Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. januar 2020. Ekologija Registracije sredstava za zaštitu bilja
13. januar 2020. Carina Carinski referati
9. januar 2020. Carinska tarifa Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini
3. januar 2020. Spoljna trgovina INCOTERMS 2020
8.
avgust
2019.
PDV

Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV


Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-44/2019-04 od 11.02.2019. god.)

Osnovicu kod prometa dobara, odnosno usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja, bez PDV. U osnovicu za obračunavanje PDV uračunavaju se javni prihodi (osim PDV) i svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga, a ne uračunavaju se popusti i druga umanjenja cene koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga, kao i iznosi koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugih lica, ako te iznose prenosi licima u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.

S tim u vezi, kako je osnovica za obračunavanje PDV element za utvrđivanje iznosa PDV koji se duguje za konkretni promet dobara, odnosno usluga, a da se procena poreske osnovice metodom parifikacije, propisana ZPPPA, koristi kod utvrđivanja poreske osnovice za period za koji se utvrđuje porez, pri utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV ne primenjuje se metod parifikacijeNaime, ako dva obveznika PDV prodaju jedno isto dobro na istoj ili sličnoj lokaciji, pod sličnim uslovima, ali po različitim cenama, činjenica da jedan obveznik PDV prodaje dobro po višoj ceni od drugog obveznika PDV ne može biti osnov da se obvezniku PDV koji prodaje to dobro po nižoj ceni utvrdi osnovica za obračunavanje PDV za prodaju tog dobra kao da je predmetno dobro prodao po višoj ceni.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft