Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. jul 2019. Sanitarna kontrola Uzorkovanje igračaka
15. jul 2019. Bezbednost hrane Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa
PrethodnaSledeća
24.
januar
2019.
Carina

Ukidanje obavezne upotrebe pečata u Obrascima SNA i LNA


U skladu sa zaključkom Vlade o ukidanje  obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika. privrednih društava i drugih pravnih lica, kojim je naloženo organima državne uprave da u okviru svog delokruga, pripreme, izmene i dopune propise i akta kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica na način da se ukida obavezna primena pečata u  poslovanju privrednih subjekata, radi pravilne i jednobrazne primene. 

U “Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 003 od 18.01.2019.godine. objavljen je Pravilnik o izmenama Pravinika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora i primenjuje se narednog dana od dana objavljivanja, a kojim se u Obrascu SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize i Obrascu LNA-Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvola, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, koji su odštampani uz i čine sastavni deo Pravilnika, posle reči: „(Potpis ovlašćenog lica isporučioca proizvoda)” briše oznaka: „M.P.“.)


U cilju ubrzanja i pojednostavljenja carinskog postupka privremenog uvoza/izvoza kontejnera, a na osnovu mišljenja Ministarstva finansija, Sektora za carinski sistemi politiku broj 483-00-02121/2018-17 od 17.12.2018. godine, Uprava carine je donela novo objašnjenje za Postupak deklarisanja kontejnera drugim radnjama,  broj 148-05-030-16-4/2018 od 28.12.2018


Obaveštavamo vas da je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu 16.decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1 . januara 2019. godine, u delu: „V NAKNADE ZA KORIŠĆENjE ENERGIJE I ENERGENATA“, propisana: „Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte“.

Pomenutim Zakonom, stavlja se van snage Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranja obaveznih rezervi nafte i derivata nafteovde (u daljem tekstu Uredba), osim člana 3, 11. i 12. koji se primenjuju do donošenja podzakonskih propisa, a koje je ministar u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, dužan da donese u roku od tri meseca, od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Imajući u vidu napred navedeno, obaveštavamo vas da, osim pravnog osnova kojim je od 1. januara 2019. godine, propisana predmetna naknada, kao i njen proširen naziv, nema izmena u postupanju carinskih organa.

Istovremeno napominjemo da je Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske Tarife za 2019. godinuovde izmenjena jedinica mere za tarifne oznake: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00 i 2710 12 49 00 u koje se svrstava bezolovni motorni benzin, sa 1000 litara na M3 (metre kubne)

Imajući u vidu da je visina predmetne naknade koja se plaća pri uvozu bezolovnog benzina propisana u dinarskom iznosu po litru, kao i da je 1 M3 = 1.0000 LT (litara), a da je za bezolovni benzin propisana visina naknade u iznosu od 2,60 din/lit, ako u Rubriku 41 (Dopunska jedinica) JCI upisana količina od npr. 4.000,00 M3, predmetna naknada će se računati na sledeći način : 2,6 x 4.000,00 x 1.000,00 = 10.400.000,00 din.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft