Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Uvozne dažbine

Uvozne dažbine

OSTALE CARINSKE DAŽBINE I DRUGE DAŽBINE U VEZI SA CARINSKOM TARIFOM

 

Prilikom uvoza određene robe na teritoriju Republike Srbije pored stopa carine u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi ili preferencijalnih stopa carine u skladu sa nekim od važećih sporazuma o slobodnoj trgovini naplaćuju se i druge carinske dažbine i porezi:

Posebne dažbine (prelevmani)

 

Na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2023. godini naplaćuju se posebne dažbine u skladu sa Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine.

 

Kolona 3 u tabeli koja se nalazi u tački 2. Odluke  sadrži iznose posebne dažbine za proizvode poreklom iz EU, koji su usklađeni sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.  

 

Kolona 4 u tabeli u tački 2. Odluke sadrži iznose posebne dažbine koji se naplaćuju za proizvode poreklom iz zemalja van EU. 

 

Tačkom 3. Odluke je propisano da se, izuzetno od tačke 2. Odluke, pri uvozu proizvoda poreklom iz EU, posebna dažbina za uvoz robe iz tarifne oznake 0103 91 10 00, za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 000402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za konditorsku industriju i za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 000402 21 18 00, za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, posebna dažbina se ne plaća do 31. decembra 2021. godine, a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 000402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, posebna dažbina se ne plaća do 31. decembra 2024. godine. 

 

Тačkom 4. Odluke propisano je da se posebna dažbina ne plaća pri uvozu poljo-privrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz Evropske unije u okviru kvota sadržanih u Protokolu uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane.

 

Tačka 7. Odluke propisuje da posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćuje se u skladu sa tim sporazumom, pri čemu niži iznos posebne dažbine može da se plati samo uz podnošenje odgovarajućih dokaza o preferencijalnom poreklu robe (tačka 7. Odluke).

 

Tačka 9. Odluke propisuje da za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu i proizvodnju sladoleda, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije.

Sezonske carine

 

Na uvoz nekih baznih poljoprivrednih proizvoda u 2021. godini naplaćuju se sezonska carinska stopa (sezonska carina) u skladu sa Odlukom o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda.

 

Kolona 3 u tabeli u tački 2 Odluke sadrži period primene (naplate) sezonskih carina za tarifne oznake sadržane u Odluci.

 

Kolona 4 u tabeli u tački 2. Odluke sadrži iznos sezonske carine (u %) za proizvode poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbije nema potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. 

 

Kolona 5 u tabeli koja se nalazi u tački 2. Odluke sadrži iznos sezonske carine (u %) za proizvode poreklom iz EU, koji su usklađeni sa Prelaznim trgovinskim sporazumom. Primena sezonske carine zavisi od Aneksa ili Protokola u kome se proizvod nalazi. 

 

Tačkom 4. Odluke propisano je da će se sezonska carina pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćivati u skladu sa odredbama tih sporazuma.

Smanjenje i izuzimanje stopa carine za određenu robu

 

U skladu sa Carinskim zakonom postoji mogućnost uvoza određene robe uz smanjenje carinskih dažbina ili čak uz izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina. Ovo je propisano podzakonskim propisima i to su:

  1. Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. godini

  2. Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

  3. Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. (sirovine)

 

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2023. godini, se primenjuje od 1. januara 2024. godine.

 

Pravni osnov za donošenje Odluke je član 43. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona, prema kome Vlada propisuje uslove, postupak i način primene autonomnih mera za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta. 

 

Odluka u okviru tačke 2. sadrži listu roba za koje se snižavaju i ukidaju stope carine propisane Zakonom o Carinskoj tarifi. Takođe, u stavu 2. tačke 2. Odluke propisano je da se stope carine na robu, koja je poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanjuju u skladu sa smanjenjem stopa carine predviđenim tim sporazumima.
  

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina  na određenu robu

 

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu propisuje na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 i na uvoz živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 poreklom iz zemalja članica Evropske unije. 
  

Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 0102 29 49 00 iznose 0%, iz tarifne oznake 0103 91 10 00 iznose 0%, u periodu do 31. decembra 2023. godine.. 

 


Napomena:

  • Uvoz opreme po osnovu uloga stranog lica i dalje je oslobođen na osnovu člana 14. Zakona o ulaganjima.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft