Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
mart
2019.
Carinska tarifa

Odluke o smanjenju uvoznih dažbina u 2019.godini


Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 104/18) propisuje uslove i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini. U primeni je od 1. januara 2019. godine. 

Odluka je pretrpela dopunu sadržanu u Odluci o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini, usvojenoj na sednici Vlade 27. februara 2019. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, br. 13/19 od 28. februara 2019. godine, koja će biti u primeni od 8. marta 2018. godine.

Dopuna se odnosi na tačku 2. Odluke, koja u stavu 1. sadrži tabelu sa tarifnim oznakama za sirovine, repromaterijale i komponente za koje se carinske dažbine smanjuju (ili ukidaju). Njom se proširuje naimenovanja ex tarifne oznake 1517 90 99 00 - ex na bazi palminog ulja, za proizvodnju gotovih proizvoda iz tar. br. 1704 и 2104 i Glava 18 i 19 Carinske tarife).

Najnovijom dopunom, uvoz po sniženoj stopi carine 8% moći će da realizuju uvoznici robe iz ex tarifne oznake 1517 90 99 00 kada je ona namenjena potrebama konditorske industrije, za proizvodnju i pripremu nudli i za proizvodnju supa, uz prilaganje odgovarajuće izjave (dopune stava 3. tačke 2. Odluke)Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 104 od 28.12.2018 godine.

 

Odluka o izmeni Odluke  o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 013 od 28.2.2019. godine.

 

Odluka propisuje uslove i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini. 

 

Osnovne izmene u Odluci za 2019. godinu u odnosu na važeću iz 2018. godinu su sledeće:

 • brisanje četiri tarifne oznake za koje nije bilo realizacije uvoza tokom godine:  5205 14 00 00, 5205 15 10 00, 5205 15 90 00 i 5205 21 00 00,
 • uvođenje pet novih tarifnih znaka za potrebe domaće industrije, i to: 2009 11 99 00, ex 3923 21 00 00, 5402 62 00 00, 7607 11 19 00 i 8536 70 00 10

Odluka će biti u  primeni je od 1. januara 2019. godine.

 

* * * 

Odluka o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 104 od 28.12.2018 godine.

Osnovnom Odlukom, koja je u primeni od 1.1.2017. godine, propisani su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi na koje se naplaćuje posebna dažbina (prelevman) i njen iznos. Odluka je od početka primene već pretrpela tri izmene i dopune. 

 

Najnovije izmene su izvršene u članovima 3. i 8. Odluke, kojiima se propisuje:

 1. u članu 3:
  •  produženje primene mera, kojom se ne plaća posebna dažbina do 31. decembra 2019. godine za uvoz sledeće robe poreklom iz EU:
   • robe iz tarifne oznake 0103 91 10 00 i
   • robe iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, kada se koristi za konditorsku industriju ;
  • produženje primene mere, kojom se ne plaća posebna dažbina do 31. jula 2019. godine, za uvoz robe iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, poreklom iz EU, kada se koristi za proizvodnju sladoleda.
  • nova mera do 31. decembra 2019. godine kojom se ne plaća posebna dažbina za uvoz robe iz tar. oznaka 0402 10 19 00 i 0402 21 18 00, poreklom iz EU, kada se koristi za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104.
 2. U članu 8 stav 2. Odluke se propisuje  da se za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104.

Odluka će biti u  primeni je od 1. januara 2019. godine. 

 

* * *

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 104 od 28.12.2018 godine.


Osnovna Odluka propisuje uslove za smanjenje carinskih dažbina na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife, živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife i kukuruza iz tarifne oznake 1005 90 00 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije.

Izmenama i dopunama Odluke propisano je sledeće:

 1. Dopuna tačke 1 novom robom - maslacem iz tarifne oznake 0405 10 19 00 Carinske tarife - ex u ambalaži neto mase 20 kg ili više, ali ne preko 25 kg, za konditorsku industriju i proizvodnju sladoleda”
 2. Izmena i dopuna u tački 2 kojima je:
  • produžen rok do kraja 2019. godine za prasiće (na 5%) i juniće (na 0%), za tov poreklom iz EU;
  • ukidanje naplate za maslac poreklom iz EU, u ambalaži neto mase 20 kg, ali ne preko 25kg, za konditorsku industriju i za proizvodnju sladoleda do kraja 2019. godine
 3. Nova tačka 3 kojom se za robu iz tačke 1. ove odluke namenjenu za konditorsku industriju i proizvodnju sladoleda, pored dokaza o poreklu, traži od uvoznika da podnose carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije i proizvodnju sladoleda
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft