Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Igračке

Igračке
Pravilnik o bezbednosti igračaka zajedno sa Zakonom o predmetima opšte upotrebe čini zaokruženu celinu propisa koji su u potpunosti usklađeni sa Direktivom 2009/48/EZ o bezbednosti igračaka. Veći deo Direktive 2009/48/EZ  Evropskog parlamenta i Saveta o bezbednosti igračaka je transponovan kroz Zakon o predmetima opšte upotrebe (u daljem tekstu: Zakon), jer je ovo direktiva novog pristupa i pisana je kao zakon.

Pravilniku su detaljnije razrađene odredbe Zakona i ovim pravilnikom utvrđuju se pravila o bezbednosti igračaka i njihovom slobodnom kretanju na tržištu, a u svrhu obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi.

Ovaj pravilnik se primenjuje na proizvode koji su projektovani ili namenjeni, isključivo ili ne, za igru dece mlađe od 14. godina.  Spisak proizvoda koji se ne smatraju igračkama dat je u Prilogu 1. Pravilnika.

Igračke se ne mogu staviti na tržište Republike Srbije ukoliko nisu usaglašene sa osnovnim bezbednosnim zahtevima ovog pravilnika i zakona koji uređuje oblast predmeta opšte upotrebe. Osnovni bezbednosni zahtevi obuhvataju: 
  1. Opšte bezbednosne zahteve,
  2. Posebne bezbednosne zahteve
Pod Opštim bezbednosnim zahtevima se podrazumeva da igračke, uključujući hemikalije koje one sadrže, ne smeju ugroziti zdravlje korisnika ili trećih lica, kada se koriste na predviđen ili predvidljiv način, imajući u vidu ponašanje dece.

Posebni bezbednosni zahtevi dati su u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (fizička i mehanička svojstva, zapaljivost, hemijska svojstva, električna svojstva, higijena, radioaktivna svojstva).

Pretpostavlja se da je igračka usaglašena sa osnovnim bezbednosnim zahtevima i posebnim bezbednosnim zahtevima, propisanim Zakonom i ovim pravilnikom, ako je igračka usaglašena sa srpskim standardima kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi. Spisak standarda za usaglašenost igračaka dat je u Prilogu 6. Pravilnika.

Kada je potrebno zbog bezbedne upotrebe, igračka mora imati propisana upozorenja navedena u Prilogu 5. Pravilnika.

Proizvođač na igračaki označava upozorenje na jasno vidljiv, lako čitljiv, razumljiv i pravilan način, i to na pričvršćenoj etiketi ili na ambalaži i, prema potrebi, na uputstvu za upotrebu koje se prilaže uz igračku. Male igračke koje se prodaju bez ambalaže, moraju da imaju pričvršćena odgovarajuća upozorenja. Ispred samog upozorenja treba da stoji reč „Upozorenje” ili „Upozorenja”, u zavisnosti od slučaja.

Upozorenja koja utiču na odluku o kupovini igračke, kao što su upozorenja kojima se utvrđuje najmanja i najveća starosna granica korisnika, kao i druga primenjiva upozorenja iz Priloga 5. ovog pravilnika treba da stoje na ambalaži za potrošača ili da na neki drugi način budu vidljiva za potrošača pre kupovine, uključujući i kupovinu putem interneta.

Deklaracijom o usaglašenosti potvrđuje se ispunjenost zahteva navedenih u osnovnim bezbednosnim zahtevima i posebnim bezbednosnim zahtevima, propisanim Zakonom i Pravilnikom. Deklaracija o usaglašenosti sadrži odgovarajuće module iz propisa koji uređuju oblast tehničkih zahteva za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i najmanje one elemente utvrđene u Prilogu 3. Pravilnika i redovno se ažurira. Obrazac strukture Deklaracije usaglašenosti je naveden u Prilogu 3. Pravilnika i mora da bude preveden na srpski jezik.

Znak usaglašenosti koji se stavlja na igračku, i to na etiketu ili na ambalažu, treba da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. U slučaju malih igračaka i igračaka koje sadrže male delove, znak usaglašenosti stavlja se na etiketu ili priloženo uputstvo. Znak usaglašenosti može da bude propraćen piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se upozorava na poseban rizik ili upotrebu.

Uz srpski znak usaglašenosti se stavlja jedinstveni broj imenovanog tela iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti. Srpski znak usaglašenosti se može staviti na igračku iz uvoza i bez obaveze sprovođenja postupka ocenjivanja usaglašenosti od strane imenovanog tela u Republici Srbiji, pod uslovom da je igračka usaglašena sa zahtevima zakona koji uređuje oblast predmeta opšte upotrebe i ovog pravilnika i da uvoznik može doneti odluku o stavljanju srpskog znaka usaglašenosti, na osnovu raspoloživih informacija i dokumentacije.

Tehnička dokumentacija sadrži sve relevantne podatke i detalje o načinima koje je proizvođač iskoristio kako bi obezbedio usaglašenost te igračke sa Osnovnim bezbednosnim zahtevima i Posebnim bezbednosnim zahtevima.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft