Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
april
2019.
Pojednostavljeni postupci

Kućno carinjenje


Postupak deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava (kućno carinjenje) omogućava da se roba stavi u odgovarajući carinski postupak u prostorijama nosioca odobrenja ili u drugom prostoru koji odobri carinski organ. Na osnovu zahteva, koji se podnosi nadzornoj carinarnici na propisanom obrascu i nakon provere ispunjenosti propisanih kriterijuma, carinski organ izdaje odobrenje za ovaj vid pojednostavljenja. U skladu sa članom 201. stav 7. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, nosilac odobrenja je obavezan da pismeno obavesti nadzornu carinarnicu o svim okolnostima koje nastanu posle izdavanja odobrenja, a koje mogu da utiču na dalje važenje ili sadržinu odobrenja. Odobrenje se može suspendovati, ukinuti ili izmeniti u skladu sa članom 15. Carinskog zakona i čl. 205. do 208. Uredbe.

U slučaju kada je izdato odobrenje za pojednostavljenje, a javi se potreba za uvozom nove robe, takođe u pojednostavljenom postupku, nosilac odobrenja naknadno može podneti zahtev za izmenu ili dopunu spiska robe koji je sastavni deo odobrenja. Ukoliko se zahtev usvoji neće se vršiti izmena samog odobrenja, već će se samo ažurirati spisak podataka iz odgovarajućeg priloga koji će biti označen novim podbrojem osnovnog broja odobrenja i overen od strane nadzorne carinarnice. Ažurirani spisak se unosi u ISCS i dostavlja na isti način kao i osnovno odobrenje.

Takođe, kako bi se i izmene ove vrste svele na najmanju moguću meru, korisno je znati da prilikom apliciranja, u samom zahtevu, u delu koji se tiče robe (tačka 3.), podnosilac zahteva za odobrenje postupka kućnog carinjenja pri uvozu nije ograničen u pogledu broja stavki robe za koju se može tražiti pojednostavljenje. Isto tako, podnosioci zahteva bi trebalo da znaju da se u zahtevu opredeljuju za robu za koju će sprovoditi zahtevano pojednostavljenje na nivou glava Carinske tarife, a ne na nivou tarifne oznake. 


Uprava carina je objavila Akt br  148-I-030-01-21/5/2018 od 31.8.2018) Izmene i dopune
  • Objašnjenja o postupku kućnog carinjenja pri uvozu robe (Akt br. 148-I-030-01-21/2018 od 07.02.2018)
i
  • Objašnjenja o sprovođenju pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca (Akt br 148-II-483-01-93/2011 od 4.4.2011)


Jedan od uslova koji treba da ispuni podnosilac zahteva za (kućno carinjenje) pojednostavljeni carinski postupak iz člana 101. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona, u skladu sa kojim carinski organ odobrava da se roba stavi u određeni postupak na osnovu knjigovodstvene isprave kojom prilikom može da oslobodi deklaranta obaveza dopremanja robe je:

Potrebno je da podnosilac zahteva ili od njega ovlašćeni posredni zastupnik u skladu sa članom 7. Carinskog zakona, elektronski podnosi carinske deklaracije i elektronski vodi knjigovodstvenu evidenciju o robi. Lice koje elektronski podnosi carinske deklaracije mora da ima položen ispit za carinskog zastupnika.
 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft