Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

1.
decembar
2018.
Carina

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom


U Službenom glasniku Republike Srbije broj 093 od 30.11.2018.godine, objavljna je Uredba o o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde


Na predlog Ministarstva finansija Vlada je usvojila Uredbu o izmeni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom. - 
izvršene su izmene u prilozima 15 i 18


Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
ovde


U ovim izmenama brisane su odredbe kojima je propisana upotreba pečata U Službenom glasniku Republike Srbije broj 048 od 22.06.2018.godine, objavljna je Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opremeovdeU Službenom glasniku Republike Srbije broj 008 od 03.02.2017.godine, objavljna je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbinaovdeU Službenom glasniku Republike Srbije broj 108 od 29.12.2016.godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakonaovde


Ovim zakonom vrši se usaglašavanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o prekršajima i Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima. Takođe, ovim zakonom vrši se dalje usaglašavanje Carinskog zakona Republike Srbije sa relevantnim propisima EU.


Izmene predložene ovim zakonom tiču se naplata naknada od strane carinskih organa, sprovođenja naknadne kontrole, ustupanja robe bez naknade, evidencijakoje vode carinski organi i drugo. 

 

Uprava carina je svojim aktom broj 148-I-030-01-10/2/2017 od 17.01.2017. godine, obavestila učesnike u carinskom postupku da se oslobođenja od plaćanja carinskih dažbina koja su propisana članom 216. stav 1. tačka 12)-15) Carinskog zakona primenjuju se do dana početka primene Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona (05.02.2017. godine)ovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 044 od 29.04.2016.godine, objavljen je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde


U "Službenom listu Republike Srbije" broj 029 od 23.03.2015.godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakonaovde

Nova zakonska rešenje su:
  1. kao garant za plaćanje carinskog duga može se pojaviti bilo koje lice sa prebivalištem, odnosno sedištem u Republici Srbiji. Prema tome, ukida se bankarska garancija kao isključivi oblik garancije za obezbeđenje za naplatu carinskog duga
  2. novi institut – prekršajni nalog (novčana kazna u fiksnom iznosu) izmenjena nadležnost za vođenje prekršajnog postupka (prekršajni postupak u prvom stepenu vode prekršajni sudovi, osim za prekršaje iz oblasti javnih nabavki
  3. izmenjena nadležnost carinskog organa, tj. carinski organ nije više nadležan za vođenje prekršajnog postupka, a umesto toga:
  • izdaje prekršajni nalog (za carinske prekršaje iz člana 295. Carinskog zakona)
  • podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
Uprava carina je objavila svoj Akt broj 148-I-030-01-153/2015 od 24.03.2015. godine - Objašnjenja u vezi izmena i dopuna Carinskog zakonaovde  
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft