Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Službena kontrola POU

Službena kontrola POU
OPŠTE O SLUŽBENOJ KONTROLI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

Uvod

U skladu sa odredbama Zakona o predmetima opšte upotrebe i Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Službeni list SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), pod predmetima opšte upotrebe podrazumevaju se:
 1. materijali i predmeti u kontaktu sa hranom uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja i ambalaža za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe;
 2. igračke;
 3. kozmetički proizvodi;
 4. materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom, odnosno sluzokožom bilo da se narušava ili ne narušava njihov integritet;
 5. detergenti, biocidi i druga sredstva za opštu upotrebu i održavanje higijene;
 6. duvan, duvanski proizvodi, pribor za upotrebu duvanskih proizvoda, elektronska cigareta i drugi sistemi za inhaliranje pare sa ili bez nikotina.
Dozvoljeno je isporučiti na tržište, samo zdravstveno ispravne, odnosno bezbedne, odnosno usaglašene predmete opšte upotrebe (član 15.  Zakona o predmetima opšte upotrebe).

Smatra se da predmet opšte upotrebe nije zdravstveno ispravan, odnosno bezbedan (član 17. Zakona o predmetima opšte upotrebe), ako:
 1. mu nedostaje deklaracija, odnosno ukoliko ista ne ispunjava sve zahteve propisane za deklarisanje određene vrste predmeta opšte upotrebe, na način da može da ugrozi zdravlje ljudi;
 2. su mu senzorna svojstva izmenjena zbog fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa na način da može da ugrozi zdravlje ljudi;
 3. po svom obliku, načinu izrade, odnosno obrade prilikom korišćenja predstavlja opasnost po zdravlje ljudi;
 4. sadrži materije ili sastojke koji nisu dopušteni, ili ako ih sadrži u nedozvoljenoj količini, a koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje ljudi;
 5. sadrži mikroorganizme u broju većem od dozvoljenog ili druge mikroorganizme štetne po zdravlje ljudi;
 6. u kontaktu sa hranom ili drugim predmetima opšte upotrebe sadrži ili oslobađa materije u količinama većim od propisanih, ili materije koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje ljudi, ili materije koje mogu menjati senzorna svojstva hrane ili predmeta opšte upotrebe;
 7. sadrži radionukleide iznad granica utvrđenih posebnim propisima;
 8. je zagađen fizičkim primesama (mehaničkim nečistoćama) koje mogu biti štetne po zdravlje ljudi ili izazivaju gađenje;
 9. zbog sastava ili drugih svojstava može štetno uticati na zdravlje ljudi.
Za pojedine predmete opšte upotrebe, sadržaj materija ili sastojaka iz člana 17. stava 1. tačka 4) Zakona o predmetima opšte upotrebe, određen je i propisom kojim se uređuju ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanje u promet i korišćenja hemikalija – Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalijaovde
 
SLUŽBENA KONTROLA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE PRI UVOZU

Uvoznik predmeta opšte upotrebe je dužan, da neposredno ili preko svog predstavnika (carinskog zastupnika – špedicije), po prispeću pošiljke koju uvozi, u mestu carinjenja, podnese pismeni zahtev u 3 (tri) primerka za pregled pošiljke radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti nadležnom sanitarnom inspektoru za granično područje, sa najmanje sledećim podacima o pošiljci: 
 1. ime i tačna adresa pošiljaoca, uvoznika i korisnika;
 2. sadržina pošiljke (vrste proizvoda) i njena težina;
 3. stanje i vrsta ambalaže kao i broj ambalažnih jedinica;
 4. oznaka prevoznog sredstva (broda, vagona, kamiona itd.);
 5. deklaracija proizvoda i namena pošiljke;
 6. eventualna havarija za vreme prevoza;
 7. naziv i adresa subjekta koji snosi troškove službene kontrole;
 8. vreme kada će pošiljka biti pripremljena za pregled i mesto pregleda;
 9. carinarnica i carinska ispostav ulaza pošiljke, broj i datum carinske prijave (sažeta deklaracijaJCI-a ili sličnog dokumenta za identifikaciju pošiljke);
 10. carinarnica i carinska ispostava ili drigi orgnizacioni oblik područne carinske jedinice gde se pošiljka carini, broj i datum carinske isprave (JCI-a, ili drugog dokumenta po kome se vrši carinjenje pošiljke). 
Uz zahtev za pregled pošiljke predmeta opšte upotrebe radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti, uvoznik je dužan da obavezno priloži kopije sledećih dokumenta:
 1. Carinski dokument (sažeta deklaracijaJCI-jedinstvena carinska isprava, ili drugi relevantan carinski dokument);
 2. Fakturu koja se odnosi na konkretnu pošiljku, po potrebi tovarni list sa paking listom kada postoji;
 3. Ovlašćenje (nalog za zastupanje) podnosioca zahteva, kada to nije neposredno uvoznik;
 4. Specifikaciju proizvoda u pošiljci po vrstama artikala koji se uvoze, u 3 primerka;
 5. Dokaz o uplati administrativne takse za rešenje, u propisanom iznosu u trenutku podnošenja zahteva za pregled, u korist budžeta Republike Srbije, u skladu sa u Tarifnom broju 1. i 185g Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 6. Dokaz o uplati naknade za pregled pošiljke, u korist budžeta Republike Srbije, u skladu sa Naredbom o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze.
Pored navedenih opštih dokumenata uvoznik je dužan da priloži i sledeća dokumenta:
 1. Ispravu o usaglašenosti izdatu od nadležnog organa zemlje proizvođača / izvoznika, ili koju je izdao proizvođač, koja je u zavisnosti od grupe predmeta opšte upotrebe izjava ili deklaracija o usaglašenosti, izveštaj o ispitivanju (stručno mišljenje i analitički izveštaj laboratorijskog ispitivanja), sertifikat (Zdravstvena potvrda – Health Certificate), uverenje o kontrolisanju ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtevima i prevodom na srpski jezik;
 2. Potvrdu znaka usaglašenosti koji je oznaka koju proizvođač stavlja na proizvod i kojim se potvrđuje da je taj proizvod usaglašen sa primenjivim zahtevima svih propisa koji propisuju zahteve za zdravstvenu ispravnost odnosno bezbednost konkretnog proizvoda pre njihovog stavljanja na tržište za proizvode za koje se navedenim zakonom zahteva znak usaglašenosti;
 3. Proizvođačku specifikaciju za svaku vrstu proizvoda, odnosno izjavu proizvođača sa podacima o vrsti, sastavu i čistoći sirovina, hemijskih sredstava, aditiva, aroma i drugih supstanci upotrebljenih u proizvodnji proizvoda sa prevodom na srpski jezik za proizvode odnosno sirovine kada je to potrebno;
 4. Prevod deklaracije od strane ovlašćenog sudskog tumača za svaku vrstu proizvoda i druga dokumenta potrebna za vođenje postupka radi identifikacije proizvoda i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti / bezbednosti / usaglašenosti proizvoda;
Na zahtev sanitarnog inspektora, uvoznik je dužan da priloži i druga potrebna dokumenta u skladu sa Zakonom o opšte upravnom postupku i Zakonom o predmetima opšte upotrebe.

Ukoliko uvoznik ne podnese potrebne dokaze kada se radi o činjenicama koje nisu opšte poznate, odnosno priložena dokumentacija nije potpuna i ne sadrži dokumenta i dokaze koji se zahtevaju po Zakonu o predmetima opšte upotrebe, odnosno bližem podzakonskom propisu, na zahtev sanitarnog inspektora, podnosilac zahteva je obavezan da zahtev za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe (podnesak) dopuni potrebnim dokumentima koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija a koji su neophodni za utvrđivanje činjenica i okolnosti u postupku,  u skladu sa članom 9. stav 4.članom  59. Zakona o opšte upravnom postupku, Ako podnesak ne bude uređen u roku, organ rešenjem odbacuje podnesak. Ako podnesak bude uređen u roku, smatra se da je od početka bio uredan, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Službena kontrola sanitarnog inspektora pri uvozu obuhvata: 
 1. Pregled dokumentacije - podrazumeva  pregled ispravnosti podnetog zahteva u pogledu potpunih podataka, kao i podnetih dokumenata u prilogu zahteva;
 2. Utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je pošiljka dopremljena odnosno higijenske uslove pod kojima je pošiljka uskladištena, ukoliko se u momentu nadzora ne nalazi na prevoznom sredstvu;
 3. Fizički pregled pošiljke na prevoznom sredstvu ili u mestu skladištenja;
 4. Pregled deklaracije na proizvodu i senzornih svojstava pošiljke gde je to moguće i potrebno;
 5. Uzimanje uzoraka predmeta opšte upotrebe radi laboratorijskih ispitivanja kada je to u skladu sa pregledom pošiljke i utvrđenim činjenicama potrebno.
Kriterijumi za uzimanje uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja u službenoj kontroli 

Pri uvozu predmeta opšte upotrebe - igračaka, pod uslovom da je obezbeđena sva potrebna dokumentacija, sanitarni inspektor je dužan da postupak uzorkovanja sprovodi u skladu sa sledećim kriterijumima odnosno u sledećim situacijama: 
 • kada inspektor posumnja u uslove transporta odnosno kada ovi uslovi nisu adekvatni;
 • kada inspektor posumnja u uslove skladištenja odnosno kada uslovi skladištenja nisu u skadu sa dobrom higijenskom praksom;
 • ako je oštećena ambalaža;
 • ako se ta vrsta proizvoda – igračke uvozi prvi put na naše tržište;
 • kontrola predmeta opšte upotrebe koja se uvozi, od istog proizvođača za istog uvoznika odnosno korisnika učestalo u kratkim vremenskim intervalima, ako je poslednja laboratorijska analiza starija od 3 meseca;
 • ako se određena vrsta predmeta opšte upotrebe već uvozila na naše tržište, a ne postoje dokazi o izvršenoj laboratorijskoj analizi iz prvog uvoza u tekućoj godini;
 • ako je u nekom od prethodnih uvoza ili prilikom monitoringa utvrđena neispravnost;
 • primljene informacije od RASFF (za materijale u kontaktu sa hranom), INFOSAN, RAPEX (igračke i drugi predmeti opšte upotrebe).
Uzorci za laboratorijska ispitivanja se uzimaju u dva primerka, u potrebnoj količini za vršenje potrebnih ispitivanja, od kojih se jedan šalje na analizu ovlašćenoj i akreditovanoj laboratoriji, a drugi kontrolni uzorak služi za superanalizu i čuva se do okončanja upravnog postupka kod sanitarnog inspektora pod odgovarajućim uslovima propisno zapečaćen i označen.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft