Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18. januar 2019. Carina Elektronski lokator
14. januar 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
10. januar 2019. Bezbednost hrane Pravilnik o kvalitetu jaja
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17.
decembar
2018.
Carinski prekršaji

Prekršajna odgovornost nosioca odobrenja aktivnog oplemenjivanja


Postupak aktivnog oplmenjivanja prema sada važećem Carinskom zakonu koji je u primeni do početka primene novog Carinskog zakona, definisan  je kao je jedan od carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom, propisan odredbama od članova 143. do 156, kao i Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom.

Roba se stavlja u postupak aktivnog oplemenjivanja na osnovu podnetog zahteva carinskom organu u smislu člana 265. stav 1 tačka 2. Uredbe, nadležnom prema mestu u kome će se roba proizvoditi ili prerađivati. Nosilac odobrenja uz zahtev prilaže carinskom organu sve isprave neophodne za dobijanje odobrenja (ugovor, normativ proizvodnje, kao i druga dokumenta). Podnosilac zahteva pored navedenog je dužan da da sve podatke koji moraju biti tačni, nedvosmisleni i razumljivi, dostavi carinskom organu, kako bi isti doneo  odluku u dobrom uverenju  da će roba - dobijeni prizvod, nakon oplemenjivanja biti ponovo izvezen. Za ispravnost podnetih dokaza, odgovorno je lice koje organizuje izvođenje postupka obrade odnosno lice koje delimično ili u celosti obavlja postupak olemenjivanja.

Svako  iznošenje natačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenje carinskog organa na pogrešan zaključak, sticanje ili pokušaj da se stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina, olakšica u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja carinski dažbina ili bilo koja druga olakšica, predstavlja radnju izvršenja prekršaja iz člana 293 stav 1.  Carinskog zakona.
 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft