Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Izjava o poreklu na fakturi

Izjava o poreklu na fakturi
OVLAŠCENJE ZA SAČINJAVANJE IZJAVE O POREKLU NA FAKTURI

POJAM

Ovim ovlašćenjem se omogućava izvozniku da za robu koju izvozi u države sa kojima imamo potpisane i ratifikovane sporazume o slobodnoj trgovini, potvrđuje preferencijalno domace poreklo davanjem izjave na fakturi koja prati robu, pri čemu vrednost pošiljke nije ogranična.

Izvoznik može steći status ovlašćenog izvoznika za sačinjavanje izjave o poreklu robe na fakturi u skladu sa sledećim važećim sporazumima:
 • Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge straneovde i Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji - SSP. Važeća pravila o poreklu su propisana Prilogom I i Prilogom II (odstupanja od Priloga I) Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porekluovde;
 • Sporazumom o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006)ovde i Dodatni Protokol Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropiovde. Važeća pravila o poreklu su propisana Prilogom I i Prilogom II (odstupanja od Priloga I) Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porekluovde;
 • Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turskeovde;
 • Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTAovde. Važeća pravila o poreklu su propisana Prilogom I i Prilogom II (odstupanja od Priloga I) Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porekluovde;
 • Sporazumima o slobodnoj trgovini koji budu u narednom periodu stupili na snagu a propisuju status ovlašćenog izvoznika, uključujući i sve buduće eventualne izmene Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porekluovde.
Uprava carina može ovlastiti izvoznika za sačinjavanje izjave na fakturi ukoliko su ispunjeni određeni uslovi:
 1. izvoznik je ujedno i proizvođač proizvoda za koje se traži ovlašćenje za sačinjavanje izjave na fakturi, ili je sa proizvođačem proizvoda za koji traži ovlašćenje, u takvim poslovnim odnosima, koji nesmetano i jasno obezbeđuju dokazivost uslova za sticanje statusa proizvoda sa poreklom;
 2. izvoznik u svakom trenutku poseduje dokumentaciju s kojom može da potvrdi sticanje porekla robe za koju se sačinjava dokaz o poreklu u slučaju naknadne kontrole porekla robe;
 3. nad izvoznikom nije pokrenut stečajni postupak ili likvidacija; 
 4. izvoznik često obavlja isporuke proizvoda za koje se traži ovlašćenje za sačinjavanje izjave na fakturi;
 5. izvoznik ima zaposleno najmanje jedno lice (preporučuje se dva stalno zaposlena lica), koje poznaje pravila o poreklu robe, što se dokazuje važećom potvrdom Uprave carina o uspešno izvršenoj proveri poznavanja pravila o poreklu robe;
 6. izvoznik mora biti pouzdan i da u momentu podnošenja zahteva nema dospelih a neizmirenih obaveza po osnovu javnih plaćanja;
 7. izvoznik nije teže kršio ili ponavljao kršenje carinskih ili poreskih propisa (sagledavanje na nivou celog carinskog područja Srbije);
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠCENJA

Zahtev za izdavanje ovog ovlašcenja, na propisanom obrascu, podnosi se carinarnici nadležnoj prema sedištu podnosioca zahteva.

Zahtev mora da sadrži:

 • pun naziv privrednog društva-podnosioca zahteva, mesto i adresa sedišta, PIB, tel, e-adresa
 • ime i prezime/funkcija/kontakt adresa/tel. odgovornog lica privrednog društva;
 • priloge u tri primerka (po jedan za carinarnicu i Odeljenje, a jedan sa zavodnim pečatom će čuvati podnosilac u svojoj evidenciji). 

Uz zahtev, za svaki tarifni broj, podnosi se izjava u kojoj će podnosilac navesti:

 1. Opis proizvoda - HS tarifni broj i naimenovanje tarifnog broja, sažet i nedvosmislen trgovački naziv proizvoda sa definisanim preferencijalnim poreklom. Izjava se podnosi po jednom tarifnom broju proizvoda za koji se zahteva ovlašćenje za sačinjavanje izjave na fakturi, uključujući eventualno i proizvode iz proizvodnog programa proizvođača sa kojim izvoznik ima posebne odnose ili za one za koje se potvrđuje poreklo neke od zemalja/regiona u zoni slobodne trgovine;
 2. Pun naziv sporazuma za koji se zahteva ovlašćenje, pravni osnov po kome roba stiče status preferencijalog porekla, za svaki proizvod na koji se zahtev odnosi. To znači neophodnost tačnog pozivanja na uslov iz sporazuma na osnovu kog konkretan proizvod stiče status proizvoda sa preferencijalnim poreklom (potpuno dobijeni proizvodi, dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi shodno listi obrade i prerade (uslovi iz kolone tri ili četiri), kumulacija porekla, kombinacija navedenih uslova i sl.);
 3. Trenutni način nabavke repromaterijala (uvoz (sa preferencijalnim poreklom ili bez), od dobavljača na domaćem tržištu uz izjavu dobaljača itd.);
 4. Trenutni carinski postupak izvoznika (redovan uvoz repromaterijala, redovan izvoz gotovih proizvoda, aktivno oplemenjivanje...) kako bi se izbegla bilo kakva nepravilnost u primeni odredbi o zabrani povraćaja carine;
 5. Listu proizvoda za koje se podnosi zahtev za izdavanje ovlašćenja za sačinjavanje izjave na fakturi, koji su bili izvoženi u proteklih godinu dana kao proizvodi sa poreklom. Neophodan je i podatak o zemljama, odnosno teritorijama u koje je u tom periodu izvršen izvoz;
 6. Planirani broj izvoza robe sa poreklom u budućem period.

Pored ovoga, uz zahtev je potrebno priložiti i:

 1. Generalni opis na memorandumu izvoznika trenutnog načina nabavke repromaterijala (uvoz/domaća roba) po vrsti i poreklu, tehnološki opis procesa proizvodnje gotovih proizvoda (uz pozivanje na priloge, kataloge itd.);
 2. Dokaz o postojanju poslovnih odnosa, kada izvoznik nije ujedno i proizvođač proizvoda za koji se traži ovlašćenje za sačinjavanje izjave na fakturi. Ti dokazi mogu biti u vidu ugovora o poslovnoj saradnji kojim se navode konkretni proizvodi, izjave dobavljača u skladu sa članom 70. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju ili u vidu drugih dokaza iz kojih se može sagledati odnos izvoznika i dobavljača robe i ostali uslovi za konkretnu robu koja je namenjena izvozu sa preferencijalnim statusom;
 3. Overene kopije izvoda iz registracije privrednih društava;
 4. Deponovane potpise lica ovlašćenih za potpisivanje izjave o poreklu i fotokopije važećih potvrda Uprave carina o uspešno izvršenoj proveri znanja iz oblasti porekla robe za navedena lica;
 5. Dokaz o uplati administrativnih taksi;
 6. Kopije dokumentacije sa odabranim primerom izvoza robe sa poreklom (npr.faktura nabavke repromaterijala,proizvodna i izvozna dokumentacija uključujući i izdate dokaze o poreklu).

POSTUPANJE PO ZAHTEVU I DONOŠENJE ODOBRENJA


Carinarnica, odnosno Komisija obrazovana u svrhu procene uslova, pregleda zahtev i ako je uredan, pristupa proveri ispunjenosti uslova, nakon čega daje jasno izjašnjenje o ispunjenosti uslova, koje izjašnjenje sa spisima prosleđuje Odeljenju za poreklo robe Uprave carina, koje Odeljenje vrši proveru kod izvoznika.

Nakon sveobuhvatne kontrole kod izvoznika, Odeljenje dostavlja carinarnici mišljenje o ispunjenosti uslova, nakon čega carinarnica donosi ovlašćenje za sačinjavanje izjave o poreklu na fakturi. Ovlašćenjem se izvozniku dodeljuje broj carinskog ovlašćenja koji se sastoji od međunarodne oznake za Republiku Srbiju, rednog broja ovlašcenja i godine u kojoj je izdato predmetno ovlašcenje (npr. RS/20/18).

Izjava o poreklu može biti data kucanjem, otiskivanjem u pečatnom ili štampanom obliku teksta na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se jasno određuju proizvodi s poreklom.

Pravilo je da izjava o poreklu mora sadržati izvorni svojeručni potpis ovlašćenog izvoznika, međutim, ako izvoznik uz zahev podnese izjavu o odricanju od potpisivanja izjave o poreklu kojim prihvata punu odgovornost za svaku izjavu o poreklu u kojoj se on identifikovao kao da ju je sam svojeručno potpisao, izjava o poreklu ne mora biti svojeručno potpisana.

Izjave o poreklu unose se na račun ili na neki drugi komercijalni dokument koji izdaje ovlašćeni izvoznik u vezi s pošiljkom i koji je njegov vlastiti dokument (npr. otpremnica, predračun ili lista pakovanja).

Izjava o poreklu na posebnom obrascu nije dozvoljena. Izjava o poreklu se može podneti isključivo na posebnom listu komercijalnog dokumenta ako list predstavlja njegov sastavni deo.

Ako komercijalni dokument ima više stranica, svaka stranica treba biti numerisana, sa jasno navedenom izjavom o poreklu na kraju.

Na ispravama na kojima je navedena izjava o poreklu, proizvodi moraju biti detaljno opisani radi identifikacije. Proizvode bez porekla treba jasno identifikovati. Ako roba navedena na fakturi ili drugoj komercijalnoj ispravi ima preferencijalno poreklo različitih zemalja ili teritorija, u komercijalnom dokumentu treba navesti imena ili službene oznake zemalja ili teritorija, uključujući oznaku porekla proizvoda i u samoj izjavi.

Za slučaj potrebe razlikovanja robe s poreklom i robe bez porekla može se npr. u zagradi iza svake stavke proizvoda navesti zemlja porekla ili da se jasno naznači roba sa poreklom po rednim brojevima stavki iz fakture (obično ispod izjave o poreklu robe). Prihvatljiv je i bilo koji drugi način obeležavanja koji jasno i nedvosmisleno ukazuje na poreklo svakog proizvoda.

Ovlašćenje za sačinjavanje izjave o poreklu na fakturi se daje na neograničeni rok.

Ovlašćeni izvoznik mora voditi preciznu evidenciju izdatih izjava  o poreklu i u obavezi je da najmanje tri godine čuva kopije računa sa izjavom o poreklu i sve isprave koje su važne za utvrđivanje porekla robe.

Međutim, ukoliko carinski organ utvrdi nepravilnosti u pogledu korišćenja izdatog ovlašcenja, bez odlaganja će pokrenuti postupke radi preispitivanja izdatog ovlašćenja, a koji postupci mogu dovesti i do oduzimanja istog.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft