Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25. oktobar 2019. Sanitarna kontrola Materijali i predmeti koji dolaze u dodir sa hranom
24. oktobar 2019. Sanitarna kontrola Uvoz kozmetičkih proizvoda
22. oktobar 2019. Devizno poslovanje Obaveza izveštavanja NBS o osnivanju firme u inostranstvu
22.
jul
2019.
Carinska tarifa

NOVO: Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina


Na sednici Vlade održanoj 18. jula 2019 godine, usvojena je Oduka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini. 

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 38/19), koja je doneta u skladu sa odredbama novog Carinskog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 95/18), u primeni je od 17. juna 2019. godine.

Odluka je u tački 2. dopunjena sa 15 tarifnih oznaka (iz Glava 27, 85 i 90), za koje je propisano smanjenjenje carinskih dažbina, odnosno izuzimanje od plaćanja istih. Ujedno je izmenjena stope carine za jednu tarifnu oznaku iz Glave 85.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 051 od 19.7.2019 godine.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 038 od 31.05.2019 godine, objavljena je Odluku o uslovima i načinu za smanjenej carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carisnkih dažbina u 2019. godini.

Razlog za donošenje ove odluke je usklađivanja sa pravnim osnovom propisanim novim Carinskim zakonom, koji je stupio na snagu 16. decembra 2018 godine, a koji će početi da se primenjuje od 17. juna 2019 godine. Stupanjem na snagu novog Carinskog zakona, prestaće da se primenjuju propisi doneti na osnovu Carinskog zakona ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon), dakle, između ostalih, i Odluka o uslovima i načinu za smanjenej carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carisnkih dažbina u 2019. godini ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 104/18, 13/19 i 30/19).

Nova odluka ne uvodi promene – njom je na dalje omogućen povlašćen uvoz sirovina, repromaterijala, komponenti i obrađenog duvama do sniženim stopama carine za robu iz tarifnih oznaka koje su sadržane u trenutno važećoj odluci.

Radi kontinuiteta primene, ovaj propis stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (8. juna 2019. godine), a primenjuju se od 17. juna 2019. godine.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft