Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
februar
2021.
Pravila o poreklu robe

Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU - direktna kupovina


Tumačenje uslova za primenu režima slobodne trgovine iz člana 10. Priloga 3 (Pravila o poreklu) Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane  (,,Službeni glasnik RS – MU“, br. 3/20), koji će stupiti na snagu u roku od 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00002/2021-17 od 25.01.2021. god.)

Uslov propisan članom 8. tačka 1. podtačka 1) iz važećih Pravila o poreklu nije sadržan u odredbama člana 10. stav 1. Priloga 3. novog Sporazuma, što znači da u novom sporazumu NEMA VIŠE OGRANIČENjA u pogledu uslova da se roba „izvozi (uvozi) na osnovu ugovora između rezidenta države jedne strane i rezidenta države druge strane“ (tzv. direktna kupovina). Brisanjem pomenute odredbe biće omogućena primena režima slobodne trgovine za robu sa poreklom i u slučajevima kada je faktura izdata od strane lica registrovanog u trećoj zemlji pod uslovom da ta roba zadovoljava sve propisane uslove iz Pravila o poreklu. Shodno tome, i plaćanje robe se vrši prema licu koje je izdalo fakturu u skladu sa uslovima trgovine utvrđenim u spoljnotrgovinskom ugovoru.

Ovde napominjemo da vlasnik robe ne mora istovremeno da bude i pošiljalac/izvoznik robe. Podaci o vlasniku robe koji nije poslovno nastanjen u carinskom području Republike Srbije, a koji je strana u ugovoru sa pošiljaocem odnosno izvoznikom, na osnovu kojeg je on angažovan za iznošenje robe nz carinskog područja Republike Srbije, upisuju se u rubriku 44 JCI za izvoz.
Izvor
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2021 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft