Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. april 2019. Carinska tarifa Smanjenje carinskih dažbina
17. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
16. april 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
15.
decembar
2018.
Carina

Rok za predaju robe u tranzitnom postupku


Odredbama člana 123, Carinskog zakona propisana je odgovornost principala za predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromenjenom stanju, u propisanom roku uz pridržavanje mera koje je odredio carinski organ radi obezbeđenja istovetnosti robe.

Takođe, članom 404. stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom je dodatno regulisano određivanje roka u kome se roba mora predati odredišnoj carinarnici vodeći računa o putnom pravcu, važećim saobraćajnim ili drugim propisima o pojedinostima koje je dostavio principal.

Polazeći od napred navedenog, predviđeno je da carinski službenici u polaznoj carinskoj ispostavi u nacionalnom tranzitnom postupku određuju rok za predaju robe od 5 dana.

Aktom Uprave carina broj 148-04-030-14-15/2/2016 od 18.2.2016 godine, bliže je objašnjen postupak određivanja roka u slučaju zajedničkog tranzitnog postupka.

Imajući u vidu broj zemalja uključenih u zajednički tranzitni postupak, preporučuje se da rok predaje robe ne bude kraći od 7 dana za drumski saobraćaj, odnosno 14 dana za rečni i železnički saobraćaj, s tim što rok ne bi trebalo da bude duži od 14 dana za drumski i 28 dana za rečni i železnički saobraćaj,

Ovaj rok za predaju robe će se primenjivati od 17.12.2018. godine. 


Vrlo se često susrećemo u praksi sa situacijom da nerezidenti-fizička lica prilikom iznošenja efektivnog novca iz Republike Srbije u iznosu većem od 10.000 evra (kojom prilikom je efektivni strani novac i prezentovan u valuti evro), nadležnom carinskom organu prilažu potvrdu banke u Republici Srbiji o podignutom novcu sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice u valuti američki dolari.

Odredbama čl. 86. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl glasnik RS“ , br.113/2017, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pritom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno da prijavi nadležnom carinskom organu.

Takođe, tačkom 12. stav 1. Odluke propisano je da nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac do iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ako ovaj nerezident istovremeno u inostranstvo iznosi dinare i efektivni strani novac – ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivrednost u drugoj stranoj valuti.

Dalje u tačkom 12. stav 2. alineja 2. Odluke propisano je da nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac iznad iznosa iz stava 1. ove tačke (iznos veći od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti) ukoliko je taj novac podigao s deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – na osnovu potvrde te banke u Republici Srbiji – na osnovu potvrde te banke.

U tom smislu, a shodno članu 100. stav 1. tačka 5) i 6) Zakona, evidencija o prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizičkih prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice, treba da sadrži iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose, kao i poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose.

Imajući u vidu napred navedeno, potrebno je utvrditi vezu između prijavljene valute fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose i porekla istih, što u konkretnom slučaju podrazumeva da ukoliko nerezident-fizičko lice iz Republike Srbije iznosi efektivni strani novac u iznosu većem od 10.000 evra (kojom prilokom egfektivni strani novac i iznosi u valuti evro), a carinskom organu prilaže potvrdu banke u Republici Srbiji o podignutom novcu sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice u nekoj drugoj valuti, potrebno je da tom prilikom nerezident-fizičko lice priloži i odgovarajući dokaz o konverziji odgovarajuće sume novca.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft