Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
april
2019.
Sanitarna kontrola

Zakon o predmetima opšte upotrebe


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 025 od 3.4.2019 godine, objavljen je Zakon o predmetima opšte upotrebe.

 

Ovim zakonom definisani su sledeće kategorije proizvoda:

  • "granični proizvodi” - za koje, na osnovu njihovog izgleda / prezentacije, sastava, područja primene, tvrdnji i drugih katakteristika može biti nedovoljno jasno da li treba da budu kategorisati kao kozmetički proizvodi/predmeti opšte upotrebe u smislu ovog zakona ili treba da ispunjavaju zahteve propisa koji se odnose na druge kategorije proizvoda
  • materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, opšti zahtevi za sve materijale i predmete u kontaktu sa hranom, njihovo deklarisanje, deklaracija o usaglašenosti materijala i predmeta u kontaktu sa hranom sa pravilima koja se na njih primenjuju, sledljivost, dobra proizvođačka praksa, sistem obezbeđenja kvaliteta, sistem kontrole kvaliteta, kao i obaveza subjekta u poslovanju materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom da priprema i čuva odgovarajuću dokumentaciju u papirnom ili elektronskom obliku, a koja se odnosi na specifikacije, proizvodne formule i obradu koji su značajni za usklađenost i bezbednost gotovog materijala ili predmeta u kontaktu sa hranom i obaveza davanja na uvid pomenute dokumentacije sanitarnom inspektoru na njegov zahtev.
  • pojam igračaka, obaveze subjekata u poslovanju igračkama (obaveze proizvođača, ovlašćenog zastupnika, uvoznika, distributera), usaglašenost igračaka u smislu osnovnih bezbednosnih zahteva (opšti i posebni bezbednosni zahtevi), upozorenja, pretpostavka o usaglašenosti igračke, deklaracija o usaglašenosti, opšta načela znaka usaglašenosti, pravila i uslovi za stavljanje znaka usaglašenosti, ocenjivanje usaglašenosti (procena bezbednosti, postupci ocenjivanja usaglašenosti, pregled tipa), potrebna tehnička dokumentacija.
  • pojam kozmetičkog proizvoda, bezbednost kozmetičkog proizvoda, odgovorna osoba i njene obaveze, obaveze distributera, identifikacija u lancu snabdevanja (sledljivost), dobra proizvođačka praksa,  procena bezbednosti, procenitelj bezbednosti kozmetičkog proizvoda, dosije sa informacijama o proizvodu, ograničenja za supstance koje se koriste u proizvodnji kozmetičkog proizvoda, testiranje na životinjama, informacije za potrošače – deklarisanje, tvrdnje vezane za kozmetički proizvod, prijavljivanje ozbiljnih neželjenih efekata usled korišćenja kozmetičkog proizvoda kao i preduzetim korektivnim merama od strane subjekta u poslovanju
  • materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom odnosno sluzokožom bilo da se narušava ili ne narušava njihov integritet (u daljem tekstu: materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom odnosno sluzokožom) kao i uslovi za njihovo stavljanje na tržište Republike Srbije. Materijali i predmeti koji, kada se koriste u skladu sa svojom namenom i pod razumno predvidivim uslovima, dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom i ne narušavaju njihov  integritet jesu: predmeti koji se koriste kao sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela (a po svojoj nameni ne spadaju u kozmetičke proizvode) odnosno predmeti od tekstila, kože i drugih materijala koji dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom. Materijali i predmeti koji, kada se koriste u skladu sa svojom namenom i pod razumno predvidivim uslovima, dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom i narušavaju njihov  integritet jesu predmeti i pribor za ukrašavanje lica i tela, pirsing i imitacija nakita.
  • pojam detergenata, biocida i drugih sredstava za opštu upotrebu i održavanje higijene, a koji se koriste u svrhu održavanja opšte higijene, pranja i oplemenjivanja tekstila, pranja i dezinfekcije tvrdih površina, posuđa, pribora, uređaja, aparata, osvežavanje prostora i slično.
  • pojam duvanskih proizvoda, uslovi za isporuku na tržište Republike Srbije duvanskih proizvoda, pribora za pušenje i ambalaže (primarna ambalaža) za pakovanje duvanskih proizvoda, kao i informacije o proizvodu i deklaracija koji moraju biti neizbrisivi, lako uočljivi, čitljivi, razumljivi i napisani na srpskom jeziku
  • Nadzor nad predmetima opšte upotrebe prilikom uvoza radi isporuke na tržište kao i nadzor nad predmetima opšte upotrebe prilikom izvoza.

Utvrđena je dužnost uvoznika da, pre carinjenja, podnese pismeni zahtev ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja u mestu carinjenja za pregled pošiljke koju uvozi, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti.

Uz pismeni zahtev subjekat u poslovanju predmetima opšte upotrebe dužan je da podnese sve propisane dokaze od značaja za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti proizvoda koji se uvozi. Sanitarni inspektor donosi rešenje o ispunjenju propisanih uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti predmeta opšte upotrebe koji se uvozi, odnosno zabranjuje uvoz zdravstveno neispravnih odnosno nebezbednih predmeta opšte upotrebe i naređuje meru njihovog vraćanja pošiljaocu. Granični sanitarni inspektor, izuzetno, na zahtev uvoznika, ima ovlašćenje da rešenjem naredi meru uništenja zdravstveno neispravnih odnosno nebezbednih predmeta opšte upotrebe u skladu sa zakonom ili posebnim propisima, ukoliko pošiljka, iz opravdanih razloga, ne može da se vrati pošiljaocu.

Uzorkovanje i troškovi laboratorijskog ispitivanja uzoraka pre isporuke na tržište Republike Srbije kao i u postupku sanitarnog nadzora nad predmetima opšte upotrebe u proizvodnji i prometu.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft