Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Slobodna trgovina

Slobodna trgovina

SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI

 

Na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Republika Srbija zaključila primenjuju se preferencijalne stope carine (niže od stopa carine propisanih Zakonom o Carinskoj tarifi) na robu poreklom iz tih zemalja, kada ih prate odgovarajući dokazi o poreklu.

U ovom momentu prilikom uvoza u Republiku Srbiju primenjuju se sledeći sporazumi:
  1. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom
  2. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom
  3. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan
  4. CEFTA sporazum (izmena)
  5. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU
  6. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom
  7. EFTA sporazum

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom


Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini je u primeni od 28. avgusta 2000. godine
.

Sporazum je pretrpeo dve izmene donošenjem:
  • Protokola o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini izmeđi Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije od 3. aprila 2009. godinei
  • Protokola o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini izmeđi Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije od 22. jula 2011. godine.
U Prilogu 2 sadržana je u listi izuzetaka od režima slobodne trgovine, koja obuhvata ograničen, mali broj proizvoda (roba).

Sporazum o
slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom primenjuje se od 31. marta 2009. godine. Zakon o potvrđivanju Sporazuma sa Belorusijom usvojen 11. decembra 2009. godine.

Sporazum je pretrpeo izmene 15. juna 2011. godine donošenjem Protokola između Vlade Republike Belorusije i Vlade Republike Srbije o izmeni i dopuni Sporazuma. Protokol sadrži izmenjene tekstove Priloga A i Priloga B Sporazuma.

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Kazahstan je zaključen 7. oktobra 2010. godine, a privremeno se primenjuje od 1. januara 2011. godine.

Ovim sporazumom je veoma mali broj proizvoda isključaen iz režima slobodne trgovine. Karakteristično je da su Liste izuzetaka iz režim slobodne trgovine usaglašene sa Republikom Belorusijom i Ruskom Federacijom.

CEFTA sporazum


Sporazum o izmenama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi se primenjuje od 27. oktobra 2007. godine.

Sporazum je imao izmenu u skladu sa Protokolom Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi kojim je postignuta dalja liberalizacija stopa carine za poljoprivredne proizvode (ukinute preferencijalne stope pri uvozu iz Moldavije i Albanije i promenjeni su uslovi preferencijalnog uvoza iz Hrvatske).

CEFTA sporazum se primenjuje na Albaniju,  Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Moldaviju i UNMIK u ime Kosova.

 

CEFTA sporazum predviđa punu liberalizaciju - nema naplate carina i ostalih carinskih dažbina.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane i Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji,  je potpisan 2008. godine, a primenjuje se od 30. januara 2009. godine kroz odredbe Prelaznog trgovinskog sporazuma.

 

SSP se u 2019. godini primenjuje prema dinamici stopa koja je ispregovarana za poslednju, šestu godinu liberalizacije. Ovo znači da svi industrijski proizvodi poreklom iz EU ne plaćaju carinu a da je za poljoprivredne proizvode iz 5 aneksa i 2 protokola dostugnut pun stepen liberalizacije, koji ne znači i oslobođenja od plaćanja carinskih dažbina.

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom se primenjuje od 1. septembra 2010. godine, što znači da se u 2019. godini primenjuje u skladu sa dinamikom propisanom za poslednju godinu liberalizacije.

Još u 2015. godini dostignuta je puna liberalizacija za sve industrijske proizvode. U delu poljoprivrede nije predviđena postepena liberalizacija stopa po godinama. Poljoprivredni proizvodi poreklom iz Turske se uvoze u Srbiju u skladu sa uslovima utvrđenim u Aneksu 1 ovog Protokola. Ovo znači da su za ograničenu listu poljoprivrednih proizvoda odobrene carinske kvote, dok se za sve ostale poljoprivredne proizvode koji nisu navedeni u tom Aneksu primenjuje carina (i ostale carinske dažbine) u punom iznosu.
 
Sporazum je pretrpeo izmene. 

Zakon o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, j usvojila Narodna skupština Republike Srbije 25. septembra 2018. godine i objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 12/18 od 27. septembra 2018. godine. Za primenu preferencijalnog režima pri uvozu u Republiku Srbiju robe turskog porekla, bitan je Aneks I Protokola  I. 

EFTA sporazum

Sporazum o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama (Republika Island, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Švajcarska Konfederacija), počeo je da se primenjuje za Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju i Kneževinu Lihtenštajn od 1. oktobra 2010. godine, za Kraljevinu Norvešku od 1. juna 2011. godine, a za Republiku Island od 1. oktobra 2011. godine.

 

EFTA sporazum se u 2019. godini primenjuje prema dinamici stopa koja je ispregovarana za poslednju godinu liberalizacije.

 

Za sve industrijske proizvode ne naplaćuje se carina.  

 

Što se tiče poljoprivrede, za sve EFTA zemlje jedinstveno su tretirani prerađeni poljoprivredni proizvodi (Protokol A) i ribe i proizvodi od ribe (Aneks II), dok su bazni poljoprivredni proizvodi ispregovarani bilateralno - sa svakom EFTA zemljom posebno.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft