Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Privremeni uvoz

Privremeni uvoz
Privremeni uvoz, kao carinski postupak posebne upotrebe, regulisan je Carinskim zakonom i Uredbom o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Prema zakonskoj formulaciji, u postupku privremenog uvoza strana roba namenjena ponovnom izvozu može biti predmet posebne upotrebe na carinskom području Republike Srbije, sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina i ne podleže: 
 1. drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu u skladu sa propisima;

 2. merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz njega. 
Pri tome, postupak privremenog uvoza može se koristiti ako su ispunjeni sledeći uslovi: 
 1. roba nije namenjena podvrgavanju bilo kakvoj izmeni, osim normalnom smanjenju vrednosti usled njene upotrebe;

 2. moguće je obezbediti da se roba koja je stavljena u postupak privremenog uvoza može identifikovati, osim ako, imajući u vidu prirodu robe ili predviđenu upotrebu, zbog odsustva mera za identifikaciju neće doći do zloupotrebe postupka ili, u slučaju iz člana 199. ovog zakona, ako se poštovanje uslova utvrđenih za ekvivalentnu robu može proveriti;

 3. nosilac postupka je poslovno nastanjen van carinskog područja Republike Srbije, osim ako nije drugačije predviđeno;

 4. ispunjeni su uslovi za potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja dažbina utvrđeni carinskim propisima. 
Za upotrebu postupka privremenog uvoza, saglasno članu 184. Carinskog zakona, potrebno je odobrenje carinskog organa. Carinski organ izdaje odobrenje za postupak privremenog uvoza ako roba stavljena u postupak ostane u nepromenjenom stanju, ako nije drugačije predviđeno. Na toj robi dozvoljene su popravke i održavanje, uključujući remont i podešavanje ili mere za očuvanje robe ili za obezbeđivanje njihove usklađenosti sa tehničkim zahtevima za upotrebu na osnovu tog postupka.

Ako zahtev za odobrenje postupka nije deklaracija i ako se podnosi drugim sredstvima, osim tehnike elektronske obrade podataka (tj. u pisanom obliku), taj zahtev se podnosi na obrascu propisanom u Prilogu 25. Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. Odobrenje se izdaje na obrascu propisanom u istom prilogu prethodno pomenutog pravilnika.

U slučaju privremenog uvoza, deklaracija se smatra zahtevom, osim ako carinski organ zahteva da se podnese zahtev u slučajevima iz člana 386. stav 1. tačka 2) Uredbeo carinskim postupcima i carinskim formalnostima, a to je slučaj kada se zahteva privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina za robu, osim robe iz čl. 357–365. i čl. 369–385. ove uredbe ili koja ne ispunjava uslove iz tih članova uredbe, u posebnim situacijama bez ekonomskog dejstva u Republici Srbiji.

Kada je reč o odobrenju privremenog uvoza, moguće je da se i ATA i CPD karneti smatraju zahtevima za odobrenje privremenog uvoza, ako ispunjavaju sledeće uslove:
 1. karnet je izdat u ugovornoj strani Konvencije ATA ili Istanbulske konvencije i odobrilo ga je i za njega jemči udruženje koje je deo garantnog lanca definisanog u članu 1. tačka d) Priloga A Istanbulske konvencije;

 2. karnet se odnosi na robu i način upotrebe obuhvaćene konvencijom na osnovu koje je izdat;

 3. karnet su overili carinski organi;

 4. karnet važi na carinskom području Republike Srbije.
ATA i CPD karneti se podnose carinskom organu na granici, osim ako taj organ ne može proveriti ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje postupka.

U vezi sa posebnim postupcima, u koje, kao što je već rečeno, spada i privremeni uvoz, trebalo bi imati u vidu i obavezu vođenja evidencije propisanu članom 186. Carinskog zakona. Naime, propisano je da nosilac odobrenja, nosilac postupka i sva lica koja obavljaju delatnost koja uključuje smeštaj, obradu ili preradu robe ili prodaju ili kupovinu robe u slobodnim zonama, vode odgovarajuće evidencije na način koji je odobrio carinski organ, osim za postupak tranzita ili ako je drugačije predviđeno ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Evidencija sadrži podatke koji omogućavaju carinskom organu da nadzire carinski postupak u koji je roba stavljena, naročito u pogledu identifikacije robe stavljene u taj postupak, njenog carinskog statusa i njenog kretanja. Pri tome, smatra se da ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja ispunjava obaveze propisane ovim članom, ako je njegova evidencija odgovarajuća za potrebe posebnog postupka u koji je roba stavljena. Ova zakonska norma o obaveznosti vođenja evidencije detaljnije je razrađena kroz član 291. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, gde stoji da evidencija iz člana 186. st. 1. i 2. Carinskog zakona sadrži sledeće:
 1. upućivanje na odobrenje neophodno za stavljanje robe u poseban postupak, po potrebi;

 2. MRN ili, ako ne postoji, drugi broj ili šifru kojom se identifikuju deklaracije po kojima je roba stavljena u poseban postupak ili, ako je postupak okončan u skladu sa članom 187. stav 1. Carinskog zakona, informaciju o načinu na koji je postupak okončan;

 3. podatke koji nedvosmisleno omogućuju identifikaciju carinskih isprava, osim deklaracija, drugih isprava značajnih za stavljanje robe u poseban postupak i ostalih isprava značajnih za odgovarajuće okončanje postupka;

 4. podatke o oznakama, identifikacionim brojevima, broju i vrsti koleta, količini i uobičajeni trgovački ili tehnički opis robe i, po potrebi, identifikacione oznake kontejnera neophodne za identifikaciju robe;

 5. mesto gde se roba nalazi i podatke o eventualnom kretanju robe;

 6. carinski status robe;

 7. podatke o uobičajenim oblicima rukovanja i, po potrebi, novo tarifno svrstavanje proisteklo iz tih uobičajenih oblika rukovanja;

 8. podatke o privremenom uvozu ili upotrebi u posebne svrhe;

 9. podatke o aktivnom ili pasivnom oplemenjivanju, uključujući informacije o prirodi prerade;

 10. ako se primenjuje član 74. st. 1. i 2. Carinskog zakona, troškove skladištenja ili uobičajenih oblika rukovanja;

 11. normativ proizvodnje ili način njegovog obračuna, po potrebi;

 12. podatke koji omogućuju carinski nadzor i kontrolu upotrebe ekvivalentne robe u skladu sa članom 193. Carinskog zakona;

 13. ako je obavezno odvojeno knjigovodstvo, informacije o vrsti robe, carinskom statusu i, po potrebi, poreklu robe;

 14. u slučaju privremenog uvoza iz člana 389. ove uredbe, podatke koji se zahtevaju tim članom;

 15. u slučaju aktivnog oplemenjivanja iz člana 393. ove uredbe, podatke koji se zahtevaju tim članom;

 16. podatke o prenosu prava i obaveza u skladu sa članom 189. Carinskog zakona, po potrebi;

 17. ako evidencija nije deo glavnih poslovnih knjiga za carinske svrhe, upućenje na te glavne poslovne knjige za carinske svrhe;

 18. dodatne informacije za posebne slučajeve, na zahtev carinskih organa iz opravdanih razloga.
Pri tome, istim članom Uredbe propisano je da carinski organ može odustati od zahteva za dostavljanjem nekih od informacija ako to ne utiče negativno na carinski nadzor i kontrolu upotrebe posebnog postupka.

Kada je reč o privremenom uvozu, posebno treba imati u vidu da je ovim članom Uredbe izričito propisano da se u slučaju privremenog uvoza evidencija vodi samo ako to zahteva carinski organ.

Rok u kom roba može ostati u postupku privremenog uvoza

Carinski organ određuje rok u kome se roba stavljena u postupak privremenog uvoza mora ponovo izvesti ili staviti u novi carinski postupak. Taj rok mora biti dovoljno dug da svrha odobrene upotrebe može da se ostvari. Osim ako nije drugačije predviđeno, maksimalan rok tokom kojeg roba može ostati u postupku privremenog uvoza za iste svrhe i pod odgovornošću istog nosioca odobrenja je 24 meseca, čak i ako je postupak okončan stavljanjem robe u drugi poseban postupak i njenim naknadnim stavljanjem, ponovo, u postupak privremenog uvoza. Ako se, u izuzetnim okolnostima, odobrena upotreba ne može postići u propisanim rokovima, carinski organ može odobriti razumno produženje tog roka, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja. Ukupni rok tokom kojeg roba može ostati u postupku privremenog uvoza ne može biti duži od 10 godina, osim u slučaju nepredviđenog događaja.

Privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina

Polazeći od zakonske formulacije da u postupku privremenog uvoza strana roba namenjena ponovnom izvozu može biti predmet posebne upotrebe na carinskom području Republike Srbije, sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, a imajući u vidu da je u članu 215. stav 3. Carinskog zakona Vlada ovlašćena, između ostalog, da propiše uslove za potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, to su u Uredbi o carinskim postupcima i carinskim formalnostima propisani slučajevi kada se odobrava privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, kao i uslovi pod kojima se odobrava privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Prema tome, privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina može se odobriti za palete, a prema definiciji, paleta je naprava na koju se može smestiti određena količina robe koja čini jedinicu tereta za svrhe transporta, rukovanja ili slaganja uz pomoć mehaničkih uređaja. Ovu napravu čine dve površine razdvojene nosačima ili jedna površina koja se oslanja na nogare. Njena ukupna visina je svedena na najmanju meru koja omogućuje rukovanje viljuškarima ili paletnim kolicima i može imati nadgradnju ili biti bez nje. Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za rezervne delove, pribor i opremu za palete ako se privremeno uvoze da bi bili ponovo izvezeni posebno ili kao deo paleta. Za palete, postupak privremenog uvoza može se okončati kada se izvezu ili ponovo izvezu palete iste vrste ili iste vrednosti kao i one koje su stavljene u taj postupak.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za kontejnere, ako su trajno obeleženi na odgovarajućem i jasno vidljivom mestu sledećim podacima:
 1. identifikacijom vlasnika ili operatera, koja se može iskazati ili punim imenom/nazivom ili prepoznatljivom identifikacionom oznakom, isključujući simbole kao što su grbovi ili zastave;

 2. identifikacionim oznakama i brojevima kontejnera koje daju vlasnik ili operater;

 3. tara masom kontejnera, uključujući svu trajno pričvršćenu opremu.
Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za rezervne delove, pribor i opremu za kontejnere, ako se privremeno uvoze da bi bili ponovo izvezeni posebno ili kao deo kontejnera. Za kontejnere, postupak privremenog uvoza okončava se kada se izvezu ili ponovo izvezu kontejneri iste vrste ili iste vrednosti kao i oni koji su stavljeni u taj postupak. Postupak privremenog uvoza kontejnera, njihove opreme i pribor mora se okončati u roku od 12 meseci.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za drumska, železnička, vazduhoplovna prevozna sredstva i plovila u vodnom saobraćaju ako ispunjavaju sledeće uslove:
 1. registrovana su van carinskog područja Republike Srbije na ime lica poslovno nastanjenog van tog područja ili, ako prevozno sredstvo nije registrovano, vlasništvo je lica poslovno nastanjenog van carinskog područja Republike Srbije;

 2. upotrebljava ih lice poslovno nastanjeno van carinskog područja Republike Srbije,  osim u slučajevima iz čl. 363, 364. i 365. ove uredbe.
Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih  dažbina odobrava se za rezervne delove, pribor i opremu za prevozna sredstva ako se privremeno uvoze da bi bili ponovo izvezeni posebno ili kao deo prevoznog sredstva.

Pod određenim uslovima, moguće je odobriti privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina prevoznih sredstava za lica poslovno nastanjena u carinskom području Republike Srbije. Tako, lica poslovno nastanjena u carinskom području Republike Srbije imaju pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih  dažbina ako je ispunjen neki od sledećih uslova:
 1. u slučaju železničkih prevoznih sredstava, ona se stavljaju na raspolaganje tim licima u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg svako lice može koristiti šinska vozila drugog lica u okviru tog ugovora;

 2. u slučaju drumskih prevoznih sredstava registrovanih u carinskom području Republike Srbije, prikolica je priključena na prevozno sredstvo;
 3. prevozna sredstva se koriste u vezi sa hitnim slučajevima;

 4. prevozna sredstva upotrebljavaju lica registrovana za iznajmljivanje, a u cilju ponovnog izvoza.
Takođe, fizička lica koja imaju prebivalište u carinskom području Republike Srbije imaju pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na prevozna sredstva registrovana u inostranstvu, koja upotrebljavaju u privatne svrhe, ako imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu duže od šest meseci, ako prevozno sredstvo koriste u periodu dok borave u carinskom području Republike Srbije i dužna su da to prevozno sredstvo ponovo izvezu prilikom napuštanja carinskog područja Republike Srbije. Članovi uže porodice ovog lica mogu koristiti predmetno prevozno sredstvo samo dok se to lice nalazi u carinskom području Republike Srbije.

Dalje, fizička lica koja imaju prebivalište u carinskom području Republike Srbije imaju pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na prevozno sredstvo koje su iznajmili na osnovu pisanog ugovora i koriste ga privatno, za jednu od sledećih svrha:
 1. za povratak u mesto prebivališta u carinskom području Republike Srbije;

 2. za napuštanje carinskog područja Republike Srbije.
Fizička lica koja imaju prebivalište u carinskom području Republike Srbije imaju pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na prevozna sredstva koja upotrebljavaju u komercijalne ili privatne svrhe ako su zaposleni kod vlasnika, iznajmljivača ili zakupca prevoznog sredstva i da je poslodavac poslovno nastanjen van carinskog područja Republike Srbije. Privatna upotreba prevoznog sredstva dozvoljena je za putovanje između mesta rada i mesta stanovanja zaposlenog ili u svrhe obavljanja profesionalnog zadatka zaposlenog predviđenog ugovorom o radu.

Još treba imati u vidu da se potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava i u slučaju ako prevozno sredstvo treba privremeno registrovati u carinskom području Republike Srbije, s ciljem ponovnog izvoza, i to: 
 1. licu koje je u Republici Srbiji upisano u evidenciju  kao dopisništvo inostranog medija ili je predstavnik inostranog medija u smislu propisa kojima se uređuje javno informisanje i mediji, a koje namerava da ponovo izveze to prevozno sredstvo. Uz zahtev za odobrenje za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, podnosilac zahteva carinskom organu prilaže dokaz da je upisan u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja;

 2. fizičkom licu koje ima prebivalište u carinskom području Republike Srbije, ako se to lice seli iz carinskog područja Republike Srbije. 
Kada je reč o privremenom uvozu prevoznih sredstava, za okončanje ovog postupka propisani su posebni rokovi:
 1. za železnička prevozna sredstva: 12 meseci;

 2. za komercijalnu upotrebu prevoznih sredstava, osim železničkih prevoznih sredstava: vreme potrebno za obavljanje prevoza;

 3. za drumska prevozna sredstva koja privatno upotrebljavaju:
  • studenti: period u kome studenti ostaju u carinskom području Republike Srbije, isključivo radi studiranja;
  • lica koja obavljaju poslove određenog vremenskog trajanja: period potreban za obavljanje tog posla;
  • u ostalim slučajevima, uključujući životinje za jahanje ili vuču i vozila koja ona vuku: šest meseci;

 4. za vazduhoplovna prevozna sredstva za privatnu upotrebu: šest meseci; 

 5. za plovila u vodnom saobraćaju za privatnu upotrebu: 18 meseci.
Privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se i za robu koju uvoze putnici za lične potrebe, koja im je potrebna tokom putovanja i predmete u sportske svrhe. Lični predmeti su svi predmeti koji su putniku potrebni za ličnu upotrebu tokom putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isključujući robu uvezenu u komercijalne svrhe.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za materijal za razonodu posade na plovilu, u sledećim slučajevima:
 1. ako se upotrebljava na stranom plovilu koje plovi u međunarodnom vodnom prevozu;

 2. ako je iskrcan sa tog plovila i posada ga privremeno koristi na kopnu;

 3. ako ga  upotrebljava posada plovila u kulturne ili socijalne svrhe, kojima upravljaju neprofitne organizacije, ili u prostorima u kojima se  uobičajeno obavlja verska služba za članove posade plovila. 
Takođe, za materijal za pomoć u nesrećama, ako se upotrebljava u vezi sa merama preduzetim za otklanjanje posledica nesreća ili sličnih situacija koje pogađaju carinsko područje Republike Srbije odobrava se privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za medicinsku, hiruršku i laboratorijsku opremu koja se šalje na pozajmicu na zahtev bolnice ili druge medicinske ustanove kojoj je ta oprema hitno potrebna zbog neadekvatnosti njihovih sopstvenih kapaciteta i ako je namenjena za dijagnostičke ili terapeutske svrhe.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za životinje u vlasništvu lica poslovno nastanjenog van carinskog područja Republike Srbije.

Privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za sledeću robu namenjenu upotrebi u pograničnim područjima
 1. opremu čiji su vlasnici i koju upotrebljavaju lica poslovno nastanjena u pograničnom području uz pogranično područje Republike Srbije na kojem će se roba upotrebljavati;

 2. roba koja se upotrebljava za izgradnju, popravku ili održavanje infrastrukture u pograničnom području Republike Srbije za koje su nadležni organi uprave.
Još jedan slučaj kada je moguće odobriti privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, predviđen je za sledeću robu:
 1. nosače zvuka, slike ili podataka koji se dostavljaju besplatno i upotrebljavaju u svrhe prezentacije pre prodaje ili su namenjeni za proizvodnju zvučnog zapisa, zvučnu montažu ili reprodukciju;

 2. materijal koji se upotrebljava isključivo u promotivne svrhe, uključujući prevozna sredstva posebno opremljena za te namene.
Takođe, potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za profesionalnu opremu, ako:
 1. je u vlasništvu lica poslovno nastanjenog van carinskog područja Republike Srbije;

 2. je privremeno uvozi lice poslovno nastanjeno van carinskog područja Republike Srbije ili lice, poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije, zaposleno  kod  vlasnika iz tačke 1) ovog stava;

 3. je upotrebljava lice koje je privremeno uvozi  ili se upotrebljava pod njegovim nadzorom, osim u slučajevima audiovizuelne koprodukcije. 
Međutim, izričito je propisano da se potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava za prenosne muzičke instrumente koje privremeno uvoze putnici da bi ih koristili kao profesionalnu opremu. Putnici mogu imati prebivalište u carinskom području Republike Srbije ili van njega.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za profesionalnu opremu licu koje je u Republici Srbiji upisano u evidenciju kao dopisništvo inostranog medija ili je predstavnik inostranog medija u smislu propisa kojima se uređuje javno informisanje i mediji, a koje namerava da ponovo izveze tu opremu. Uz zahtev za odobrenje za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, podnosilac zahteva carinskom organu prilaže dokaz da je upisan u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za profesionalnu opremu namenjenu upotrebi za neku od sledećih svrha:
 1. industrijsku proizvodnju robe;

 2. industrijsko pakovanje robe;

 3. eksploataciju prirodnih resursa;

 4. izgradnju, popravku ili održavanje zgrada;

 5. zemljane i slične radove. 
Za pedagoški materijal i naučnu opremu moguće je odobriti privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, ako: 
 1. su u vlasništvu lica poslovno nastanjenog van carinskog područja Republike Srbije;

 2. ih privremeno uvoze neprofitne javne ili privatne naučne ili obrazovne ustanove ili ustanove za stručno osposobljavanje i upotrebljavaju se isključivo za obrazovanje, stručno osposobljavanje ili naučno istraživanje u nadležnosti ustanove koja ih privremeno uvozi;

 3. se privremeno uvoze u razumnoj količini s obzirom na svrhu privremenog uvoza;

 4. se ne upotrebljavaju u komercijalne svrhe. 
Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za sledeću robu:
 1. ambalažu koja se  privremeno uvozi  puna, a namenjena je ponovnom izvozu prazna ili puna;

 2. ambalažu koja se privremeno uvozi prazna, a namenjena je ponovnom izvozu puna.
Modeli, matrice, kalupi, crteži, skice, instrumenti za merenje, kontrolu i ispitivanje, kao i drugi slični predmeti, takođe, mogu biti privremeno uvezeni sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, ako:
 1. su u vlasništvu lica poslovno nastanjenog van carinskog područja Republike Srbije;

 2. ih u proizvodnji upotrebljava lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije, a više od 50% proizvoda, dobijenih njihovom upotrebom, se izvozi.
Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za specijalne alate i instrumente, ako:
 1. su u vlasništvu lica poslovno nastanjenog van carinskog područja Republike Srbije;

 2. se stavljaju na raspolaganje licu poslovno nastanjenom u carinskom području Republike Srbije za proizvodnju robe, a više od 50% robe dobijene njihovom upotrebom se izvozi.
Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za robu u bilo kojoj od sledećih situacija:
 1. na kojoj se obavljaju testiranja, eksperimenti ili demonstracije;

 2. na kojoj  se mora obaviti testiranje u skladu sa kupoprodajnim ugovorom, koji uključuje odredbe o obaveznom testiranju koje se stvarno i obavi;

 3. koja se upotrebljava za obavljanje testiranja, eksperimenata ili demonstracija bez finansijske dobiti.
Privremeni uvoz sa potpunm oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se i za uzorke koji se isključivo koriste za prikazivanje ili demonstracije u carinskom području Republike Srbije, ako je količina uzoraka razumna imajući u vidu tu upotrebu.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za proizvodna sredstva za zamenu koja dobavljač ili serviser privremeno stavljaju na raspolaganje kupcu do popravke ili isporuke slične robe.

Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za robu namenjenu izlaganju ili korišćenju na javnoj manifestaciji koja nije isključivo organizovana radi komercijalne prodaje robe ili dobijenu na takvim manifestacijama iz robe stavljene u postupak privremenog uvoza. U izuzetnim slučajevima, carinski organ može odobriti potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za robu namenjenu izlaganju ili upotrebi na drugim manifestacijama ili koja je dobijena na tim drugim manifestacijama iz robe stavljene u postupak privremenog uvoza. Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za robu koju je vlasnik isporučio radi izlaganja licu u Republici Srbiji koje ima pravo da je kupi nakon izlaganja.

Potpuno oslobođenje od uvoznih dažbina odobrava se za: 
 1. umetnička dela, zbirke i antikvitete, privremeno uvezene za izložbu, s namerom moguće prodaje;

 2. robu, osim novoproizvedene, koja se uvozi radi aukcijske prodaje. 
Pored svih, prethodno navedenih slučajeva u kojima je moguće odobriti privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, propis kroz jednu opštu normu, daje mogućnost potpunog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina i za robu, ako se privremeno uvozi: 
 1. povremeno, na period ne duži od tri meseca; ili

 2. u posebnim situacijama bez ekonomskog dejstva u Republici Srbiji.
Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 132/21, propisan je novi slučaj kada je dozvoljen privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Naime, novim članom 385a Uredbe propisano je da se privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava za robu koja se premešta ili upotrebljava u okviru vojnih aktivnosti na osnovu Obrasca 302.

Privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina

Pored slučajeva, izričito propisanih, u kojima je moguće odobriti privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, carinski propisi predviđaju i mogućnost odobravanja privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina. Naime, odobrenje za privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina izdaje se za robu koja ne ispunjava sve zahteve propisane za potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Međutim, treba imati u vidu da se odobrenje za privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, ni u kom slučaju, ne izdaje za potrošnu robu i putnička vozila, bez obzira na njihovu namenu.

Iznos uvoznih dažbina za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina je 3% od iznosa uvoznih dažbina koji bi trebalo da se plati na tu robu da je stavljena u slobodan promet na dan kada je stavljena u postupak privremenog uvoza. Ovaj iznos određuje se za svaki mesec ili za deo meseca u kojem se roba nalazila u postupku privremenog uvoza sa delimičnim oslobađanjem od uvoznih dažbina. Iznos uvoznih dažbina koje se naplaćaju ne može biti veći od iznosa koji bi trebalo platiti da je roba bila stavljena u slobodan promet na dan kad je bila stavljena u postupak privremenog uvoza.

Posebno treba imati u vidu da u slučaju kada se privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina okončava stavljanjem predmetne robe u slobodan promet, za tu robu, u skladu sa članom 65. Carinskog zaknona, nastaje carinski dug i to u vreme prihvatanja deklaracije za stavljanje u slobodan promet. Iznos uvoznih dažbina u navedenom slučaju obračunava se primenom člana 73. Carinskog zakona, kojim je propisano opšte pravilo za obračun iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina i prema kojem se iznos dažbina obračunava na osnovu pravila za obračunavanje koja su važila za određenu robu u vreme kada je carinski dug za tu robu nastao. Iz čega dalje sledi da se, prilikom stavljanja privremeno uvezene robe u postupak slobodnog prometa, iznos dažbina obračunava na osnovu pravila za obračunavanje koja važe na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet.

Navedeno praktično znači da se za robu koja se nakon postupka privremnog uvoza stavlja u slobodan promet, carinska vrednost utvrđuje u skladu sa članom 52. Carinskog zakona (ukoliko je roba koja se stavlja u slobodan promet predmet kupoprodaje i ukoliko postoje uslovi da se primeni transakcijska vrednost robe), odnosno u skladu sa članom 56. Carinskog zakona ukoliko ne postoji transakcijska cena (kada se roba nakon privremenog korišćenja ustupa besplatno) ili kada nisu ispunjeni uslovi da se transakcijska cena prihvati. Iznos uvoznih dažbina koji je plaćen po osnovu stavljanja robe u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem ne može se odbijati od iznosa uvoznih dažbina koji treba platiti prilikom stvaljanja privremeno uvezene robe u slobodan promet.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft