Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. jun 2019. Ekologija Dozvole za prekursore
13. jun 2019. PDV Izmena poreske osnovice
12. jun 2019. PDV Refakcija plaćenog PDV
10. jun 2019. Pravila o poreklu robe Naknadna kontrola dokaza o poreklu robe
4.
mart
2019.
Carinska tarifa

Sumnje u prijavljenu cenu robe široke potrošnje


U slučaju postojanja sumnje u realnost prijavljene cene robe, a u cilju donošenja pravilne odluke o prihvatljivosti prijavljene cene, carinski organ će od uvoznika, u skladu sa članom 53. Carinskog zakona, pisanim putem tražiti kompletnu dokumentaciju vezanu za konkretan spoljnotrgovinski posao, pre svega kupoprodajni ugovor (i njegov prevod) sa aneksima i prilozima, cenovnike, ponudu, porudžbenicu, izvoznu carinsku deklaraciju, dokaze o izvršenom plaćanju prema inostranstvu i sl.

U slučajevima za koje se utvrdi da prijavljena cena značajno odstupa od podataka o cenama koje su sadržane u raspoloživim podacima iz Informacionog sistema carinske službe, a od uvoznika ne dobije potrebne dokaze koji bi otklonili postojeću sumnju, shodno članu 131. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robam, carinski organ će vrednost utvrditi u skladu sa čl. 40. čl. 41, odnosno članom 45. Carinskog zakona uz fleksibilnu primenu čl. 40. i 41. tog zakona imajući u vidu razumna odstupanja propisana članom 45. istog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft