Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
novembar
2018.
Carinska tarifa

Mišljenja o svrstavanju proizvoda po Kombinovanoj nomenklaturi EU


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 408 od 12.11.2018 godine, objavljena je:

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe — Prženi instant rezanci — Tarifni podbroj 8528 71 13 i 8528 71 90

Izreka
 
Kombinovnu nomenklaturu koja se nalazi u Prilogu I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. oktobra 2006., treba tumačiti na način da aparate koji mogu primati, dekodirati i obrađivati televizijske signale koji se uživo prenose putem interneta, poput onih u glavnom postupku, treba svrstati u tarifni podbroj 8528 71 90, pod uslovom da nemaju ugrađen video prijemnik (tuner), ili „televizijski prijemnik”, a što je na sudu koji je uputio zahtev da proveri. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 399 od 05.11.2018 godine, objavljena je:

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe — Prženi instant rezanci — Tarifni podbroj 1902 30 10

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u njenoj verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. oktobra 2012. treba tumačiti na način da su jela od instant rezanaca, poput onih o kojima je reč u glavnom postupku, čiji bitan sastojak je kocka prethodno kuvanih i prženih rezanaca, obuhvaćena tarifnim podbrojem 1902 30 10 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 319 od 10.09.2018 godine, objavljena je:

Presuda Suda
- Zahtev za prethodnu odluku - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Svrstavanje robe - Kombinovana nomenklatura - Tarifni podbrojevi 7307 11 10, 7307 19 10 i 7307 19 90 - Pribor za cevi od livanog gvožđa s kuglastim grafitom
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. oktobra2013., treba tumačiti na način da pribor za cevi od livanog gvožđa s kuglastim grafitom treba svrstati u tarifni podbroj 7307 19 90.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 200 od 11.06.2018 godine, objavljena je:
 
Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Svrstavanje robe - Kombinovana nomenklatura - Podbrojevi 9021 10 10, 9021 10 90 i 9021 90 90 - Sistem za fiksaciju kičme
 
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2015/1754 od 6. oktobra 2015., treba tumačiti na način da je svrstavanje sistema za fiksaciju kičme poput onih o kojima je reč u glavnom postupku u podbroj 9021 90 90 kombinovane nomenklature isključeno ako se ti sistemi mogu svrstati u neki drugi podbroj broja 9021 kombinovane nomenklature. Eventualno svrstavanje tih sistema u podbroj 9021 10 10 ili podbroj 9021 10 90 kombinovane nomenklature zavisi od njihove glavne funkcije, što treba da utvrdi sud koji je uputio zahtev uzimajući u obzir objektivna obeležja i svojstva takvih sistema kao i upotrebu kojoj su namenjeni i njihovu konkretnu upotrebu. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 134 od 16.04.2018 godine, objavljena je:
 
Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Svrstavanje robe - Evropska usklađena norma EN 590:2013 - Podbroj 2710 19 43 kombinova nomenklature - Relevantni kriterijumi za svrstavanje robe kao gasnog ulja 

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1101/2014 od 16. oktobra 2014., treba tumačiti na način da se mineralno ulje poput onoga o kojem je reč u glavnom postupku ne može zbog svojih destilacijskih osobina svrstati kao gasno ulje u podbroj 2710 19 43 te nomenklature, unatoč tome što udovoljava zahtevima iz usklađene norme EN 590, u njenoj verziji iz septembra 2013., koji se odnose na gasno ulje namenjeno arktičkim klimama ili klimama s oštrim zimama. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 005 od 08.01.2018 godine, objavljena je:

Presuda Suda - Utvrđivanje carinske vrednosti - Član 29. stav 1. - Pretpostavke primene metode transakcijske vrednosti - Članovi 30. i 31. - Izbor metode utvrđivanja carinske vrednosti - Obveza carinskih organa da obrazlože izbor metode)

Izreka 
 1. Član 29. stav 1. Uredbe Veća (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. o Carinskom zakonu Zajednice, kako je izmenjena Uredbom (EZ) br. 955/1999 Evropskog parlamenta i Veća od 13. aprila 1999., treba tumačiti na način da se metoda za utvrđivanje carinske vrednosti previđena u toj odredbi ne primenjuje u pogledu robe koja nije bila prodana radi izvoza u Evropsku uniju.
 2. Član 31. Uredbe br. 2913/92, kako je izmenjena Uredbom br. 955/1999, u vezi s članom 6. Stav 3. treba tumačiti na način da su carinski organi obavezni u svojoj odluci kojom se utvrđuje iznos carinsog duga navesti razloge zbog kojih su odstupila od metoda utvrđivanja carinske vrednosti predviđenih u članovima 29. i 30. navedene uredbe, kako je izmenjena, pre nego što mogu zaključiti da se primeni član 31., kao i navesti podatke dostupne u Uniji na osnovu kojih su utvrdili carinsku vrednost predmetne robe, a kako bi omogućili zainteresiranoj strani da oceni osnovanost te odluke i pri punom poznavanju predmeta odluči je li korisno podneti pravni lek protiv nje. Na državama članicama je da, koristeći se svojom procesnom autonomijom, urede posledice u slučaju kada carinski organi povrede svoju obvezu obrazlaganja te utvrde je li i u kojoj je meri moguće takvu povredu otkloniti u okviru sudskog postupka, uz dužnost poštovanja načela ekvivalentnosti i delotvornosti. 
 3. Član 30. stav 2. tačku (a) Uredbe br. 2913/92, kako je izmenjena Uredbom br. 955/1999, treba tumačiti na način da nadležni organ, pre nego što sme odustati od primene metode utvrđivanja carinske vrednosti utvrđene tom odredbom, nije obvezno od proizvođača zahtevati da mu dostavi podatke potrebne za primenu te metode. Međutim, to je telo obvezno konsultovati sve izvore informacija i baze podataka kojima raspolaže. Takođe, ono mora zainteresovanim privrednim subjektima omogućiti da mu dostave sve podatke koji mogu doprineti utvrđivanju carinske vrednosti robe primenom te odredbe.
 4. Član 30. stav 2. Uredbe br. 2913/92, kako je izmenjena Uredbom br. 955/1999, treba tumačiti na način da carinski organi nisu obvezni obrazložiti neprimenu metoda predviđenih u tačkama (c) i (d) te odredbe, u slučaju da carinsku vrednost robe utvrđuju na temelju transakcijske vrednosti slične robe, u skladu s članom 151. stavom 3. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. jula 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe br. 2913/92, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1762/95 od 19. jula 1995.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 424 od 11.12.2017. godine, objavljena je:

Presuda Suda
- (Zahtev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifno svrstavanje — Tarifni podbroj 6212 20 00 (Pojasevi steznici s gaćicama) — Napomene s objašnjenjem Harmoniziranog sistema

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. oktobra 2012., treba tumačiti na način da se gaćice koje karakteriše smanjena vodoravna rastezljivost (po širini), koje, međutim, ne sadrže nerastezljive elemente ugrađene u tom smeru, mogu svrstati u tarifni podbroj 6212 20 00 kombinovane nomenklature ako ispitivanje pokaže da je njihova vodoravna rastezljivost (po širini) znatno smanjena radi pomoći ljudskom telu kako bi se stvorio utisak vitkijeg izgleda
 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 195 od 19.06.2017. godine, objavljena je:

Presuda Suda
- Zahtev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifni brojevi — Svrstavanje robe — Implantati na zavrtanj namenjeni za umetanje u ljudsko telo za lečenje lomova ili obavljanje protetičkih radova — Kombinovana nomenklatura — Tarifni broj 9021 — Uredba (EU) br. 1212/2014)

Izreka

Tarifni broj 9021 Kombiniovane nomenklature koja se nalazi u Prilogu I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1101/2014 оd 16. oktobra 2014., treba tumačiti na način da su tim tarifnim brojem obuhvaćeni medicinski implantati na zavrtanj poput onih o kojima je reč u glavnom postupku, s obzirom na to da ti proizvodi imaju svojstva koja ih razlikuju od uobičajenih proizvoda time što su obeleženi završnom obradom i velikom preciznošću kao i postupkom proizvodnje i posebnošću funkcije. Posebno, činjenica da se medicinski implantati na zavrtanj poput onih o kojima je reč u glavnom postupku mogu ugraditi u telo samo uz pomoć posebnih medicinskih instrumenata, a ne i uobičajenim instrumentima, čini svojstvo koje treba uzeti u obzir prilikom razlikovanja tih medicinskih implantata na zavrtanj od uobičajenih proizvoda. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 168 od 29.05.2017. godine, objavljena je:

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifni brojevi - Svrstavanje robe - Videokamere - Kombinovana nomenklatura - Podbrojevi 8525 80 30, 8525 80 91 i 8525 80 99 kombinovane nomenklature

Izreka 

Uredbu Komisije (EU) br. 1249/2011 od 29. novembra 2011. o svrstavanju određene robe u kombinovanu nomenklaturu treba tumačiti na način da nije primenjiva po analogiji na proizvode koji imaju karakteristike triju modela kamera iz linije GoPro Hero 3 Black Edition koji su u pitanju u predmetu C-435/15.

Uredbu Komisije (EU) br. 876/2014 оd 8. avgusta 2014. o svrstavanju određene robe u kombinovanu nomenklaturu treba tumačiti na način da je primenjiva po analogiji na proizvode koji imaju karakteristike triju modela kamera iz linije GoPro Hero 3 Black Edition koji su u pitanju u navedenom predmetu, ali je nevaljana
 
Podbrojeve 8525 80 30, 8525 80 91 i 8525 80 99 kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verzijama koje proizlaze redom iz Uredbe Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. septembra 2011., Uredbe Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. oktobra 2012. i Uredbe Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. oktobra 2013. treba tumačiti na način da, videosekvencu dužu od 30 minuta, sačuvanu u zasebnim datotekama u pojedinačnom trajanju kraćem od 30 minuta treba smatrati snimkom od barem 30 minuta samo jedne videosekvence, nezavisno od toga što korisnik ne može primetiti prelaz iz jedne datoteke u drugu pri njihovu prikazivanju, ili obratno, mora li gledalac tokom tog prikazivanja načelno odvojeno otvoriti svaku datoteku.
 
Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87 u verzijama koje proizlaze redom iz Uredbi br. 1006/2011, 927/2012 i 1001/2013, treba tumačiti na način da videokamera koja može snimati signale iz spoljnih izvora, ali ih ne može reprodukovati na televizoru ili spoljnom monitoru, pri čemu ta videokamera na ekranu ili monitoru može prikazati samo datoteke koje je sama snimila svojom objektivom, ne može biti svrstana u tarifni podbroj 8525 80 99 te kombinovane nomenklature.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 151 od 15.05.2017. godine, objavljena je: 

Presuda Suda
- (Zahtev za prethodnu odluku — Carinska unija — Carinski zakon Zajednice — Član 220. stav 2. tačka (b) — Naknadna naplata uvoznih dažbina — Legitimna očekivanja — Uslovi primene — Greška carinskih organa — Obaveza uvoznika da deluje u dobroj veri i proveri okolnosti u kojima je izdato uverenje o poreklu „obrazac A” — Dokazna sredstva — Izveštaj Europskog ureda za borbu protiv prevara (OLAF)) 

Izreka 

Član 220. stav 2. tačku (b) Uredbe Veća (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. o Carinskom zakonu Zajednice, kako je izmenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Evropskog parlamenta i Veća od 16. novembra 2000., treba tumačiti na način da se uvoznik može pozivati na legitimno očekivanje na temelju te odredbe kako bi osporio naknadno uzimanje u obzir uvoznih carina, ističući svoju dobru veru, samo ako su ispunjena tri kumulativna uslova. Prvi uslov je da carina nije naplaćena zato što su sama nadležna tela načinila grešku, zatim da je greška koju su načinila takva da je osoba u dobroj veri razumno nije mogla uočiti i, na kraju, da je poštovala sve odredbe na snazi u pogledu svoje carinske deklaracije. Nije moguće pozivati se na takvo legitimno očekivanje kada se uvoznik, iako je imao očite razloge da sumnja u tačnost uverenja o poreklu „obrazac A”, nije raspitao, u okviru svojih mogućnosti, o okolnostima izdavanja te potvrde kako bi proverio jesu li te sumnje opravdane. Međutim, takva obveza ne znači da je uvoznik opšte obvezan da proverava okolnosti u kojima carinski organi države izvoza izdaju uverenje o poreklu „obrazac A”. Na sudu je koji je uputio zahtev da oceni, vodeći računa o svim konkretnim dokazima u glavnom postupku, jesu li ta tri uslova ispunjena u ovom slučaju. 

Član 220. stav 2. tačku (b) Uredbe br. 2913/92, kako je izmenjena i dopunjena Uredbom br. 2700/2000, treba tumačiti na način da se, u predmetu poput onoga u glavnom postupku, iz informacija sadržanih u izvještaju Evropskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) može zaključiti da se uvoznik ne može pozvati na legitimno očekivanje na osnovu te odredbe radi osporavanja naknadnog uzimanja u obzir uvoznih carina. Ipak, s obzirom na to da takav izveštaj sadrži samo opšti opis predmetne situacije, a što treba da proveri nacionalni sud, on sam po sebi nije dovoljan da bi se valjano utvrdilo da su u tom pogledu zaista ispunjeni uslovi, naročito u pogledu relevantnog ponašanja izvoznika. U takvim okolnostima je obaveza na carinskim organima države uvoza da dokažu, pomoću dodatnih dokaza, da je to što su carinski organi države izvoza izdali netačno uverenje o poreklu „obrazac A” može pripisati tome što je izvoznik netačno predočio činjenice. Međutim, kada carinski organi države uvoza nisu u mogućnosti podneti spomenuti dokaz, na uvozniku je, ako je potrebno, da dokaže da je spomenuta potvrda donesena na osnovi tačnog prikaza činjenica od strane izvoznika.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 112 od 10.04.2017. godine, objavljena je: 

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku — Uredba (EEZ) br. 2658/87 — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifno svrstavanje — Kombinovana nomenklatura — Valjanost — Uredba (EU) br. 301/2012 — Tarifni brojevi 8703 i 8711 — Vozilo s tri točka pod nazivom ‚Spyder’ 

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja je sadržana u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe komisije (EU) br. 927/2012 od 9. oktobra 2012., treba tumačiti na način da vozilo s tri točka poput onoga o kojem je reč u glavnom postupku, opremljeno gumama proizvedenima za motocikle s tri točka, ali koje su slične onima za motorna vozila, kojim se upravlja pomoću upravljača za motocikle i koje ima upravljački sistem koji se zasniva na Ackermanovom načelu, spada u tarifni broj 8703 CN-a.  


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 104 od 03.04.2017. godine, objavljena je:  

Presuda Suda - Zahtjev za prethodnu odluku - Uredba (EEZ) br. 2658/87 - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni brojevi 3824 90 97 i 2106 90 92 — Proizvod u prahu sastavljen od kalcijum karbonata (95 %) i modifikovanog skroba (5 %))

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja je sadržana u Prilogu I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. oktobra 2013. treba tumačiti na način da se proizvod, poput ovog iz glavnog postupka, koji se koristi za proizvodnju tableta kalcijuma u obliku običnih tableta, šumećih tableta i tableta za žvakanje, koji se sastoji od hemijski određenog kalcijum karbonata u prahu i kojem je u svrhu lakše izrade tableta dodat prerađeni skrob s utvrđenim sadržajem skroba manjim od 5 masenih udela, treba svrstati u broj 2106 te nomenklature.  


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 70 od 06.03.2016. godine, objavljena je:

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Povraćaj uvoznih carina - Obveza države članice da predvidi plaćanje zateznih kamata čak i ako ne postoji pravno sredstvo pred nacionalnim sudovima 
Izreka

Kad se uvozne carine, uključujući i antidampinške dažbine, vraćaju zbog toga što su naplaćene kršenjem prava Evropske unije, što treba proveriti sud koji je uputio zahtev, države članice imaju obvezu, koja proizlazi iz prava Evropske unije, da strankama koje imaju pravo na povraćaj plate pripadajuće kamate koje teku od dana kada su te stranke platile vraćene dažbine


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 38 od 06.02.2016. godine, objavljena je: 

Presuda Suda - Zahtjev za prethodnu odluku - Uredba (EEZ) br. 2658/87 - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni brojevi 8539, 8541, 8543, 8548 i 9405 - Sijalice s diodama koje emitiraju svetlost (LED))

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja je sadržana u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1214/2007 od 20. septembra 2007., treba tumačiti na način da robu poput sijalica s diodama koje emituju svetlost o kojima je reč u glavnom postupku, podložno oceni suda koji je uputio zahtev svih činjenica kojima taj sud raspolaže, treba svrstati u tarifni broj 8543 KN-a. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 419 od 14.11.2016. godine, objavljena je: 

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Ocena valjanosti - Uredba (EZ) br. 1051/2009 - Zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni broj 8701 - Traktori - Podbrojevi 8701 90 11 do 8701 90 39 - Poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i traktori za šumarstvo, na točkovima, novi - Laka terenska vozila na četiri točka namijenjena da se koriste kao traktori

Izreka

Tačka 2. Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1051/2009 od 3. novembra 2009. o svrstavanju određene robe u kombinovanu nomenklaturu nije valjana, s obzirom na to da svrstava vozilo koje je u njemu opisano u podbroj 8701 90 90 te kombinovane nomenklature, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 948/2009 od 30. septembra 2009., a ne u jedan od podbrojeva 8701 2009 11 do 8701 90 39 navedene kombinovane nomenklature zavisno od snage motora tog vozila.
 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 402 od 31.10.2016. godine, objavljena je:  

Presuda Suda
- Zahtev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Kombinovana nomenklatura — Svrstavanje robe — Tumačenje podbroja Kombinovane nomenklature — Direktiva 2008/118/EZ — Uvoz trošarinske robe — Carinski postupak s odlaganjem — Posledice carinske deklaracije s pogrešno naznačenim podbrojem Kombinovane nomenklature — Nepravilnosti tokom kretanja trošarinske robe

Izreka
 1. Uredbu Veća br. 861/2010 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EU) br. 861/2010 od 5. oktobra 2010. treba tumačiti na način da ne ulazi u broj 2401 Kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87, kako je izmenjena Uredbom br. 861/2010, roba poput one u glavnom postupku koja se sastoji od duvana za pušenje, bez obzira na prisustvo duvanskih otpadaka, s obzirom na to da potonji ne sprečavaju tu svrhu predmetnog proizvoda. Takva roba međutim može biti obuhvaćena brojem 2403 te nomenklature iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87, kako je izmenjena Uredbom br. 861/2010, a naročito podbrojem 2403 10 90 navedene nomenklature, ako je upakovana u rasutom stanju, stisnuta u kutije obložene plastikom neto težine 30 kg. 
 2. Pojam „carinski postupak s odlaganjem ili postupanje” predviđen članom 4. tačkom 6. Direktive Veća 2008/118/EZ od 16. decembra 2008. o opštimim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive Veća 92/12/EEZ treba tumačiti na način da podvrgavanje određene robe carinskom postupku s odlaganjem ne može biti dovedeno u pitanje kada je poglavlje Zajedničke carinske tarife u koje ulazi roba tačno navedeno u njezinoj popratnoj dokumentaciji, ali je pogrešno naveden specifični podbroj. U takvom slučaju član 2. tačku (b) i član 4. tačku 8. Direktive 2008/118 treba tumačiti na način da treba smatrati da navedena roba nije bila uvezena i da nije podložna trošarini. 
 3. U situaciji poput one u glavnom postupku, pojam „nepravilnost” u smislu članka 38. Direktive 2008/118 treba tumačiti na način da ne obuhvata robu stavljenu u carinski postupak s odlaganjem, popraćenu dokumentom u kojem je navedeno pogrešno svrstavanje po carinskoj tarifi.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 335 od 12.09.2016. godine, objavljena je:  

Presuda Suda
- Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Kombinovana nomenklatura - Tarifni brojevi 8471 i 8521 - Napomene s objašnjenjem - Sporazum o trgovini IT proizvodima  - „Screenplays

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verzijama koje uzastopno proizlaze iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. oktobra 2006. i Uredbe Komisije br. 1214/2007 od 20. septembra 2007. treba tumačiti na način da aparati poput screenplaysa o kojima je reč u glavnom postupku, čija je funkcija, s jedne strane, čuvanje multimedijalnih datoteka, te s druge strane, njihova reprodukcija na televizoru ili video monitoru, pripadaju tarifnom broju 8521 te nomenklature. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 296 od 16.08.2016. godine, objavljena je: 

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku — Uredba (EEZ) br. 2658/87 — Zajednička carinska tarifa — Tarifno svrstavanje — Podbroj 6211 33 10 — Pregače — Kaputi za zaštitu od zračenja

Izreka

Kombinovana nomenklatura koja je sadržana u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. oktobra 2012., treba tumačiti na način da pregaču-kaput za zaštitu od zračenja, poput one o kojoj je reč u glavnom postupku, treba svrstati u podbroj 6211 33 10 navedene nomenklature, zbog njenih osobina i objektivnih svojstava te posebno njenog spoljnog izgleda, a da nije potrebno pozvati se na elemente koji predmetnom proizvodu daju bitan karakter.  


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 260 od 18.07.2016. godine, objavljene su: 

Presuda Suda
- Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Odeljak XVII. - Prevozna sredstva - Glava 87. - Vozila, osim železničkih ili tramvajskih vagona i lokomotiva te njihovi delovi i pribor - Tarifni brojevi 8703 i 8713 - Vozila na električni pogon koja se napajaju iz baterije - Pojam „osobe s invaliditetom”

Izreka
 • Tarifni broj 8713 Kombinovane nomenklature carinske tarife iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1810/2004 od 7. septembra 2004. treba tumačiti na način da
  • izraz „za osobe s invaliditetom” znači da je proizvod namenjen isključivo osobama s invaliditetom;
  • činjenica da vozilo mogu koristiti i osobe koje nemaju invaliditet nema uticaja na svrstavanje pod tarifni broj 8713 navedene Kombinovane nomenklature.
 • Pojam „osobe s invaliditetom” naveden u tarifnom broju 8713 Kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87, kako je izmenjena i dopunjena Uredbom br. 1810/2004. treba tumačiti na način da se njime određuju osobe čija je sposobnost hodanja nezanemarivo ograničena te da trajanje tog ograničenja i eventualna prisutnost ograničenja drugih sposobnosti nemaju uticaja. 
Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Svrstavanje robe - Uredba (EEZ) br. 2658/87 - Kombinovana nomenklatura - Tarifni broj 8710 i tarifni podbroj 9305 91 00 - Napomena 3. uz Odeljak XVII. i napomena 1. tačka (c) uz glavu 93. - Tenkovi i ostala oklopna borbena motorna vozila - Vojno oružje - Svrstavanje kupolnog sistema

Izreka
 
Kombinovana nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. oktobra 2013., treba tumačiti na način da kupolni sustav poput onoga o kojem je reč u glavnom postupku, a koji je uvezen radi proizvodnje tenkova i potom zaista bio korišćen u tu svrhu, ulazi u tarifni broj 8710 KN-a ako je „uglavnom” namenjen za tenk, a što je na sudu koji je uputio zahtev da proveri vodeći računa o karakteristikama i objektivnim svojstvima tog kupolnog sistema, a da pritom njegova krajnja uporaba u konkretnom slučaju nije odlučujuća za njegovo svrstavanje. Ako to nije slučaj, navedeni kupolni sistem kao deo ili pribor „vojnog oružja” treba svrstati u tarifni podbroj 9305 9100 navedene kombinovane nomenklature. 

Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni broj 2711 - Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici - materija koja daje bitni karakter - Tečni naftni gas

Izreka
 1. Pravilo 2. tačku (b) i pravilo 3. tačku (b) opštih pravila za primenjivanje kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi kako je naknadno izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1031/2008 od 19. septembra 2008. i Uredbom Komisije (EZ) br. 948/2009 od 30. septembra 2009. treba tumačiti na način da se – zato što svi sastojci mešavine gas, kao što je tečni naftni gas o kojemu je reč u glavnom postupku, njemu zajedno daju njegovu bitno svojstvo zbog čega nije moguće odrediti jedan sastojak koji mu daje bitan karkater i da u svakom slučaju nije moguće odrediti tačnu količinu svakog od sastojaka predmetnog tečnog naftnog gasa – ne sme primeniti pretpostavka prema kojoj materija koja proizvodu daje njegov bitni karakter u smislu pravila 3. tačke (b) tih opštihih pravila jeste onaj sastojak koji ima najveći postotak u mešavini.
 2. Spomenutu kombinovanu nomenklaturu treba tumačiti na način da tečni naftni gas, kao što je onaj o kojem je reč u glavnom postupku, a koji sadrži 0,32 % metana, etana i etilena, 58,32 % propana i propilena, te najviše 39,99 % butana i butilena, zbog čega nije moguće utvrditi koja mu od tih materija koje ga čine daje bitan karakter, potpada pod tarifni podbroj 2711 19 00 to jest pod „Naftne gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici, tečni, ostalo”.
 3. Član 218. stav 1. tačku (d) Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. jula 1993. o utvrđivanju odredaba za sprovođenje Uredbe Veća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice treba tumačiti na način da ne podrazumeva obavezu deklaranta tečnog naftnog gasa, kao što je onaj o kojem je reč u glavnom postupku, da precizno naznači postotak materije koja ima najveće učšće u tečnom naftnom gasu. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 243 od 04.07.2016. godine, objavljene su: 

Presuda Suda -  Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni broj 2206 - Tarifni broj 2208 - Alkoholna pića dobijena fermentacijom i zatim pročišćavanjem - Dodavanje aditiva alkoholnim pićima dobijenima fermentacijom i zatim pročišćavanjem - Pića koja su izgubila svojstva pića koja potpadaju pod tarifni broj 2206
Izreka
 1. Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verzijama koje proizlaze iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1719/2005 od 27. oktobra 2005. i Uredbe Komisije (EZ) br. 1214/2007 od 20. septembra 2007., treba tumačiti na način da piće poput Ferm Fruita, nastalo fermentacijom koncentrata jabuke, namenjeno da se upotrebljava čisto ili kao osnova za druga alkoholna pića, neutralne boje, mirisa i ukusa zbog pročišćavanja, uključujući ultrafiltraciju, i koje bez dodavanja destilovanog alkohola ima volumni udeo alkohola od 16 %, potpada pod tarifni broj 2208 te nomenklature.
 2. Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87, u verzijama koje proizlaze iz Uredbe br. 1719/2005 i Uredbe br. 1214/2007, treba tumačiti na način da pića čiji je volumni udeo alkohola 14 %, koja su proizvedena tako da su Ferm Fruitu dodati šećer, arome, bojila, materije za poboljšavanje ukusa, zgušnjivači, konzervansi i u slučaju jednog od njih pavlake, i koja ne sadrže destilovani alkohol potpadaju pod tarifni broj 2208 te nomenklature.
 3. Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87, u verzijama koje proizlaze iz Uredbe br. 1719/2005 i Uredbe br. 1214/2007, treba tumačiti na način da piće čiji je volumni udeo alkohola 13,4 %, koje se proizvodi tako da se Ferm Fruitu dodaju šećer, arome, bojila, materije za poboljšavanje ukusa, zgušnjivači, konzervansi i destilovani alkohol, pri čemu destilovani alkohol prema obimu i sadržini ne čini više od 49 % alkohola sadržanog u tom piću, dok preostalih 51 % nastaje postupkom fermentacije, potpada pod tarifni broj 2208 te nomenklature 
Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Uredba (EEZ) br. 2658/87 - Zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni podbrojevi 1517 90 91 i 1518 00 31 - Tekuća, neprerađena, neisparljiva biljna mešavina, koja se sastoji od ulja repice (88 %) i suncokretovog ulja (12 %)

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja je sadržana u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. septembra 2011. treba tumačiti na način da kod određivanja treba li mešavinu biljnih ulja poput one o kojoj je reč u glavnom postupku svrstati kao jestivu mešavinu biljnih ulja u tarifni podbroj 1517 90 91 KN-a ili pak kao nejestivu mešavinu biljnih ulja u tarifni podbroj 1518 00 31 KN-a treba voditi računa o svim relevantnim elementima konkretnog slučaja u meri u kojoj se odnose na objektivne osobine i svojstva prirođena tom proizvodu. Među relevantnim elementima koji mogu opravdati kvalifikaciju takve mešavine kao „nejestive” valja oceniti informacije koje je dao proizvođač te mešavine u okviru carinske deklaracije, prema kojima se, zbog karakteristika postupka proizvodnje, prisutnost štetnih materija u spomenutoj mešavini ne može isključiti. S tim u vezi, činjenica da analiza uzoraka uzetih na takvoj mešavini biljnih ulja nije pokazala prisutnost nijedne štetne materije nije, sama po sebi, dovoljna da dovede u pitanje kvalifikaciju mešavine o kojoj je reč kao „nejestive”. Takva posledica pretpostavlja postojanje drugih relevantnih dokaza koji mogu dovesti u pitanje tačnost informacija koje se odnose na postupak proizvodnje mešavine o kojoj je reč, koje je dao proizvođač i koje se nalaze u toj deklaraciji, u skladu s odredbama članaka 62., 68. i 71. Uredbe Veća (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice, kako je izmenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 648/2005 Evropskog parlamenta i Veća od 13. aprila 2005. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 156 od 02.05.2016. godine, objavljene su:
 
Presuda suda - Zahtev za prethodnu odluku - Carinska unija i Zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tumačenje - Pojam „proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju” - Odvojena pakovanja
Izreka

Pravilo 3.(b) opštih pravila za primenjivanje kombinovane nomenklature, koje se nalazi u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1214/2007 od 20.septembra 2007., treba tumačiti na način da se proizvodi poput onih o kojima je reč u glavnom postupku, koji su podneseni na carinjenje u odvojenim pakovanjima te se pakuju zajedno tek nakon carinjenja, ipak mogu smatrati „proizvodima pripremljenima u setovima za maloprodaju” u smislu tog pravila i, shodno tome, svrstati pod samo jedan tarifni broj, kad je s obzirom na ostale objektivne okolnosti utvrđeno, a što treba utvrditi nacionalni sud, da ti proizvodi čine celinu i da im je namena da se kao takvi ponude u maloprodaji.
 
Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Uredba (EEZ) br. 2658/87 - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni brojevi 8517, 8518, 8519, 8527 i 8543 - Autonomni aparat osmišljen za prikupljanje, primanje i internetski prenos audiodigitalnih datoteka u obliku pojačanog zvuka
 
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz uredbi Komisije (EZ) br. 1031/2008 od 19. septembra 2008. i (EZ) br. 948/2009 od 30. septembra 2009., treba tumačiti na način da autonomni aparat osmišljen za prikupljanje, primanje i internetski prenos audiodigitalnih datoteka u obliku pojačanog zvuka, poput onog iz glavnog postupka, treba, pod uslovom ocene svih bitnih elemenata kojima raspolaže sud koji je uputio zahtev, svrstati u tarifni broj 8519 te nomenklature. 
  
Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Kombinovana nomenklatura - Tarifni brojevi 2304, 2308 i 2309 - Svrstavanje koncentrata sojinih belančevina
 
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja je sadržana u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 948/2009 od 30. septembra 2009., valja tumačiti na način da je koncentrat sojinih belančevina, poput onog o kojem je reč u glavnom postupku, obuhvaćen tarifnim brojem 2309 te nomenklature. 


U "Sluzbenom listu Evropske unije" broj C 145 od 25.04.2016.godine, objavljene su:
 
Presuda suda - Zahtev za prethodnu odluku  Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe'Tarifni broj 3004 - Šumeće tablete koje sadrže 500 mg kalcijuma - nivoa materije u preporučenoj dnevnoj dozi koja je znatno viša od preporučene dnevne količine za potrebe održavanja opšteg zdravlja:
 
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. septembra 2011. treba tumačiti na način da je proizvod poput šumećih tableta s količinom kalcijuma od 500 mg po tableti, koje se upotrebljavaju za sprečavanje i lečenje nedostatka kalcijuma ili u vezi s posebnim postupcima sprečavanja i lečenja osteoporoze i na čijoj se etiketi za odrasle preporučuje maksimalna dnevna doza od 1 500 mg, obuhvaćen tarifnim brojem 3004 te nomenklature. 
 
Presuda suda - Zahtev za prethodnu odluku  Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe - Tarifni brojevi 8517, 8521, 8531 i 8543 - Roba pod nazivom „videomultiplekser”
 
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1214/2007 od 20. septembra 2007., treba tumačiti na način da se robu poput one pod nazivom „videomultiplekser” o kojoj je reč u glavnom postupku mora, zavisno o oceni svih činjenica od strane suda koji je uputio zahtev kojima taj sud raspolaže, razvrstati u tarifni broj 8521 te nomenklature. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 48 od 08.02.2016.godine, objavljena je Presuda suda - Zahtev za prethodnu odluku  Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe — Podbroj 9027 10 10 — Ultraljubičasti aerodinamični granulometri — Prenosna brojila čestica:
 
Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1031/2008 od 19. septembra 2008., treba tumačiti na način da ultraljubičasti aerodinamični granulometri i prenosna brojila čestica, poput onih iz glavnog postupka, ne ulaze u njezin podbroj 9027 10 10.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 38 od 01.02.2016.godine, objavljena je Presuda suda - Zahtev za prethodnu odluku  Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe — Tarifni broj 9025 — Pojam  Ultraljubičasti aerodinamični granulometri — Prijenosna brojila čestica
 
Izreka
 
Tarifni broj 9025 Kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. oktobra 2006., treba tumačiti na način da obuhvaća i indikatore temperature okoline od papirnatog materijala, ako je potrebno obložene plastičnim filmom koji, kao i dotični proizvodi u glavnom postupku pokazuju, promenom boje, nepovratno i bez mogućnosti ponovne upotrebe, je li postignut jedan ili više temperaturnih pragova. 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 371 od 09.11.2015.godine, objavljena je Presuda suda - Zahtev za prethodnu odluku  Tarifna i statistička nomenklatura — Svrstavanje robe — Mešavine aminokiselina koje se koriste u svrhu pripremanja hrane za odojčad i malu decu alergičnu na belančevine iz kravljeg mleka — Svrstavanje u tarifne brojeve 2106 ,prehrambeni proizvodi’ ili 3003 ,lekovi"

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, kako je izmenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1214/2007 od 20. septembra 2007., treba tumačiti na način da mešavine aminokiselina, poput onih u predmetu u glavnom postupku, koje se koriste u svrhu pripremanja hrane za odojčad i malu decu alergičnu na belančevine iz kravljeg mleka treba svrstati u tarifni broj 2106 te nomenklature kao „prehrambene proizvode” jer ti proizvodi zbog svojih objektivnih karakteristika i svojstava nemaju jasno određenu terapijsku ili profilaktičnu svrhu, čiji je učinak usmeren na tačno određene funkcije ljudskog organizma, i stoga ne nalaze primenu u sprečavanju ili lečenju bolesti ili slabosti niti su namenjeni medicinskoj upotrebi, što je na nacionalnom sudu da proveri.  


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 270 od 17.08.2015.godine, objavljena je Presuda Suda - Zahtev za prethodnu odluku - Carinska unija i zajednička carinska tarifa - Kombinovana nomenklatura - Tarifno svrstavanje - Brojevi 7318 i 8302 - Predmet koji je posebno izrađen za pričvršćivanje sigurnosnih ograda namijenjenih zaštiti djece)) 
 
"Prethodna pitanja

Moraju li se ogradne prečke s opisanim posebnim karakteristikama svrstati u tarifni broj CN 7318 ili 8302?
 
Izreka

Kombinovana nomenklatura iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja je proizašla iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1214/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1031/2008, treba se tumačiti na način da se predmet, poput onoga iz glavnog postupka, koji omogućava pričvršćivanje pokretne sigurnosne ograde za decu na zid ili dovratnik, treba svrstati u broj 7318 kombinovane nomenklature."
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft