Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Materijali u kontaktu sa hranom

Materijali u kontaktu sa hranom
Ovim pravilnikom, propisuju se uslovi koje moraju da ispune materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, a u svrhu obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine, zaštite interesa potrošača i obezbeđenja slobodnog kretanja robe.

U Pravilniku su, pored osnovih Uredbi EU o materijalima i predmetima namenjenih da dođu u kontakt sa hranom (1935/2004) i dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete namenjene da dođu u kontakt sa hranom (2023/2006), koje se odnose na sve materijale i predmete u kontaktu sa hranom, transponovane odredbe iz sledećih EU propisa iz ove oblasti:
 1. Konsolidovana Udedba Komisije (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima namenjenih da dođu u kontakt sa hranom;
 2. Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. marta 2011. godine kojom se utvrđuju posebni uslovi i detaljni postupci za uvoz plastičnog kuhinjskog posuđa od poliamida i melamina, a koje je poreklom ili se isporučuje iz Narodne Republike Kine i kineske Specijalne Administrativne Regije Hongkong;
 3. Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. maja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima namenjenih da dođu u kontakt sa hranom;
 4. Konsolidovana Uredba Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. marta 2008. o recikliranim plastičnim materijalima i predmetima namenjenih da dođu u kontakt sa hranom i izmeni Uredbe (EZ) br. 2023/2006;
 5. Direktiva Komisije 2007/42/EZ od 29. juna 2007.  o materijalima i predmetima izrađenim od regenerisane celulozne folije namenjenih da dođu u kontakt sa prehrambenim proizvodima;
 6. Konsolidovana Direktiva Saveta (84/500/EEZ) od 15. oktobra 1984. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na keramičke predmete namenjenih da dođu u kontakt sa prehrambenim proizvodima;
 7. Uredba Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. novembra 2005. o ograničenoj upotrebi određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima namenjenih da dođu u kontakt sa hranom;
 8. Direktiva Komisije 93/11/EEZ od 15. marta 1993. o otpuštanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina iz elastomernih ili gumenih cucli za flašice i cucli varalica;
 9. Direktiva Saveta 78/142/EEZ od 30. januara 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica o materijalima i predmetima koji sadrže monomere vinil-hlorida i namenjeni su da dođu u kontakt sa prehrambenim proizvodima;
 10. Direktiva Komisije od 29. aprila 1981. o utvrđivanju metoda analize Zajednice za službene kontrole vinil hlorida koji materijali i predmeti otpuštaju u prehrambene proizvode;
 11. Direktiva Saveta 85/572/EEZ od 19. decembra 1985. godine kojom se utvrđuje spisak simulatora koji se koriste za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta namenjenih da dođu u kontakt sa prehrambenim proizvodima;
 12. Direktiva Saveta od 18. oktobra 1982. o utvrđivanju osnovnih pravila za testiranje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta namenjenih da dođu u kontakt s hranom.
Planirano je da se u delu 3. Pravilnika zadrže nacionalne odredbe kojima su propisani zahtevi za specifične materijale koji nisu uređeni kroz EU zakonodavstvo (metal, glina, drvo, papir, staklo...)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se i:
 1. posebni zahtevi za proizvodnju i stavljanje na tržište plastičnih materijala i predmeta namenjenih da dolaze u kontakt sa hranom ili koji su već u kontaktu sa hranom ili za koje se može opravdano pretpostaviti da će doći u kontakt sa hranom;
 2. posebni uslovi i detaljni postupci za uvoz plastičnog kuhinjskog posuđa od poliamida i melamina, a koje je poreklom ili se isporučuje iz Narodne Republike Kine i kineske Specijalne Administrativne Regije Hong Kong;
 3. posebni zahtevi za stavljanje na tržište aktivnih i inteligentnih materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom.
Ovaj pravilnik se odnosi na sve materijale i predmete koji dolaze u kontakt sa hranom (u daljem tekstu: materijali i predmeti), uključujući aktivne i inteligentne materijale i predmete u kontaktu sa hranom koji su u svom gotovom stanju:
 1. namenjeni da dođu u kontakt sa hranom;
 2. već u kontaktu sa hranom i namenjeni su za tu svrhu; ili
 3. za koje se može razumno očekivati da dođu u kontakt sa hranom ili prenesu svoje sastojke na hranu u uobičajenim ili predvidljivim uslovima upotrebe;
Ovaj Pravilnik se odnosi i na dobru proizvođačku praksu u svim sektorima i u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije materijala i predmeta, izuzev proizvodnje početnih sirovina, uz odgovarajuću primenu detaljnih pravila dobre proizvođačke prakse za svaki od postupaka, po potrebi.

Ovaj Pravilnik se odnosi i na: 
 1. materijale i predmete i njihove delove koji se sastoje isključivo od plastičnih masa;
 2. plastične višeslojne materijale i predmete koji su spojeni lepkovima ili na neki drugi način;
 3. materijale i predmete iz tačaka 1) i 2) koji su štampani i/ili prekriveni premazom;
 4. plastične slojeve ili plastične premaze koji služe kao zaptivači u poklopcima i zatvaračima i zajedno s tim poklopcima i zatvaračima čine komplet od dva ili više sloja različitih vrsta materijala;
 5. plastične slojeve u višeslojnim materijalima i predmetima od više različitih materijala;
 6. materijale i predmete od plastike i na njihove delove koji dolaze u kontakt sa hranom, a koji sadrže recikliranu plastiku;
 7. moguću migraciju olova i kadmijuma iz keramičkih proizvoda koji su, kao gotovi proizvodi, namenjeni da dolaze u kontakt sa hranom, ili su već u kontaktu sa hranom i namenjeni su u tu svrhu;
 8. regenerisanu celuloznu foliju koja je namenjena za kontakt sa hranom ili koja, zbog svoje namene, dolazi u kontakt sa hranom i koja sama po sebi predstavlja gotov proizvod ili čini deo gotovog proizvoda koji sadrži i druge materijale;
 9. materijale i predmete, uključujući aktivne i inteligentne materijale i predmete u kontaktu sa hranom, koji su izrađeni ili sadrže jedan ili više epoksi derivata (BADGE, BFDGE, NOGE);
 10. model rastvore koje treba koristiti za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i proizvoda koji dolaze u kontakt sa određenom vrstom hrane ili određenom grupom hrane i koncentracije tih model rastvora;
 11. plastične materijale i predmete, to jest na materijale i predmete i njihove dijelove koji se sastoje isključivo od plastike, ili koji su sastavljeni od dva ili više slojeva materijala od kojih se svaki sastoji isključivo od plastike, a koji su međusobno povezani nekim adhezivom ili nekim drugim sredstvom koji su, u obliku gotovog proizvoda, namijenjeni kontakt s hranom ili se nalaze u kontakt s hranom i namijenjeni su u tu svrhu;
 12. na prisutnost vinil hlorid monomera u materijalima i predmetima i moguću migraciju iz materijala i predmeta izrađenih od polimera ili kopolimera vinil hlorida, koji kao gotovi proizvodi dolaze u kontakt sa hranom, ili su u kontaktu sa hranom i namenjeni su u tu svrhu.
Ovaj pravilnik se ne primenjuje na:
 1. materijale i predmete koji se isporučuju kao antikviteti;
 2. materijale za pokrivanje ili premazivanje, kao što su materijali koji pokrivaju koru sira, pripremljene mesne proizvode ili voće, koji čine sastavni deo hrane i mogu da se konzumiraju zajedno s tom hranom;
 3. jonsko izmjenjivačke smole,  gumu i silikone;
 4. materijale i predmete od reciklirane plastike pod uslovom da su proizvedeni u skladu s dobrom proizvođačkom praksom (materijali i predmeti od reciklirane plastike izrađeni od monomera i sirovina dobivenih hemijskom depolimerizacijom materijala i predmeta od plastike, materijali i predmeti od reciklirane plastike izrađeni od neiskorišćenih izrezaka i/ili otpadaka dobijenih nakon proizvodnje plastičnih materijala, a koji su reciklirani na proizvodnom mestu ili se koriste na drugom proizvodnom mestu i materijali i predmeti od reciklirane plastike u kojima se reciklirana plastika koristi iza funkcionalne barijere od plastike);
 5. na sintetičke omote od regenerisane celuloze;
 6. na spremnike ili skladišne cisterne kapaciteta većeg od 10 000 litara ili na pripadajuće ili na njih spojene cevovode premazane posebnim premazima koji se nazivaju „visokootporni premazi”;
 7. na materijale i predmete sastavljene od dva ili više slojeva, od kojih se jedan ili više njih ne sastoji isključivo od plastike, čak i ako se onaj koji je namenjen neposrednom kontaktu s hranom sastoji isključivo od plastike.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft