Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Duvanske prerađevine

Duvanske prerađevine
Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1 jula 2020. godine
 
Podsećamo obveznike akcize, odnosno proizvođače i uvoznike cigareta da se od 1. jula 2020. godine primenjuju novi dinarski iznosi na cigarete.

Naime u skladu sa dugoročnom akciznom politikom, a prema članu 40 a Zakona o akcizama, akciza na cigarete u periodu od 1. jula 20. godine plaća se u iznosu, i to: 
Naziv Iznos akcize do 30.06. 2020 Iznos akcize od 1.07.2020  Razlika
 1 2 3 4
 Cigarete – domaće i iz uvoza  73,73 din/pak  75,25 din/pak  1,52 din /pak
 
Obveznici akcize - proizvođači cigareta koji nemaju akciznu dozvolu dužni su da na sve isporuke cigareta iz proizvodnog pogona u skladište na drugoj lokaciji  od 1. jula 2020. godine, obračunaju akcizu po novom dinarskom iznosu akcize.

Isto važi kada je reč o obveznicima - proizvođačima cigareta koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke cigareta  iz akciznih skladišta od 1.jula 2020. godine akciza se obračunava po novom iznosu akcize.

Takođe, na uvoz cigartea od 1. jula 2020. godine, obračun akcize vrši se po novom, iznosu akcize.
 
Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene dinarskog iznosa akcize 

U skladu sa članom 31a Zakona o akcizama proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da na dan 1. jula 2020. godine izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu obavezu popisa zaliha na dan 1. jula 2020. godine ima i trgovac na veliko duvanskim proizvodima. Popis zatečenih zaliha trgovac na veliko vrši  u svim skadištima.

Trgovac na veliko sastavlja popisnu listu o zatečenim zalihama cigareta za svakog proizvođača, odnosno uvoznika cigareta posebno. Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, količini i maloprodajnoj ceni cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da Izveštaj zajedno sa popisnom listom dostavi Upravi za duvan najkasnije do 16. jula 2020. godine.

Uprava za duvan, saglasno članu 44a Zakona o duvanu, dužna je da, nakon obrade podataka, popisnu listu i Izveštaja dostavi svakom proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta i to najkasnije u roku od deset daana od dana prijema popisne liste.

U skladu sa članom 31a stav 3. Zakona o akcizama, obveznik akcize – proizvođač cigareta, odnosno uvoznik, nakon dobijanja obaveštenja od Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovaca na veliko, dužan je da obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima, i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u prethodnom polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90.

U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Službenom glasniku Republike Srbije” do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize – proizvođač cigareta plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u na napred izneti način, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obračunata razlika akcize uplaćuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji  u ovom slučaju najkasnje do 14. avgusta 2020. godine. 


Akcizom se oporezuju sledeće duvanske prerađevine:
  • cigarete (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00);
  • cigare i cigarilosi (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00);
  • duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) - tarifni broj nomenklature CT 2403. 
  • nesagorevajući duvan (posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva).
Akcozom se oporezuju i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, (proizvodi iz tarifne oznake nomenklature CT 824 99 56 00 i 3824 99 57 00 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 70 90. )

Cigarete 

Na cigarete se primenjuje mešoviti sistem oporezivanja akcizom:
  • specifična akciza, utvrđena u apsolutnom iznosu na osnovicu koju čini paklica cigareta koja sadrži 20 komada cigareta i 
  • ad valorem akciza, utvrđena u određenom procentu od maloprodajne cene cigareta.
Maloprodajnu cenu cigareta, koja uključuje akcizu i PDV, utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

U cilju dostizanja minimalnog nivoa oporezivanja akcizom cigareta u RS sa direktivama EU propisano je postepeno povećanje ukupnog akciznog opterećenja cigareta.

Donet je srednjoročni plan postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2017–2020. godine, i to kroz povećanje specifične komponente akcize, tako da se specifična akciza povećava svakih šest meseci u navedenom periodu za 1,50 din/pak, pri čemu stopa ad valorem komponente akcize ostaje nepromenjena i iznosi 33% na maloprodajnu cenu cigareta u celom navedenom perioda primene. 

Dosadašnji nivo oporezivanja akcizom u Republici Srbiji iznosi 54€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, tako da se na ovaj način vrši umerenuo povećanje specifične komponente akcize na cigarete kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta.

Utvrđen akcizni kalendar – iznosi specifične akcize na cigarete za period 2017. - 2020. godine

Važeći iznosi akcize na cigarete su:

od 1. januara do  16. marta 2018. godine   67,00 din./pak 
od 17. marta do 30. juna 2018. godine  67,70 din./pak 
od 1. jula do 31. decembra 2018. godine   69,19 din./pak 
od 1. januara do 30. juna 2019. godine  70,70 din./pak 
od 1. jula do 31. decembra 2019. godine 72,22 din./pak 
od 1. januara do 30. juna 2020. godine 73,73 din./pak 
od 1. jula 2020. godine 75,25 din./pak 
 
Minimalna akciza na cigarete

Zakonom je regulisan koncept minimalne akcize koji  podrazumeva sledeće:
  • ukoliko je iznos obračunate akcize na cigarete koji se   dobija primenom propisanih stopa i iznosa akcize iz Zakona manji od minimalne akcize, plaća se minimalna akciza;
  • ukoliko je iznos obračunate akcize na cigarete veći od minimalne akcize, plaća se akciza propisana Zakonom.
Minimalna akciza na cigarete iznosi 100% ukupne akcize (specifične i ad valorem) utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta (PPMPC).

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta (PPMPC) izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u kalendarskoj godini. PPMPC predstavlja količnik između ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupne količine cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji u kalendarskoj godini. 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft