Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
maj
2019.
PDV

Stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za april  2019. godine.

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Mogućnost ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada u računu za promet stranog lica − obveznika PDV, koji je u ime i za račun stranog lica − obveznika PDV izdao poreski punomoćnik stranog lica − obveznika PDV, podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV nisu iskazani u dinarima
 2. Ispravka PDV ako obveznik PDV u računu za isporučena dobra i usluge iskaže veći PDV od onog koji u skladu sa Zakonom o PDV duguje
 3. Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva otpremaju u Republiku Srbiju, koji je izvršen u periodu zaključno sa 31. martom 2017. godine, odnosno počev od 1. aprila 2017. Godine
 4. Poreski tretman usluga prevoza povezanih sa uvozom dobara

CARINE

 1. Da li je za dobijanje statusa ovlašćenog primaoca/pošiljaoca u tranzitu i odobrenja za deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava (kućno carinjenje) u uvozu i izvozu izričito potrebno posedovanje odobrenja za upravljanje carinskim skladištem?

 Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za mart  2019. godine.

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

POREZI

 1. Poreski tretman prometa usluga iz oblasti informacionih tehnologija − isporuka veb strana, čuvanja i održavanje veb strana, isporuka programa i njihovo ažuriranje elektronskim putem isključivo privrednim društvima sa sedištem u inostranstvu
 2. Ko ima obavezu obračunavanja i plaćanja PDV kada je reč o prometu otpadaka od metala, u konkretnom slučaju olovo oksida, koji se smatra sekundarnom sirovinom, a koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV?
 3. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija
 4. Mogućnost otpisa dugovanog poreza
 5. Pojašnjenje pojma zastarelost poreza
 6. Obezbeđivanje sredstva obezbeđenja od strane poreskog obveznika u postupku odobravanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza

AKCIZE

 1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte − tečni naftni gas − propan, koji se koristi u industrijske svrhe, u konkretnom slučaju, za postupak sušenja i dosušivanja lekovitog bilja, koji se obavlja u okviru
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte − euro dizel, koji su nabavljeni za transportne svrhe u periodu od 12.02.2018. godine do 27.08.2018. godine, u kome privredno društvo nije posedovalo licencu za prevoz, niti je blagovremeno podnelo zahtev za dobijanje licence za prevoz, a u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast drumskog prevoza tereta
 3. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti, koji se koriste kao energetska goriva u industrijske svrhe, kada privredni subjekti derivate nafte, odnosno biotečnosti koriste kao energetsko gorivo u okviru Sektora C − Prerađivačka industrija, Grana 10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda, Grupa 10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva, za obavljanje delatnosti proizvodnje kiselog mleka, koja kao takva nije definisana Uredbom o Klasifikaciji delatnosti
 4. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju, koji su nabavljeni u jednom kvartalu, a nisu u potpunosti utrošeni u kvartalu u kojem su nabavljeni
 5. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize u slučaju kada se derivati nafte − gasno ulje (euro dizel), koriste za zagrevanje poslovnog prostora − samouslužne autoperionice, koja se tokom zimskih meseci zagreva sistemom podnog grejanja, tako da se derivati nafte nabavljaju u maloprodajnim objektima kod ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom derivata nafte, a plaćanje istih se vrši u gotovom novcu, pri čemu se uz fiskalni isečak dobija i gotovinski račun koji sadrži sve podatke o kupcu naftnih derivata, kao i o iznosu plaćene akcize

CARINE

 1. Dodatno tumačenje stava zauzetog u aktu Ministarstva finansija br. 483-00-02074/2018-17 od 6.12.2018. godine, a koji se odnosi na dodatno tumačenje izraza “isto ili približno isto vreme“ iz čl. 40. i 41. Carinskog zakona
 2. Naknadna kontrola koja je propisana članom 103. stav 1. Carinskog zakona i naknadna izmena carinske osnovice u slučaju izdavanja dokumenta o povećanju, odnosno smanjenju osnovice za robu koja je već uvezena u Republiku Srbiju i za koju su plaćene uvozne dažbine


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za februar 2019. godine.

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

POREZI

 • Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV
 • Izmena poreske osnovice u slučaju reklamacije i vraćanja dobara
 • Poreski tretman uvoza mineralnog đubriva (amonijum sulfat)
 • Nastanak poreske obaveze za promet dobara i usluga
 • Određivanje mesta prometa usluga iz oblasti informacionih i telekomunikacionih tehnologija, primera radi, usluga izrade programa za upravljanje, usluga čuvanja, obrade, održavanja, ažuriranja, prenosa i prezentacije podataka i informacija pruženih elektronskim putem, koje obveznik PDV vrši stranom pravnom licu, tj. licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

 • Na koji račun se uplaćuje republička administrativna taksa za mišljenja koja izdaju ministarstva (čl. 80. Zakona o državnoj upravi), kao i visina takse?
 • Ako se zahtev organu podnosi elektronskim putem, kada nastaje taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose odnosno vrše?


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za januar 2019. godine

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:
 

POREZI

 • Osnovica za obračunavanje PDV za uvoz dobara koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Šta podrazumeva izraz „prethodnih 12 meseci” u vezi obaveze podnošenja evidencione prijave nadležnom poreskom organu obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara?
 • Poreski tretman prometa usluga međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju koji vrši obveznik PDV
 • Namirenje poreske obaveze konverzijom
 • Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti koji su uništeni odnosno oštećeni u požaru, pri čemu od momenta prve upotrebe opreme i objekata, odnosno od momenta završetka ulaganja u objekte, nije prošao rok od pet godina (za opremu), odnosno rok od deset godina (za objekte i ulaganja u objekte)?
 • Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu oštećenja opreme koje je nastalo kao posledica više sile – požara
 • Akcizni tretman uvoza goriva za mlazne motore − kerozina (petroleja) u svoje ime i za svoj račun iz inostranstva radi dalje prodaje domaćim kompanijama koje bi to gorivo neposredno i isključivo koristile u avio svrhe
 • Ko može da ostvari poresko oslobođenje za uvoz goriva za mlazne motore?


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za decembar 2018. godine

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 

POREZ NA DODATU VREDNOST

 • Poreski tretman usluga davanja prava na korišćenje softvera i usluga tehničkog održavanja softvera koje strano lice, tj. lice koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu pruža elektronskim putem pravnom licu (koje nije obveznik PDV) u Republici Srbiji

AKCIZE

 • Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u slučaju kada privredno društvo obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe (prevoz svojih sirovina i alata), pri čemu je osnovna delatnost privrednog društva proizvodnja električne energije (šifra delatnosti 35.11)
 • Mogućnost skladištenja proizvedenih cigareta namenjenih izvozu u nekom drugom magacinu, van lokacije magacina gotovih proizvoda gde je registrovana proizvodna jedinica, usled prevazilaženja smeštajnih kapaciteta u magacinu gotovih proizvoda u mestu „A“, a u cilju ispunjenja dogovorene dinamike isporuke inostranim kupcima
 • Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u slučaju kada pravno lice obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe između svojih objekata, a delatnost pravnog lica je registrovana u sektoru I (Usluge smeštaja i ishrane) Klasifikacije delatnosti
 • Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz stvari za sopstvene potrebe, u slučaju kada se prevoz stvari za sopstvene potrebe obavlja do prodajnih objekata drugog pravnog lica
 • Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari u slučaju kada se plaćanje računa za derivate nafte vrši putem prebijanja (kompenzacije)

CARINE

 • Mogućnost čuvanja arhivskih primeraka carinske deklaracije sa prilozima i drugih dokumenata iz carinskog postupka samo u elektronskom obliku
 • Dokumentacija koju je potrebno priložiti carini prilikom izvoza neopasnog otpada – biotečnosti i glicerina, čija proizvodnja se obavlja u skladu sa Rešenjem o izdavanju dozvole za tretman neopasnog otpada od 16.12.2018. godine, izdatog preduzeću „A“ od strane opštinske uprave


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za novembar 2018. godine

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


AKCIZE

 1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na tečno gorivo, odnosno lož ulje koje se koristi za proizvodnju vodene pare koja se koristi u procesu rada mašina za održavanje higijene i zagrevanje objekta
 2. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte kada lice kupuje navedene akcizne proizvode od carinskog organa koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a iste izvozi
 3. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz stvari u drumskom saobraćaju, u slučaju kada su troškovi prevoza posebno naplaćeni ili kada je prevoz sadržan u ceni robe, odnosno da li je potrebno uz zahtev za refakciju priložiti fotokopije tovarnih listova ili otpremnica?
 4. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz stvari u drumskom saobraćaju, u slučaju kada se zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte nije podnosio poslednjih pet godina

CARINE

 1. Izdavanje, overa, prilaganje i naknadna provera dokaza o poreklu za upotrebljavani kamion marke Iveco Stralis koji je kupljen u EU (Slovačka Republika) od strane firme „A“ i stavljen u slobodan promet u Srbiji uz primenu preferencijalnog režima trgovine između Republike Srbije i EU koji je u postupku naknadne kontrole dokaza o poreklu osporen
 2. Da li se ekvivalentna roba može upotrebiti u postupku aktivnog oplemenjivanja reeksportne dorade?
 3. Razduženje carinskih isprava u slučaju nastanaka apsolutne zastarelosti
 4. U slučaju potrebe pretovara ili skladištenja robe zbog kvara na vozilu, prema međunarodnom tovarnom listu, ko je dužan da preda zahtev za navedenu radnju?
 5. Da li postoji mogućnost prebacivanje količine nerazduženog repromaterijala u postupku pasivnog oplemenjivanja na novo odobrenje?


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za oktobar 2018. godineMinistarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za septembar 2018. godine

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 


POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Poreski tretman prometa polovnog teretnog motornog vozila
 2. Poreski tretman prometa usluga trgovinskog zastupanja koje obveznik PDV vrši stranom pravnom licu
 3. Poreski tretman uvoza dobara − poslovnih uzoraka, reklamnog materijala i pošiljki male vrednosti
 4. Poreski tretman isporuke baze podataka putem interneta, koja podrazumeva omogućavanje pristupa i korišćenja baze podataka određeni vremenski period (u okviru kojeg dolazi do ažuriranja)
 5. Poreski tretman rashoda u slučaju kada obveznik PDV povlači proizvode iz svojih prodajnih objekata pre isteka roka trajanja koji je utisnut odštampavanjem, odnosno koji je na drugi način određen od strane proizvođača, otpisuje ih i predaje licu ovlašćenom za zbrinjavanje i tretman otpada (u cilju uništavanja)
 6. Poreski tretman prometa dobara koja obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Srbije
 7. Poreski tretman prometa i uvoza surutke

AKCIZE

 1. Da li se dijetetski suplementi koji u svom sastavu sadrže ekstrakt zelene kafe i instant kafu, a koji se prema navodima iz dopisa svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 2106 90 98 90 i koji se na tržište plasiraju preko apoteka i drogerija, svrstavaju u akcizne proizvode na koje se obračunava i plaća akciza? 
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i to na gasno ulje (gasno ulje ekstra lako evro EL) koje se koristi u procesu proizvodnje toplotne energije za zagrevanje ulja za loženje srednje S na odgovarajućoj temperaturi, u slučaju kada je pretežna delatnost privrednog subjekta 35.30 − Snabdevanje parom i klimatizacija 
 3. Ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti navedene sa tarifnim oznakama nomenklature CT iz člana 9 stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakon o akcizama koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora 
 4. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte − evro dizel tarifne oznake nomenklature CT 2710194300, koji se koristi za zagrevanje poslovnog prostora, kada Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti, kao indirektni budžetski korisnik, ne poseduje u svojoj arhivi odluku o ustupanju kojom je odobreno korišćenje predmetnog poslovnog prostora 
 5. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, u konkretnom slučaju na utrošeno GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL, koje se koristi u proizvodnom procesu kao energent za dobijanje vodene pape y parnom kotlu, za proizvodnju peletirane hrane za domaće životinje (šifra delatnosti 10.91 − Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje), Sektor C − Prerađivačka industrija 
 6.  Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za zagrevanje prostora u kome se vrši uzgoj živine i proizvodnja konzumnih jaja, pri čemu se za zagrevanje tog prostora koriste naftni topovi koji kao energent koriste gasno ulje (dizel gorivo gasno ulje 0,1 ili evrozdizel) i gasne grejalice na tečni naftni gas 
 7. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz stvari u domaćem saobraćaju, u slučaju kada se javni prevoz obavlja lakim teretnim vozilima na osnovu Privremenog rešenja o dozvoli obavljanja domaćeg javnog prevoza stvari u drumskom saobraćaju, izdatim od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

CARINE

 1. Naplata kompenzatorne kamate prilikom stavljanja u slobodan promet sporednih dobijenih proizvoda nastalih u postupku aktivnog oplemenjivanja
 2. Da li je broj zaposlenih u privrednom društvu uslov za ostvarivanje prava na povlasticu propisanu Uredbom o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za jul-avgust 2018. godineMinistarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za jun 2018. godine

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

 

POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Poreski tretman prometa usluga zastupanja u postupcima koje vodi carinski organ i prometa usluga prevoza, povezanih sa uvozom dobara, koje obveznik PDV pruža poreskom obvezniku sa sedištem u inostranstvu
 2. Poreski tretman manjka dobara nastalog usled krađe
 3. Uslovi za sticanje prava na mirovanje glavnog poreskog duga u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
 4. Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza po osnovu tekućih obaveza

AKCIZE

 1. Mogućnost upisa uvoznika kafe u Registar proizvođača kafe koji se vodi u Poreskoj upravi Centrali u slučaju kada uvoznik kafu uvozi u rinfuznom pakovanju, a s obzirom na to da nema proizvodni pogon, odnosno pržionicu kafe, a ima zaključen ugovor o uslužnom prženju, mlevenju i pakovanju kafe sa licem koji je upisano u Registar proizvođača kafe kod Poreske uprave Centrale koje vrši u ime i za račun uvoznika kafe postupak prženja, mlevenja i pakovanja kafe
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte u slučaju kada je plaćanje derivata nafte od strane kupca − krajnjeg korisnika izvršeno u gotovom novcu koji je prethodno podignut sa tekućeg računa i proknjižen kroz blagajnu
 3. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za obavljanje delatnosti javnog prevoza lica, odnosno stvari
 4. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za zagrevanje poslovnog prostora, u slučaju kada je došlo do promene vlasnika poslovnog prostora, a dosadašnji zakupac nije se novim vlasnikom poslovnog prostora zaključio ugovor o zakupu, pri čemu je nastavio da koristi poslovni prostor kao zakupac na osnovu prethodnog ugovora o zakupu koji nije prestao da važi
 5. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz stvari u domaćem i međunarodnom saobraćaju, u slučaju kada troškovi prevoza nisu posebno iskazani na računu, već su uračunati u cenu proizvoda

CARINE

 1. Sprovođenje postupka privremenog uvoza u slobodnim zonama
 2. Pravilan obračun uvoznih dažbina prilikom stavljanja u slobodan promet robe koja je prethodno bila u postupku privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za maj 2018. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Poreski tretman prometa dobara − alkoholnog i bezalkoholnog pića privrednim društvima sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji vrši obveznik PDV registrovan za obavljanje delatnosti trgovine na malo
 2. Poreski tretman prometa i uvoza dobara sledećih trgovačkih naziva: „voćni jogurt LCA malina, jagoda i žitarice“, „dezert jogurt vanila i višnja“ i „dezertna jogurtna pavlaka sa biskvitom i ukusom limuna“
 3. Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja za uvoz numizmatičkog materijala − 550 starih kovanih novčića, koji predstavlja kulturno dobro Republike Srbije, a koji je Švajcarska konfederacija vratila Republici Srbiji
 4. Poreski tretman uvoza tiflotehničkih pomagala
 5. Zastarelost poreske obaveze odnosno zastarelost prava na naplatu poreske obaveze

AKCIZE

 1. Procedura izdavanja kontrolnih akciznih markica za obeležavanje kafe iz uvoza, nakon stavljanja kafe u slobodan promet na tržište Republike Srbije
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u slučaju kada lice pored osnovne delatnosti obavlja i delatnost prevoza tereta za sopstvene potrebe
 3. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje koristi priključno vozilo kamiona „hladnjača“, a nalazi se u posebnom rezervoaru radi hlađenja priključnog vozila („hladnjače“) i služi za prevoz hrane
 4. Način obeležavanja kafe kontrolnim akciznim markicama kafe, i to proizvoda pod trgovačkim nazivom „De Lux“, koja se pakuje u kesicu, a kesica se pakuje u kartonsku ambalažu/kutiju koja se kao takva stavlja u promet


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za april 2018. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


POREZI

 1. Ispunjavanje uslova u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 2. Nasleđivanje dugovanog poreza

AKCIZE

 1. Da li postoji obaveza obeležavanja kontrolnom akciznom markicom proizvoda pod nazivom „Rubinov vinjak COLA“ koji sadrži 4,9% vol. i koji bi se punio u metalne limenke zapremine 0,5 i 0,33 litara?

CARINE

 1. Status robe u postupku carinskog skladištenja
 2. Da li prodaja robe fizičkom licu u reeksportnom poslovanju povređuje bilo koju odredbu zakona?


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za mart 2018. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Poreski tretman prometa dobara koja se otpremaju u inostranstvo i utvrđivanje naknade za taj promet u slučaju prometa između članova Grupe iz različitih država
 2. Obaveza obračunavanja PDV u slučaju kada obveznik PDV − primalac usluge prevoza dobara povezane sa izvozom potražuje od obveznika PDV − prevoznika novčana sredstva na ime naknade štete za dobra koja su uništena u požaru kamiona kojim se vršio prevoz tih dobara, a koji se dogodio u inostranstvu
 3. Određivanje poreskog dužnika za promet usluga koje strano lice − obveznik PDV elektronskim putem pruža poreskim obveznicima sa sedištem u Republici Srbiji
 4. Poreski tretman prometa pamučnih jastučića, izrađenih od otpadnog pamučnog materijala, namenjenih za pranje valjaka na grafičkim mašinama
 5. Primena stope PDV na promet usluga premeštanja otpada sa mesta na mesto unutar deponije (tzv. razgurivanje otpada) i sabijanja tog otpada upotrebom radne mašine sa rukovaocem koji vrši obveznik PDV javnom komunalnom preduzeću
 6. Osnovica za obračunavanje PDV u slučaju kada obveznik PDV − veleprodavac, posle izvršenog prometa dobara, odobri obvezniku PDV − maloprodavcu određeni iznos novčanih sredstava na ime pokrića troškova za nabavljena dobra od tog veleprodavca koja se usled nastalih okolnosti ne mogu stavljati u promet (npr. zbog loma, kvara, proteka roka trajanja) već se uništavaju po nalogu obveznika PDV − maloprodavca i troškova uništavanja tih dobara, kao i u slučaju odobravanja određenog iznosa novčanih sredstava za dobra pred istekom roka trajanja u iznosu koji obveznik PDV − maloprodavac odobrava krajnjem potrošaču
 7. Određivanje poreskog dužnika u slučaju kada obveznik PDV vrši isporuku sa postavljanjem računara i softvera drugom obvezniku PDV
 8. Primena stope PDV na promet iseckane kompletne biljke kukuruza i iseckane kompletne biljke krmnog sirka koji vrši obveznik PDV, kao i pravo na PDV nadoknadu u slučaju kada obveznik PDV otkupljuje predmetna dobra od poljoprivrednika
 9. Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja za uvoz dobara čija se nabavka finansira iz sredstava donacije, a na osnovu ugovora zaključenog između Hemijskog fakulteta u Beogradu i Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons u cilju sprovođenja projekta u skladu sa Konvencijom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Sl. list SRJ − Međunarodni ugovori“, br. 2/00) čiji je potpisnik Republika Srbija

AKCIZE

 1. Ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja akcize pri uvozu akciznog proizvoda − derivata nafte (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 14 00 00) − Propan Propilen frakcije (,,PPF“), koja predstavlja sirovinu za proizvodnju polipropilena procesom frakcione destilacije, od kojeg se navedenim postupkom dobija akcizni proizvod − derivat nafte „propan“ − tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12), koji se stavlja u promet na tržište Republike Srbije i neakcizni proizvod „propen (propilen)“ (tarifne oznake nomenklature CT: 2901 22 00) koji se izvozi
 2. Ostvarivanje prava na povraćaj ili refakciju plaćene akcize u slučaju kada se akcizni proizvodi iz uvoza, na koje je plaćena akciza pri uvozu, koriste kao reprodukcioni materijal u proizvodnji drugih akciznih proizvoda koji se delom stavljaju u promet na tržište Republike Srbije, a delom izvoze

CARINE 

 1. Izjavljivanje prigovora na zapisnik o prihvatanju deklaracij
 2. Skladištenje, prodaja i tranzit evro-dizela
 3. Da li postoji mogućnost da se podneta carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet (C4) prihvati kao oblik rešenja o oslobođenju od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina po članu 19. Zakona o slobodnim zonama? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za februar 2018. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Pravo na odbitak PDV plaćenog pri uvozu mašine za izradu predmeta tehnologijom 3D štampe tako što se dizajn predmeta kreira u elektronskom formatu nakon čega mašina izrađuje predmet u fizičkom obliku (mašinski elementi, alat, nakit, pepeljare, olovke, poluproizvodi zubne protetike i dr.) fuzionisanjem praha odgovarajućeg materijala (titan, zlato i drugi metali)
 2. Poreski tretman usluga prevoza dobara povezanih sa izvozom dobara, od mesta utovara do mesta pretovara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije
 3. Pravo obveznika PDV da PDV plaćen pri uvozu kombi vozila, nabavljenog za potrebe prevoza radnika od mesta sedišta privrednog subjekta do gradilišta, odbije kao prethodni porez
 4. Sadržina računa za izvršeni promet dobara za potrebe ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreski tretman prometa naftnih derivata koji se vrši van Republike Srbije
 6. Oporezivanje prometa usluga davanja na korišćenje pokretnih stvari koji strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji vrši poreskom obvezniku iz člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 7. Oporezivanje prometa sekundarnih sirovina – čaura od mesinga
 8. Obračunavanje PDV od strane nadležnih carinskih organa kod postupaka privremenog uvoza prevoznih sredstava ili drugih pokretnih stvari u slučaju kada je, u skladu sa carinskim propisima, postupak privremenog uvoza odobren pre 1. aprila 2017. godine, a dokument za obračun uvoznih dažbina podnet carinskom organu posle 1. aprila 2017. godine, za period pre 1. aprila 2017. godine

CARINE

 1. Primena nedavno izmenjenog člana 27. Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Sl. glasnik RS“ br. 3/2018).
 2. Regulisanje manipulativnih troškova (ležarine) za robu koja se nalazi u javnom carinskom skladištu − tip A, a za koju se sumnja ili je za istu utvrđeno da se njome povređuje pravo intelektualne svojine
 3. Mogućnost da se podneta carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet (C4) prihvati kao oblik rešenja o oslobođenju od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina po članu 19. Zakona o slobodnim zonama


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za januar 2018. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Pravo na odbitak prethodnog poreza plaćenog pri uvozu dobara – hladnih lasera za preoblikovanje tela (aparati za uklanjanje masnog tkiva i celulita i zatezanje kože), kao i poreski tretman usluga koje se pružaju upotrebom tih aparata

AKCIZE

 1. Oporezivanje akcizom kafe počev od 1. januara 2018. godine, kao i obeležavanje kafe kontrolnim akciznim markicama
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, u konkretnom slučaju na derivat nafte (White spirit) koji se koristi u proizvodnom procesu kao sirovina za proizvodnju boja i lakova
 3. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe za proizvodnju polipropilena i tečnog naftnog gasa, u slučaju kada je nad privrednim subjektom otvoren stečajni postupak i to za derivate nafte koji su nabavljeni pre otvaranja stečajnog postupka, kao i za derivate nafte koji se nabavljaju nakon otvaranja stečajnog postupka uz saglasnost stečajnog sudije i stečajnog upravnika radi nastavka sa redovnom proizvodnjom i održavanjem visokog stepena iskorišćenosti kapaciteta
 4. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u industrijske svrhe, odnosno na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste u industrijske svrhe, u slučaju kada je nad privrednim subjektom koji podnosi zahtev za refakciju plaćene akcize otvoren stečajni postupak

CARINE 

 1. Uništenje uskladištene robe kojoj je protekao rok upotrebe, a čiji vlasnici, iako aktivni privredni subjekti, ne pokazuju interesovanje za predmetnu robu


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za decembar 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


 POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Poreski tretman uvoza dobra (mašine) koja je privremeno izvezena radi popravke u garantnom roku
 2. Određivanja poreskog dužnika kada je reč o isporuci tzv. mosnih dizalica, uslugama montaže, remonta, prepravke, servisa i prebacivanja mosnih dizalica − pokretne dizalice koje se kreću po kranskim stazama i nisu inkorporisane u objekat
 3. Poreski tretman usluga prevoza dobara povezanih sa uvozom dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja
 4. Poreski tretman prometa dobara − pomoćnog alata, koji obveznik PDV − domaće privredno društvo vrši stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište niti stalnu poslovnu jedinicu, a koji se ne otprema iz Republike Srbije u inostranstvo, već se u Republici Srbiji koristi za izradu rezervnih delova i sklopova za vozove i lokomotive koji se otpremaju u inostranstvo
 5. Obaveza obračunavanja PDV u slučaju kada obveznik PDV − primalac usluge prevoza dobara povezane sa izvozom potražuje od obveznika PDV − prevoznika novčana sredstva u iznosu vrednosti dobara uništenih tokom prevoza u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u inostranstvu
 6. Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV nadoknade u slučaju kada poljoprivrednik izvrši promet cveta, lista, odnosno zrna industrijske konoplje obvezniku PDV i poreske stope PDV koja se primenjuje u slučaju kada promet predmetnih dobara izvrši obveznik PDV
 7. Poreski tretman prometa laptopova koji obveznik PDV u Republici Srbiji vrši Filološkom fakultetu, a čiju nabavku Filološki fakultet finansira novčanim sredstvima dobijenim od Ambasade Republike Kipar u Beogradu

AKCIZE

 1. Oporezivanje akcizom kafe od 1. januara 2018. godine 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisaovdeMinistarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za novembar 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Obaveza obračunavanja PDV za promet marketinških aktivnosti odnosno usluga organizacije marketinških aktivnosti
 2. Pravo obveznika PDV da ispravi iznos PDV u novom računu, u slučaju kada je za pružene usluge obračunao PDV, a mesto prometa tih usluga je u inostranstvu
 3. Da li obveznik iz Republike Slovenije ima pravo na refakciju PDV-a?
 4. Primena poreske stope kod oporezivanja predaje odnosno isporuke pekarskih proizvoda, sa ili bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju
 5. Da li se kod prometa „bitcoin” digitalne valute može primeniti odredba člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost?
 6. Pravo na odbitak prethodnog poreza za primljene usluge od strane prethodnog učesnika u prometu − obveznika PDV u slučaju kada obveznik PDV predmetne usluge koristi za promet dobara sa pravom na odbitak prethodnog poreza koji vrši u svoje ime, a za račun drugog lica
CARINE
 1. Šta se može prihvatiti kao verodostojan dokaz o ovlašćenju za zastupanje u carinskom postupku?
 2. Da li postoji obaveza angažovanja carinskog zastupnika od strane stranih diplomatsko-konzularnih predstavništva i kancelarija međunarodnih vladinih organizacija prilikom uvoza robe za službene potrebe predstavništva i ličnu upotrebu njihovog stranog osoblja
 3. Carinski tretman poslovne konstrukcije domaće kompanije, prema kojoj bi ova kompanija svoje proizvode lagerovala, tj. držala u skladištu na teritoriji Evropske unije, a koji bi se, nakon porudžbine određene količine robe sa tog lagera od strane klijenta, otpremala tom klijentu koji je robu poručio
 4. Vođenje evidencije za domaću robu smeštenu u carinsko skladište, osim robe navedene u članu 128. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona
 5. Pravilno okončanje carinskog postupka za dobijene sporedne proizvode nastale u postupku aktivnog oplemenjivanja, a imajući u vidu novi stav Ministarstva zaštite životne sredine iznet u dopisu iz avgusta ove godine
 6. Pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza motornog vozila osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja
DEVIZNO POSLOVANjE
 1. Naplata i prenos deviznih sredstava ostvarenih po osnovu posredovanja u kupoprodaji autorskih prava
 2. Mogućnost da rezidenti − pravna lica daju jemstva i druga sredstva obezbeđenja po poslu zaključenom između dva nerezidenta u Republici
 3. Isplata odštetnih zahteva nastalih u inostranstvu za zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike u inostranstvu i članove njihovih porodica


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za oktobar 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


POREZ NA DODATU VREDNOST

 1. Poreski tretman prometa dobara − metalnih delova koja se unose u slobodnu zonu, a koji se vrši stranom licu koje nije korisnik slobodne zone, pri čemu strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV − korisnikom slobodne zone da predmetna dobra − metalne delove ugradi u proizvod koji se otprema u inostranstvo
 2. Primena poreske stope PDV kod prometa okvira za naočare zajedno sa futrolom
 3. Posedovanje dokaza potrebnih za ostvarivanje poreskog oslobođenja za usluge prevoza dobara povezanih sa uvozom koji vrši obveznik PDV domaćim uvoznicima

DEVIZNO POSLOVANJE

 1. Platna transakcija koja bi se obavila između rezidenta − pravnog lica i nerezidenta − fizičkog lica, a po osnovu kupoprodaje nepokretnosti koja se nalazi u Republici


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za septembar 2017. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

PDV

 1. Da li fizičko lice koje se smatra poljoprivrednikom ima pravo na PDV nadoknadu kada izvrši promet poljoprivrednih proizvoda − pšenice, kukuruza i suncokreta obvezniku PDV?
 2. Ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV − stranog lica
 3. Poreski tretman prevoza sopstvenih dobara koji obveznik PDV vrši za sopstvene potrebe
 4. Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV za izvršeni promet u slučaju naplate avansa u različitim periodima primene propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost
 5. Da li postoji obaveza stranog privrednog subjekta da odredi poreskog punomoćnika u skladu sa Zakonom o PDV kada je reč o jednokratnom oporezivom prometu dobara koji u Republici Srbiji strani privredni subjekt vrši drugom stranom privrednom subjektu koji nije obveznik PDV u Republici Srbiji?
 6. Poreski tretman uvoza dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena 

DEVIZNO POSLOVANJE

 1. Da li nerezident − pravno lice, kao poverilac iz realizovanog spoljnotrgovinskog posla rezidenta, može slobodno raspolagati svojim potraživanjem stečenim za vreme trajanja ugovora o prodaji društvenog kapitala, na taj način što bi isto potraživanje, nakon raskida ugovora o prodaji društvenog kapitala, preneo na drugog rezidenta − pravno lice, kao i da li je za zaključenje ugovora o prenosu potraživanja potrebna saglasnost Vlade?
 2. Da li nerezident − banka, kao kreditni poverilac rezidenta − kreditnog dužnika, može slobodno raspolagati svojim potraživanjem stečenim za vreme trajanja ugovora o prodaji društvenog kapitala, na taj način što bi svoje kreditno potraživanje, nakon raskida ugovora o prodaji društvenog kapitala, prenela na drugog rezidenta − pravno lice, kao i da li je za zaključenje ugovora o prenosu potraživanja potrebna saglasnost Vlade?
 3. Primena člana 33. Zakona o deviznom poslovanju
 4. Izmirenje međusobnih novčanih obaveza pravnih lica u trenutku kada su računi jednog od njih blokirani radi izvršenja prinudne naplate
DUVAN
 1. Da li postoji obaveza upisa u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i upisa u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, kada privredni subjekt A u ime i za račun drugog privrednog subjekta B – stranog lica, duvanske proizvode smešta u carinsko skladište, u skladu sa carinskim propisima, radi prepakivanja u carinskom magacinu i vraćanja istih duvanskih proizvoda na adresu pošiljaoca ili na adresu po nalogu privrednog subjekta B?
 2. Da li postoji obaveza upisa u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, u slučaju kada je privredni subjekt podneo zahtev nadležnom carinskom organu za izdavanje dozvole za otvaranje carinskog magacina tipa „S“, koji se neće baviti snabdevanjem potrošača na teritoriji Republike Srbije i čija je osnovna delatnost reeksport akcizne robe? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za jul-avgust 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


PDV

 1. Poreski tretman naknade za promet usluge faktoringa
 2. Primena stope PDV kod oporezivanja prometa ogrevnog drveta
 3. Primena poreske stope PDV na promet papirnih omota za pakovanje CD-a i DVD-a
 4. Određivanje poreskog dužnika za isporuku sa postavljanjem računarske opreme i softvera − sistemskog i aplikativnog, u okviru radova na izgradnji postrojenja
 5. Da li se fabričko prijemno ispitivanje dobra, koje se vrši na osnovu posebnog zahteva kupca i za koje se naplaćuje posebna naknada, smatra sporednim pružanjem usluga uz isporuku dobra ili posebnom uslugom u skladu sa Zakonom o PDV?
 6. Određivanje mesta prometa usluga peronizacije, korišćenja parkinga i pranja i čišćenja autobusa koje obveznik PDV pruža privrednom subjektu sa sedištem u inostranstvu
 7. Poreski tretman uvoza dobara i prometa dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”
 8. Određivanje mesta prometa usluga radova na pokretnim stvarima − otklanjanja kvara na vozilu u garantnom roku, poreskom obvezniku koji vrši obveznik PDV
 9. Mesto prometa i poreski tretman usluga pretovara određene robe sa vagona na kamion, sa kamiona na kamion i dr. koje obveznik PDV pruža stranim privrednim društvima

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

 1. Poreski tretman prihoda koji ostvaruje nerezidentni obveznik (matična kompanija) od rezidentnog pravnog lica (članice grupacije) po osnovu ustupanja prava distribucije na određena tržišta i direktne prodaje gotovih proizvoda iz asortimana rezidentnog pravnog lica ustupljenim kupcima.
 2. Priznavanje rashoda u poreskom bilansu banke po osnovu otpisa vrednosti pojedinačnog potraživanja koje banka ima prema dužniku nad kojim je stečajni postupak zaključen (shodno odredbama zakona koji uređuje stečaj)
 3. Priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja zaliha poluproizvoda i gotovih proizvoda
 4. Priznavanje rashoda po osnovu prodaje zaliha robe po vrednosti nižoj od njene nabavne vrednosti (iz razloga npr. gubljenja kvalitativnih svojstava, pada cena i dr.)
 5. Priznavanja rashoda u poreskom bilansu po osnovu ispravke vrednosti potraživanja za koje je protekao rok naplate od najmanje 60 dana
 6. Koji se izdaci priznaju kao rashod u smislu odredaba člana 15. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosno koji se dokazi podnose kako bi predmetni rashod bio priznat u poreskom bilansu obveznika? 

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 

 1. Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentno pravno lice − rezident Republike Italije, po osnovu kamate od rezidentnog pravnog lica 
 2. Pribavljanje potvrde o rezidentnosti komanditnog društva (advokatske kancelarije) iz Velike Britanije koja je fiskalno transparentni entitet, odnosno poreski tretman naknade po osnovu advokatskih usluga koje je predmetna advokatska kancelarija pružila rezidentnom pravnom licu 
 3. Poreski tretman zarada iz radnog odnosa koje, radom na teritoriji Bugarske, ostvari srpski državljanin upućen na rad u Bugarsku − rezident Bugarske 
 4. Oporezivanje kapitalnog dobitka koji nerezidentno fizičko lice – rezident Savezne Republike Nemačke ostvari prodajom 100 odsto udela u društvu sa ograničenom odgovornošću registrovanom u Republici Srbiji, stranom ili domaćem, pravnom ili fizičkom licu  


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za jun 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

PDV  

 1. Ostvarivanje prava na refakciju PDV stranog državljanina
 2. Pravo na refakciju PDV stranog državljanina
 3. Primena stope PDV kod oporezivanja prometa ogrevnog drveta
 4. Primena poreske stope PDV na promet i uvoz pomagala kod teškoća sa mokrenjem − papirnih pelena, uložaka i gaćica za inkontinenciju, za odrasle, kao i podmetača za krevet za inkontinenciju
 5. Primena poreske stope kod uvoza urin katetera za jednokratnu upotrebu
 6. Primena poreske stope PDV na promet odnosno uvoz određenih medicinskih sredstava koja su od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva svrstana u neaktivna implantabilna medicinska sredstva
 7. Mesto prometa i poreski tretman konsultantskih usluga koje obveznik PDV pruža privrednom društvu sa sedištem u inostranstvu
 8. Dokazi potrebni za ostvarivanje poreskog oslobođenja za usluge prevoza dobara povezanih sa uvozom dobara koji vrši obveznik PDV
 9. Ostvarivanje poreskog oslobođenja za dobra koja se uvoze kao humanitarna pomoć u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost
 10. Sadržina računa za izvršeni promet dobara odnosno usluga za potrebe ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza
 11. Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV kod prodaje polovnih motornih vozila u skladu sa članom 36. Zakona o PDV
 12. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV po osnovu usluga međunarodnog prevoza dobara pruženih zaključno sa 31.3.2017. godine
 13. Pravo na odbitak prethodnog poreza plaćenog pri uvozu dobara u slučaju uvoza dobara u svoje ime a za tuđ račun, odnosno u slučaju tzv. uvoza dobara za poznatog kupca
CARINE
 1. Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti nakon sprovedenog postupka naknadne kontrole i primena člana 619. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 2. Zastarelost naplate carinskog duga za robu koja je u postupku privremenog uvoza uz delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
 3. Tranzit akcizne robe sa teritorije Evropske unije na teritoriju APKM, preko teritorije Republike Srbije van APKM
 4. Popunjavanje pojednostavljene deklaracije, odnosno redovne deklaracije kod smeštaja robe u carinsko skladište tipa D
 5. Carinski tretman robe koja se iznosi iz slobodne zone, a prethodno je bila stavljena u slobodan promet po povlastici iz člana 19. Zakona o slobodnim zonama


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za maj 2017. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

PDV 

 1. Određivanje mesta prometa usluga kliničkog ispitivanja lekova u skladu sa članom 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, koje obveznik PDV pruža stranom licu
 2. Uslovi za ostvarivanje prava na refakciju PDV stranom obvezniku u Republici Srbiji
 3. Posedovanje dokaza potrebnih za ostvarivanje poreskog oslobođenja za usluge prevoza dobara povezanih sa uvozom dobara koji vrši obveznik PDV
 4. Sadržina računa za promet usluge prevoza povezanom sa uvozom dobara koji obveznik PDV vrši poreskom obvezniku
 5. Poreski tretman prometa usluga prevoza dobara povezanih sa izvozom dobara koji vrši obveznik PDV sa sedištem u Republici Srbiji − pružalac tzv. usluge kombinovanog prevoza (koja podrazumeva prevoz dobara različitim prevoznim sredstvima od mesta utovara u Republici Srbiji do odredišta − krajnje destinacije u inostranstvu) poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji, kao i poreski tretman prometa usluga pojedinačnog prevoza dobara u okviru usluge kombinovanog prevoza pruženih obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji − pružaocu tzv. usluge kombinovanog prevoza
 6. Kako se utvrđuje poreska osnovica za promet dobara odnosno usluga ukoliko je naknada (cena) za taj promet, koji je oporeziv PDV, iskazana u bruto iznosu?
 7. Obračunavanje PDV u postupku stavljanja u slobodan promet cigareta nakon okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja
 8. Mesto prometa i poreski tretman prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava na period duži od 30 dana koji obveznik PDV vrši predstavništvu stranog privrednog društva
 9. Mesto prometa usluga skladištenja prirodnog gasa u podzemnom skladištu gasa koji obveznik PDV pruža poreskom obvezniku sa sedištem u inostranstvu odnosno sa sedištem u Republici Srbiji
 10. Mesto prometa i poreski tretman usluga obračuna zarada, usluga savetnika, marketinških usluga, davanja u zakup poslovnog prostora i usluga iznajmljivanja prevoznog sredstva − putničkog automobila na period duži od 30 dana, koje obveznik PDV pruža predstavništvu stranog privrednog društva
 11. Forma i sadržina dokumenata kojima se dokazuje izvršenje usluga
 12. Poreski tretman prometa usluga posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva otpremaju u Republiku Srbiju i koja se iz Republike Srbije otpremaju u inostranstvo, koji vrši obveznik PDV
 13. Pravo na PDV nadoknadu poljoprivrednika koji obvezniku PDV prodaje zamrznutu malinu
 14. Poreski tretman uvoza elektronski − govornog pikada, finansiranog iz sredstava donacije, za potrebe Gradske organizacije slepih Beograda

AKCIZE

 1. Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda koje predstavljaju sirovinu za proizvodnju polipropilena, procesom frakcione destilacije i polimerizacije
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari za sopstvene potrebe

DEVIZNO POSLOVANjE

 1. Da li je dozvoljeno vršiti plaćanje naknade za zakup i poreza na dodatu vrednost u devizama u Republici Srbiji?
 2. Mogućnost prenosa dugovanja i potraživanja sa stanovišta primene odredaba Zakona o deviznom poslovanju
 3. Da li je potrebno pribaviti saglasnost Vlade prilikom izmene uslova finansijskih zajmova koje je privredno društvo, uz propisno pribavljenu saglasnost Vlade, prethodno odobrilo svojim nerezidentnim, zavisnim društvima, a u smislu primene odredaba Zakona o deviznom poslovanju? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za april 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


PDV

 1. Ko je poreski dužnik u slučaju uvoza opreme iz inostranstva u cilju izgradnje male hidroelektrane?
 2. Da li se obračunava i plaća PDV na uvoz zvučnih lopti koje se koriste u paraolimpijskom sportu („goalball“) koji vrši Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih?
 3. Pravo na povraćaj PDV u slučaju kada je nadležni carinski organ obračunao i naplatio PDV stranom obvezniku koji vrši prevoz putnika autobusima kada se prelazi državna granica po poreskoj stopi od 20% u periodu kada se predmetni prevoz oporezivao po poreskoj stopi od 10%

AKCIZE

 1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u slučaju kada račun o nabavci derivata nafte nije platio kupac − krajnji korisnik derivata nafte, već je račun platilo treće lice kao asignat/upućenik (na osnovu ugovora o asignaciji)
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 6. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama − na derivat nafte tarifne oznake CT: 2710 19 29 00, pod nazivom parafin LARCON V, koji se koriste u industrijske svrhe

CARINE

 1. Da li postoji mogućnost oslobođenja od plaćanja carinskih dažbina na uvoz motornih vozila za vojne i civilne invalide?
 2. Da li postoji obaveza plaćanja kompenzatorne kamate u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja u sistemu odlaganja prilikom delimičnog povraćaja reklamirane i vraćene ponovno izvezene robe?
 3. Postupanje Uprave carina u slučaju kada je pravnosnažnim i izvršnim rešenjem nadležnog suda roba, koja se nalazi pod carinskim nadzorom, oduzeta i predata u nadležnost Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, a Direkcija, i pored zahteva carinarnice, nije preduzela nikakve radnje kako bi se omogućila predaja predmetne robe
 4. Mogućnost da carinski organ zahteva polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga za stranu robu smeštenu u slobodnoj zoni, kao i da se ukine mogućnost skladištenja u slobodnoj zoni strane robe koja nije namenjena obavljanju delatnosti u zoni
 5. Da li postoji mogućnost sprovođenja postupka reeksportne dorade iako prilikom uvoza komponenti (repromaterijala) ne može sa sigurnošću da se zna za koji proizvod će se sve te komponente utrošiti i kom kupcu prodati, ali će se ta roba svakako otpremiti iz Republike Srbije?
 6. Postupak aktivnog oplemenjivanja u slučaju kada dva pravna lica obavljaju različite poslove i procese aktivnog oplemenjivanja na robi, a nemaju zaključen ugovor o zajedničkom izvođenju posla aktivnog oplemenjivanja 

 Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za mart 2017. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

PDV 

 1. Određivanje mesta prometa usluge prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku od 01.aprila 2017. godine
 2. Određivanje mesta prometa usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih sredstava od 01.aprila 2017. godine
 3. Mesto prometa usluge organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe koje obveznik PDV pruža pravnim licima sa sedištem inostranstvu zaključno sa 31.martom 2017.godine odnosno od 01.aprila 2017.godine
 4. Poreski tretman prometa i uvoza dobara  pod nazivom "Intimo Help vaginalete"
 5. Obračun i plaćanje kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja

AKCIZE

 1. Da li postoji obaveza plaćanja akcize na alkoholno piće - vinjak koji se prodaje u rinfuznom stanju


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za februar 2017. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


PDV
 

 1. Poreski tretman prometa i uvoza kompletne krmne smeše za ishranu stoke
 2. Pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe 
 3. Kada poljoprivrednik izvrši promet poljoprivrednih proizvoda obvezniku PDV, a obveznik PDV po tom osnovu plati poljoprivredniku deo vrednosti primljenih dobara i PDV nadoknadu koja se odnosi na taj deo vrednosti poljoprivrednih dobara, da li obveznik PDV ima pravo da odbije plaćeni iznos PDV nadoknade kao prethodni porez?
 4. Poreski tretman prometa odnosno uvoza dobra trgovačkog naziva „ACCOAT Guide Wires“
 5. Kada obveznik PDV – prodavac, pre izvršenog prometa građevinskog materijala, primi od obveznika PDV − kupca avans za taj promet, da li prodavac ima obavezu da po tom osnovu obračuna PDV?
 6. Da li je obveznik PDV − distributer dužan da obračuna i plati PDV na uništavanje sličica i limenih kutija sa kartama za igru Lige šampiona 2015−2016, iz razloga što je ugovorom sa izdavačem predviđeno da se posle određenog vremena ne mogu prodavati?
 7. Poreski tretman prometa usluge prerade dobara (prerada toplovaljane trake i toplovaljanog lima određenog standarda) koji obveznik PDV vrši stranom pravnom licu, a koja je strano lice nabavilo od drugog obveznika PDV u Republici Srbiji i koja se posle prerade prevoze ili otpremaju u inostranstvo
 8. Da li se obračunava i plaća PDV kada obveznik PDV izvrši promet dobara stranom pravnom licu, pri čemu predmetna dobra ne otprema u inostranstvo, već ih isporučuje u Republici Srbiji?
 9. Poreski tretman prometa uz naknadu teretnih kamiona i građevinskih mašina, nabavljenih pre 2000. godine, koji vrši obveznik PDV
 10. Da li obveznik PDV kojem su prodata dobra − teretni kamioni i građevinske mašine, ima pravo da PDV obračunat za promet tih dobara prethodnog učesnika u prometu − obveznika PDV odbije kao prethodni porez?
 11. Poreski tretman prometa usluga u okviru postupka zaštite prava intelektualne svojine koju obveznik PDV − pravno lice ili advokat pruža primaocu usluga
 12. Da li obveznik PDV koji nabavlja dobra, odnosno usluge za potrebe izgradnje objekta − fabrike ima pravo da PDV obračunat za promet dobara, odnosno usluga prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez?
 13. Postupanje nadležnog drugostepenog poreskog organa u postupku po žalbi poreskog obveznika

CARINE

 1. Da li se uz obezbeđen dokaz o poreklu EUR.1 može primeniti oslobođenje od carine u slučaju zakupa aviona koji su u carinskom postupku privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa članom 170. stav 1. Carinskog zakona?
 2. Utvrđivanje carinskog duga prilikom stavljanja u slobodan promet robe prethodno stavljene u postupak carinskog skladištenja
 3. Zahtev za pojašnjenje uslova za vršenje tranzita derivata nafte na Terminalu privrednog društva koje posluje u režimu Slobodne zone Smederevo i problem razlike u količini formalno uvezene robe − naftnih derivata (prema tovarnom listu) i stvarno primljenih količina


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za januar 2017. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


PDV

 1. Poreski tretman pružanja usluga savetnika koje obveznik PDV vrši stranom pravnom licu 
 2. Poreski tretman prometa i uvoza dobra nazvanog pelet proizvedenog od suncokretove sačme
 3. Poreski tretman prometa usluga savetnika, inženjera i sličnih usluga koje strano pravno lice pruža obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji
 4. Primena odredbi člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o porezu na dodatu vrednost
 5. Poreska stopa po kojoj se oporezuje promet i uvoz dobara pod nazivom „BIOLAN OSD“, „BIOLAN gel OSD“ i „SICCA 0,5%“
 6. Da li obveznik PDV koji nabavlja gorivo za autobuse kojima obavlja gradski prevoz putnika ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog goriva, ako ne poseduje saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike za skladištenje goriva preko pet tona?
 7. Poreski tretman prometa i uvoza dobra nazvanog pelet proizvedenog od biomase žetvenih ostataka − slame od pšenice i soje, kukuruzovine i dr.
 8. Poreski tretman prometa, odnosno uvoza opreme za pčelarstvo – košnica

AKCIZE

 1. Obeležavanje kontrolnim akciznim markicama cigareta koje se proizvode u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja, a koje su namenjene tržištu Republike Srbije

CARINE

 1. Primedbe i predlozi Ministarstva finansija na Nacrt objašnjenja o pojednostavljenom postupku sa ekspresnim pošiljkama dostavljen od Uprave carina
 2. Popunjavanje rubrika 22. i 44. JCI kada domaće lice (lice A) prodaje robu stranom licu (lice B), a strano lice (lice B) daje nalog da se roba direktno otpremi licu (lice C) kome prodaje robu, a koje se nalazi u zemlji različitoj od zemlje lica B
 3. Prodaja robe pod carinskim nadzorom
 4. Dodatno tumačenje u vezi sa stavljanjem proizvoda dobijenih u postupku aktivnog oplemenjivanja u slobodan promet
 5. Utvrđivanje carinskog duga prilikom stavljanja u slobodan promet proizvoda dobijenih u postupku aktivnog oplemenjivanja

DEVIZNO POSLOVANjE

 1. Da li rezident − pravno lice može izvršiti povraćaj novčanih sredstava drugom nerezidentu − pravnom licu, a ne onom nerezidentu − pravnom licu od koga je novčana sredstva primio, kao i da li nerezident − pravno lice može svoje potraživanje koje ima prema rezidentu − pravnom licu, a po osnovu povraćaja prethodno navedenih novčanih sredstava, preneti na drugog rezidenta − pravno lice?
 2. Da li rezident − proizvođač gotovih proizvoda, koji te proizvode prodaje drugom rezidentu koji je izvoznik, može ostvariti sa rezidentom − izvoznikom zajednički devizni priliv po osnovu izvoza robe čiji je proizvođač, kao i da li rezident − proizvođač gotovih proizvoda može drugom rezidentu − izvozniku da ispostavi fakturu u kojoj je fakturisani iznos iskazan u stranoj valuti? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za decembar 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće

PDV

 1. Da li se obračunava i plaća PDV u slučaju kada obveznik PDV, koji se bavi proizvodnjom farmaceutskih proizvoda, pruža svojim povezanim licima − stranim privrednim društvima usluge nazvane uslugama tehničkih operacija?
 2. Poreski tretman pružanja usluge prevođenja stranim licima koju vrši obveznik PDV
 3. Poreski tretman prometa i uvoza dobra „OMEGA DEFEND“ (dijetetski proizvod − dodatak ishrani)
 4. Poreski tretman prometa i uvoza dobra „IMMUNO SHARK KAPSULE A 30BN“ (dijetetski proizvod − dodatak ishrani)
 5. Da li se plaća PDV na uvoz dobara koji se finansira sredstvima donacije dobijenih na osnovu ugovora o donaciji koji je, u svojstvu primaoca donacije, zaključila mesna zajednica?
 6. Da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu − obveznika PDV koji mu je dostavljen elektronskom poštom, u PDF formatu?
 7. Da li se plaća PDV ako su primaoci robe – robota, koja se uvozi na osnovu ugovora o donaciji, osnovne škole?
 8. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet u slučaju kada se na osnovu ugovora o isporuci prirodnog gasa kupac prirodnog gasa obavezao da će kupiti određenu količinu prirodnog gasa, a da će u slučaju kupovine manje količine prirodnog gasa platiti isporučiocu prirodnog gasa naknadu na ime rezervacije kupovine te količine prirodnog gasa
 9. Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV ako obveznik PDV koji je uvezao dobra u cilju njihove prodaje u Republici Srbiji, ne potražuje od kupca ili trećeg lica sve troškove u vezi sa nabavkom predmetnog dobra (npr. trošak carine
 10. Poreski tretman naknade od usluga reklame − oglašavanja putem interneta − GOOGLE i FACEBOOK reklame, u slučaju kada rezidentno pravno lice vrši isplatu naknade nerezidentnom pravnom licu – rezidentu Irske, u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Irskom

AKCIZE

 1. Da li privredni subjekt koji pored osnovne delatnosti − izgradnja puteva i autoputeva, obavlja i prevoz stvari za sopstvene potrebe (prevoz asfalta od asfaltne baze do gradilišta, prevoz kamena iz kamenoloma do gradilišta i dr.), ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe?
 2. Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja akcize na električnu energiju u slučaju kada privredni subjekt obavlja podvodnu eksploataciju uglja
 3. Akcizni tretman cigareta koje privredni subjekt − uvoznik cigareta smešta u carinsko skladište, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima

CARINE

 1. Pravilna primena Carinskog zakona i Zakona o slobodnim zonama
 2. Davanje i oduzimanje ovlašćenja za sačinjavanje izjave o poreklu na fakturi od strane privrednog društva
 3. Da li je Rafineriji Nafte A.D. Beograd neophodna licenca za obavljanje prerade sirovina repromaterijala radi dobijanja gotovog proizvoda u skladu sa nalozima naručioca posla i vraćanja gotovog proizvoda naručiocu u Sloveniju, s obzirom da se radi o derivatima nafte kao robi koju obezbeđuje inoisporučilac, a koja se privremeno uvozi u Srbiju radi dorade, kao i da li bi nadležna carinska ispostava bila ispostava predviđena Pravilnikom o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, s obzirom da se radi o robi koja je u vlasništva stranog lica, a koja se ne stavlja u slobodan promet u Srbiji, već se samo prerađuje?
 4. Zahtev privrednog društva da mu se odobri produženi rok od 60 dana za dostavu dokumentacije i plaćanje carinskih dažbina po članu 14. Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu
 5. Da li može da se izda Uverenje o odobrenju drumskog vozila za međunarodni prevoz robe pod carinskim obeležjem za prevozno sredstvo koja neće voziti robu na osnovu TIR karneta?  


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za novembar 2016. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


PDV

 1. Poreski tretman prometa usluge posredovanja koji strano lice pruža obvezniku PDV za promet dobara koja taj obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo
 2. Stopa PDV po kojoj se obračunava i plaća promet i uvoz medicinskih sredstava „Dali Priming Solution“ i „Intralock“
 3. Stopa PDV na promet i uvoz aparata za preradu vode reverznom osmozom koji služi za prečišćavanje vode kojom se snabdeva aparat za dijalizu
 4. Stopa PDV na promet i uvoz medicinskog sredstva „Microdacyn 60 Wound Care“
 5. Osnovica za obračunavanje PDV za promet mleka u periodu od 1.1.2005. godine zaključno sa 14.10.2015. godine i od 15.10.2015. godine.
 6. Da li obveznik PDV − prerađivač mleka ima pravo na odbitak prethodnog poreza ukoliko je za promet mleka izvršen od 15.10.2015. godine obveznik PDV − proizvođač mleka u osnovicu za obračunavanje PDV uračunao i deo premije za mleko i na tako utvrđenu osnovicu obračunao PDV i obračunati PDV iskazao u računu?
 7. Poreski tretman prometa usluge popravke, odnosno remonta domaćeg broda, odnosno stranog broda koji koristi nerezidentno preduzeće, pri čemu je reč o brodu koji se pretežno koristi uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju
 8. Poreski tretman prometa dobara i usluga u slobodnoj zoni koji obveznik PDV vrši obvezniku PDV − korisniku slobodne zone koji je kao primalac dobara i usluga poreski dužnik za taj promet
 9. Šta se uračunava u ukupnu vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti koja se utvrđuje primenom procenta od 0,25% na ukupan promet poreskog obveznika u poreskom periodu?

AKCIZE

 1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na utrošeni kerozin koji se kao sirovina koristi u industrijskoj proizvodnji potpaljivača (hepo-kocke)

CARINA

 1. Da li podleže plaćanju uvoznih dažbina roba koja je predata na čuvanje Narodnoj banci u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, odnosno roba koja je ustupljena od strane Vlade u skladu sa članom 289. Carinskog zakona?
 2. Stavljanje robe u slobodan promet po okončanju postupka privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ukoliko se predmetna roba stavlja u slobodan promet iz postupka carinskog skladištenja
 3. Mogućnost odobravanja kompaniji SMES privremenog uvoza sa potpunim oslobađanjem od plaćanja uvoznih dažbina na opremu, rezervne alate i potrošni materijal koji se uvozi u Republiku Srbiju za obavljanje poslova na realizaciji II faze projekta Kostolac-B Power Plant Projects 
 4. Stavljanje proizvoda dobijenih u postupku aktivnog oplemenjivanja u slobodan promet 
 5. Da li je moguće nakon izvoznog carinjenja da se podnese tranzitni dokument T1 u koji bi se kao pošiljalac unelo lice iz inostranstva koje je u izvoznoj deklaraciji primalac robe, a primalac robe u tranzitnoj deklaraciji lice iz inostranstva koje je krajnji kupac robe? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za oktobar 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 

 

PDV

 1. Kada obveznik PDV koji proizvodi i uvozi seme kukuruza radi daljeg prometa − proizvođač, pored prodaje, vrši i poklanjanje semena kukuruza svom distributeru u zavisnosti od rezultata prodaje i tačnosti plaćanja, pri čemu distributer seme kukuruza stečeno bez naknade, takođe, daje bez naknade kupcima semena, da li je obveznik PDV − proizvođač dužan da na predmetni promet obračuna i plati PDV? 
 2.  Da li se troškovi ugovorenog besplatnog davanje semena kukuruza (iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe) od strane privrednog društva koje je registrovano za proizvodnju i promet semena žitarica i uvoz i izvoz, distributerima, priznaju u poreskom bilansu obveznika?
 3. Ko je poreski dužnik za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV?
 4. Poreski tretman prometa usluga podrške i obrade podataka iz oblasti finansija i računovodstva, usluga iz oblasti informacionih tehnologija pruženih elektronskim putem, drugih inženjerskih usluga, kao i usluga iz oblasti ljudskih resursa, kada se predmetne usluge pružaju licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno prebivalište
 5. Šta se smatra dokazom o izvršenom otpremanju dobara na teritoriju APKM ako kupac dobara izvrši plaćanje u gotovini u slučaju kada obveznik PDV vrši promet dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM?
 6. Ko je poreski dužnik za promet koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV u okviru izgradnje objekta − hladnjače, kada vrši isporuku sa ugradnjom opreme koja predstavlja sastavni deo hladnjače (npr. rashladne komore)?
 7. Poreski tretman prometa kompletne krmne smeše za ishranu stoke
 8. Poreski tretman elektronskim putem isporučenih emisija i događaja u slučaju kada obveznik PDV upotrebom reportažnog vozila sa tehničkom ekipom snima događaj i šalje snimljeni signal
 9. Mesto prometa usluga nazvanih uslugama vizuelne kontrole delova koje podrazumevaju pregled delova u cilju utvrđivanja da li su delovi oštećeni, da li predstavljaju celinu, da li su adekvatno ofarbani i sl. .
 10. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz sistema za infuziju
DEVIZNO POSLOVANJE
 1. Mogućnost vršenja međunarodne kompenzacije između rezidenta i nerezidenta u periodu od 2010. do 2013. godine 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za septembar 2016. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 

 

PDV

 1. Poreski tretman novčanih sredstava koja primi obveznik PDV po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta
 2. Da li obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji ne sadrži potpis i pečat izdavaoca računa, na osnovu tog računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza? 2
 3. Da li obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za nabavku viljuškara odbije kao prethodni porez ukoliko se predmetno dobro plaća delom iz sredstava obveznika PDV koji nabavlja viljuškar, a delom plaćanje vrši davalac novčane donacije uplatom na račun isporučioca viljuškara?
 4. Poreska stopa PDV po kojoj se oporezuje promet iseckane, odnosno samlevene stabljike kukuruza koja se koristi za ishranu stoke ili u druge svrhe
 5. Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa dobara
 6. Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara u slučaju kada istekne ugovor o zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o PDV, odnosno rok korišćenja povučenih sredstava zajma predviđen tim ugovorom
 7. Da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada uveze putnički automobil i taj putnički automobil upotrebi za realizaciju posla tzv. povratnog lizinga?
CARINA
 1. Da li postoji mogućnost konačnog carinjenja kran dizalice bez ispunjenja uslova propisanih normom EURO-3, a koja je privremeno uvezena 2014. godine, kao specijalno vozilo kada nije bio uslov da navedeno vozilo ispunjava uslove propisane normom EURO-3?
 2. Postupak izdavanja Obavezujućeg obaveštenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi za nove duvanske proizvode koje privredno društvo planira da plasira na tržište Republike Srbije
 3. Uvoz korišćene poljoprivredne mehanizacije u svoje ime, a za tuđ račun
 4. Postupak izvoza robe manjeg značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju
 5. Carinski tretman posla laboratorijskog ispitivanja akreditovane laboratorije cigareta za potrebe strane kompanije, koja je ujedno i proizvođač cigareta (24 vrste cigareta − laboratorijskih uzoraka)
 6. Povraćaj carinskog duga „u slučajevima kada je pošiljka iz uvoza ocarinjena i nakon pregleda od strane tehnologa ustanovljeno da ne ispunjava standarde koji su navedeni u ugovoru“ 

DEVIZNO POSLOVANJE

 1. Neophodna dokumentacije kod transfera sredstava sa računa društva rezidenta na račun nerezidenta − povezanog pravnog lica
 2. Postupanje sa stranim valutama kada su iste predmet predaje javnom beležniku u javnobeležnički depozit ili kada ih javni beležnik uplaćuje na račun otvoren kod banke


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za jul-avgust 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


PDV

 1. Poreski tretman prometa dobara – auto delova, koji se otpremaju u inostranstvo i prometa opreme – alata potrebnog za proizvodnju tih dobara, koja se ne otprema u inostranstvo, a koji obveznik PDV vrši u Republici Srbiji stranom licu
 2. Poreski tretman prometa dobara koja podlezu analizama u cilju dokazivanja kvaliteta
 3. Da li poreski obveznik kome se ne izvrši povraćaj PDV u rokovima propisanim Zakonom o PDV, ima pravo na kamatu?
 4. Namirenje poreske obaveze putem kompenzacije

AKCIZE

 1. Da li obveznik ima pravo pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari u domaćem i međunarodnom saobraćaju u slučaju kada njegova registrovana pretezna delatnost nije delatnost prevoza lica i stvari?
 2. Objašnjenje za popunjavanje REF-T obrasca, odnosno Zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama

CARINE

 1. Da li je moguće odobriti postupak aktivnog oplemenjivanja za derivate goriva, evrodizel i benzin?
 2. Kako da privredno društvo sprovede carinski postupak otpreme robe, koju je ova kompanija kupila u inostranstvu i stavila u postupak aktivnog oplemenjivanja, a radi smeštaja u skladište u inostranstvu odakle bi prodavala istu?
 3. Carinski postupak u vezi uništenja robe – baterija, koja je, u okviru postupka za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, zadrzana od strane carinskog organa i nalazi se pod carinskim nadzorom, a za koju je privredni sud doneo odluku da se uništi
 4. Primena jedinstvene carinske stope prilikom stavljanja u slobodan promet ekspresnih pošiljki
 5. Sprovođenje postupka naplate carinskog duga u slučaju kada postoji solidarna odgovornost duznika
 6. Da li je dozvoljen prenos prava svojine nad robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja?


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za jun 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


PDV

 1. Poreski tretman prometa i uvoza Hysan spreja za nos i Hysan Baby kapi za nos
 2. Da li se na uvoz dobara (opreme) koja predstavlja ulog stranog lica u domaće privredno društvo obračunava i plaća PDV?
 3. Ispravka pogrešno obračunatog i iskazanog PDV
 4. Da li obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet motornog vozila − teškog četvorocikla (L7) odbije kao prethodni porez?
 5. Ukoliko bi strana kompanija, u cilju obavljanja delatnosti proizvodnje auto delova, registrovala u Republici Srbiji poslovnu jedinicu i postala obveznik PDV, kakav bi bio poreski tretman prometa dobara (auto delova) koja bi bila otpremljena u inostranstvo?
 6. Da li se obračunava i plaća PDV kada obveznik PDV pruža Public Relations usluge stranom licu?
 7. Mesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV vrši promet usluga predstavništvu stranog lica u Republici Srbiji, kao i pravo na refakciju PDV stranog obveznika koji ima predstavništvo u Republici Srbiji
 8. Da li obveznik iz Savezne Republike Nemačke, a koji je vlasnik privrednog društva u Republici Srbiji, ima pravo na refakciju PDV za primljene usluge iznajmljivanja filmskog studija i opreme u Republici Srbiji?
 9. Kada obveznik PDV, koji se bavi prodajom farmaceutskih proizvoda − reagenasa, u cilju obezbeđivanja prodaje tih dobara, potencijalnim kupcima reagenasa daje na korišćenje, bez naknade, odgovarajuću medicinsku opremu (aparate) koja podrazumeva upotrebu predmetnih reagenasa, da li je dužan da po tom osnovu obračuna PDV?
 10. Ko je poreski dužnik za promet usluga iskopa šljunka i iskopa sa transportom i deponovanjem jalovine, koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV?
 11. Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup putničkog automobila
 12. Da li obveznik PDV – poverilac može, na osnovu zaključenog „poravnanja“ u obliku javnobeležničkog zapisa nakon okončanog parničnog i izvršnog postupka, da smanji osnovicu za obračunavanje PDV i iznos obračunatog PDV za iznos naknade ili dela naknade koji nije naplaćen?
 13. Ispravka odbitka prethodnog poreza od strane obveznika PDV – primaoca dobara ili usluga u slučaju kada dođe do smanjenja poreske osnovice za oporezivi promet dobara ili usluga koji je obveznik PDV izvršio drugom obvezniku PDV
 14. Raspored uplaćenog novčanog iznosa radi namirenja poreske obaveze
 15. Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja 

Akcize

 1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari
 2. Da li opštinska uprava ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje poslovnog prostora?
 3. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na utrošeno gorivo za rad mašina u industrijske svrhe i za utrošeno gorivo za rad agregata koji obezbeđuje električnu energiju
 4. Da li privredno društvo ima pravo na refakciju plaćene akcize na utrošeni tečni naftni gas u industrijske svrhe, koji se koristi u proizvodnji dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, nabavljen od 18. decembra 2012. godine?
 5. Registracija duvanske prerađevine od nesagorevajućeg duvana i akcizni tretman tog proizvoda


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za maj 2016. godine >>>

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


I PDV 

 1. Da li je obveznik PDV koji je uvezao valvule za kardiohirurgiju u cilju njihove prodaje kupcima na teritoriji Republike Srbije i po tom osnovu odbio PDV plaćen pri uvozu tih dobara kao prethodni porez, a koji deo uvezenih dobara vraća inodobavljaču u inostranstvo, dužan da po osnovu vraćanja dobara u inostranstvo obračuna PDV, kao i da ispravi odbitak prethodnog poreza koji je ostvario po osnovu uvoza tih dobara?.
 2. Poreski tretman prometa proizvoda dobijenih termičkom obradom zrna žitarica >>>
 3. Poreski punomoćnik stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV i njegovo evidentiranje za obavezu plaćanja PDV
 4. Dan od kojeg poreski punomoćnik stranog lica solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica ..
 5. Da li se obračunava i plaća PDV kada, na osnovu ugovora o donaciji, uvoz dobara vrši predstavništvo stranog lica?
 6. Ko može da vrši uvoz dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarnu pomoć bez plaćanja PDV?
 7. Da li obveznik PDV koji je u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet naveden kao vlasnik robe (dobara), odnosno kao lice koje ima slična prava raspolaganja robom (dobrima) ima pravo da PDV plaćen pri uvozu dobara odbije kao prethodni porez u situaciji kada je PDV za uvoz dobara platio špediter koji plaćeni iznos PDV potražuje od ino-dobavljača?
 8. Da li se računom na osnovu kojeg obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza iz člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV, smatra i elektronski dokument?
 9. Poreski tretman prometa usluga suzbijanja zoonoza, tj. bolesti koja se može prenositi direktno ili indirektno sa životinja na ljude i sa ljudi na životinje 

II DEVIZNO POSLOVANJE

 1. Da li je dozvoljeno vršenje bilateralnog prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga u situaciji kada je nerezidentni dužnik privrednog društva po poslu izvoza električne energije postao, ujedno, i poverilac, ali ne po osnovu uvoza električne energije koji je privredno društvo izvršilo od njega, već po osnovu prenosa potraživanja od drugog nerezidenta, čiji dužnik je predmetno privredno društvo po poslu uvoza električne energije obavljenog sa tim, drugim nerezidentom? .
 2. Da li je dozvoljen prenos potraživanja po ugovoru o zakupu nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji u knjižnoj svojini nerezidenta – pravnog lica, a koji ugovor je zaključen sa rezidentom – pravnim licem?
 3. Transakcije koje rezidenti međusobno obavljaju preko Pejpala (PayPal) i postojanje prekršaja i prekršajne odgovornosti u ovom slučaju
 4. Način knjiženja troškova službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima, odnosno da li se knjiženje tih troškova može isključivo vršiti u dinarima bez iskazivanja strane valute u kojoj su pojedini računi za usluge primljeni na službenom putu u inostranstvu? 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za april 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

I PDV

 1. Poreski tretman uvoza gazolina (sirovine za proizvodnju tečnog naftnog gaca), koji će se koristiti kao pogonsko gorivo za zagrevanje industrijskog pogona − kotla u procesu proizvodnje koji se obavlja u slobodnoj zoni, a koji vrši obveznik PDV − korisnik slobodne zone
 2. Primena elektronske fakture u cilju pravilne primene poreskih propisa
 3. Ko ima obavezu da obračuna i plati PDV u slučaju prometa usluge istovara paletiranih dobara (npr. građevinskog materijala), istovara i podizanja tih dobara teleskopskim viljuškarom na više spratove zgrade, kao i usluge utovara šuta na kamion sa prevozom do gradske deponije?
 4. Da li se obračunava i plaća PDV na promet medicinskih sredstava ako su medicinska sredstva koja obveznik PDV isporučuje drugom obvezniku PDV u postupku carinskog skladištenja?
 5. Poreski tretman uvoza putničkog automobila koji se uvozi radi obavljanja taksi delatnosti
 6. Da li se obračunava i plaća PDV kada obveznik PDV, koji je uneo dobra u slobodnu zonu za potrebe građenja i isporuke objekta u slobodnoj zoni drugom obvezniku PDV, vraća dobra koja nisu utrošena za izgradnju tog objekta?
 7. Ko izdaje račun za promet dobara i usluga koji na teritoriji Republike Srbije vrši strano lice − obveznik PDV?

II Akcize

 1. Da li privredno društvo ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte u transportne svrhe za prevoz stvari u međunarodnom saobraćaju u slučaju kada privredni subjekt nabavlja derivate nafte preko ovlašćenog distributera na malo, koristeći korporativne (neplatne) kartice izdate od strane ovlašćenog distributera derivata nafte na veliko i malo, pri čemu fiskalni isečak izdaje prodavac derivata nafte na malo, a račun u kome je upisan broj fiskalnog isečka prodavca derivata nafte na malo izdaje izdavalac korporativne kartice − ovlašćeni distributer derivata nafte na veliko i malo?
 2. Da li je dozvoljen uvoz cigareta, obeleženih stranim akciznim markicama, namenjenih za testiranje kontrole kvaliteta?
 3. Da li je vino predmet oporezivanja akcizom?
 4. Da li lice koje koristi tečni naftni gas (TNG) za pogon viljuškara ima pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte?
 5. Da li lice koje je vlasnik, zakupac, odnosno korisnik lizinga − kamiona, kojima se prevozi beton, ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe?

III Carina

 1. Da li postoji mogućnost za odobravanje povlastica za uvoz opreme bez plaćanja carine?
 2. Utvrđivanje carinske vrednosti robe i iznosa akcize u slučaju kada se vrši prethodni pregled robe u skladu sa članom 67. Carinskog zakona, pri čemu se utvrđuje da je došlo do razlike u količini robe koja je dopremljena carinarnici u odnosu na onu koja je ugovorena i to zbog nepovratnog gubitka robe kao posledice same prirode robeMinistarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za mart 2016. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 

 

PDV

 1. Da li se promet usluga pumpanja betona, kao i promet betona, odnosno promet betona sa prevozom i pumpanjem, smatraju prometom iz oblasti gradjevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV?
 2. Da li obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV obračunatog od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno plaćenog pri uvozu, po osnovu nabavke motornog vozila marke Nissan NP 300 Navara?
 3. Ako je u računu obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu deo njegovog skraćenog poslovnog imena naveden u jednoj, a deo u drugoj liniji, da li ta okolnost predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV – primaoca računa? 
 4. Da li obveznik PDV koji nabavlja derivate nafte za teretna motorna vozila kojima obavlja delatnost u okviru koje vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnih dobara ukoliko obveznik PDV – prodavac derivata nafte ne poseduje licencu za obavljanje delatnosti trgovine na veliko, odnosno trgovine na malo derivatima nafte?
 5. Poreski tretman prometa nafte i naftnih derivata sa teritorije Republike van Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji je izvršen zaključno sa 13. decembrom 2013. godine
 6. Poreski tretman otpremanje dobara na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u slučaju kada obveznik PDV vrši promet dobara sa teritorije Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija fizičkom licu koje ne poseduje poslovni račun
 7. Poreski tretman uvoza tečnog naftnog gasa, odnosno prometa tečnog naftnog gasa u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13)
 8. Poreski tretman prometa i uvoza setova za pripremanje autologne plazme obogaćene trombocitima sa hijaluronskom kiselinom
 9. Da li se obračunava i plaća PDV na naknadu za promet usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva šalju ili otpremaju na teritoriju Republike Srbije, odnosno na teritoriju druge drzave, odnosno za promet usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz Republike Srbije šalju ili otpremaju u inostranstvo, koji vrši obveznik PDV?
 10. Obračun kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja
 11. Oporezivanje akcizom niskoalkoholnih pića

AKCIZA

 1. Osnovica za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju 


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za februar 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:


POREZI 

 1. Da li postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u slučaju prometa dobra – dečije stolice hranilice, koji obveznik PDV vrši za lične potrebe stranog osoblja Ambasade Republike Grčke?
 2. Da li je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet dobara ako isporučilac dobara za izvršeni promet potrazuje manji iznos novčanih sredstava, a na ime umanjenja tog iznosa potrazuje dobra ili usluge?
 3. Da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada naplaćuje potrazivanje od svog duznika – obveznika PDV tako što mu duznik, umesto uplate novčanih sredstava, isporuči derivate nafte, pri čemu obveznik PDV – duznik ne poseduje licencu za obavljanje delatnosti trgovine na veliko, odnosno trgovine na malo derivatima nafte?
 4. Da li obveznik iz Savezne Republike Nemačke ima pravo na refakciju PDV za primljene usluge iznajmljivanja filmskog studija i opreme u Republici Srbiji?
 5. Poreski tretman prometa usluga savetovanja, ekonomske propagande, obrade podataka i davanja informacija telefonskim putem ili putem elektronske pošte, koji obveznik PDV vrši stranom pravnom licu
 6. Mesto prometa električne energije čija se isporuka vrši preko prenosne, odnosno distributivne mreze, a koji vrši obveznik PDV primaocu koji električnu energiju nabavlja radi dalje prodaje
 7. Poreski tretman otkupa poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji vrši obveznik PDV
 8. Da li obveznik PDV moze, na osnovu ugovora o vansudskom poravnanju, da smanji osnovicu za obračunavanje PDV i iznos obračunatog PDV za iznos naknade ili dela naknade koji nije naplaćen?
 9. Izmena poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost u slučaju kada obveznik PDV – prodavac, koji se bavi proizvodnjom aluminijuma, isporuči dobra drugom obvezniku PDV – kupcu, posle čega dođe do reklamacije određene količine dobara od strane kupca (zbog lošeg kvaliteta) i vraćanja tih dobara prodavcu
 10. Da li obveznik PDV koji se bavi prevozom dobara i koji nabavlja gorivo za kamione kojima prevozi dobra ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljeno gorivo?
 11. Da li obveznik PDV koji je nabavio dobra iz inostranstva i predmetna dobra, u okviru carinskog postupka, smestio u carinsko skladište, ima obavezu da za isporuku tih dobara licu iz Republike Srbije obračuna PDV?
 12. Poreski tretman prometa usluga obezbeđivanja dozvola za pojedinačni prevoz za obavljanje međunarodnog vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju, kao i prometa usluga tehničke pratnje vozila kojim se vrši taj prevoz, u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine
 13. Poreski tretman prometa usluga obezbeđivanja dozvola za pojedinačni prevoz za obavljanje međunarodnog vanrednog prevoza u drumskom saobraćaju, kao i prometa usluga tehničke pratnje vozila kojim se vrši taj prevoz, u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, počev od 15. oktobra 2015. godine

TAKSE  

 1. Postupanje organa kada obveznik takse ne plati republičku administrativnu taksu prilikom podnošenja zalbe protiv prvostepenog rešenja

AKCIZE 

 1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na utrošeno gorivo za angazovanje građevinske mehanizacije (bageri, rovokopači, utovarivači, dizalice, vibro ploče, elektro agregati, pumpe za vodu) na realizaciji ugovorenih projekata kao što je npr. izgradnja vodovodne i kanalizacione mreze i sl.
 2. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, a koji se nabavljaju od distributera na benzinskoj pumpi

CARINA 

 1. Primena Odluke o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja
 2. Mogućnost prodaje neocarinjene robe kupcu (inopartneru) van Srbije i isporuke te iste robe domaćoj firmi u slobodnoj carinskoj zoni
 3. Postupanje sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, a čiji vlasnici su brisani iz registra APR
 4. Privremeni uvoz ambalaze
 5. Pravo svojine nad robom koja je u postupku privremenog uvoza, odnosno da li je vlasnik opreme (mašine) isporučilac tj. pravno lice iz inostranstva ili primalac opreme, za vreme trajanja postupka privremenog uvoza


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za januar 2016. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


PDV 

 • Poreski tretman neprodate robe – vraćenih duvanskih proizvoda od strane maloprodavca veleprodavcu
 • Poreski tretman prodaje dobara nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom
 • Poreska stopa po kojoj se oporezuje promet i uvoz zitnih pahuljica (npr. pahuljica od pšenice, kukuruza, ovsa, pirinča i dr.)
 • Da li se na uvoz motornih vozila za potrebe moto trka, koja su predmet ugovora o donaciji, plaća PDV?
 • Da li se plaća PDV ako OEBS Misija u Srbiji poklanja kompjutersku opremu koja je uvezena za sluzbene potrebe te Misije u Srbiji?
 • Da li je posedovanje dokumenta o smanjenju naknade iz člana 15. Pravilnika o odre|ivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, uslov za smanjenje poreske osnovice i iznosa obračunatog PDV za taj promet?
 • Da li obveznik PDV moze da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada je obveznik PDV – prethodni učesnik u prometu izdao formalno neispravan račun, na osnovu kojeg je predmetni obveznik PDV koristio obračunati PDV kao prethodni porez, koji mu je osporen u postupku poreske kontrole, nakon čega mu je prethodni učesnik u prometu izdao novi, formalno ispravan račun?
 • Da li obveznik PDV koji nabavlja gotove mlečne proizvode od obveznika PDV – privrednog društva u stečaju, u cilju daljeg prometa tih dobara na domaćem i stranom trzištu, ima pravo da PDV koji mu je obračunat za taj promet od strane obveznika PDV – privrednog društva u stečaju odbije kao prethodni porez?
 • Da li obveznik PDV koji nabavlja gotove mlečne proizvode od obveznika PDV – privrednog društva u stečaju, u cilju daljeg prometa tih dobara na domaćem i stranom trzištu, ima pravo da PDV koji mu je obračunat za taj promet od strane obveznika PDV – privrednog društva u stečaju odbije kao prethodni porez?
 • Pravo poreskog obveznika na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza

AKCIZE 

 • Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje
 • Ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na odre|ene derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe

CARINA 

 • Zahtev za smanjenje carinskih dazbina na uvoz delova za bicikle iz NR Kine iz tarifnih oznaka koje su dostavljene, a za koje su Zakonom o Carinskoj tarifi propisane stope carine u visini od 5% i 10%
 • Učešće stranog lica u carinskom postupku i pravilno popunjavanje carinske deklaracije u tom slučaju


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za decembar 2015. godineovde

 

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 

PDV 

 1. Poreski tretman vraćenih neprodatih cigareta i proizvoda od duvana od strane maloprodavca veleprodavcu
 2. Kako moze da bude oslobođen PDV promet dobara i usluga kao donacije, a koji se vrši u Republici Srbiji, i uvoz dobara u Republiku Srbiju koja se finansiraju iz sredstava donacije, odnosno kao humanitarna pomoć?
 3. Poreski tretman lizinga motornog vozila sa stanovišta oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava i porezom na dodatu vrednost
 4. Poreski tretman manjka dobara koji je nastao prilikom pozara
 5. Da li se na iznos novčanih sredstava koja obveznik PDV prima po osnovu pravosnazne presude suda na ime naknade štete nastale usled pozara obračunava i plaća PDV?
 6. Mesto prometa električne energije čija se isporuka vrši preko prenosne, odnosno distributivne mreze, na organizovanom trzištu električne energije, primaocu – licu koje poseduje licencu za snabdevanje ili licencu za snabdevanje na veliko.
 7.  Da li obveznik PDV – kupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu računa izdatog za promet dobara u kojem je navedena veća količina dobara od količine koja je stvarno isporučena, odnosno na osnovu računa izdatog za promet dobara u kojem je navedena manja količina dobara od količine koja je stvarno isporučena
 8. Da li obveznik PDV – prizvodno-trgovinsko preduzeće koje nabavlja kombi vozilo za prevoz svojih zaposlenih do njiva, voćnjaka i hladnjača (gde je radno mesto zaposlenih) ima pravo na odbitak prethodnog poreza?

CARINA

 1. Primena člana 11. stav 2. Dodatka I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 13/2015) nakon pristupanja navedenoj Konvenciji
 2. Otklanjanja prepreka za dalje unapređenje usluga „Post Export“ – Izvoz robe“ koja se pruza malim i srednjim preduzećima u postupku uvoznog carinjenja pošiljaka koje se vraćaju iz inostranstva kao neuručene (retur pošiljaka) i mogućnost iskazivanja preferencijalnog porekla robe na fakturi u postupku izvoza


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za novembar 2015. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće: 


PDV

 1. Šta se smatra drugim dokumentom koji sluzi kao račun iz člana 10a stav 5. tačka 5) Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV?
 2. Da li obveznik PDV – prodavac lekova ima pravo da smanji osnovicu za obračunavanje PDV i iznos PDV u slučaju kada izvrši promet lekova Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, nakon čega, a u skladu sa ugovorom između obveznika PDV – prodavca lekova i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, dođe do vraćanja lekova kojima ističe rok trajanja?
 3. Da li obveznik PDV koji obavlja više delatnosti, a koji nabavlja putnički automobil za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnog vozila?
 4. Izdavanje računa za izvršen promet električne energije u slučaju kada obveznik PDV – proizvođač električne energije neprekidno u toku poreskog perioda isporučuje električnu energiju drugom obvezniku PDV koji ima sedište u Republici Srbiji, a koji je nabavlja radi dalje prodaje, pri čemu je ugovorom između ovih obveznika PDV predviđeno da će se zajedničko očitavanje količine isporučene električne energije vršiti svakog prvog u mesecu za prethodni mesec
 5. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluge prevoza putnika i njihovog pratećeg prtljaga u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom zelezničkom saobraćaju
 6. Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, koji vrši strano lice
 7. Poreski tretman prometa i uvoza sveze nane, bosiljka, ruzmarina i majčine dušice
 8. Mesto prometa usluge isporuke slike elektronskim putem (izgleda ambalaze nastale korišćenjem odgovarajućih računarskih programa)

AKCIZE

 1. Obaveza obračunavanja akcize i osnovica za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u slučaju kada krajnji kupac ima zaključen ugovor sa snabdevačem električnom energijom o unapred najavljenim količinama električne energije, a količina isporučene električne energije se razlikuje od ugovorene – najavljene količine električne energije
 2. Da li privredni subjekt ima pravo na ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte – utrošeno pogonsko gorivo za industrijsku mašinu – jamski utovarivač za podzemnu eksploataciju?
 3. Da li operator prenosnog sistema ima obavezu da obračuna akcizu na naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije koju naplaćuje u ime i za račun snabdevača električnom energijom u slučaju kada se krajnji kupci ne snabdevaju po ugovoru o potpunom snabdevanju?
 4. Da li akcionarsko društvo čija je šifra delatnosti 42.11 (Izgradnja puteva i autoputeva) ima pravo na refakciju plaćene akcize na evro dizel koji se koristi kao pogonsko gorivo za radne mašine?
 5. Tumačenje odredaba Pravilnika o blizim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje, u delu koji se odnosi na ispunjavanje uslova za refakciju plaćene akcize na derivate nafte prevoznika stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju, odnosno prevoza stvari u međunarodnom saobraćaju

RACUNOVODSTVO

 1. Na koji način AD za upravljanje slobodnom zonom „Pirot“ treba da vrednuje i evidentira otkup sopstvenih akcija, kao i kako se u poslovnim knjigama evidentira razlika između nominalne i prodajne vrednosti akcija?
 2. Implementacija odgovarajućeg sistema elektronskog fakturisanja – prijema računa u elektronskom obliku izdatih od strane pravnog lica iz inostranstva, između pravnih lica koja su direktno povezana sa informacionim sistemom posrednika


Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za oktobar 2015. godineovde


Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

 1. Da li se obračunava i plaća PDV na promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara, koji se vrši u okviru sprovođenja projekta „Razvoj sistema za navodnjavanj – I faza“, a koji se finansira iz sredstava zajma obezbeđenog od strane Fonda za razvoj Abu Dabija, saglasno Ugovoru o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje – I faza?
 2. Priznavanja rashoda reklame i propagande, odnosno reprezentacije po osnovu troškova degustacije proizvoda, odnosno davanja poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 3. Poreski tretman sticanja udela u rezidentnom pravnom licu u slučaju kada nakon sprovedenog postupka likvidacije nad nerezidentnim pravnim licem (vlasnikom udela u rezidentnom pravnom licu) drugi nerezident (osnivač nerezidenta nad kojim je sproveden postupak likvidacije) stiče udeo u predmetnom rezidentnom pravnom licu.
 4. Da li je nerezidentno pravno lice (vlasnik akcija u kapitalu rezidentnog pravnog lica) obveznik poreza po osnovu kapitalnog dobitka ukoliko vrši isplatu dividende svom osnivaču (takođe nerezidentu) tako što (po osnovu isplate dividende) na osnivača prenosi pravo svojine na akcijama u rezidentnom pravnom licu?
 5. Obračun kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, kao i raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja
 6. Da li poreski obveznik koji tokom perioda mirovanja poreskog duga prestane da izmiruje svoje tekuće obaveze ima pravo na pogodnosti koje pruža ZUOK ukoliko naknadno plati tekuće obaveze?
 7. Poreski tretman prihoda po osnovu kamate koji ostvari nerezidentno pravno lice iz Holandije od obveznika – rezidentnog pravnog lica u slučaju kada je rezidentno pravno lice 2008. godine zaključilo ugovor o kreditu sa (nepovezanim) pravnim licem iz Holandije, kojim je predviđena obaveza obveznika – primaoca kredita da plaća kamatu nerezidentnom pravnom licu – davaocu kredita, a 2014. godine nerezidentno pravno lice – davalac kredita ustupa svoje potraživanje drugom nerezidentnom pravnom licu (takođe iz Holandije) koje je povezano sa obveznikom
 8. Implementacija odgovarajućeg modela elektronskog fakturisanja i elektronskog arhiviranja u Republici Srbiji sa aspekta primene propisa o računovodstvu
 9. Da li postoji obaveza revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja banke (matično društvo) za ekonomsku celinu koju čini matično društvo (banka) i podređeno društvo koje nije banka, ako je dobijena saglasnost Narodne banke Srbije da zavisno društvo, koje nije banka, ne treba uključiti u godišnju reviziju finansijskih izveštaja na konsolidovanoj osnovi? 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 091 od 05.11.2015.godine, objavljeno je Autentično tumačenje odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji >>>Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo Bilten sa službenim objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa, za septembar 2015. godineovde

Iz ovog broja biltena izdvajamo sledeće:

POREZI 
 • Da li obveznik PDV koji ostvaruje naknadu od banke po osnovu pružanja usluga posredovanja kod kreditnih poslova ima obavezu da na tako ostvarenu naknadu obračuna i plati PDV
 • Primena zakona kojim se uređuje duvan, kao i zakona kojima se uređuju porez na dodatu vrednost i porez na prenos apsolutnih prava – na prodaju 80% fabrike za proizvodnju duvanskih proizvoda i 80% opreme za proizvodnju duvanskih proizvoda, kao dela imovine pravnog lica–prodavca
 • Poreski tretman poklon paketa koje proizvođač pelena i vlažnih maramica – privredno društvo iz Tomislavgrada, preko distributera obveznika PDV – privrednog društva iz Beograda, daje porodiljama u Republici Srbiji.
 • Poreski tretman donacija u dobrima i uslugama koji privrednom društvu izvrše pravna lica iz Republike Srbije i inostranstva, kao pomoć u cilju sanacije posledica poplava
 • Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara koji se vrši u okviru realizacije projekata kojima se sprovodi Program za celoživotno učenje i Erazmus+ program, finansi ranih iz sredstava donacije Evropske unije
 • Ko ima obavezu obračunavanja PDV kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet automobilskih i drugih otpadnih guma?
 • Poreski tretman organizovanja uslužne proizvodnje hibridnog semena kukuruza koji vrši obveznik PDV tako što bazno seme primljeno od naručioca usluge predaje poljo privrednicima
 • Poreski tretman manjka dobara u slučaju postojanja sumnje da je učinjeno krivično delo zloupotrebe ovlašćenja u privredi, koje ima za posledicu manjak dobara, što je i navedeno u krivičnoj prijavi koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo nadležnom javnom tužilaštvu
 • Ko ima pravo na PDV nadoknadu?
 • Poreski tretman prometa dobara u slučaju kada obveznik PDV – veleprodavac (lice A) izvrši promet dobara obvezniku PDV – kupcu (lice B) i po tom osnovu obračuna i plati PDV, nakon čega se lice B odlučuje da određenu količinu tih dobara, koja su ostala neprodata, vrati licu A
 • Poreski tretman prometa usluge preuzimanja obaveze obezbeđenja kredita koju davalac sredstava obezbeđenja – obveznik PDV pruža obvezniku PDV koji je uzeo kredit od poslovne banke
 • Način određivanja osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara
 • Opomena o vrsti i iznosu poreza dospelih za naplatu
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza u slučaju kada obveznik podnese više zahteva za odlaganje plaćanja
 • Šta čini osnovicu za obračun kamate u periodu odloženog plaćanja dugovanog poreza?
AKCIZE
 • Ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje koristi pumpa za beton – vozilo namenjeno za vršenje rada od strane lica koje pored pretežne delatnosti koja je obuhvaćena sektorom C Klasifikacije delatnosti – Prera đivačka delatnosti, obavlja i delatnost obuhvaćenu sektorom F – Građevinarstvo
 • Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste kao pogonsko gorivo u transportne svrhe
 • Da li privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom bakarnih cevi ima pravo na oslobođenje od plaćanja akcize na električnu energiju?
CARINA
 • Inicijativa za izmenu Priloga 5. Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku, u delu koji se odnosi na popunjavanje rubrike 56 Jedinstvene carinske isprave (JCI)
 • Mogućnost primene zakonske odredbe koja se odnosi na prethodni pregled robe i unošenje podataka o robi iz komisijskog zapisnika u deklaraciju za stavljanje robe u slobodan promet
 • Utvrđivanje preferencijalnog porekla proizvoda od mesa i mesnih prerađevina koji će biti dobijeni od uvezenih tovnih prasadi poreklom iz EU (Nemačka), koja će se od prosečne težine od 25 kg u momentu uvoza, toviti do najmanje 110 kg do klanja, pri čemu će se tokom tova koristiti isključivo stočna hrana domaćeg porekla, a ovako dobijeni gotovi proizvodi izvoziće se na područja CEFTA, Evropske unije i Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana
 • Zahtev za ujednačavanje carinske stope za uvoz dijetetskih proizvoda iz „trećih zemalja“ sa carinskom stopom za uvoz istih proizvoda u zemljama EU
 • Procedura rada privatnog carinskog skladišta iz kojeg će se vršiti snabdevanje stranih turističkih brodova
 • Da li je prema pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i prema Carinskom zakonu i Zakonu o Carinskoj tarifi, u periodu od 2005. do 2014. godine bila predviđena mogućnost istovremenog i ispravnog svrstavanja iste robe u dva tarifna broja
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft