Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Otpad

Otpad

Prekogranično kretanje otpada vrši se u skladu sa Bazelskom konvencijom a detaljno je utvrđeno članovima 71, 72 i 73. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", br. 36/2009. i 88/2010.). Dozvole za prekogranično kretanje otpada u Srbiji postoje od 1999. godine. Sistem notifikacije koji se primenjuje na prekogranično kretanje opasnog otpada, u skladu sa članom 6. Bazelske konvencije, je da država izvoza dostavlja državi uvoza i svim državama tranzita Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada (Notifikacioni dokument). Prekogranično kretanje otpada ne može započeti pre nego što sve države ne izdaju dozvole (uvoz, izvoz i tranzit otpada). Svaku pošiljku prati dozvola sa Dokumentom o kretanju otpada izdatim od strane države izvoza i Obaveštenjem o prekograničnom kretanju otpada.

Za prekogranično kretanje neopasnog otpada (uvoz, izvoz i tranzit) ne primenjuje se sistem obaveštavanja i saglasnosti (notifikacijska procedura).
Na tranzit svih vrsta neopasnog otpada ne primenjuje se sistem dozvola.

Na uvoz i izvoz određenih vrsta neopasnog otpada ne primenjuje se sistem dovola (Uredba o listi neopasnog otpada za koje se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Službeni glasnik RS", broj 102/10)). Ali i prekogranično kretanje neopasnog otpada, iz ove Uredbe prati određena dokumentacija: 

 • Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada 
 • Kopija ugovora između lica koje organizuje prekogranično kretanje neopasnog otpada i uvoznika i/ili primaoca otpada, radi tretmana
 • Potvrda prijave prekograničnog kretanja neopasnog otpada nadležnim organima država koje su uključene u prekogranično kretanje neopasnog otpada
 • Druga dokumentacija koju zahtevaju uključeni nadležni organi

Uz zahtev za dobijanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada podnosi se opšta i posebna dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", broj 60/09 i 101/10). Podnosilac zahteva može zatražiti dozvolu ili prijaviti prekogranično kretanje otpada (uvoz, izvoz i tranzit) u više pošiljki u slučaju kada se radi o otpadu istih fizičko-hemijskih osobina, koji se otprema na isto odredište preko istih graničnih prelaza.

Opšta dokumentacija obuhvata sledeće:

 

1) za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada
 • Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada,
 • Dokument o prekograničnom kretanju otpada i
 • Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;
2) za uvoz i izvoz neopasnog otpada
 • Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada (DPPKNO) i
 • Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom.

Posebna dokumentacija za izvoz opasnog otpada (propisana Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", broj 60/09 i 101/10):

 • ugovor između izvoznika otpada i uvoznika, sa rokom važnosti do završetka isporuke i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako otpad nije tretiran kako je nameravano
 • odobrenje države uvoza, sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi, odnosno odložiti na ekološki način
 • odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta
 • izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz
 • dokaze da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti
 • podatke o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki)
 • podatke o graničnom prelazu na kome će se izvršiti izvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz, ruti kretanja do graničnog prelaza i od graničnog prelaza
 • dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine
 • odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu
 • polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik ministarstvo
 • administrativna taksa

Kad se dobije Dozvola za izvoz opasnog otpada naročito je važno ispoštovati propise o pakovanju i obeležavanju opasnog otpada, jer može da se desi da se i pored uredne dozvole pošiljka zaustavi zbog pakovanja i obeležavanja.

Uvoz opasnog otpada moguć je samo za otpade koji se nalaze u Uredbi o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine - („Službeni glasnik RS", br. 60/09).

Za dobijanje dozvole za uvoz neopasnog otpada, ako otpad nije u Uredbi o listi neopasnog otpada za koje se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Službeni glasnik RS", broj 102/10), potrebno je priložiti:

 • dokument koji prati prekogranično kretanje izdat od strane države izvoza i Izveštaj o ispitivanju otpada izdat od strane ovlašćene laboratorije
 • kupoprodajni ugovor za uvoz otpada – obzirom da je roba stigla po ugovoru za robu taj ugovor za dozvolu za prekogranično kretanje otpada nije relevantan
 • ugovor između uvoznika i prerađivača
 • dokaze da su uvoznik, izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti
 • izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz
 • izjavu prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja
 • saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada, u skladu sa zakonom
 • nalaz republičkog inspektora o sprovođenju mera zaštite životne sredine i o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada
 • podatke o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada
 • podatke o graničnom prelazu na kome će se vršiti uvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft