Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10. decembar 2018. Carinska tarifa Zakon o Carinskoj tarifi
10. decembar 2018. Carina Republičke administrativne takse
10. decembar 2018. Carina Carinski zakon
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15.
novembar
2018.
Carina

Pravilnik o popunjavanju JCI


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 086 od 09.11.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde
 
Vrše se sledeće izmene:

1) U Prilogu 5. „Popunjavanje jedinstvene carinske ispraveˮ, u delu „II Način popunjavanja rubrika JCI za tranzit robeˮ, u rubrici 50 (Principal), stav 2. menja se i glasi: „U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum i potpis.ˮ

U rubrici 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/zastupnika), stav 2. menja se i glasi: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.ˮ

U delu „III Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanjeˮ, u rubrici 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/zastupnika), stav 2. menja se i glasi: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.ˮ

U delu „IV Način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robeˮ, u rubrici 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/zastupnika), stav 2. menja se i glasi: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.ˮ

2)  U Prilogu 19. „Način popunjavanja rubrika sažete deklaracije za privremeni smeštajˮ, reči: „Ako je podnosilac pravno lice stavlja otisak službenog pečata.ˮ brišu se.

3) U Prilogu 22. „Korišćenje seta obrasca deklaracije o carinskoj vrednostiˮ, u pododeljku: „Način popunjavanja rubrika deklaracije o carinskoj vrednostiˮ, reči: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u ovu rubriku se upisuje i funkcija odgovornog lica i stavlja otisak službenog pečataˮ, zamenjuju se rečima: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u ovu rubriku se upisuje i funkcija odgovornog lica.ˮ

4) U Prilogu 25. u obrascima „Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka ekonomskim dejstvom/stavljanje robe u posebnu upotrebu”, „Zahteva za izdavanje odobrenja za rad carinskog skladišta ili primene postupka u skladištu tipa E (Dodatni obrazac)”, „Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac)ˮ i „Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac)ˮ koji su odštampani uz Pravilnik, zamenjuju se novim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

5) U Prilogu 26. „Način popunjavanja zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvomˮ, reči: „U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja se otisak službenog pečataˮ zamenjuju se rečima: „U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica i naziv firme podnosioca obrasca.ˮ 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 069 od 14.09.2018 godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 044 od 08.06.2018 godine,
objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 117 od 27.12.2017. godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 096 od 27.10.2017. godine, objavljeni su:
  1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde
  2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 083 od 15.09.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde

Akt Uprave carina 148-03-030-01-393/2017ovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 069 od 14.07.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 046 od 12.05.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 008 od 03.02.2017. godine, objavlje je Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 23.10.2015. godine, objavlje ne Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 26.06.2015.godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft