Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
januar
2019.
Carina

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture


Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture i pojačane mere carinske kontrole

Uprava carina je aktom broj 148-11-483-01-240/2010 od 01.10.2010, godine donela Objašnjenje za primenu pojednostavljenog carinskog postupka na osnovu fakture. Navedeni postupak sprovodi se na osnovu člana stav 1. tačka 2. Carinskog zakona, u skladu sa kojim carinski organ odobrava da neka od trgovinskih ili službenih isprava priloženih uz zahtev za stavljanje robe u carinski postupak zameni deklaraciju.

S tim u vezi, kako je dalje i naznačeno u predmetnom objašnjenju, radi efikasnog sprovođenja postupka, nosilac odobrenja, pre dopremanja robe graničnoj carinskoj ispostavi, sve podatks iz fakture elektronski mora da pošalje u ISCS, a postupak kod granične carinske ispostave sprovodi se dopremanjem robe i podnošenjem fakture u tri primerka.

Nakon obavljenog postupka na graničnoj ispostavi (poređenje podataka iz elektronskog dokumenta sa podacima iz fakture, pregleda dokumenata i robe i dr.), ukoliko su svi propisani uslovi ispunjeni, roba se pušta deklarantu.

Članom 22. 1. i 2. Carinskog zakona propisano je da carinski organi mogu preduzimati sve mere carinske kontrole koje smatraju neophodnim, te da te mere mogu obuhvatiti pregled robe. uzimanje uzoraka, proveru podataka navedenih u deklaradiji, kao i proveru verodostojnosti dokumenata, pregled računa i drugih evidencija privrednih subjekata, preglsd prevoznih sredstava, putničkog prtljaga i druge robe koju lica nose sa sobom ili na sebi, kao i sprovođenje službenih ispitivanja i drugih sličnih radži,

Polazeći od navedenog, u postupku sprovođenja mera carinskog nadzora i carinske kontrole pojednostavljenog postupka na osnovu fakture je i odredba čl. 205. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, kojom je propisano da nadležni carinski organ, ukoliko utvrdi neusaglašenost sa uslovima i kriterijumima iz člana 204. st. 1, 2. i 3. Uredbe, može da suspenduje i ukine odobrenje.

Takođe, izdat je veliki broj odobrenja licima koja ispunjavaju uslove za sprovođenje tog pojednostavljenog postupka. kao i činjenica da se isti obavlja na graničnoj ispostavi, nakon čega se roba, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi za sprovođenje tog carinskog postupka, odmah pušta deklarantu. U tom smislu je i veća i odgovornost carinskog organa u odnosu na sprovođenje propisanih mera carinskog nadzora i carinske kontrole u konkretnim situacijama.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft