prekršajnog naloga ovlašćen je carinski službenik koji u svom radu isti otkrije.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft