Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
avgust
2020.
Bezbednost hrane

Temperature mesa pri uvozu/stavljanje na tržište Srbije


Prilokom uvoza hrane na tržište Srbije, pored poštovanja EU propisa, subjekti/uvoznici moraju da osiguraju da hrana ispunjava nacionalne propise zemalja koje nisu članice EU.

Temperature mesa  i proizvoda od mesa definisne su u više pravilnika, čije su odredbe u nekim slučajevima u koliziji, što može dovesti do zastoja na granici ili zadržavanje pošiljki u mestima carinjenja zbog „nepoštovanja“ veterinarskih uslova, odnosno uslova bezbednosti hrane.

Tako su temperature mesa papkara, kopitara, živine i divljači utvrđene Pravilnikom o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači i Pravilnikom o kvalitetu mesa pernate živine.

Odredbama ovih pravilnika,  temperature su definisane na različite načine, u zavisnosti od životinjske vrste, npr: „prethodno upakovano meso stoke za klanje, peradi i divljači  - u dubini mora iznositi od 0 C do +4 C“, ili „meso se pakuje u odgovarajuću ambalažu i čuva na temperaturi od -1 C do +2 C.”

Kako Uredbe “Higijenskog paketa” utvrđuju drugačije, fleksibilnije uslove, dolazi do problema pri uvozu, jer su za uvoz mesa i proizvoda od mesa definisane temperature u skladu sa EU (Uredba 853/2004), a drugačiji, stroži parametri se nalaze u domaćem om zakonodavstvu.

Međutim, treba naglasiti da su od 1. juna 2011 godine, uspostavljeni “evropski kriterijumi“ za temperature za rasecanje, hlađenje i skladištenje mesaPravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla, na sledeći način
  • temperatura iznutrica najviše do 3°C,
  • temperature svog mesa najviše do 7° C (izuzev živine),
  • temperature mesa živine najviše do 4°C,
  • temperature usitnjenog mesa najviše do 2° C,
  • mehanički separisanog mesa (MSM) najviše do 2° C,
  • poluproizvoda od mesa najviše do 4° C.
Ne postoji mogućnost donošenja izmena i dopuna SFRJ/SRJ pravilnika o kvalitetu, kako bi se postigla istovetnost odredbi, te je jedina mogućnost za propisivanje novih uslova, usvajanje novog pravnog akta.

Kako se tokom izrade svih novih akata vrši usaglašavanje sa EU zahtevima, potrebno je izraditi posebne propise koji se odnose na kategorizaciju trupova goveda i svinja, dok su ostale odredbe iz „starih“ pravilnika već inkorporirane u postojeće pravilnike o posebnoj higijeni hrane životinjskog porekla, deklarisanju, mikrobiološkim kriterijumima za hranu i dr.

S obzirom da postoji kolizija propisa koji regulišu srodnu oblast, nadležni organ je dužan da primeni one od propisanih mera koje su po stranku povoljnije ako se i njima ostvaruje svrha propisa, te se prilikom uvoza/stavljanja na tržište hrane, subjekti u poslovanju hranom treba da ispune uslove za temperaturu utvrđene Pravilnikom iz 2011. godine.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft