Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Carinske dažbine

Carinske dažbine

OSTALE CARINSKE DAŽBINE I DRUGE DAŽBINE U VEZI SA CARINSKOM TARIFOM

 

Prilikom uvoza određene robe na teritoriju Republike Srbije pored stopa carine u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifiovde  ili preferencijalnih stopa carine u skladu sa nekim od važećih sporazuma o slobodnoj trgovini naplaćuju se i ostale carinske dažbine i druge dažbine. To su:

  • posebne dažbine (prelevmani)ovde
  • sezonske carinske stope (sezonske carine)ovde
  • porez na dodatu vrednost (PDV)
  • akcizeovde

 

Posebne dažbine (prelevmani)

 

Na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2019. godini naplaćuju se posebne dažbine (prelevmani) u skladu sa Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine.

 

Kolona 3 u tabeli koja se nalazi u tački 2. Odluke sadrži iznose posebne dažbine za proizvode poreklom iz EU, koji su usklađeni sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Iznos prelevmana zavisi od Aneksa ili Protokola u kome se proizvod nalazi i propisane dinamike liberalizacije za 2019. godinu. 

 

Kolona 4 u tabeli u tački 2. Odluke sadrži iznose posebne dažbine koji se naplaćuju za proizvode poreklom iz zemalja van EU. Iznosi posebnih dažbina u koloni 4 su viši prilikom uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz zemalja van EU, nego za za iste poreklom iz EU. 

 

Tačkom 3. Odluke je propisano da se, izuzetno od tačke 2. Odluke, pri uvozu proizvoda poreklom iz EU, posebna dažbina za uvoz robe iz tarifne oznake 0103 91 10 00, za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za konditorsku industriju i za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00 i 0402 21 18 00, za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, posebna dažbina se ne plaća do 31. decembra 2019. godine, a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, posebna dažbina se ne plaća do 31. jula 2019. godine. 

 

Тačkom 4. Odluke propisano je da se posebna dažbina ne plaća pri uvozu poljo-privrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz Evropske unije u okviru kvota sadržanih u Protokolu uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske za¬jednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge stra¬ne, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 12/14 – u daljem tekstu Protokol uz SSP).

 

Tačka 7. Odluke propisuje da posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćuje se u skladu sa tim sporazumom, pri čemu niži iznos posebne dažbine može da se plati samo uz podnošenje odgovarajućih dokaza o preferencijalnom poreklu robe (tačka 7. Odluke).

 

Tačka 8. stav 2. Odluke propisuje da za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu i proizvodnju sladoleda, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije.

Sezonske carine

 

Na uvoz nekih baznih poljoprivrednih proizvoda u 2018. godini naplaćuju se sezonska carinska stopa (sezonska carina) u skladu sa Odlukom o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvodaovde

 

Kolona 3 u tabeli u tački 2 Odluke sadrži period primene (naplate) sezonskih carina za tarifne oznake sadržane u Odluci.

 

Kolona 4 u tabeli u tački 2. Odluke sadrži iznos sezonske carine (u %) za proizvode poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbije nema potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. 

 

Kolona 5 u tabeli koja se nalazi u tački 2. Odluke sadrži iznos sezonske carine (u %) za proizvode poreklom iz EU, koji su usklađeni sa Prelaznim trgovinskim sporazumom. Primena sezonske carine zavisi od Aneksa ili Protokola u kome se proizvod nalazi. 

 

Tačkom 4. Odluke propisano je da će se sezonska carina pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćivati u skladu sa odredbama tih sporazuma.

Smanjenje i izuzimanje stopa carine za određenu robu

 

U skladu sa Carinskim zakonom postoji mogućnost uvoza određene robe uz smanjenje carinskih dažbina ili čak uz izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina. Ovo je propisano podzakonskim propisima i to su:

  • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godiniovde
  • Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robuovde

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019(sirovine)

 

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini, se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

 

Pravni osnov za donošenje Odluke je član 30. stav 6. Carinskog zakona, prema kome Vlada propisuje uslove, postupak i način primene autonomnih mera za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta. Na osnovu ovog ovlašćenja Vlada pomenutu autonomnu meru, propisanu stavom 3. tačka 6. istog člana Carinskog zakona, utvrđuje na određeni vremenski period, što je u ovom slučaju rok od godinu dana.

 

Odluka u okviru tačke 2. sadrži listu roba za koje se snižavaju i ukidaju stope carine propisane Zakonom o Carinskoj tarifi. Takođe, u stavu 2. tačke 2. Odluke propisano je da se stope carine na robu, koja je poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanjuju u 2018. godini, u skladu sa smanjenjem stopa carine predviđenim tim sporazumima.

 

Tačkom 2. stav 3. Odluke je propisano da za robu iz stava 1. ove tačke iz tarifne oznake 1517 90 99 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i za proizvodnju i pripremu nudli, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije ili za proizvodnju i pripremu nudli.

  

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina  na određenu robu

 

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robuovde propisuje uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife, živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 i maslaca, u ambalaži neto mase 20 kg, ali ne preko 25kg, za konditorsku industriju i za proizvodnju sladoleda iz ex 0405 10 19 00, sve  poreklom iz zemalja članica Evropske unije. 
  

Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 0102 29 49 00 i ex 0405 10 19 00iznose 0%, a na robu iz tarifne oznake 0103 91 10 00 iznose 5%, u periodu do 31. decembra 2019. godine.. 

 

Odluka se primenjuje od 28. marta 2015. godine i na snazi  je do 31. decembra 2019. godine

 

Napomena:

Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 106/13, 143/14 i 95/15), koja se odnosila na uvoz nove opreme, prestala je da se primenjuje 31. decembra 2015. godine.

 

Uvoz opreme po osnovu uloga stranog lica i dalje je oslobođen na osnovu člana 14. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RS“, broj 89/15). Stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi Zakon o stranim ulaganjima („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, br. 107/04).

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft