Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Aktivno oplemenjivanje

Aktivno oplemenjivanje
PREKRŠAJNA  ODGOVORNOST  NOSIOCA ODOBRENjA AKTIVNOG OPLEMENjIVANjA

Postupak aktivnog oplmenjivanja prema sada važećem Carinskom zakonuovde, koji je u primeni do početka primene novog Carinskog zakonaovde  definisan  je kao je jedan od carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom, propisan odredbama od članova 143. do 156 . kao i Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde

Ostvarivanje prava
 

Roba se stavlja u postupak aktivnog oplemenjivanja na osnovu podnetog zahteva carinskom organu u smislu člana 265. stav 1 tačka 2.Uredbe, nadležnom prema mestu u kome će se roba proizvoditi ili prerađivati. Nosilac odobrenja uz zahtev prilaže carinskom organu sve isprave neophodne za dobijanje odobrenja (ugovor, normativ proizvodnje, kao i druga dokumenta) Podnosilac zahteva pored navedenog je dužan da da sve podatke koji moraju biti tačni, nedvosmisleni i razumljivi, dostavi carinskom organu, kako bi isti doneo  odluku u dobrom uverenju  da će roba - dobijeni prizvod, nakon oplemenjivanja  biti ponovo izvezen. Za ispravnost podnetih dokaza, odgovorno je lice koje organizuje izvođenje postupka obrade odnosno lice koje delimično ili u celosti obavlja postupak olemenjivanja.

Svako  iznošenje netačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenje carinskog organa na pogrešan zaključak, sticanje ili pokušaj da se stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina, olakšica u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja  carinski dažbina ili bilo koja druga olakšica, predstavlja radnju izvršenja prekršaja iz člana 293 stav 1.  Carinskog zakonaovde 
 
Otuđenje privremeno uvezene robe ili korišćenje u druge svrhe
 
Ukoliko lice iz stava 1. ovog člana suprotno zakonskim odredbama izvrši prenos robe trećem licu, robu preda trećam licu na korišćenje, iznajmi ili je na neki drugi način koristi za druge svrhe, osim onih za koje je ta roba dobila olakšicu za plaćanje uvoznih dažbina tj.robu za koju je odobrena olakšica da u zalog, najam ili kao obezbeđenje od plaćanja dažbina pre izmirenja uvoznih dažbina, čini prekršaj iz člana 293 stav 1 tačka 2. Carinskog zakonaovde

Stavom 2. navedenog člana propisana je novčana kazna u rasponu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, za odgovorno lice u okviru  pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana. 

Za navedeni prekršaj propisana je kazna u rasponu od jednostrukog do četvorostrukog iznosa uskraćenih dažbina, kao i imperativna zaštitna mera oduzimanja robe iz člana 298.Carinskog zakonaovde
 
Odgovornost drugih lica

Odredbom člana 297. Carinskog zakonaovde, propisana je sankcija za lice koje kupuje, prodaje, rasprodaje, prima kao poklon, sakriva, preuzima radi smeštaja u određeni smeštajni prostor ili prevozi, čuva, koristi ili po bilo kom osnovu stiče robu za koju zna ili za koju je  imajući u vidu date okolnosti morao znati da su predmet prekršaja iz člana 292 do 295 Carinskog zaklonaovde kazniće se istom kaznom koja je predviđena za počinioca prekršaja.
 
Prekršajni postupak se po podnetom zahtevu  vodi pred mesno nadležnim Prekršajnim sudom.
 
Sa robom stavljenom u postupak aktivnog oplemenjivanja moguće je izvršiti neki od prekršaja iz člana 294. Carinskog zakonaovde za koji je propisana kazna za pravno lice koje izvrši prekršaj, u rasponu od 50.000 dinara do 1.500.000 dinara i to:

Tačke 1) koje prilikom podnošenja zahteva za odobrenje carinskog postupka, bilo dirktno ili indirektno podnese carinskom organu dokumentaciju koja sadrži netačne podatke i pod uslovom da takvo činjenje podrazumeva ili može podrazumevati oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina plaćanje smanjenog iznosa ili odobrenje neke carinske povlastice ili prava koja mu po zakonu ne pripadaju (član 11,111,112 i 113 Carinskog zakonaovde).

Iz upućujućih normi Carinskog zakonaovde, nesporno proističe da se ovaj postupak može izvršiti prilikom zahtevanja od carinskog organa da dononese određenu odluku ( član 11. Carinkog zakonaovde ), kao i da shodno odredbi člana 111.Carinskog zakonaovdecarinski postupak sa ekonomskim dejstvom može se primeniti samo na osnovu odobrenja koje izdaje carinski organ pod određenim uslovima propisanim članom 112.Carinskog zakonaovde a koja će biti sadržano u odobrenju u kome će se navesti uslovi pod kojima se sprovodi postupak(član 303 Uredbeovde). Obaveza nosioca odobrenja je da obavesti organ o svim činjenicama koje nastanu posle odobrenja, a utiču na njegovu dalju primenu ili sadržinu. Polazeći od činjenice da se postupak aktivnog oplemenjivanja, odnosno stavljanja robe u taj postupak može odobriti samo na osnovu odobrenja carinskog organa, bilo koje podnošenje dokumentacije koja sadrži netačne podatke carinskom organu, koje su relevantni za odobrenje aktivnog oplemenjivanja, dovodi do činjenja navedenog prekršaja. 

Tačke 3) lice koje pripremi ili naloži pripremu lažne evidencije o poreklu  robe; pripremi ili naloži pripremu dokumenata koji sadrže netačne podatke kako bi dovelo do nepropisnog odobrenja postupka sa ekonomskim dejstvom i utvrđivanje preferencijanog porekla robe koja je obuhvaćena tim dokumentom.

Tačke 6) podnese carinskom organu bilo direktno ili indirektno u okviru izvoznog postupka dokumenta koja sadrže netačne podatke pri čemu takvim činjenjem dobija ili može dobiti odobrenje povlašćenog postupka ili prava koja mu po zakonu ne pripadaju (član 87 stav 2)

Kao i za svaku drugu robu i za robu koja je stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja, podnosi se deklaracija, koja u određenim slučajevima (član 264. stav 3. tačka 1. Uredbeovde) može predstavljati i zahtev za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, sa isparvama potrebnim radi primene propisa, kojim je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje u pismenoj formi, podnosi se na propisanom obrascu - deklaraciji koja je u skladu sa Pravilnikom o obliku ,sadržini,načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde, mora biti popunjena na adekvatan način ili korišćenjem elektronskog sistema razmene podataka po uobičajenom postupku. Imajući u vidu da se radi o postupku sa ekonomskim dejstvom, odnosno o robi koja je uvezena bez plaćanja dažbina pod uslovom da će dobijeni proizvod u određenom roku biti ponovo izvezen, svakako da u okviru izvoznog postupka dokumenta moraju biti popunjena na adekvatan način sa tačnim podacima o robi koja se izvozi, uz razduženje robe koja je privremeno uvezena te su ovi podaci veoma bitni za pravilno sprovođenje i okončanje postupka i u situaciji kada će biti primenjen sistem povraćaja. 
 
Obaveze iz odobrenja postupka aktivnog oplemenjivanja

U tački 10) propisano je da će lice koje  ne poštuje obaveze koje proističu iz odobrenja carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom (član 113 stav 1, član 144 stav 1 i član 159) biti kažnjeno novčanom kaznom u navedenim iznosima.

Kao što je napred navedeno, postupak aktivnog oplemenjivanja je postupak sa ekonomskim  dejstvom, u samom odobrenju za carinski postupak u stavu 1 člana 113. navedeno je pod kojim uslovima se odobrava ovaj postupak i koje obaveze su nametnute nosiocu odobrenja, a u Uredbi o carinski dozvoljenom  postupanju u članu 301 do 310ovde., tačno su navedeni uslovi pod kojma se roba može naći u ovoj vrsti postupka. Članom 144 .Carinskog zakonaovde, propisana je upotreba ekvivalentne robe u postupku aktivnog oplemenjivanja, a punu razradu ovog postupka daje Uredba u članu 311ovde. Svako ponašanje suprotno odobrenju dovodi do činjenja ovog prekršaja. Odobrenjem sa između ostalog , utvrđuje normativ i način obračuna. Prema definiciji normativ je količina i procenat proizvoda koji su dobijeni oplemenjivanjem konkretne količine uvozne robe. On se utvrđuje prilikom davanja odobrenja ili u trenutku stavljanja robe u postupak. Utvrđuje se na osnovu proizvođačkih i tehničkih podataka. Ukoliko u toku procesa prizvodnje bude utvrđeno da normativ nije adekvatno utvrđen organizator proizvodnje je dužan da obavesti carinski organ i zatraži na obrazložen način da normativ nije adekavatan u suprotnom čini prekršaj;
 
Tačkom 11) propisana je prekršajna odgovornost za lice, koje ne obavesti carinski organ o postupcima preduzetim nakon odobrenja carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom i koji su od značaja za sadržaj i validnost takvog odobrenja (član 113 stav 2).,

Okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja

U tački 19) predviđa se odgovornost za lice koje obavesti carinski organ da određena roba napušta carinsko područje Republike Srbije, a da pri tom nema takvu robu, ili takve robe nema u prevoznom sredstvu (član 210).

Ovaj prekršaj čini lice, koje završava postupak aktivnog oplemenjivanja, a imajući u vidu da se radi o postupku sa ekonomskim dejstvom, kod koga je bitan uslov da se dobijeni proizvod do privremeno uvezenog materijala vrati u inostranstvo predstavlja prekršaj, koji se može izvršiti ukoliko se u deklaraciji prikaže da se vraća roba od koje je proizvedena - nova roba po odobrenim normativima i koja predstavlja bitan uslov za završetak postupka, bilo da se radi o postupku sa odlaganjem ili postupku sa povraćajem. Članom 308. Uredbeovde propisane su odredbe aktivnog oplemenjivanja kao i rokovi u kojima se roba mora izvesti.

Ukoliko je prekršaj izvršilo pravno lice propisana je kazna za odgovorno lice u pravnom licu u stavu 2. u iznosu od 15.000 do 150.000 dinara. 
 
Čuvanje dokumentacije i vođenje evidencije

Članom 295.Carinskog zakona propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 200.000,00 dinara za pravno lice, odnosno 100.000,00 dinara za preduzetnika, kao i 20.000,00 dinara za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu:
 
U tački 1: ne čuva dokumentaciju u propisanom periodu (član 26). Članom 26.propisana je obaveza čuvanja dokumentacije najmanje pet kalendarskih godina, radi kontrole koju sprovodi carinski organ.

U tački 11) propisana je odgovornost za lice koje propusti da vodi propisanu evidenciju za robu koja je stavljena u carinski postupak na način koji je odredio carinski organ ili je vodi neredovno

Članom 281. stav 1 .Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde nosioci odobrenja su obavezni da vode evidenciju o robi stavljenoj u postupak aktivnog oplemenjivanja. Carinski organ u svom odobrenju odobrava način na koji će se voditi evidencija uz mogućnost korišćenja knjigovodstvene evidencije korisnika odobrenja ukoliko sadrži sve potrebne podatke. Podnosilac zahteva je u svakom slučaju obavezan da navede podatak gde će se voditi evidencija prilažući uz zahtev izgled i sadržaj evidencije.
 
Nadzorni organ je ovlašćen da vrši kontrolu vođenja evidencije kao i da zahteva da se sprovede popis za svu robu ili za deo robe stavljene u postupak aktivnog oplemenjivanja.
 
Za navedene prekršaje prekršajni nalog izdaje carinarnica u skladu sa ovlašćenjem iz člana 302. Carinskog zakonaovde. Prema odredbama člana 173. Zakona o prekršajimaovde, ukolio lice prihvati odgovornost i plati polovinu izrečena  kazne u roku od 8 dana od dana prijema izdatog naloga, oslobađa se plaćanja druge polovin kazne. 
 
Rok za završetak postupka aktivnog oplemenjivanja

Carinskim zakonom je u članu 146. stav 1.ovde propisano da carinski organ određuje u  izdatom odobrenju rok u kome se dobijeni proizvodi moraju izvesti ili se moraju ponovo izvesti, odnosno u kome se mora zahtevati drugi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba, pri čemu se vodi računa koliko je vremena potrebno da se izvrše proizvodne radnje u odobrenom postupku oplemenjivanja uz uvažavanje količine uvezene robe,izradu i otpremanje dobijenih prizvoda.

Carinski organ na obrazloženi zahtev nosioca odobrenja može produžiti odobreni rok, ukoliko su razlozi opravdani (prilažu se dokazi koji ukazuju na opravdanost produženja). U zahtevu se navodi novi rok u kome će obaviti postupak obrade kao i količina uvezene  robe koja je ostala neprerađena. Ukoliko se ne postupi na navedeni način čini se prekršaj iz: 

Tačke 12)
:lice koje ne izveze tj. propusti da ponovo izveze robe u utvrđenom roku u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja, ili propusti da u datom periodu zahteva drugačije carinski odobreno postupanje ili korišćenje robe (član 146 stav 1).

Za navedeni prekršaj carinski organ izdaje prekršajni nalog. Prilikom izdavanja prekršajnog nalaoga izdaju se posebi nalozi pravnom i odgovornom licu.

Članom 296. Carinskog zakonaovde propisana  je novčana kazna za učinioce  prekršaja iz člana 294. i 295. u fiksnom iznosu od 40.000,00 dinara za pravno lice, 20.000,00 dinara za preduzetnika, odnosno 10.000,00 za fizičko lice i odgovrno lice u pravnom licu, pod uslovom da vrednost robe ne prelazi vrednost 1,000 evra. Plaćanjem polovine kazne u roku od 8. dana, učinilac se oslobađa plaćanja druge polovine kazne.
 
NOVI CARINSKI ZAKONovde

U "Službenom glasniku Republike Srbije" br.95/018 objavljen je tekst novog Carinskog zakona koji je usvojen 7.12.2018. godine sa odloženom primenom počev od 17.06.2019. godine.

U navedenom Zakonu odredbe o aktivnom oplemenjivanju propisane su VII delu zakona kao posebni postupci (ranije postupci sa ekonomskim dejstvom) i to opšte odredbe posebnih postupaka članovima 183.do 194.

Odredbe koje propisuju sam postupak aktivnog oplemenjivnja propisane su odredbama članova 220. do 222. Carinskog zakona.

Zakonom se ukida sistem povraćaja, postupak se pored ostalog može primeniti i na robu namenjenu ispitivanju kako bi se osigurala njena usklađenost sa tehničkim zahtevima za njeno stavljanje u slobodan promet kao i robu koja treba da se podvrgne uobičajenim oblicima postupanja. Pod pojmom oplemenjivanja podrazumeva se i postupak uništenja robe.

U odloženom roku od 6 meseci Vlada će doneti Uredbu o carinski dozvoljenom postupanju s robom kojom će biti propisani bliži uslovi za za primenu  navedenih zakonskih odredaba.

Carinski prekršaji vezani za postupak aktivnog oplemenjivanja, kaznene odredbe iz člana 293. sada važećeg zakona propisane su članom 266. dok su članom 267. stav 1. tačka 2, tačka 8, propisane odrebe iz člana 294. Carinskog zakona.
 
Odredbom člana 268. (295. sada važećeg zakona) propisana je fiksna kazna u iznosima od 200.000,00 dinara za pravno lice odnosno 100.000,00 za preduzetnika i 20.000,00 za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.

Članom 269. propisana je kazna kao u dosadašnjem članu 296. 

Prema odredbi člana 274. za prekršaj iz člana 268. i 269. Carinskog zakona  carinski organ izdaje prekršajni nalog, a za prekršaje iz članova 265, 266 i 267. carinski organ podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno nadležnom prekršajnom sudu. 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft