Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5.
februar
2020.
Carina

Rok za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja


U postupku aktivnog oplemenjivanja strana roba može se upotrebiti na carinskom području Republike Srbije u jednoj ili više radnji prerade, a da ta roba ne podleže: 
  1. plaćanju uvoznih dažbina;
  2. drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu, u skladu sa posebnim propisima;
  3. merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz tog područja.
članu 184. Carinskog zakona propisano je da se odobrenje carinskog organa zahteva i za postupak aktivnog oplemenjivanja. Kada je reč o roku za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja, članom 221. Carinskog zakona propisano je da carinski organ određuje rok u kojem postupak aktivnog oplemenjivanja treba da se okonča, u skladu sa članom 187. ovog zakona. Ovaj rok teče od dana kada je strana roba stavljena u postupak, a određuje se uzimajući u obzir vreme potrebno za obavljanje radnje prerade i okončanje postupka. Pri tome, carinski organ može odobriti razumno produženje utvrđenog roka, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja.

Postupanje nadležnog carinskog organa po podnetom zahtevu i donošenje odluke, sprovodi se u skladu sa članom 17. Carinskog zakona, u kom je, između ostalog, propisano da je lice koje podnosi zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na primenu carinskih propisa, dužno da dostavi nadležnom carinskom organu sve informacije koje zahteva, kako bi mogao da donese tu odluku. Ovde treba imati u vidu i član 18. istog zakona kojim je propisano da lice na koje se odluka odnosi postupa u skladu sa obavezama iz te odluke. Takođe, ovaj član propisuje i obavezu lice na koje se odluka odnosi da obaveštava carinski organ, bez odlaganja, o svakoj okolnosti koja je nastala nakon što je odluka doneta, a koja može da utiče na njenu dalju primenu ili njenu sadržinu.
 
Prema tome, imajući u vidu prethodno navedeno, ukoliko je nakon izdavanja odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja došlo do izmena činjenica na osnovu kojih je doneto odobrenje, odnosno ukoliko su nastupile okolnosti zbog kojih prvobitno određeni rok za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja nije moguće ispoštovati, potrebno je o tome obavestiti carinski organ koji je izdao odobrenje kako bi taj organ prvobitno izdato odobrenje izmenio, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja. 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft