Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

"Kućno carinjenje"

POJEDNOSTAVLJENO DEKLARISANJE ROBE U POSTUPKU UVOZA I IZVOZA

U sklopu mnogih pojednostavljenja koja su propisana Carinskim zakonom iz 2010. godine, a koja Uprava carina primenjuje, jeste i pojednostavljeni postupak deklarisanja robe u postupku uvoza u prostoru primaoca i u postupku izvoza u prostoru pošiljaoca, odnosno tzv. "kućno carinjenje".

Zapravo, radi se o mogućnosti da primalac, odnosno pošiljalac robe, deklariše robu za određeni carinski postupak a bez obaveze dopremanja iste carinskom organu. Odnosno, izvoznik robe može da prijavi robu u određeni carinski postupak i da po potvrđenom prijemu obavešetenja od carinskog organa, robu iz svog skladišnog prostora uputi odredišnoj graničnoj ispostavi. U postupku uvoza, navedena mogućnost znači da primalac može primati u svojim prostorijama, robu stavljenu u tranzitni postupak bez pokazivanja te robe i pratećeg tranzitnog dokumenta odredišnoj carinskoj ispostavi, uz istovremeno odobrenje za stavljanje te robe u određeni carinski postupak bez obaveze dopremanja robe carinskoj ispostavi. Uvozni postupci koji se odobravaju su stavljanje u slobodan promet, carinsko skladištenje, a ukoliko se radi o ambalaži mogu se odobriti privremeni uvoz i ponovni uvoz.

USLOVI ZA DOBIJANJE ODOBRENJA

Da bi neko privredno društvo dobilo odobrenje za pojednostavljeno deklarisanje robe u izvozu, odnosno uvozu, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi.

To su:
 • da ima registrovano sedište u Republici Srbiji,
 • da redovno prijavljuje robu za postupak uvoza I da postoji ekonomska opravdanost za donošenje odobrenja
 • da on ili od njega ovlašćeni posredni zastupnik u skladu sa članom 7. Carinskog zakona, elektronski podnosi isprave za carinjenje i elektronski vodi knjigovodstvenu evidenciju o robi, odnosno da lice mora imati položen ispit za carinskog zastupnika
 • da u poslednje 3 godine podnosilac zahteva, odgovorno lice I lice odgovorno za carinska pitanja, nije oglašen odgovornim za teže carinske prekršaje ili učestale lakše carinske prekršaje,  
 • da uspostavi sistem kontrole angažovanih prevoznika u smislu striktnog poštovanja propisa,
 • da ima zadovoljavajući sistem vođenja poslovne, i prema potrebi, evidencije o prevozu robe,
 • da je finansijski likvidno,
 • da nije u postupku stečaja ili likvidacije,
 • da ima status ovlašćenog primaoca robe u tranzitu,
 • da bude držalac skladišta (ako zahteva odobrenje za postupak skladištenja)
 • da sačini interno uputstvo i u njemu definiše mesto u okviru svojih prostorija na kojem će biti postavljeno vozilo na kojem se nalazi roba deklarisana za konkretan pojednostavljeni postupak,
 • da se pismeno saglasi da će snositi sve troškove koji eventualno mogu nastati po osnovu prevoza, izlaska radi carinjenja van mesta, odnosno prostora u kome se redovno vrši carinjenje i prekovremenog rada carinskog službenika pri sprovođenju zahtevanog postupka,
 • ukoliko namerava da izvozi robu koju pri izvozu prati dokaz o preferencijalnom poreklu robe, a čija vrednost prelazi 6.000 evra, mora da poseduje status "ovlašćenog izvoznika".
PODNOŠENJE ZAHTEVA

Zahtev za dobijanje ovog odobrenja, na propisanom obrascu, podnosi se carinarnici nadležnoj prema sedištu glavnog knjigovodstva podnosioca zahteva. Jednim zahtevom može biti obuhvaćeno više uvoznih, odnosno izvoznih postupaka, kao i više prostora, odnosno prostorija u okviru iste carinarnice.
 
U zahtevu moraju biti navedeni podaci o:
 • podnosiocu zahteva (naziv, sedište, matični broj, PIB),
 • podaci o odgovornom licu (ime, JMBG, radno mesto u pravnom licu, telefon, elektronska adresa),
 • ugovor o zastupanju (ako podnosilac zahteva nije i podnosilac isprava),
 • podaci o carinskom agentu (ime, JMBG, telefon, elektronska adresa),sa priloženim dokazima o položenom carinskom ispitu,
 • podaci o robi (trgovački naziv, glava Carinske tarife, zahtevani carinski postupak, broj predviđenih postupaka na mesečnom nivou),
 • za postupak izvoza broj ovlašćenja za sačinjavanje izjave o poreklu na fakturi,
 • broj odobrenja za postupke sa ekonomskim dejstvom, ukoliko ih ima,
 • vrsta saobraćaja, jedna ili više (drumski, vazdušni, železnički idr),
 • podaci o bankarskim garancijama za obezbeđenje carinskog duga koji može nastati,
 • odredišna carinska ispostava,
 • granične carinske ispostave,
 • prostor iz koga će se roba otpremati, odnosno u koji će se roba dopremati,
 • način najave otpreme, odnosno dopreme (telefon, faks, elektronska adresa)
 • rok za podnošenje dopunske deklaracije,
 • dodatne informacije koje mogu biti od uticaja na donošenje odluke (obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe, obavezujuće obaveštenje o poreklu, dozvole nadležnih organa i slično).
Po primljenom zahtevu carinarnica proverava isti. Ukoliko je isti nepotpun poziva podnosioca na dopunu. Ukoliko je zahtev potpun, carinarnica proverava ispunjenost uslova u pogledu ekonomske opravdanosti, prekršajne odgovornosti, kao i da li je predložena nadzorna ispostava kadrovski i tehnički osposobljena za sprovođenje pojednostavljenog postupka. Nakon toga, pismeni izvštaj o proveri zajedno sa spisima predmeta dostavlja Odeljenju za ovlašćene privredne subjekte i pojednostavljene carinske procedure Uprave carina radi dobijanja obavezujućeg mišljenja, po kome postupa carinarnica.

DONOŠENJE ODOBRENJA

Odobrenje po podnetom zahtevu carinarnica donosi najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema urednog zahteva. Donosi se jedno odobrenje za sve izvozne, odnosno sve uvozne postupke, kao i za sve prostore pogodne za otpremu odnosno dopremu robe.Odobrenjem se određuje rok za podnošenje dopunske deklaracije.

Nakon toga nosilac odobrenja se od strane nadzorne carinske ispostave zadužuje carinskim obeležjima o čemu se vodi evidencija i koja se upoređuje sa evidencijom nosioca odobrenja.

Važenje odobrenja nije vremenski ograničeno, ali za sada, s obzirom na ograničeno vremensko važenje bankarskih garancija, važenje istog zavisi od važenja bankarske garancije, te se produžava podnošenjem nove bankarske garancije.

IZMENA ILI UKIDANJE ODOBRENJA

Nosilac odobrenja je dužan da carinarnicu obavesti o svim okolnostima koje nastanu nakon donošenja odobrenja, a koje utiču na njegovu primenu. Izmene odobrenja su moguće i obavljaju se prema zahtevu nosioca odobrenja, o čemu se sprovodi postupak kao i za izdavanje (mišljenje carinarnice, mišljenje Odeljenja).

Odobrenje se može ukunuti, poništiti i suspendovati u skladu sa članovima 14 i 15 Carinskog zakona, i čl. 5, 199, 205 do 208 Uredbe, kada se utvrdi da postoji neusaglašenost sa uslovima pod kojima je  dato odobrenje, kada ima osnova da se veruje da je bila izvršena radnja zbog koje može da se pokrene krivični postupak. U prvom slučaju se ostavlja nosiocu odobrenja rok od 30 dana da otkloni nepravilnosti, odnosno neusaglašenost u radu, a  ako to ne učini, suspenduje odobrenje na period od 30 dana, zatim se ukida potpuno.

SPROVOĐENJE POSTUPKA PO ODOBRENJU

IZVOZ

Nakon što utovari robu u prevozno sredstvo, nosilac odobrenja je dužan da vozilo postavi na mesto predviđeno internim uputstvom, te da izvrši prijavljivanje te robe za određeni carinski postupak. Ako nema nepravilnosti, elektronski podaci stižu do otpremne carinske ispostave i smatra se da je pojednostavljena deklaracija prihvaćena u tom trenutku. ISCS automatski šalje deklarantu povretnu poruku o prijemu elektronskih podataka i automatski prihvata deklaraciju.

Ukoliko u roku od 30 minuta od trenutka slanja povratne poruke, carinski službenik ne odluči da izvrši kontrolu deklaracije ili pregled robe, istekom navedenog vremena ISCS okončava postupak i deklarantu prosleđuje informaciju o broju deklaracije i tek tada mu omogućava da štampa deklaraciju, po potrebi stavi carinska obeležja i otpremi robu ka graničnoj ispostavi.

Ukoliko postoji potreba za pregledom robe, carinski službenik obaveštava deklaranta porukom putem faksa ili elektronskom poštom ili vrši nenajavljen pregled u prostoru određenom odobrenjem. O nalazu pregleda sačinjava zapisnik i okončava postupak.

Otprema robe se vrši po pravilima redovnog postupka. Graničnoj ispostavi podnosi se primerak pojednostavljene deklaracije i ostala dokumenta. U toj ispostavi se potvrđuje prijem i istup robe u ISCS i overava sva potrebna dokumentacija.

Ukoliko se roba otprema po TIR karnetu, u graničnoj ispostavi se prvo potvrđuje prijem pojednostavljene deklaracije, obrađuje se TIR karnet i potvrđuje istup po tom karnetu.

Odobrenjem se određuje rok u kome je nosilac dužan da otpremnoj carinskoj ispostavi podnese dopunsku deklaraciju uz koju prilaže svu dokumntaciju iz rubrike 40  i 44. T oje ona deklaracija po kojoj je roba već otpremljena, a koja se samo fizički dostavlja otpremnoj ispostavi. Na ispostavi se vrši kontrola te deklaracije, i ukoliko je sve pravilno, završava se postupak u ISCS, a podnosiocu se dostavljaju overeni primerci.

Ako se kontrolom utvrde nepravilnosti, po potrebi se proverava nosilac odobrenja i moguće je ukidanje navedenog odobrenja.

UVOZ

Kod uvoza je situacija obrnuta, odnosno postupak započinje prosleđivanjem elektronske deklaracije u ISCS odredišnoj ispostavi.  Predviđena su dva načina sprovođenja ovog postupka u uvozu:
 • stavljanje robe u pojednostavljeni postupak podnošenjem carinske deklaracije elektronskim putem ili
 • stavljanje robe u pojednostavljeni postupak ispostavljanjem knjigovodstvene isprave (koja mora da ima najmanje sledeće podatke: broj odobrenja, redni broj isprave, zahtevani carinski postupak, prethodna isprava, pošiljalac, zemlja izvoza I porekla, trgovački naziv robe, fakturna vrednost I valuta, paritet, broj koleta, bruto I neto masa, jedinica mere, količina, registarska oznaka vozila I broj I datum dopunske deklaracije koji se naknadno popunjava).
Kod oba načina, nosilac odobrenja, po prispeću robe u prostor određen odobrenjem, prevozno sredstvo postavlja na mesto određeno internim uputstvom, te da roku određenom za predaju robe po tranzitnoj ispravi, izvrši deklarisanje robe na osnovu knjigovodstvene isprave. Elektronski podaci stižu do nadležne ispostave i i smatra se da je pojednostavljena deklaracija, odnosno knjigovodstvena isprava,  prihvaćena u tom trenutku. ISCS automatski šalje deklarantu povretnu poruku o prijemu elektronskih podataka, vrši potvrdu prijema tranzitne isprave i automatski prihvata deklaraciju.

Ukoliko u roku od 15 minuta od trenutka slanja povratne poruke, carinski službenik ne odluči da izvrši kontrolu deklaracije ili pregled robe, istekom navedenog vremena ISCS okončava postupak i deklarantu prosleđuje informaciju o broju deklaracije i tek tada mu omogućava da štampa deklaraciju sa obračunatim carinskim dugom i istovar robu.

Ukoliko postoji potreba za pregledom robe, carinski službenik obaveštava deklaranta porukom putem faksa ili elektronskom poštom ili vrši nenajavljen pregled u prostoru određenom odobrenjem. O nalazu pregleda sačinjava zapisnik i okončava postupak.

Ako se desi da se pri istovaru robe utvrdi da stvarno stanje nije u skladu sa deklarisanim, nosilac odobrenja mora odmah prekinuti istovar i izvestiti nadležnu ispostavu koja će izvršiti pregled robe.

Postupanje sa pojednostavljenim deklaracijama u smislu poništenja, izmene, dopune, kao i nastanka obaveze plaćanja obavlja se prema odredbama Carinskog zakona i Uredbe, kao i za redovne deklaracije.

Odobrenjem se određuje rok u kome je nosilac dužan da otpremnoj carinskoj ispostavi podnese dopunsku deklaraciju uz koju prilaže svu dokumentaciju iz rubrike 40  i 44. To je ona deklaracija, odnosno knjigovodstvena isprava, po kojoj je roba već puštena, a koja se samo fizički dostavlja odredišnoj ispostavi. Na ispostavi se vrši kontrola te deklaracije, i ukoliko je sve pravilno, završava se postupak u ISCS, a podnosiocu se dostavljaju overeni primerci.

Ako se kontrolom utvrde nepravilnosti, po potrebi se proverava nosilac odobrenja i moguće je ukidanje navedenog odobrenja.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft