Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10. decembar 2018. Carinska tarifa Zakon o Carinskoj tarifi
10. decembar 2018. Carina Republičke administrativne takse
10. decembar 2018. Carina Carinski zakon
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28.
novembar
2018.
Carina

Prenos efektivnog novca u inostranstvo


Vrlo se često susrećemo u praksi sa situacijom da nerezidenti-fizička lica prilikom iznošenja efektivnog novca iz Republike Srbije u iznosu većem od 10.000 evra (kojom prilikom je efektivni strani novac i prezentovan u valuti evro), nadležnom carinskom organu prilažu potvrdu banke u Republici Srbiji o podignutom novcu sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice u valuti američki dolari.

Odredbama čl. 86. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl glasnik RS“ , br.113/2017, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pritom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno da prijavi nadležnom carinskom organu.

Takođe, tačkom 12. stav 1. Odluke propisano je da nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac do iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ako ovaj nerezident istovremeno u inostranstvo iznosi dinare i efektivni strani novac – ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivrednost u drugoj stranoj valuti.

Dalje u tačkom 12. stav 2. alineja 2. Odluke propisano je da nerezident – fizičko lice može iznositi u inostranstvo efektivni strani novac iznad iznosa iz stava 1. ove tačke (iznos veći od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti) ukoliko je taj novac podigao s deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – na osnovu potvrde te banke u Republici Srbiji – na osnovu potvrde te banke.

U tom smislu, a shodno članu 100. stav 1. tačka 5) i 6) Zakona, evidencija o prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizičkih prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice, treba da sadrži iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose, kao i poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose.

Imajući u vidu napred navedeno, potrebno je utvrditi vezu između prijavljene valute fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose i porekla istih, što u konkretnom slučaju podrazumeva da ukoliko nerezident-fizičko lice iz Republike Srbije iznosi efektivni strani novac u iznosu većem od 10.000 evra (kojom prilokom egfektivni strani novac i iznosi u valuti evro), a carinskom organu prilaže potvrdu banke u Republici Srbiji o podignutom novcu sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice u nekoj drugoj valuti, potrebno je da tom prilikom nerezident-fizičko lice priloži i odgovarajući dokaz o konverziji odgovarajuće sume novca.
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft