Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18. februar 2020. Devizno poslovanje Odluka o jedinstvenoj tarifi Narodna banke Srbije
14. februar 2020. Carinska tarifa Izmene i dopune Carinske tarifa za 2020.
13. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe EU
13. februar 2020. Carinska tarifa Obaveštenja o svrstavanju (OOS) - Uprava carina
8.
maj
2019.
Carinska tarifa

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom


Zakon o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, j usvojila Narodna skupština Republike Srbije 25. septembra 2018. godine i objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori", broj 12/18 od 27. septembra 2018. godine. Za primenu preferencijalnog režima pri uvozu u Republiku Srbiju robe turskog porekla, bitan je Aneks I Protokola  I.
Na osnovu člana 5. Protokola I uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, ovaj protokol će stupiti na snagu za obe strane potpisnice prvog dana drugog meseca posle prijema poslednjeg obaveštenja diplomatskim putem, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni svi potrebni uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvima za stupanje na snagu.

Narodna skupština Republike Turske je navedene Protokole I i III ratifikovala 8. januara 2019. godine, a objavila u svom službenom glasilu 30. januara 2019. godine. Kako je potvrda o prijemu zvaničnog obaveštenja (nota) o potvrđivanju Protokola I dostavljena diplomatskim putem 4. aprila 2019. godine, u skladu sa napred navedenim isti stupa na snagu 1. juna 2019. godine.

Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu, koja je usvojena na sednici Vlade 29. novembra 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", broj 97/18 i u primeni od 1. januara 2019. godine, nacionalna Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu. Radi usklađivanja sa Zakonom o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske neophodno je donošenje Uredbe o izmenama ove uredbe radi ransparentnog prikaza peferencijalnih stopa i kvota za uvoz iz Turske.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft