Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
decembar
2020.
Carinska tarifa

CARINSKA TARIFA ZA 2021. GODINU - IzmeneVlada Republike Srbije je 19. novembra 2020. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: Uredba CT2021). 

Uredba CT2021 je doneta na osnovu Zakona o Carinskoj tarifi - člana 3. stav 8., kojim je propisano ovlašćenje Vladi da uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. 

Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi. 

U Uredbi CT2021 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2021. godinu (CN2021), kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini. Takođe, Uredba CT2021 sadrži određene izmene u prevodu naimenovanja.

Uredba CT2021 je objavljena u  „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 147 od 09.decembra 2020 godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.
 
IZMENE UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE  CARINSKE TARIFE ZA 2021. godinu

Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: Uredba o izmenama CT2021) je usvojena na sednici Vlade 29. decembra 2020. godine usvojila 

Carinska tarifa za 2021. godinu je propisana Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu i biće u primeni od 1. januara 2021. godine. Nacionalna Carinska tarifa za 2021. godinu je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu.

Uredba o izmenama CT2021 je radi usklađivanja sa izmenama Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2021. godinu iz decembra 2021. godine i odnosi se na tarifne oznake u Glavama 30 i 63.

Uredba o izmenama CT2021 stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft