Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

3.
jul
2020.
Bezbednost hrane

Uslovi za izvoz mešovite hrane u Evropsku uniju


Početkom primene Uredbe (EU), br. 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, kontrlola izvoza mešovite (kompozitne) hrane iz trećih zemalja, gde spade i Srbija, postaje strožija od strane nadležnih organa Evropske unije.

Srbija ima usaglašen sertifikat za izvoz mešovite hrane u Evropsku uniju u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 28/2012.

Pri izvozu mešovite hrane obratiti pažnju na zahteve Evropske unije koji se moraju poštovati:
  • Što se tiče mlečnih komponenti ugrađenih u mešovitu hranu, nema ograničenja za uvoz u Evropsku uniju, ako potiču iz EU odobrenog objekta u Srbiji ili su poreklom iz nekog odobrenog objekta u Evropskoj uniji;
  • Uslovi za izvoz mešovite hrane iz Srbije u Evropske unije, koji u svom sastavu sadrže bilo koji % prerađenog proizvoda od mesa, jeste da mesna komponenta potiče iz EU odobrenog objekta u Srbiji ili bilo kog odobrenog objekta u Evropskoj uniji, pri čemu naročito obratiti pažnju na sledeće da:
    • za proizvode od mesa goveda, ne postoje nikakvi posebni uslovi;
    • komponente/proizvode od mesa živine koji se ugrađuje u mešovitu hranu, moraju biti termički obrađeni, tako da se u svim delovima mesa postiže temperatura od najmanje 70 °C;
    • komponente/proizvodi mesa svinja koji se ugrađuju u mešovitu hranu, moraju biti termički obrađeni tako da se u svim delovima mesa postiže temperatura od najmanje 80 °C. 
Objekat u Srbiji u kome se proizvodi mešoviti proizvod/mešovita hrana, ne mora biti posebno odobren za EU, niti mora da se nalazi na Listi trećih zemalja odobrenih za izvoz u EU, ukoliko komponenta ispunjava napred navedene uslove.

Ako je tokom proizvodnje finalnog mešovitog proizvoda, došlo do prerade primarnog neprerađenog proizvoda životinjskog porekla, te je prerada primarnog proizvoda životinjskog porekla sastavni deo proizvodnje konačnog mešovitog proizvoda, tada se ta prerada može obavljati jedino u objektima odobrenim za izvoz proizvoda životinjskog porekla u EU i objekat mora biti stavljen na Listu trećih zemalja odobrenih za izvoz u EU.

Sertifikat za izvoz se izdaje samo iz proizvodnog objekta odobrenog za izvoz, jer Srbija, kao i ostale treće zemlje, nema mogućnost stavljanja na listu skladišta, tj, prijave ove vrste objekata na Listu u Sekciju pod brojem „O“, kao ostale zemlje EU.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft