Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. oktobar 2019. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
25. oktobar 2019. Sanitarna kontrola Materijali i predmeti koji dolaze u dodir sa hranom
24. oktobar 2019. Sanitarna kontrola Uvoz kozmetičkih proizvoda
17.
jun
2019.
Carina

Carinski postupci i carinske formalnosti


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 042 od 14.06.2019 godine, objavljeni su:

 • Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku
 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Pravilnik oo načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 038 od 31.05.2019 godine, objavljene su:

 • Uredba o carinskim povlasticama 
 • Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici  


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 103 od 26.12.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 048 od 22.06.2018. godine, objavljena je Odluka o izmeni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referataovde 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 044 od 08.06.2018 godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 025 od 30.03.2018 godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 108 od 01.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 101 od 10.11.2017.godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 049 od 22.05.2017. godine, objavljena je Odluka o izmeni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referataovde

U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 046 od 12.05.2017.godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 017 od 06.03.2017.godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde 

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, u članu 6. tačka 1) reči:
„Carinarnica Kraljevo – Carinska ispostava Kraljevo,
 – Carinska ispostava Čačak; ”
zamenjuju se rečima:
„Carinarnica Kraljevo – Carinska ispostava Kraljevo,
 – Carinska ispostava Čačak,
 – Carinska ispostava Novi Pazar;”. 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 007 od 31.01.2017.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka član 5a briše se. 

U članu 6. tačka 4) posle reči: „– Carinski referat Terminal–Preševo; ” dodaju se reči: „– Carinski referat Duvanska Niš;” 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 102 od 20.12.2016. godine, objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referataovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 095 od 30.11.2016.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde
 
"Izuzetno od odredbe stava 1. ove tačke, toluen iz tarifne oznake 2902 30 00 00 Carinske tarife, može da se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije u drumskom saobraćaju, preko: – Carinarnica Šabac – Carinska ispostava Sremska Rača;” 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 079 od 23.09.2016.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija  i drugih obrazaca u carinskom postupku >>>


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 073 od 31.08.2016.godine, objavljeni su sledeći propisi:
 1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 2. Uputstvo o načinu izdavanja potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji
 3. Uputstvo o postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki
 4. Uputstvo o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu 
U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15 i 88/15), u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku u delu „XXIV. Priložene isprave i dodatne informacije” u tački 4. „Zahtevi i izjave”, posle reči: 
,,Izjava o uvozu korišćene opreme I06 br./gggg”
dodaju se reči:
,,Izjava uvoznika, odnosno izvoznika lekova u smislu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama I37 br./gggg” .


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 044 od 29.04.2016.godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.
 
Prečišćen tekst ovog pravilnika možete videti na web site-u "Službenog glasnika Republike Srbije" u sekciji Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akataovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 016 od 26.02.2016.godine, objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referataovde 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 065 od 24.07.2015.godine, objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referataovde

 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft