Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. januar 2020. Ekologija Registracije sredstava za zaštitu bilja
13. januar 2020. Carina Carinski referati
9. januar 2020. Carinska tarifa Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini
3. januar 2020. Spoljna trgovina INCOTERMS 2020
4.
april
2019.
Sanitarna kontrola

Zakon o predmetima opšte upotrebe


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 025 od 3.4.2019 godine, objavljen je Zakon o predmetima opšte upotrebe.

 

Ovim zakonom definisani su sledeće kategorije proizvoda:

  • "granični proizvodi” - za koje, na osnovu njihovog izgleda / prezentacije, sastava, područja primene, tvrdnji i drugih katakteristika može biti nedovoljno jasno da li treba da budu kategorisati kao kozmetički proizvodi/predmeti opšte upotrebe u smislu ovog zakona ili treba da ispunjavaju zahteve propisa koji se odnose na druge kategorije proizvoda
  • materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, opšti zahtevi za sve materijale i predmete u kontaktu sa hranom, njihovo deklarisanje, deklaracija o usaglašenosti materijala i predmeta u kontaktu sa hranom sa pravilima koja se na njih primenjuju, sledljivost, dobra proizvođačka praksa, sistem obezbeđenja kvaliteta, sistem kontrole kvaliteta, kao i obaveza subjekta u poslovanju materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom da priprema i čuva odgovarajuću dokumentaciju u papirnom ili elektronskom obliku, a koja se odnosi na specifikacije, proizvodne formule i obradu koji su značajni za usklađenost i bezbednost gotovog materijala ili predmeta u kontaktu sa hranom i obaveza davanja na uvid pomenute dokumentacije sanitarnom inspektoru na njegov zahtev.
  • pojam igračaka, obaveze subjekata u poslovanju igračkama (obaveze proizvođača, ovlašćenog zastupnika, uvoznika, distributera), usaglašenost igračaka u smislu osnovnih bezbednosnih zahteva (opšti i posebni bezbednosni zahtevi), upozorenja, pretpostavka o usaglašenosti igračke, deklaracija o usaglašenosti, opšta načela znaka usaglašenosti, pravila i uslovi za stavljanje znaka usaglašenosti, ocenjivanje usaglašenosti (procena bezbednosti, postupci ocenjivanja usaglašenosti, pregled tipa), potrebna tehnička dokumentacija.
  • pojam kozmetičkog proizvoda, bezbednost kozmetičkog proizvoda, odgovorna osoba i njene obaveze, obaveze distributera, identifikacija u lancu snabdevanja (sledljivost), dobra proizvođačka praksa,  procena bezbednosti, procenitelj bezbednosti kozmetičkog proizvoda, dosije sa informacijama o proizvodu, ograničenja za supstance koje se koriste u proizvodnji kozmetičkog proizvoda, testiranje na životinjama, informacije za potrošače – deklarisanje, tvrdnje vezane za kozmetički proizvod, prijavljivanje ozbiljnih neželjenih efekata usled korišćenja kozmetičkog proizvoda kao i preduzetim korektivnim merama od strane subjekta u poslovanju
  • materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom odnosno sluzokožom bilo da se narušava ili ne narušava njihov integritet (u daljem tekstu: materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom odnosno sluzokožom) kao i uslovi za njihovo stavljanje na tržište Republike Srbije. Materijali i predmeti koji, kada se koriste u skladu sa svojom namenom i pod razumno predvidivim uslovima, dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom i ne narušavaju njihov  integritet jesu: predmeti koji se koriste kao sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela (a po svojoj nameni ne spadaju u kozmetičke proizvode) odnosno predmeti od tekstila, kože i drugih materijala koji dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom. Materijali i predmeti koji, kada se koriste u skladu sa svojom namenom i pod razumno predvidivim uslovima, dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom i narušavaju njihov  integritet jesu predmeti i pribor za ukrašavanje lica i tela, pirsing i imitacija nakita.
  • pojam detergenata, biocida i drugih sredstava za opštu upotrebu i održavanje higijene, a koji se koriste u svrhu održavanja opšte higijene, pranja i oplemenjivanja tekstila, pranja i dezinfekcije tvrdih površina, posuđa, pribora, uređaja, aparata, osvežavanje prostora i slično.
  • pojam duvanskih proizvoda, uslovi za isporuku na tržište Republike Srbije duvanskih proizvoda, pribora za pušenje i ambalaže (primarna ambalaža) za pakovanje duvanskih proizvoda, kao i informacije o proizvodu i deklaracija koji moraju biti neizbrisivi, lako uočljivi, čitljivi, razumljivi i napisani na srpskom jeziku
  • Nadzor nad predmetima opšte upotrebe prilikom uvoza radi isporuke na tržište kao i nadzor nad predmetima opšte upotrebe prilikom izvoza.

Utvrđena je dužnost uvoznika da, pre carinjenja, podnese pismeni zahtev ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja u mestu carinjenja za pregled pošiljke koju uvozi, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti.

Uz pismeni zahtev subjekat u poslovanju predmetima opšte upotrebe dužan je da podnese sve propisane dokaze od značaja za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti proizvoda koji se uvozi. Sanitarni inspektor donosi rešenje o ispunjenju propisanih uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti odnosno bezbednosti predmeta opšte upotrebe koji se uvozi, odnosno zabranjuje uvoz zdravstveno neispravnih odnosno nebezbednih predmeta opšte upotrebe i naređuje meru njihovog vraćanja pošiljaocu. Granični sanitarni inspektor, izuzetno, na zahtev uvoznika, ima ovlašćenje da rešenjem naredi meru uništenja zdravstveno neispravnih odnosno nebezbednih predmeta opšte upotrebe u skladu sa zakonom ili posebnim propisima, ukoliko pošiljka, iz opravdanih razloga, ne može da se vrati pošiljaocu.

Uzorkovanje i troškovi laboratorijskog ispitivanja uzoraka pre isporuke na tržište Republike Srbije kao i u postupku sanitarnog nadzora nad predmetima opšte upotrebe u proizvodnji i prometu.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft