Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Kozmetički proizvodi

Kozmetički proizvodi
U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 060 od 28. 8. 2019. objavljen je Pravilnik o kozmetičkim proizvodima koji zajedno sa Zakonom o predmetima opšte upotrebe čini „paket“ propisa koji je u potpunosti usklađen sa Uredbom 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Pravilnikom se uređuju kozmetički proizvodi koji se isporučuju na tržište, a u cilju zaštite zdravlja ljudi. Odnosi se samo na kozmetičke proizvode. Definicija kozmetičkog proizvoda data je u Zakonu o predmetima opšte upotrebe, a u Pravilniku su navedene vrste kozmetičkih proizvoda (sama Uredba 1223/2009 ne sadrži popis kozmetičkih proizvoda – šta se može smatrati kozmetičkim proizvodom navedeno je u preambuli 7).

Obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju kozmetičkim proizvodima date su u Zakonu o predmetima opšte upotrebe.

Proizvođač kozmetičkih proizvoda je u obavezi da usklađuje svoj proizvodni proces sa principima dobre proizvođačke prakse. Pored ove obaveze, proizvođač sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da svoj proizvodni proces uskladi i sa propisima kojima se bliže uređuju sanitarno-tehnički i higijenski uslovi u proizvodnji i prometu, a u cilju obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi. Usaglašenost sa dobrom proizvođačkom praksom se pretpostavlja, kada je proizvodnja u skladu sa relevantnim harmonizovanim standardima.

U Republiku Srbiju mogu se uvoziti samo kozmetički proizvodi koji su, sa aspekta bezbednosti, u skladu sa propisima Republike Srbije. Prilikom uvoza, uz zahtev za pregled pošiljke radi utvrđivanja njene zdravstvene ispravnosti, odnosno bezbednosti, uvoznik prilaže dokumenta o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, a kojima se dokazuje identitet i sadržaj pošiljke (npr. kopija fakture, specifikacija pošiljke, kopija ulaznog carinskog dokumenta o prijavi pošiljke, odnosno druga dokumenta od značaja za utvrđivanje identiteta, sadržaja, kategorije pošiljke itd.). U skladu sa Zakonom, na opravdani zahtev sanitarnog inspektora, u svrhu nadzora, odgovorno lice mora da učini dostupnim prevedene delove Dosijea odnosno Dokumentacije sa informacijama o proizvodu, dostavi kopije u izvornom obliku, odnosno prevod na srpski jezik, odnosno adekvatnu dokumentaciju, a u svrhu dokazivanja bezbednosti kozmetičkog proizvoda.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft