Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
septembar
2020.
Akcize

Značaj tarifne oznake nomenklature CT za ostvarivanje prava na refakciju akcize


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte − tečni naftni gas (propan butan smeša), koji se koristi prilikom prerade mleka i proizvodnje sireva, šifra delatnosti 10.51 obuhvaćene Sektorom − S Klasifikacije delatnosti, a u vezi sa usklađenošću tarifne oznake nomenklature carinske tarife u slučaju kada se tečni naftni gas (butan propan smeša) označava tarifnom oznakom nomenklature CT: 2711 19 00 00 80, a u Zakonu o akcizama je za pomenuti derivat nafte navedena tarifna oznaka nomenklature CT: 2711 19 00 00 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00371/2020-04 od 25.6.2020. god.)

Tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00, usaglašen je sa nomenklaturom carinske tarife, pri čemu je u skladu sa carinskim propisima izvršeno naimenovanje istog na tečni naftni gas tarifne oznake nomenlature CT: 2711 19 00 00 01 (Auto gas) i tečni naftni gas tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 80 (Tečni propan čistoće ne manje od 99%, za pogonsko gorivo ili za grajanje − ostalo), koji se koristi u industrijske svrhe. Naime, u navedenom slučaju, radi se o istom akciznom proizvodu − tečnom naftnom gasu iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama, na koji se obračunava i plaća akciza u iznosu koji je propisan Zakonom o akcizama na tečni naftni gas tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 pri čemu je u skladu sa carinskim propisima izvršeno naimenovanje iz razloga što je namena korišćenja navedenog derivata nafte različita, te se na tečni naftni gas tarifne oznake nomenlature CT: 2711 19 00 00 01 (Auto gas) pored akcize plaća i naknada za unapređenje energetske efikasnosti saglasno drugim propisima, dok se na tečni naftni gas tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 80 navedena naknada za unapređenje energetske efikasnosti ne plaća.

Prema tome, privredno društvo, koje se bavi preradom mleka i proizvodnjom sireva (šifra delatnosti 10.51 obuhvaćene Sektorom − S Klasifikacije delatnosti) i koje u svojoj proizvodnji koristi tečni naftni gas (propan butan smešu) iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00, pri čemu nabavku istog vrši od NIS-a koji u računima taj derivat nafte označava, kako navodite u vašem dopisu, tarifnom oznakom nomenklature CT: 2711 19 00 00 80, IMA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE na taj derivat nafte kada isti koristi u industrijske svrhe, imajući u vidu da se radi o istom akciznom proizvodu − tečnom naftnom gasu tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona , a da je saglasno carinskim propisima izvršeno usklađivanje nomenklature carinske tarife, pod uslovom da ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i navednim Pravilnikom.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft